Uitvoeringsbesluit Wgnb BES

Geraadpleegd op 23-07-2024.
Geldend van 15-07-2023 t/m heden

Besluit van 10 juli 2023, houdende regels ter uitvoering van de Wet grondslagen natuurbeheer- en bescherming BES, alsmede houdende wijziging van het Visserijbesluit BES in verband met het uitbreiden van verboden vistuigen en vistechnieken, redactionele verbeteringen en technische wijzigingen (Uitvoeringsbesluit Wgnb BES)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Onze Minister voor Natuur en Stikstof van 11 juli 2022, nr. WJZ/22271787;

Gelet op de artikelen 5, 10 en 11 van het op 18 januari 1990 te Kingston getekende protocol betreffende de bijzondere beschermde gebieden en de in de natuur levende dieren en planten, met bijlagen (Trb. 1990, 115), behorende bij het op 24 maart 1983 te Cartagena de Indias gesloten Verdrag inzake de bescherming en ontwikkeling van het mariene milieu in het Caraïbisch gebied (Trb. 1983, 152);

Gelet op artikel 8a, derde lid, van de Wet grondslagen natuurbeheer- en bescherming BES en de artikelen 2, derde lid, 3, 4 en 12 van de Visserijwet BES;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 8 december 2022, no. W11.22.00092/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Onze Minister voor Natuur en Stikstof van 6 juli 2023, nr. WJZ/33364356;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Algemeen

Artikel 1

 • 1 In dit besluit en de daarop rustende bepalingen wordt verstaan onder:

  • haaien en roggen: dieren van soorten behorend tot de familie van de Elasmobranchii;

  • Onze minister: Onze Minister voor Natuur en Stikstof;

  • wet: Wet grondslagen natuurbeheer- en bescherming BES;

  • Yarari-reservaat: gebied dat op grond van artikel 2a, eerste lid, van de wet door Onze minister is ingesteld als natuurpark ten uitvoering van het SPAW-protocol, ten behoeve van dieren van walvisachtigen, haaien en roggen en hun leefgebieden, en dat de territoriale wateren van de openbare lichamen Saba, Sint-Eustatius en Bonaire omvat, alsmede de exclusieve economische zone van het Koninkrijk, als bedoeld in artikel 1 van de Rijkswet instelling exclusieve economische zone, voor zover deze betrekking heeft op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

 • 2 In dit besluit en de daarop rustende bepalingen wordt mede verstaan onder verhandelen: aankopen, te koop vragen, verwerven voor commerciële doeleinden, tentoonstellen voor commerciële doeleinden, gebruik met winstoogmerk, verkopen, in bezit hebben met het oog op verkoop, ten verkoop aanbieden of vervoeren met het oog op verkoop, huren, verhuren, ruilen of ten ruil aanbieden.

Hoofdstuk 2. Beschermingsmaatregelen Yarari-reservaat

Artikel 2

Alle binnen het Yarari-reservaat van nature in het wild voorkomende soorten haaien en roggen die niet al zijn opgenomen in Bijlage II of Bijlage III bij het SPAW-protocol worden aangemerkt als beschermde soorten als bedoeld in artikel 10, eerste lid, van het SPAW-protocol.

Artikel 3

 • 1 Het is verboden om binnen het Yarari-reservaat:

  • a. gericht te vissen op haaien of roggen van daar van nature in het wild voorkomende soorten die niet zijn opgenomen in Bijlage II bij het SPAW-protocol;

  • b. haaien of roggen van deze soorten opzettelijk te verminken of anderszins te beschadigen of te doden; en

  • c. haaien of roggen van deze soorten of eieren, of delen of producten daarvan, binnen het Yarari-reservaat of op het grondgebied van de openbare lichamen te verhandelen.

 • 2 Bij toeval gevangen haaien en roggen worden onmiddellijk teruggezet, op zodanige wijze dat de kans op overleving zo groot mogelijk is.

Artikel 4

 • 1 Het is verboden om binnen het Yarari-reservaat haaien en roggen van daar van nature in het wild voorkomende soorten die niet zijn opgenomen in Bijlage II bij het SPAW-protocol opzettelijk te verstoren.

 • 2 Het eerste lid geldt niet voor de uitoefening van activiteiten:

  • a. die wetenschaps-, vormings- en beheersdoeleinden dienen:

   • 1°. met het oog op het voortbestaan van de haaien en roggen; of

   • 2°. ter voorkoming van aanzienlijke schade aan het mariene milieu van het Yarari-reservaat; of

  • b. van een bestuurscollege, een eilandsraad of een bestuursorgaan van het Rijk, indien de activiteiten in het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid zijn.

 • 3 De activiteiten, bedoeld in het tweede lid, zijn uitsluitend vrijgesteld indien voldaan is aan elk van de volgende voorwaarden:

  • a. op basis van de beste beschikbare kennis vormen zij evident geen bedreiging voor de haaien en roggen;

  • b. op basis van de beste beschikbare kennis hebben zij evident geen wezenlijke invloed op de staat van instandhouding van de haaien en roggen; en

  • c. zij voldoen aan de in voorkomend geval bij ministeriële regeling gestelde nadere regels.

 • 4 Onze minister kan ontheffing verlenen van het verbod, bedoeld in het eerste lid, onder de voorwaarde dat het duurzaam voortbestaan van de populaties van haaien en roggen in het Yarari-reservaat niet in gevaar komt.

Artikel 5

Het is binnen het Yarari-reservaat verboden dieren van niet-inheemse soorten of eieren van die dieren uit te zetten.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 10 juli 2023

Willem-Alexander

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

P. Adema

De Minister voor Natuur en Stikstof,

C. van der Wal-Zeggelink

Uitgegeven de veertiende juli 2023

De Minister van Justitie en Veiligheid,

D. Yeşilgöz-Zegerius

Naar boven