Subsidieregeling School en Omgeving 2023–2025

[Regeling vervalt per 01-06-2027.]
Geraadpleegd op 21-04-2024.
Geldend van 24-02-2024 t/m heden

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 juli 2023, nr. 37417750, houdende regels voor de subsidiëring van een verrijkte schooldag voor leerlingen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs 2023–2025 (Subsidieregeling School en omgeving 2023–2025)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op de artikelen 4 en 5 van de Wet overige OCW-subsidies en de artikelen 1.3 en 2.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 3. Doel van de regeling en te subsidiëren activiteiten

 • 1 De minister kan voor de schooljaren 2023–2024 en 2024–2025 subsidie verstrekken aan een bevoegd gezag van een school met een categorie A-vestiging of categorie B-vestiging, als deelnemer aan een lokale coalitie voor het uitvoeren van een programma verrijkte schooldag, dat aansluit bij het curriculum van de desbetreffende school.

 • 2 De Minister kan voor het schooljaar 2024–2025 aan een bevoegd gezag van een school met een categorie A-vestiging of categorie B-vestiging subsidie verstrekken voor het uitvoeren van een programma verrijkte schooldag, dat aansluit bij het curriculum van de desbetreffende school.

 • 3 Voor subsidieverstrekking op grond van het tweede lid, wordt, in afwijking van artikel 1, verstaan onder:

  • a. categorie A-vestiging: vestiging, opgenomen in bijlage 3 of 4; en

  • b. categorie B-vestiging: vestiging, opgenomen in bijlage 5.

 • 4 De subsidie kan worden verstrekt voor de uitvoering van een programma verrijkte schooldag voor de volgende ontwikkelgebieden:

  • a. sport;

  • b. cultuur;

  • c. cognitieve ontwikkeling;

  • d. sociale ontwikkeling;

  • e. oriëntatie op jezelf; of

  • f. oriëntatie op de wereld.

 • 5 Van het programma verrijkte schooldag kunnen geen deel uitmaken:

  • a. uren die behoren tot de onderwijstijd;

  • b. uren die betrekking hebben op bijles, trainingen voor de eindtoets of examentraining; of

  • c. buitenlandse reizen.

 • 6 Op grond van deze regeling wordt geen subsidie verstrekt aan:

  • a. een bevoegd gezag dat als starter subsidie heeft ontvangen op grond van artikel 3 van de Subsidieregeling School en omgeving en niet vóór 8 maart 2024 heeft voldaan aan de subsidieverplichtingen, bedoeld in artikel 15, tweede lid, van die regeling;

  • b. een bevoegd gezag van een school die deel uitmaakt van een coalitie waarvoor middelen heeft aangevraagd op grond van de specifieke uitkering Kansrijke wijk, te weten de coalities: RSOV22003 Leeuwarden, RSOV22018 Heerlen, RSOV22019 Zaanstad, RSOV22026 Groningen stad en RSOV22034 Rotterdam Zuid.

Artikel 3a. Omzetting categorie B-vestiging naar categorie A-vestiging

Op aanvraag van het bevoegd gezag kan de Minister bepalen, dat een categorie B-vestiging die tevens is opgenomen in bijlage 4 en waarvoor subsidie is verstrekt op grond van artikel 3, eerste lid, voor wat betreft het schooljaar 2024–2025 te gelden heeft als categorie A-vestiging.

Artikel 4. Regievoerder

 • 1 Eén bevoegd gezag treedt namens de lokale coalitie op als regievoerder. Uitsluitend het bevoegd gezag van één van de deelnemende vestigingen in de lokale coalitie kan als regievoerder optreden.

 • 2 Een lokale coalitie bestaat uit een bevoegd gezag van ten minste één deelnemende vestiging, de gemeente waarin ten minste één van de deelnemende vestigingen gelegen is, en ten minste één maatschappelijke organisaties of lokale partij.

 • 3 De regievoerder dient namens de lokale coalitie bij DUS-I het plan van aanpak in, bedoeld in artikel 5, tiende lid. Indien een bevoegd gezag dat aan een coalitie deelneemt, op grond van artikel 3, eerste of tweede lid, van deze regeling een subsidieaanvraag doet, wordt het plan van aanpak aangemerkt als onderdeel van deze aanvraag.

 • 4 De regievoerder draagt er zorg voor dat op een publiek toegankelijke plaats een kwaliteitsplan wordt gepubliceerd.

 • 5 Indien de regievoerder zijn taken aan een nieuwe regievoerder overdraagt, maakt de oorspronkelijke regievoerder daar melding van bij DUS-I.

