Regeling tarieven Dienst Wegverkeer 2024

Geraadpleegd op 24-07-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

§ 1. Algemeen

Artikel 1. Begrippen regeling

Voor de toepassing van deze regeling gelden de begripsbepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit voertuigen, het Kentekenreglement en de Regeling voertuigen. Voorts wordt verstaan onder:

Artikel 2. Opbouw tarieven, munteenheid en wijze van betaling

 • 1 De tarieven zijn exclusief de bedragen voor de inschrijving in het kentekenregister en tenaamstelling en afgifte van kentekenbewijzen, en indien van toepassing exclusief BTW en eveneens exclusief lokale bronbelastingen.

 • 2 De tarieven zijn weergegeven in euro.

 • 3 Bij betaling in contant geld aan de balie van de RDW, wordt het totaalbedrag afgerond op een veelvoud van € 0,05.

Artikel 3. Uurtarieven

Door de RDW worden, in het kader van de in deze regeling genoemde activiteiten, de volgende uurtarieven gehanteerd, tenzij anders vermeld:

 • a. uurtarief technisch medewerker: € 132,00;

 • b. uurtarief ICT-specialist: € 154,00;

 • c. junior technisch inspecteur: € 143,00;

 • d. technisch inspecteur: € 170,00

 • e. technisch specialist: € 188,00;

 • f. uurtarief administratieve medewerkers: € 112,00;

 • g. uurtarief consultancy/ projectmanagement: € 167,00.

Artikel 4. Kosten van derden

Indien sprake is van kosten van derden, voor zover niet in onderstaande tarieven opgenomen, worden deze, in aanvulling op de in deze regeling genoemde tarieven, in rekening gebracht.

Artikel 5. Werkzaamheden buiten de RDW-keuringslocaties

 • 1 Voor het uitvoeren van werkzaamheden buiten de RDW-keuringslocaties worden reis- en zo nodig verblijfkosten in rekening gebracht.

 • 2 Voor keuringen buiten een RDW-locatie door medewerkers van een RDW-keuringslocatie, worden voorrijkosten in rekening gebracht.

 • 3 Voor keuringen en andere werkzaamheden door technisch inspecteurs en technisch medewerkers van de RDW geldt dat onderscheid wordt gemaakt in afstand tot en boven een geografische straal van 225 kilometer vanaf de hoofdvestiging van de RDW te Zoetermeer dan wel een RDW-vestiging in het buitenland alsmede de wijze van vervoer.

 • 4 Indien sprake is van een programma waarbij meerdere technisch inspecteurs separaat werken, worden de kosten als bedoeld in het eerste lid per inspecteur in rekening gebracht.

Artikel 6. Bepaling van tijdstip van meting en restitutie

 • 1 Degene, aan wie een erkenning, bevoegdheid of handelaarskenteken als bedoeld in de Wet, de Wet Personenvervoer 2000 dan wel Arbeidstijdenwet is verleend, dan wel gebruik maakt van een beveiligde aansluiting en wiens erkenning, bevoegdheid of beveiligingsmaatregel niet is ingetrokken of op eigen verzoek is beëindigd op 1 januari 2024, is voor de instandhouding van een erkenning, bevoegdheid of handelaarskenteken het geldende toezicht tarief verschuldigd.

 • 2 Indien een erkenning, bevoegdheid of handelaarskenteken wordt geschorst, tijdelijk of voor onbepaalde tijd wordt ingetrokken, dan wel wordt beëindigd op eigen verzoek, vindt geen restitutie plaats voor het nog resterende deel van het kalenderjaar.

 • 3 Indien een abonnement als bedoeld in deze regeling geschorst, tijdelijk of definitief wordt ingetrokken, dan wel wordt beëindigd op eigen verzoek, vindt geen restitutie plaats voor het nog resterende aantal maanden van het abonnement.

 • 4 Degene die op grond van hoofdstuk IIa en III van de Wet aan toezicht is onderworpen en wiens aanwijzing dan wel goedkeuring niet is ingetrokken of op eigen verzoek is beëindigd op 1 januari 2024, is voor de instandhouding van de aanwijzing dan wel goedkeuring het geldende toezicht tarief verschuldigd. Het bepaalde in het tweede lid is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7. Wijziging in producten

Indien gedurende het van kracht zijn van deze regeling nieuwe dan wel gewijzigde producten ontstaan, die niet in deze regeling zijn opgenomen, is het bepaalde in artikel 3 tot en met 5 van toepassing.

Artikel 8. Tarief bij niet verschijnen keuringsstations

 • 1 Indien de aanvrager van een keuring op een keuringstation niet verschijnt op de met de RDW afgesproken tijd en plaats, of indien een niet geheel keuringsgeschikt voertuig ter keuring wordt aangeboden waardoor niet tot keuring wordt overgegaan, dan wordt het voor de aangevraagde keuring vastgestelde tarief in rekening gebracht.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing indien door de keuringslocaties van de RDW uiterlijk 24 uur vóór de afgesproken tijd bericht van verhindering is ontvangen.

Artikel 9. Tarief centrale servicenummer RDW

Degene, die gebruik maakt van de 088 servicenummers is hiervoor het lokale tarief verschuldigd.

§ 2. Bijlagen

Artikel 10. Tarieven Bijlage I, erkenningen, bevoegdheden handelaarskentekens en toezicht

 • 1 De tarieven met betrekking tot de aanvraag van en het toezicht op erkenningen en bevoegdheden, de diensten en producten ten behoeve van het gebruik en het toezicht op erkenningen en bevoegdheden als bedoeld in artikel 1 van deze regeling alsmede de handelaarskentekens, zijn vermeld in Bijlage I.

 • 2 Voor de erkenninghouder GWC die tevens in het bezit is van een geldige door de RDW op grond van de Wet verleende typegoedkeuring geldt het jaarlijkse instandhoudingstarief erkenning GWC niet.

Artikel 11. Tarieven Bijlage II, individuele keuringen en onderzoeken

De tarieven met betrekking tot de individuele keuringen, kentekenonderzoeken, periodieke keuringen en ADR-keuringen zijn vermeld in Bijlage II.

Artikel 12. Tarieven Bijlage III en IV, type- en individuele goedkeuringen, aanwijzing bijzondere bromfietsen en Testcentrum Lelystad

 • 1 De tarieven met betrekking tot de typegoedkeuringen en individuele goedkeuringen zijn vermeld in Bijlage III.

 • 2 De tarieven met betrekking tot het gebruik van het Testcentrum Lelystad zijn vermeld in Bijlage IV.

 • 3 Onverminderd het bepaalde in het eerste en tweede lid is het bepaalde in artikel 3 en 4 alsmede het bepaalde in § 3 van deze regeling van toepassing.

