Regeling aanwijzing Yarari-reservaat als natuurpark

Geraadpleegd op 23-07-2024.
Geldend van 15-07-2023 t/m heden

Regeling van de Minister voor Natuur en Stikstof van 4 juli 2023, nr. WJZ/33366590, houdende aanwijzing van de territoriale wateren en de exclusieve economische zone rond Bonaire, Sint Eustatius en Saba als natuurpark voor zeezoogdieren, haaien en roggen (Regeling aanwijzing Yarari-reservaat als natuurpark)

De Minister voor Natuur en Stikstof,

Gelet op artikel 4 van het op 18 januari 1990 te Kingston getekende protocol betreffende de bijzondere beschermde gebieden en de in de natuur levende dieren en planten, met bijlagen (Trb. 1990, 115), behorende bij het op 24 maart 1983 te Cartagena de Indias gesloten Verdrag inzake de bescherming en ontwikkeling van het mariene milieu in het Caraïbisch gebied (Trb. 1983, 152);

Gelet op het op 2 december 1946 in Washington D.C. ondertekende Internationale Verdrag tot Regeling van de Walvisvangst (Trb. 1951, 26);

Gelet op het memorandum van overeenstemming over de instandhouding van trekkende haaien onder artikel IV van het Verdrag inzake de bescherming van trekkende wilde diersoorten, 23 juni 1979 (Trb. 1980, 145 en Trb. 1981, 6);

Gelet op de artikelen 2a, eerste lid, en 8d, eerste lid, van de Wet grondslagen natuurbeheer- en bescherming BES;

Besluit:

Artikel 1

  • 2 Het natuurpark, bedoeld in het eerste lid, omvat het gebied zoals aangegeven op de kaarten opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 4 juli 2023

De Minister voor Natuur en Stikstof,

C. van der Wal-Zeggelink

Naar boven