Regeling tot vaststelling premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, maximumpremieloon [...] en opslag kinderopvangtoeslag 2024

Geraadpleegd op 14-07-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 november 2023, nr. 2023-0000518574, tot vaststelling van de premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, maximumpremieloon werknemersverzekeringen en opslag kinderopvangtoeslag 2024 (Regeling tot vaststelling premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, maximumpremieloon werknemersverzekeringen en opslag kinderopvangtoeslag 2024)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Handelende in overeenstemming met de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Financiën;

Gelet op de artikelen 11, eerste en tweede lid, 18, eerste en tweede lid, 27, 31, 36, eerste lid, en 95, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen en artikel 1.10, derde lid, van de Wet kinderopvang;

Besluit:

Artikel 1. Premiepercentage algemene ouderdomsverzekering

Het premiepercentage voor de algemene ouderdomsverzekering, bedoeld in artikel 11, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, is voor het jaar 2024 17,90%.

Artikel 4. Premiepercentages Algemeen Werkloosheidsfonds

Het premiepercentage, bedoeld in artikel 27, eerste, tweede en derde lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, lage premie, is voor het jaar 2024 2,64%.

Het premiepercentage, bedoeld in artikel 27, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, hoge premie, is voor het jaar 2024 7,64%.

Artikel 6. Premiepercentages Arbeidsongeschiktheidsfonds

Het hoge premiepercentage, bedoeld in artikel 36, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, is voor het jaar 2024 7,54%.

Het lage premiepercentage, bedoeld in artikel 36, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, is voor het jaar 2024 6,18%.

Artikel 9. Inwerkingtreding

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2024.

  • 2 Artikel 8 werkt terug tot en met 1 januari 2023.

Artikel 10. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tot vaststelling premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, maximumpremieloon werknemersverzekeringen en opslag kinderopvangtoeslag 2024.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 13 november 2023

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

C.E.G. van Gennip

Naar boven