Artikel 13. Tarieven Bijlage V, Ontheffingen en vergunningen

De tarieven met betrekking tot ontheffingen en daarvoor benodigde documenten alsmede voor het voorbereiden en monitoren van vergunningen zijn vermeld in Bijlage V.

Artikel 14. Tarieven Bijlage VI, Inschrijving, tenaamstelling en schorsing, kenteken-, rij- en registratiebewijzen alsmede registratie en afgifte vliegbewijzen onbemande luchtvaartuigen

De tarieven met betrekking tot aanvragen inschrijving in het kentekenregister en tenaamstelling, kentekenbewijzen, rijbewijzen, registratiebewijzen en schorsing tenaamstelling in het kentekenregister alsmede verval tenaamstelling in het kentekenregister, zijn vermeld in bijlage VI.

Artikel 15. Tarieven Bijlage VII, Gegevensverstrekking en Kennisnemingen

De tarieven voor de gegevensverstrekking uit de RDW-registers zijn opgenomen in Bijlage VII.

§ 3. Bijzondere bepalingen Typegoedkeuring, individuele goedkeuring en aanwijzing bijzondere bromfietsen

Artikel 16. Testwerkzaamheden typegoedkeuring en individuele goedkeuring

Het tarief van een test/keuring is opgebouwd uit drie componenten:

 • 1. De uitvoering van de test alsmede de rapportage van de test op basis van het technisch uurtarief;

 • 2. De administratieve kosten op basis van een stuks tarief;

 • 3. Een toeslag voor het gebruik van de faciliteiten, indien van toepassing, op basis van het betreffende uurtarief;

 • 4. Een toeslag van 15% op de in artikel 3 vermeldde tarieven ingeval van testen in het kader van Vo. 692/2008 (toezicht emissie gebruikte voertuigen).

Artikel 17. Reis- en verblijfkosten

De reis- en verblijfkosten als bedoeld in artikel 5, eerste en derde lid zijn als volgt opgebouwd:

 • a. reiskosten:

  • 1°. per auto tot en met 225 km, of

  • 2°. per auto vanaf 225 km of meer, en

  • 3°. bij een andere wijze van vervoer, de daadwerkelijk gemaakte reiskosten

 • b. een uurtarief tijdens reisuren;

 • c. verblijfskosten op basis van daadwerkelijk gemaakte kosten;

 • d. indien van toepassing 50% van het uurtarief technisch inspecteur als bedoeld in artikel 3 onder c, voor verblijfskosten in het weekend en tijdens feestdagen met een maximum van 8 uur.

Artikel 18. Werkzaamheden na 18.00 uur

Indien de werkzaamheden op verzoek van de aanvrager worden verricht tussen 18.00 uur en 07.00 uur, wordt een toeslag van 100% op basis van het uurtarief als bedoeld in artikel 3, onder c, berekend. Dit geldt tevens voor de werkzaamheden die worden verricht in het weekend en op feestdagen.

Artikel 19. Meer/minder testen

 • 1 De tarieven vermeld in Bijlage III zijn van toepassing op de desbetreffende producten waarbij elk onderdeel van de test eenmalig wordt uitgevoerd.

 • 2 Extra (deel-)testen worden aan de hand van het uurtarief aan de rekening toegevoegd.

 • 3 Voor testen waar een significant deel van de test achterwege kan worden gelaten zal het tarief dienovereenkomstig worden verlaagd.

Artikel 20. Reductie typegoedkeuring

 • 1 Bij aanvullingen van typegoedkeuringen en certificaten die gelijktijdig worden uitgegeven op basis van één testresultaat, wordt een reductie op het tarief van de typegoedkeuring c.q. certificaat gegeven (W1 en W>1); hierbij geldt dat meerdere testen als één testresultaat worden beschouwd, mits de testen gelijktijdig worden uitgevoerd en het totaalresultaat van toepassing is op alle te wijzigen (type-)goedkeuringen c.q. certificaten.

 • 2 Indien een aanvrager op jaarbasis meer dan 200 soortgelijke aanvullingen van typegoedkeuringen en certificaten heeft aangevraagd wordt een generieke kortingsregeling naar kostendekkend niveau toegepast onder de volgende condities:

  • a. een juiste naleving van de in het contract tussen de aanvrager en RDW opgenomen criteria voor de staffelkorting en kwaliteitseisen;

  • b. de korting wordt eens per jaar achteraf door middel van een staffelkorting vastgesteld waarbij de korting zoals van toepassing op basis van de berekening en toetsing over 2022 in 2024 op de aanvragen van dat jaar worden verstrekt.

Artikel 21. Negatief resultaat

Voor een test met een negatief resultaat en eventueel een geweigerde (type) goedkeuring worden de desbetreffende tarieven in rekening gebracht.

Artikel 22. Berekening extra tijd

De vermelde tarieven zijn van toepassing onder de voorwaarde dat de RDW-medewerker in de gelegenheid wordt gesteld efficiënt te werken. Indien de werkzaamheden aanzienlijk langer duren dan de door de RDW vastgestelde norm tijd wordt extra tijd aan de hand van het uurtarief apart in rekening gebracht.

Artikel 23. Annulering

 • 1 Indien de aanvrager van een keuring of test niet verschijnt op de met de RDW afgesproken tijd en plaats dan wel op het Testcentrum Lelystad, of indien een niet geheel keuringsgeschikt voertuig ter keuring wordt aangeboden waardoor niet tot keuring of test wordt overgegaan, wordt het voor de aangevraagde keuring of test vastgestelde tarief dan wel het tarief voor de gereserveerde capaciteit in rekening gebracht.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing indien:

  • a. door het Testcentrum Lelystad twee werkdagen vóór de afgesproken tijd bericht van verhindering is ontvangen ingeval van een individuele goedkeuring;

  • b. door de RDW uiterlijk dertig werkdagen vóór de afgesproken tijd bericht van verhindering is ontvangen ingeval van een typegoedkeuring dan wel annulering van een huurovereenkomst. In deze gevallen wordt het tarief administratiekosten als bedoeld in bijlage III, onder Algemeen in rekening gebracht;

  • c. door de RDW niet eerder dan dertig maar uiterlijk twee werkdagen vóór de afgesproken tijd bericht van verhindering is ontvangen ingeval van een typegoedkeuring dan wel annulering van een huurovereenkomst. In deze gevallen wordt 50% van het voor de aangevraagde keuring of test vastgestelde tarief dan wel het tarief voor de gereserveerde capaciteit in rekening gebracht.

 • 3 Ingeval van annulering van een afspraak in het kader van toezicht als bedoeld in bijlage III worden de kosten als bedoeld in artikel 3 en 5, eerste lid alsmede de administratiekosten als bedoeld in bijlage III, onder Algemeen, in rekening gebracht.

§ 4. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 24. Overgangsbepaling

 • 1 Voor aanvragen waarvoor de tarieven en bedragen zijn vastgesteld in deze regeling en die zijn ingediend vóór de datum van inwerkingtreding van deze regeling, is het tarief zoals geldend op datum aanvraag van toepassing.

