Instellingsbesluit regeringscommissaris nieuw Wetboek van Strafvordering

[Regeling vervalt op nader te bepalen datum].
Geraadpleegd op 19-04-2024.
Geldend van 19-07-2023 t/m heden

Besluit van de Minister voor Rechtsbescherming van 14 juli 2023, nr 4718153, houdende de instelling van de regeringscommissaris nieuw Wetboek van Strafvordering (Instellingsbesluit regeringscommissaris nieuw Wetboek van Strafvordering)

De Minister voor Rechtsbescherming,

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • ministers: de Minister voor Rechtsbescherming en de Minister van Justitie en Veiligheid;

 • nieuw Wetboek van Strafvordering: de verschillende wetsvoorstellen binnen het wetgevingsproject nieuw Wetboek van Strafvordering;

 • regeringscommissaris: de regeringscommissaris nieuw Wetboek van Strafvordering.

Artikel 2

 • 1 Er is een regeringscommissaris nieuw Wetboek van Strafvordering.

 • 2 De regeringscommissaris is onder verantwoordelijkheid van de ministers belast met de advisering over de systematische samenhang in het nieuwe Wetboek van Strafvordering.

Artikel 3

De regeringscommissaris heeft de volgende taken:

 • a. het bijdragen aan de voorbereiding van de wetgeving voor het nieuwe Wetboek van Strafvordering door gevraagd en ongevraagd te adviseren over systematische vraagstukken die zich aandienen bij de totstandbrenging van het wetboek en het overgangsrecht daarbij;

 • b. het als deskundige bijstaan van de ministers bij de parlementaire behandeling van het nieuwe Wetboek van Strafvordering.

Artikel 4

 • 1 Als regeringscommissaris wordt benoemd prof. mr. G. Knigge.

 • 2 De vergoeding voor de regeringscommissaris bedraagt maandelijks ten hoogste 51% van het maximum van salarisschaal 18 zoals overeengekomen in de laatstelijk afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst die is gesloten voor de ambtenaren die krachtens een arbeidsovereenkomst met de Staat werkzaam zijn.

Artikel 5

 • 1 De regeringscommissaris wordt voorzien van ondersteuning voor zijn werkzaamheden en een budget dat toereikend is voor de toebedeelde taken. De middelen hiervoor worden verstrekt door het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

 • 2 De regeringscommissaris maakt waar mogelijk gebruik van de faciliteiten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

 • 3 De archiefbescheiden van de regeringscommissaris worden na beëindiging van de werkzaamheden van de regeringscommissaris, of zo de omstandigheden daartoe aanleiding geven, zoveel eerder, overgebracht naar het archief van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Artikel 6

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 1 april 2023.

 • 2 Dit besluit vervalt op een door de Minister voor Rechtsbescherming te bepalen tijdstip.

Artikel 7

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit regeringscommissaris nieuw Wetboek van Strafvordering.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Rechtsbescherming,

F.M. Weerwind

Naar boven