 • 2 In afwijking van het eerste lid geldt dat voor werkzaamheden als bedoeld in § 3 van deze regeling alsmede het toezicht typegoedkeuringen, individuele goedkeuringen en aanwijzingen bijzondere bromfietsen als bedoeld in Bijlage III het tarief zoals geldend op datum van uitvoering van de werkzaamheden.

Deze regeling wordt met Bijlagen, Legenda en toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De directie van de RDW,

J. Woudstra

Algemeen Directeur

Bijlage I. Aanvraag en toezicht erkenningen, bevoegdheden en handelaarskentekens

Omschrijving

Eenheid

Tarief 2024

in euro (€)

Aanvragen erkenningen en bevoegdheden

   

Erkenning gasinstallatie

WP

421,00

Erkenning APK

KI

490,00

Erkenning BCT (Boordcomputer Taxi)

WP /MAE

458,00

Inrichtingen bij mobiele keuringseenheid, mobiele onderzoekseenheid of mobiele activeringseenheid erkenninghouder

STK

132,00

Erkenning TA (tachograaf)

WP

327,50

Erkenning bedrijfsvoorraad, BV

VE / NVE

229,00

Handelaarskenteken, HKB

STK

229,00

Bevoegdheid tot het melden dat tot de bedrijfsvoorraad behorende voertuigen voorgoed buiten gebruik worden gesteld, ORAD

VE / NVE

64,00

Bevoegdheid tot het versneld melden dat tot de bedrijfsvoorraad behorende voertuigen voorgoed buiten Nederland worden gebracht, OREH

VE / NVE

64,00

Bevoegdheid tot het versneld aanvragen van de inschrijving van voertuigen, VI

VE / NVE

64,00

Erkenning exportdienstverlening, ED

VE / NVE

64,00

Bevoegdheid om in geval van verkoop van een voertuig uit eigen bedrijfsvoorraad, namens de aanvrager, een aanvraag van een tenaamstelling in te dienen, TV

VE / NVE

192,00

Erkenning tenaamstelling, Kentekenloket

VE / NVE

1.761,00

Aanvraag registratie als EETS-aanbieder

VE / NVE

7.890,00

RTL

VE / NVE

65,00

Erkenning voor de afgifte en inname van kentekenplaten, GAIK

VE / NVE

455,00

Erkenning voor het aanbrengen waarmerk in blanco kentekenplaten

VE / NVE

455,00

Erkenning GWC

WP

uurtarieven artikel 3

Verklaring van overeenstemming t.b.v. GWC

STK

194,00

Erkenning GWC uitsluitend voor keuring van snor- naar bromfiets

WP

248,00

Erkenning als installateur of reparateur van een Tachograaf, als bedoeld in de Binnenvaartregeling

STK

uurtarieven zoals vermeld in artikel 3

Erkenning leveren pasfoto en handtekening voor het elektronisch aanvragen van rijbewijzen

STK

0,00

Variabele (toezicht) kosten

   

Afmelding gasinstallatie

STK

6,05

Afmelding gasinstallatie (via rdw.nl)

STK

6,60

Herkeuring in beroep APK (klacht)

STK

54,00

Afmelding APK, bij goedkeuring

STK

4,30

Afmelding APK, bij goedkeuring (via rdw.nl)

STK

4,85

Oproepbrief APK-mailing

STK

0,70

Vermeend onterechte goedkeuring APK

STK

54,00

Melding export, ED

STK

11,60

Afmelding TA

STK

6,05

Afmelding TA (via rdw.nl)

WP /ME

6,60

Melding GWC brom -snorfietsen

STK

2,30

Melding demontage, ORAD (via provider en rdw.nl)

STK

0,00

Aanvraag kenteken bij bevoegdheid VI (via provider)

STK

0,30

Aanvraag kenteken bij bevoegdheid VI, indien gedaan via de RDW-website (RDW.nl)

STK

1,50

Aanvraag kenteken bij bevoegdheid VI (via provider met gebruik RDW-applicatie)

STK

0,60

Tenaamstelling bij RDW erkenninghouder, exclusief identiteitsvaststelling en administratieve handelingen

STK

7,50

Maximaal tarief (inclusief BTW) dat een erkenninghouder voor een tenaamstelling aan de aanvrager in rekening mag brengen voor identiteitsvaststelling en administratieve handelingen

STK

5,00

Optioneel: card voor voertuig in bedrijfsvoorraad

STK

3,65

Tenaamstelling ten behoeve van een bedrijfsvoorraad

STK

3,85

Tenaamstelling ten behoeve van een bedrijfsvoorraad (via rdw.nl)

STK

4,20

Melding OREH, voorgoed buiten Nederland brengen van in de bedrijfsvoorraad geregistreerde voertuigen

STK

11,60

Melding OREH, voorgoed buiten Nederland brengen van in de bedrijfsvoorraad geregistreerde voertuigen (via rdw.nl)

STK

12,00

Schorsing tenaamstelling bij een erkend bedrijf (exclusief identiteitsvaststelling en administratieve handelingen)

STK

7,50

Maximaal tarief (inclusief BTW) dat een erkenninghouder voor een schorsing aan de aanvrager in rekening mag brengen voor identiteitsvaststelling en administratieve handelingen

Inschrijving

6,75

voertuig licht, jonger dan 15 jaar voor de duur van 1 jaar

Inschrijving

81,30

voertuig licht, jonger dan 15 jaar voor de duur van 2 jaar

Inschrijving

110,40

voertuig licht, jonger dan 15 jaar voor de duur van 3 jaar

Inschrijving

139,50

voertuigen licht en zwaar ouder dan 15 jaar en voertuig zwaar

en motorfietsen, jonger dan 15 jaar, voor de duur van 1 jaar

Inschrijving

22,35

voertuigen licht en zwaar ouder dan 15 jaar en voertuig zwaar en motorfietsen, jonger dan 15 jaar voor de duur van 2 jaar

Inschrijving

51,45

voertuigen licht en zwaar ouder dan 15 jaar en voertuig zwaar en motorfietsen, jonger dan 15 jaar, voor de duur van 3 jaar

Inschrijving

80,55

Brom- of snorfiets en voertuig LRV voor de duur van 1 jaar

Inschrijving

6,65

Brom- of snorfiets en voertuig LRV voor de duur van 2 jaar

Inschrijving

20,05

Brom- of snorfiets en voertuig LRV voor de duur van 3 jaar

Inschrijving

33,45

Vernieuwing schorsing voor 1 jaar op of binnen 6 weken vóór de laatste dag waarop een eerdere schorsing van de tenaamstelling van kracht is

Inschrijving

22,35

Vernieuwing schorsing voor 2 jaar op of binnen 6 weken vóór de laatste dag waarop een eerdere schorsing van de tenaamstelling van kracht is

Inschrijving

51,45

Vernieuwing schorsing voor 3 jaar op of binnen 6 weken vóór de laatste dag waarop een eerdere schorsing van de tenaamstelling van kracht is

Inschrijving

80,55

Schorsing zesde en volgende motorrijtuig of aanhangwagen /oplegger ouder dan 15 jaar van dezelfde eigenaar/ houder, mits er 5 betaalde actuele schorsingen staan geregistreerd

Inschrijving

0,00

Vaste (instandhouding) kosten

   

Instandhouding erkenning gasinstallatie

WP

239,00

Instandhouding erkenning APK

KI /ME

239,00

Instandhouding erkenning BCT

WP /MAE

223,00

Instandhouding erkenning TA (tachograaf)

WP /ME

203,00

Instandhouding inrichtingen bij ME / MAE/MOE

Inrichting

132,00

Instandhouding erkenning BV, ongeacht of er bevoegdheden aan verbonden zijn

VE / NVE

116,50

Instandhouding handelaarskenteken

VE / NVE

116,50

Instandhouding bevoegdheid ORAD

VE / NVE

116,50

Instandhouding bevoegdheid OREH

VE / NVE

65,00

Instandhouding bevoegdheid VI

VE / NVE

116,50

Instandhouding erkenning, ED

VE / NVE

65,00

Instandhouding bevoegdheid TV

VE / NVE

163,00

Instandhouding RTL

VE / NVE

331,00

Instandhouding erkenning Kentekenloket

VE / NVE

1.821,00

Jaarlijks onderzoek EETS -aanbieder

VE / NVE

7.890,00

Instandhouding erkenning GAIK

VE / NVE

488,00

Instandhouding erkenning aanbrengen waarmerk in blanco kentekenplaten

VE / NVE

488,00

Instandhouding erkenning GWC keuring van snor- naar bromfietsen

WP

83,00

Instandhoudingskosten erkenning GWC

WP

593,50

Erkenning GWC reiskosten per auto tot en met 225 km

Autoreis

140,00

Erkenning GWC reiskosten auto van 225 km of meer

Autoreis

393,00

Erkenning GWC reisuren

Uur

85,00

Erkenning GWC verblijfskosten

Persoon

Daadwerkelijke kosten

Algemeen

   

Aanvraag wijziging / overname erkenningen, bevoegdheid of handelaarskenteken

STK

80,50

Instandhouding datacommunicatie met de RDW via een beveiligde aansluiting (certificaat) exclusief verzendkosten per post

VE / NVE / WP / KI / ME /MAE/MOE

23,50

Bezoekkosten in kader van naleven erkenningsverplichtingen bij aanvraag, wijziging /overname erkenningen bevoegdheid of handelaarskenteken

BEZOEK

132,00

Gecommitteerde examens

UUR

132,00

Aanvraag verklaring APK-keurmeesterexamen

STK

66,00

Bevoegdheidspas

STK

14,00

Tellerstandenrapport t.b.v. erkenning bedrijfsvoorraad, BV

STK

0,00

Erkenning BV, tweede, volgende of vervangende bedrijfsvoorraadpas

STK

26,00

Bijlage II. Keuringen en onderzoeken individuele voertuigen

Omschrijving

Eenheid

Tarief 2024

in euro (€)

Algemeen

   

Reisuren

Uur

85,00

Controlekeuring schadevoertuig op grond van artikel 106 van de Wet

STK

37,50

Controlekeuring

STK

37,50

Zichtkeuring

STK

17,00

Voorrijkosten keuren aan huis

BEZOEK

132,00

Identiteitsonderzoeken

   

Identificatie voertuig licht

STK

56,50

Identificatie voertuig zwaar

STK

109,00

Identificatie LRV

STK

109,00

Nader identiteitsonderzoek VIN eenvoudig

STK

53,00

Nader identiteitsonderzoek t.b.v. toekomstige keuring

STK

132,00

Vervolgonderzoek uitgebreid VIN fiets, snor- en bromfiets en lichte aanhangwagens

STK

198,00

Vervolgonderzoek uitgebreid VIN voertuig licht, zwaar, LRV en overig

STK

340,00

(her) inslag VIN

STK

53,00

Kentekenonderzoeken ten behoeve van inschrijving

   

Verklaring van geen bezwaar

STK

50,00

COP/CEMT Document

STK

19,00

Inschrijving in het kentekenregister zonder tenaamstelling op grond van art. 21 Kentekenreglement bij RDW locatie

STK

19,45

Inschrijving in het kentekenregister zonder tenaamstelling op grond van art. 21 Kentekenreglement bij keuren aan huis

STK

33,15

Vervangend goedkeuringsbewijs taxi

STK

19,00

Eerste Keuring Taxi

STK

43,00

Afgifte certificaat in het kader van Kaderverordening 2018/858

STK

66,00

Beoordeling gebruiksdoel voertuig licht

STK

57,50

Beoordeling gebruiksdoel zwaar

STK

99,00

Beoordeling gebruiksdoel LRV

STK

99,00

Beoordeling goedkeuring minder dan 5 aspecten voertuig licht

STK

33,00

Beoordeling goedkeuring 5-9 aspecten voertuig licht

STK

66,00

Beoordeling goedkeuring 10-14 aspecten voertuig licht

STK

99,00

Beoordeling goedkeuring 15-19 aspecten voertuig licht

STK

132,00

Beoordeling goedkeuring 20-24 aspecten voertuig licht

STK

165,00

Beoordeling goedkeuring 25 of meer aspecten voertuig licht

STK

198,00

Beoordeling goedkeuring minder dan 5 aspecten voertuig zwaar

STK

33,00

Beoordeling goedkeuring 5-9 aspecten voertuig zwaar

STK

66,00

Beoordeling goedkeuring 10-14 aspecten voertuig zwaar

STK

99,00

Beoordeling goedkeuring 15-19 aspecten voertuig zwaar

STK

132,00

Beoordeling goedkeuring 20-24 aspecten voertuig zwaar

STK

165,00

Beoordeling goedkeuring 25 of meer aspecten voertuig zwaar

STK

198,00

Beoordeling goedkeuring minder dan 5 aspecten voertuig LRV

STK

33,00

Beoordeling goedkeuring 5-9 aspecten voertuig LRV

STK

66,00

Beoordeling goedkeuring 10-14 aspecten voertuig LRV

STK

99,00

Beoordeling goedkeuring 15-19 aspecten voertuig LRV

STK

132,00

Beoordeling goedkeuring 20-24 aspecten voertuig LRV

STK

165,00

Beoordeling goedkeuring 25 of meer aspecten voertuig LRV

STK

198,00

Her inschrijving voertuig licht

STK

79,00

Her inschrijving voertuig zwaar en LRV

STK

165,00

Schadekeuring voertuig licht

STK

53,00

Schadekeuring voertuig zwaar en LRV

STK

131,00

Periodieke keuringen

   

Vrijwillige APK op eigen verzoek voertuig licht (bij identificatie)

STK

66,00

Vervangend keuringsbewijs

STK

19,00

Periodieke keuring voertuig licht

STK

77,00

Periodieke keuring voertuig zwaar LRV

STK

147,00

Periodieke keuring bus, < 20 zitplaatsen

STK

92,00

Periodieke keuring bus, 20 tot en met 41 zitplaatsen

STK

165,00

Periodieke keuring bus > 41 zitplaatsen

STK

218,50

ADR voertuigen

   

ADR-document

STK

19,00

ADR-certificaat

STK

177,00

Afgifte CEOC-verklaring van ADR-tank(voertuig)

STK

177,00

Voorlopig ADR-keuringsdocument (12 weken geldig)

STK

19,00

Afgifte individueel ADR inspectierapport van periodieke dichtheidsbeproeving bij een erkend bedrijf

STK

144,00

Afgifte individueel vervangend document in verband met vermissing, onleesbaarheid of een vol document

STK

19,00

Periodieke Keuring ADR-voertuig licht

STK

97,50

Periodieke Keuring ADR-voertuig zwaar

STK

172,50

Periodieke keuring hitte werende bekleding LPG tanks

STK

84,00

Dierenvervoer

   

Keuring van een vaartuig voor het vervoer van levende dieren

Uur

148,00

Keuring van een wegvoertuig voor her vervoer van levende dieren naar aanleiding van een schorsing

STK

37,50

Keuring vervoer pluimvee en pelsdieren (basis)

STK

109,00

Vervangend certificaat voor het vervoer van levende dieren

STK

19,00

Basiskeuring vervoer levende dieren, voertuig licht

STK

109,00

Keuring van een wegvoertuig voor het vervoer van levende dieren

STK

109,00

Keuring vervoer vee, categorie: eenhoevig, geiten, runderen, schapen en varkens, voertuig licht en zwaar (uitgebreid)

STK

198,00

Bijlage III. Typegoedkeuringen, individuele goedkeuringen en aanwijzing bijzondere bromfietsen, inclusief toezicht

Omschrijving

Eenheid

Tarief 2024

in euro (€)

Algemeen

   

Reiskosten per auto tot en met 225 km

Autoreis

140,00

Reiskosten per auto van 225 km of meer

Autoreis

393,00

Reiskosten andere wijze van vervoer

Persoon

Daadwerkelijke kosten

Reisuren Junior technisch inspecteur

Uur

143,00

Reisuren Technisch inspecteur

Uur

170,00

Reisuren Technisch specialist

Uur

188,00

Verblijfskosten

Persoon

Daadwerkelijke kosten

Administratiekosten

STK

85,00

Waarmerken van documenten

STK

16,75

Actualiseren typegoedkeuring nationaal getrokken voertuig abonnement per type

STK

195,00

Actualiseren typegoedkeuring nationaal getrokken voertuig abonnement per variant

STK

48,00

Actualiseren typegoedkeuring nationaal getrokken voertuig abonnement per type korting

STK

64,00

Actualiseren typegoedkeuring nationaal getrokken voertuig abonnement per variant korting

STK

21,00

Toezicht typegoedkeuringen en individuele goedkeuringen

   

Beoordeling ten behoeve correctie/ aanvulling /revisie van een certificaat

STK

172,00

Beoordeling ten behoeve correctie/ aanvulling /revisie van een certificaat

W>1

85,00

Beoordeling t.b.v. aanvulling / correctie / revisie van een certificaat (klant specifiek)

STK

85,00

Verklaring flexibiliteitsregeling

STK

388,00

Beoordeling door TD uitgevoerd COP bezoek

STK

993,00

Aanvraag aanwijzing technische dienst

Uur

Artikel 3-5

Instandhouding COP Europa

STK

965,00

Instandhouding COP overige landen

STK

1.419,00

Jaarlijkse instandhouding TD klein

STK

4.017,00

Jaarlijkse instandhouding TD groot

STK

6.695,00

Typegoedkeuringsverklaring

STK

408,00

Typegoedkeuringsverklaring aanvulling/correctie aangeleverd

STK

325,00

Europese Individuele Goedkeuring

STK

413,00

Europese Individuele Goedkeuring aanvulling/correctie

STK

329,00

Nieuwe HDVCO2 licentie

STK

194,00

Extensie / Correctie HDVCO2 licentie

STK

154,00

Typegoedkeuringen en individuele goedkeuringen

   

WMI code

STK

245,00

Certificaten, (T)GK en verklaringen (nationaal & EG / ECE) aanvulling / correctie aangeleverd

W1 / Wel V

329,00

Certificaten, (T)GK en verklaringen (nationaal & EG / ECE) nieuw aangeleverd

Wel V

413,00

Certificaten Cybersecurity / ALKS, (T)GK en verklaringen (nationaal & EG / ECE) nieuw aangeleverd

W1 / Wel V

2.653,00

Certificaten Cybersecurity / ALKS, (T)GK en verklaringen (nationaal & EG / ECE) aanvulling / correctie aangeleverd

Wel V

2.115,00

Certificaten Software Updates, (T)GK en verklaringen (nationaal & EG / ECE) nieuw aangeleverd

W1 / Wel V

1.327,00

Certificaten Software Updates, (T)GK en verklaringen (nationaal & EG / ECE) aanvulling / correctie aangeleverd

Wel V

1.057,00

Certificaten, T(GK) en verklaringen (nationaal & EG / ECE) administratieve wijziging

STK

90,00

Certificaten verlichting combi unit >1

W>1

127,00

Goedkeuring volgens Wet Personenvervoer 2000 (Bus, Wegtrein, Taxi, OV-auto)

STK

179,00

Goedkeuring voertuig voor speciaal doeleinde (ambulance, voertuig ingericht voor gehandicapte)

STK

179,00

Verklaring van overeenstemming

STK

194,00

Jaarlijkse kosten typegoedkeuring Taiwan

Fabrikant

3.702,00

CEMT verklaring

STK

19,00

Volledigheid dossiercontrole en check testresultaten typegoedkeuring EG voertuig (eenvoudig)

STK

747,00

Volledigheid dossiercontrole en check testresultaten typegoedkeuring EG voertuig aanvulling/correctie (eenvoudig)

STK

374,00

Volledigheid dossiercontrole en check testresultaten typegoedkeuring EG voertuig (complex)

STK

1.495,00

Volledigheid dossiercontrole en check testresultaten typegoedkeuring EG voertuig aanvulling/correctie (complex)

STK

747,00

Nationale typegoedkeuring

   

Aanvraag typegoedkeuring

Uur

Artikel 3,c t/m f en 17

Instandhouding COP

STK

965,00

Periodiek toezicht op de typegoedkeuring

Uur

Artikel 3,c t/m f en 17

Steekproefsgewijs toezicht op de typegoedkeuring

Uur

Artikel 3,c t/m f en 17

Koelvoertuigen

   

Afgifte certificaat ATP/VWS koelvoertuig

STK

177,00

Typegoedkeuring ATP koelvoertuig afgifte certificaat voorlopig

STK

19,00

Typegoedkeuring ATP/VWA/koelvoertuig afgifte certificaat wijziging

STK <=5

127,00

Typegoedkeuring ATP/VWA/koelvoertuig afgifte certificaat wijziging

STK >5

62,00

ADR

   

Typegoedkeuring ADR

STK

434,00

Wijziging/aanvulling van ADR typegoedkeuring

STK

267,00

Wijziging ADR-certificaat

Uur

124,00

Binnenvaartregeling (tachografen Rijnvaart)

   

Indien de keuring plaatsvindt door het beproevingslaboratorium van de RDW te Lelystad

Uur

170,00

Indien de keuring plaatsvindt op de door de aanvrager gewenste locatie

Uur

170,00

en reiskosten

Aanwijzing Bromfietsen (artikel 20b Wet)

   

Jaarlijkse evaluatie Aanwijzing Bromfiets

STK

965,00

Periodiek toezicht op de aanwijzing

Uur

Artikel 3, c t/m f en 17

Steekproefsgewijs toezicht

Uur

Artikel 3, c t/m f en 17

Bijlage IV. Gebruik RDW-Testcentrum (Lelystad)

Omschrijving

Eenheid

Tarief 2024

In euro (€)

RDW Testcentrum

   

Gebruik testbaan

Uur

150,00

Gebruik baan parkeerremhelling

Uur

150,00

Gebruik geluidmeetvlakte baan

Uur

150,00

Gebruik geluidmeetvlakte apparatuur

Test / keuring

71,00

Gebruik dynamische vlakte

Uur

457,00

Gebruik deelstrook dynamische vlakte

Uur

117,00

Gebruik stabiliteitsvlakte

Uur

208,00

Gebruik stabiliteitsvlakte segment gladde strook

Uur

208,00

Gebruik cirkelsegment stabiliteitsvlakte

Uur

208,00

Gebruik stabiliteitsvlakte lichte voertuigen

Uur

183,00

Gebruik TCL baan aquaplaning

Uur

211,00

Gebruik ABS-baan

Uur

397,00

Gebruik 4x4-baan

Uur

189,00

Gebruik Wetgripbaan

Uur

324,00

Gebruik Kruispunt hoge snelheid

Uur

241,00

Gebruik TCL hal

Keuring

71,00

Gebruik TCL hal unit 1

Dag

212,00

Gebruik TCL hal unit 2

Dag

212,00

Gebruik TCL hal unit 3

Dag

230,00

Gebruik TCL hal unit 4

Dag

247,00

Gebruik TCL hal unit 5

Dag

262,00

Gebruik TCL hal unit 1

Maand

2.019,00

Gebruik TCL hal unit 2

Maand

2.019,00

Gebruik TCL hal unit 3

Maand

2.185,00

Gebruik TCL hal unit 4

Maand

2.349,00

Gebruik TCL hal unit 5

Maand

2.488,00

Gebruik TCL hal unit 1

Jaar

18.844,00

Gebruik TCL hal unit 2

Jaar

18.844,00

Gebruik TCL hal unit 3

Jaar

20.376,00

Gebruik TCL hal unit 4

Jaar

21.905,00

Gebruik TCL hal unit 5

Jaar

23.201,00

Gebruik kantoorruimte

Dag

87,00

Gebruik TCL voertuig

Uur

129,00

Gebruik TCL-personeel toezicht

Uur

85,00

Kalibratie tijdmeetset

Kalibratie

712,00

Verschroten band

STK

17,00

Gebruik apparatuur

Test / keuring

71,00

Gebruik wetgripcar

Test / keuring

132,00

Gebruik wetgrip C3 car

Test / keuring

563,00

Gebruik rolweerstandsbank

Test / keuring

815,00

Gebruik stuurrobot voertuig licht

Test / keuring

2.869,00

Gebruik stuurrobot voertuig zwaar

Test / keuring

1.202,00

Gebruik PEMS apparatuur

Test / keuring

3.286,00

Gebruik Balloon car

Test / keuring

534,00

Weekendtoeslag voor gebruik faciliteiten

Uur

181,00

Bandentest rolweerstand C1

Test / keuring

1.216,00

Bandentest rolweerstand C2

Test / keuring

1.321,00

Bandentest rolweerstandsbank C3

Test / keuring

1.530,00

Geluidtest C1 / C2

Test / keuring

1.399,00

Geluidtest C3

Test / keuring

2.294,00

Wetgrip bandentest C1 / C2

Test / keuring

1.885,00

Wetgrip bandentest C3

Test / keuring

2.735,00

Individuele goedkeuring speciaal elektrisch aangedreven brom / snorfiets

Test / keuring

397,00

Individuele goedkeuring speciaal brom / snorfiets aangedreven door fossiele brandstof

Test / keuring

463,00

Individuele goedkeuring speciaal invoer voertuigcategorie M1 /N1

Test / keuring

1.061,00

Individuele goedkeuring speciaal invoer voertuigcategorie L3e

Test / keuring

829,00

Individuele goedkeuring speciaal wijziging wielbasis

Test / keuring

532,00

Individuele goedkeuring speciaal eigenbouw motorfiets

Test / keuring

829,00

Controlekeuring individuele goedkeuring speciaal elektrisch aangedreven brom / snorfiets

Test / keuring

272,00

Controlekeuring individuele goedkeuring speciaal brom/ snorfiets aangedreven door fossiele brandstof

Test / keuring

350,00

Controlekeuring individuele goedkeuring speciaal invoer voertuigcategorie M1 /N1

Test / keuring

610,00

Controlekeuring individuele goedkeuring speciaal invoer voertuigcategorie L3e

Test / keuring

490,00

Controlekeuring individuele goedkeuring speciaal wijziging wielbasis

Test / keuring

311,00

Controlekeuring individuele goedkeuring speciaal eigenbouw motorfiets

Test / keuring

490,00

Bijlage V. Ontheffingen en vergunningen

Omschrijving

Eenheid

Tarief 2024

in euro (€)

Algemeen

   

Ontheffing landbouwvoertuigen (in mandaat, per wegbeheerder)

STK

30,00

Incidentele ontheffing exceptioneel

   

Annulering

STK

16,00

Buiten behandeling plaatsen aanvraag

STK

93,00

Afwijzing aanvraag (exclusief afdracht wegbeheerders)

STK

93,00

Bemiddeling bij aanvraag ontheffing gemeenten en provincies

Uur

Artikel 3

Ontheffing voor 1 of meer wegbeheerders incl. 1 route

STK

93,00

Afdracht per wegbeheerder incidentele ontheffing

STK

16,00

Ontheffing op verzoek politie

STK

306,00

Ontheffing voor specifieke doeleinden of opleiding

STK

128,00

Aantal routes (leeg)

STK

0,00

Verlenging incidentele ontheffing met 2 weken met een maximum van 12 weken

STK

56,00

Aantal routes (totaal 5 en route geldend tot aan de Nederlandse grens)

STK

56,00

Langlopende ontheffing exceptioneel

   

Langlopende ontheffing (jaarontheffing)

Kenteken

155,00

LZV

   

Aansluitroute LZV

STK

25,00

Basis Ontheffing LZV

STK

155,00

Incidentele ontheffing LZV en opleidingsontheffing LZV

STK

128,00

Ontheffing voertuigen met geautomatiseerde functies

   

Incidentele ontheffing

STK

368,00

Langlopende ontheffing

STK

368,00

Keuring en toelating voertuigen ten behoeve van ontheffing voertuigen met geautomatiseerde functies (artikel 2a Besluit ontheffingverlening exceptioneel vervoer)

Uur

Artikel 3 t/m 5

Onderzoek / advieskosten ingeschakelde derden

STK

Werkelijke kosten

Ontheffing gerelateerde voertuigdocumenten

   

SERT document nieuw

STK

85,00

SERT aanpassing/aanhangsel

STK

42,00

Ontheffingsattest

STK

108,00

Principeakkoord (Initieel keuringsadvies)

STK

45,00

Vergunningen ZRA (experimenteerwet)

   

Aanvraag vergunning

STK

1.000,00

RDW testen, onderzoeken en begeleiding

Uur

Artikel 3 en 17 en Bijlage IV

Advies door RDW ingeschakelde derde partijen

STK

Werkelijke kosten

Deskundigenrapporten

STK

Werkelijke kosten

Monitoring gebruik vergunning

Uur

Bijlage VI. Inschrijving, tenaamstelling verval tenaamstelling en schorsing, kenteken-, rij- en registratiebewijzen alsmede registratie en afgifte vliegbewijzen onbemande luchtvaartuigen

Omschrijving

Eenheid

Tarief 2024

in euro (€)

Inschrijvingen in het kentekenregister, tenaamstelling en afgifte kentekencards

   

Inschrijving in het kentekenregister, versneld

STK

47,65

Inschrijving in het kentekenregister, individueel

STK

47,65

Kentekenbewijs BN, GN, CD, CDJ

STK

47,65

Handelaarskentekenbewijs, tweede of volgende

STK

47,65

Historisch kentekenbewijs

STK

47,65

Aanpassing inschrijving na een wijziging in de constructie van een voertuig door een RDW erkend bedrijf conform een GWC-nummer

STK

64,95

Aanpassing inschrijving na een wijziging in de constructie van een snorfiets door een RDW erkend bedrijf conform een GWC-nummer

STK

4,65

Aanpassing inschrijving na het wijzigen van de toegestane maximum massa waarvoor uitsluitend een administratieve beoordeling noodzakelijk is

STK

71,30

Aanpassing inschrijving wegens uitbouw roetfilter

STK

71,30

Inschrijving transito

STK

24,10

Afmelding reparatie defect terugroepactie door houders van een erkenning als bedoeld in artikel 1, onder d van deze regeling

STK

0,29

Opdracht en machtiging tot tenaamstelling

STK

6,15

Spoedlevering kentekencard: afhalen in Veendam

STK

61,50

Spoedlevering kentekencard: per koeriersdienst bezorgd

STK

241,55

Vervangende documenten

   

Vervangend handelaarskenteken

STK

37,90

Vervangende kentekencard inclusief tenaamstellingcode

STK

37,90

Vervangende tenaamstellingscode

STK

1,20

Omwisseling vóór 1 januari 2014 afgegeven kentekenbewijs naar kentekencard

STK

12,10

Tenaamstelling

   

Tenaamstelling bij RDW vestiging: inclusief identiteitsvaststelling en administratieve handelingen

STK

12,50

Verval tenaamstelling

   

Verval tenaamstelling export bij RDW balie

STK

12,00

Schorsing tenaamstelling in het kentekenregister bij RDW (inclusief identiteitsvaststelling en administratieve handelingen)

   

voertuig licht, jonger dan 15 jaar voor de duur van 1 jaar

Inschrijving

88,05

voertuig licht, jonger dan 15 jaar voor de duur van 2 jaar

Inschrijving

117,15

voertuig licht, jonger dan 15 jaar voor de duur van 3 jaar

Inschrijving

146,25

Brom- of snorfiets en voertuig LRV voor de duur van 1 jaar

Inschrijving

13,40

Brom- of snorfiets en voertuig LRV voor de duur van 2 jaar

Inschrijving

26,80

Brom- of snorfiets en voertuig LRV voor de duur van 3 jaar

Inschrijving

40,20

voertuig licht en zwaar ouder dan 15 jaar en voertuigen zwaar en motorfietsen, jonger dan 15 jaar voor de duur van 1 jaar

Inschrijving

29,10

voertuig licht en zwaar ouder dan 15 jaar en voertuig zwaar en motorfietsen, jonger dan 15 jaar voor de duur van 2 jaar

Inschrijving

58,20

voertuig licht en zwaar ouder dan 15 jaar en voertuig zwaar en motorfietsen, jonger dan 15 jaar voor de duur van 3 jaar

Inschrijving

87,30

Vernieuwing schorsing voor 1 jaar op of binnen 6 weken vóór de laatste dag waarop een eerdere schorsing van de tenaamstelling van kracht is

Inschrijving

29,10

Vernieuwing schorsing voor 2 jaar op of binnen 6 eken vóór de laatste dag waarop een eerdere schorsing van de tenaamstelling van kracht is

Inschrijving

58,20

Vernieuwing schorsing voor 3 jaar op of binnen 6 weken vóór de laatste dag waarop een eerdere schorsing van de tenaamstelling van kracht is

Inschrijving

87,30

Schorsing zesde en volgende motorrijtuig of aanhangwagen /oplegger ouder dan 15 jaar van dezelfde eigenaar/ houder, mits er 5 betaalde actuele schorsingen staan geregistreerd

Inschrijving

0,00

Rijbewijzen

   

Rijbewijs bij de RDW

STK

36,40

Elektronische aanvraag rijbewijs

STK

51,11

Spoedaanvraag rijbewijs

STK

54,00

Elektronische identiteit (eID) op het rijbewijs (na ingaan wet DO)

STK

3,50

Afdracht van gemeenten aan RDW voor afgifte rijbewijs

STK

14,35

Begeleiderspas

STK

27,00

Kwalificatiekaart vakbekwaamheid bestuurders

STK

61,40

Registratie snelle motorboten

   

Eerste registratie snelle motorboot

STK

65,00

Overschrijving snelle motorboot

STK

34,90

Vervangend registratiebewijs

STK

37,90

Gemodificeerd registratiebewijs

STK

18,10

Omwisseling van papieren registratiebewijs naar card registratiebewijs snelle motorboot

STK

18,10

Onbemande luchtvaartuigen

   

Eerste registratie van een exploitant van onbemand(e) luchtvaartuig(en)

STK

23,00

Instandhouding registratie voor exploitant van onbemand(e) luchtvaartuig(en)

STK

13,00

Afgifte vliegbewijs piloot onbemande luchtvaartuigen

STK

10,00

Bijlage VII. Gegevensverstrekking en kennisnemingen RDW-registers

Omschrijving

Eenheid

Tarief 2024

in euro (€)

Gegevensverstrekking RDW registers

   

Algemeen

   

Online aansluiting voor opvragen gegevens uit RDW registers

Aansluiting

580,00

Rijbewijzen

   

Echtheidsverklaring rijbewijs

Informatie

5,10

Online controle geldigheid rijbewijs als legitimatiemiddel via XML of RDW.nl

Informatie

0,19

Online controle geldigheid rijbewijs als legitimatiemiddel via rdw.nl

Informatie

0,19

WAM

   

Overzicht uitgebreid van alle onlogische dekkingen van een verzekeringsmaatschappij via webapplicatie CRWAM

STK

50,00

Aanvraag verstrekking verzekeringsgegevens via een online verbinding

STK

0,45

Schriftelijke of telefonische verstrekking informatie verzekering van een afzonderlijk motorrijtuig

STK

5,10

Verstrekking informatie verzekering van een afzonderlijk motorrijtuig online via RDW.nl

STK

5,10

Recall

   

Eerste aanvraag selectie van gegevens voor het uitvoeren van een terugroepactie in geval van gebreken aan voertuigen

1 selectie voertuigen

575,00

Herhaalverzoek van gegevens voor het uitvoeren van een terugroepactie in geval van gebreken aan voertuigen

1 selectie voertuigen

290,00

Opmaak van een brief in het kader van een terugroepactie

STK

99,00

Brief voor het uitvoeren van een terugroepactie, exclusief de kosten van een eventuele aangetekende verzending

STK

0,78

Kentekenregister

   

Online verstrekking van persoons- en technische gegevens aan niet-overheden

STK

0,45

Online controle combinatie kenteken en meldcode zonder overige voertuiggegevens

STK

0,18

Online controle combinatie kenteken en meldcode met voertuiggegevens door verzekeringsmaatschappijen

STK

0,45

Informatie kentekenregister via batchverwerking aan informatieproviders voertuigbranche BASIS

Maand

13.000,00

Informatie kentekenregister via batchverwerking aan informatieproviders voertuigbranche dataset Gekentekend voertuig

Maand

1.300,00

Informatie kentekenregister via batchverwerking aan informatieproviders voertuigbranche dataset Periodieke keuring

Maand

540,00

Informatie kentekenregister via batchverwerking aan informatieproviders voertuigbranche dataset Voertuig statussen

Maand

540,00

Informatie kentekenregister via batchverwerking aan informatieproviders voertuigbranche dataset Statistische aansprakelijkheden

Maand

540,00

Informatie kentekenregister via batchverwerking aan informatieproviders voertuigbranche dataset Bijzonderheden

Maand

540,00

Informatie kentekenregister via batchverwerking aan informatieproviders voertuigbranche dataset Terugroepacties

Maand

540,00

Online verstrekking openbare voertuiginformatie via XML (OVI zakelijk XML)

STK

0,07

Online verstrekking openbare voertuiginformatie via rdw.nl (OVI zakelijk web variant)

STK

0,18

Online verstrekking aan beroepsbeoefenaars van persoons- en technische gegevens

STK

0,45

importeursvoorraadlijst

STK

5,70

Overzicht bedrijfsvoorraad actueel uitgebreid

STK

5,70

Overzicht bedrijfsvoorraad historisch

STK

5,70

Overzicht bedrijfsvoorraad actueel basis

STK

0,00

Schriftelijke of telefonische verstrekking kentekenhoudergegevens aan beroepsbeoefenaars en belanghebbenden als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder a en c van het Kentekenreglement

STK

9,20

Centrale Fietsdiefstal Register

   

Online verstrekking fietsgegevens via XML aan niet-overheden

STK

0,07

Abonnementen, milieu en technische gegevens

   

Maandabonnement Informatieverstrekking ETK-milieugegevens voertuigen categorie M1

MAAND

1.033,00

Weekabonnement Informatieverstrekking ETK-milieugegevens voertuigen categorie M1

MAAND

1.998,00

Abonnement aanvulling Informatieverstrekking ETK-technische gegevens voertuigen categorie M1 (providers)

MAAND

3.887,00

Abonnement Typegoedkeuring

STK

224,00

Informatieverstrekking ETK-technische gegevens voertuigen categorie M1 (EG-lidstaten)

STK

3.907,00

Melding regelgeving

STK

331,00

Kennisneming kentekenregister door geregistreerde natuurlijke persoon, rechtspersoon of diens wettelijke vertegenwoordiger

   

Overzicht van voertuigen op naam tot 9 jaar terug voor rechtspersonen

Persoon

5,10

Inzage voertuigen op naam tot 9 jaar terug voor natuurlijke personen

Persoon

0,00

Kennisnemingen Centraal Rijbewijzenregister

   

Kennisneming van gegevens uit het register aan belanghebbenden als bedoeld in artikel 128, eerste lid van de Wet

Persoon

5,10

Indien het verzoek schriftelijk, mondeling of geautomatiseerd wordt ingediend en informatie betreft die een persoonsgegeven bevat

Persoon

5,10

Legenda en begrippen

Omschrijving eenheid

1

1e test

AANVUL

Aanvulling

DAG

Etmaal

MAAND

kalendermaand

Jaar

Periode van 12 maanden

STK

Stuk (per aanvraag / 1 document / per werkplaats/keuringsplaats/inrichting bij mobiele keuringseenheid, mobiele activeringseenheid of een mobiele onderzoekseenheid, of per voertuig/persoon bij gegevensverstrekking)

Ki

keuringsplaats

WP

werkplaats

ME / MAE/MOE

Mobiele eenheid / mobiele activeringseenheid/ mobiele onderzoekseenheid

P/1.000 STK

Per 1.000 stuks

UUR

Uur 100%

VE / NVE

Vestiging / nevenvestiging

W1 / Wel voorbereid

1e aanvulling wel voorbereid

W>1

Elke volgende aanvulling na W1

TD Klein

Aangewezen technische dienst die maximaal 49 richtlijnen / verordeningen beoordeeld

TD groot

Aangewezen technische dienst die 50 of meer richtlijnen / verordeningen beoordeeld of die Conformity of Production werkzaamheden uitvoert

Naar boven