Artikel 5. Aanvraag subsidie

 • 1 De subsidie wordt door het bevoegd gezag van een vestiging aangevraagd. Het bevoegd gezag kan per vestiging maximaal één aanvraag indienen, met dien verstande dat een aanvraag als bedoeld in artikel 3a niet meetelt bij de bepaling van het aantal aanvragen.

 • 2 Een aanvraag als bedoeld in artikel 3, eerste lid, kan worden ingediend van 28 augustus 2023 tot en met 29 september 2023. Aanvragen die worden ingediend na 29 september 2023 worden afgewezen.

 • 3 Een aanvraag als bedoeld in artikel 3, tweede lid, kan worden ingediend van 1 april 2024 tot en met 30 april 2024. Aanvragen die worden ingediend na 30 april 2024 worden afgewezen.

 • 4 De subsidie wordt aangevraagd met gebruikmaking van het digitale aanvraagformulier dat daartoe op de website van de DUS-I beschikbaar wordt gesteld. In dit aanvraagformulier vermeldt de aanvrager:

  • a. de naam van de vestiging;

  • b. het in RIO geïdentificeerde nummer van de vestiging waarvoor de aanvraag wordt ingediend;

  • c. de contactpersoon van de vestiging;

  • d. indien van toepassing: het referentienummer van de lokale coalitie waar de vestiging deel van uitmaakt;

  • e. het geschatte aantal leerlingen op vestigingsniveau dat zal deelnemen aan de activiteiten;

  • f. het geschatte totaal aantal klokuren van de activiteiten, verdeeld over schooljaar 2023–2024 en schooljaar 2024–2025, of, indien het een aanvraag betreft als bedoeld in artikel 3, tweede lid, schooljaar 2024–2025;

  • g. indien het een aanvraag betreft als bedoeld in het tweede lid, of de activiteiten starten met ingang van 1 augustus 2023 of met ingang van 1 januari 2024.

 • 5 In aanvulling op het vierde lid vermeldt de aanvrager, indien het een aanvraag betreft als bedoeld in artikel 3, eerste lid, die betrekking heeft op een categorie A-vestiging, in het aanvraagformulier:

  • a. voor hoeveel klokuren activiteiten per week subsidie wordt aangevraagd in het schooljaar 2023–2024 met een minimum van vier uur en een maximum van tien uur per week;

  • b. met hoeveel klokuren het aanbod zal worden uitgebreid in het schooljaar 2024–2025, met een minimum van één klokuur per week en tot een maximum van tien uur aanbod per week in totaal.

 • 6 In aanvulling op het vierde lid, vermeldt de aanvrager, indien het een aanvraag betreft als bedoeld in artikel 3, tweede lid, die betrekking heeft op een categorie A-vestiging, in het aanvraagformulier voor hoeveel klokuren activiteiten per week subsidie wordt aangevraagd in het schooljaar 2024–2025 met een minimum van vier uur en een maximum van tien uur per week;

 • 7 In aanvulling op het vierde lid dient de aanvrager, indien het een aanvraag betreft als bedoeld in artikel 3, eerste lid of tweede lid, die betrekking heeft op een categorie B-vestiging, een aanvraag in voor tien klokuren activiteiten per week in de schooljaren 2023–2024 en 2024–2025 onderscheidenlijk in het schooljaar 2024–2025.

 • 8 De klokuren, bedoeld in het vijfde, zesde lid en zevende lid, zijn gericht op één of meer van de in artikel 3, vierde lid, bedoelde ontwikkelgebieden.

 • 9 In aanvulling op het vierde lid levert de regievoerder bij een aanvraag het plan van aanpak in van de lokale coalitie.

 • 10 Het plan van aanpak bevat voor de periode waarop dit betrekking heeft, in aanvulling op artikel 3.4 van de Kaderregeling in ieder geval een beschrijving van:

  • a. de contactgegevens van de regievoerder;

  • b. indien sprake is van een nieuwe lokale coalitie, de samenwerkende partijen die deelnemen aan de lokale coalitie, met vermelding van een contactpersoon, de naam van de organisatie, het e-mailadres van de organisatie en indien beschikbaar het RIO geïdentificeerde nummer;

  • c. indien er categorie A vestigingen worden toegevoegd dient de regievoerder bij de aanvraag de naam van de vestiging op te geven, met vermelding van een contactpersoon, het e-mailadres van de vestiging en het RIO geïdentificeerde nummer;

  • d. het geschatte totaal aantal leerlingen dat deelneemt aan activiteiten in de lokale coalitie.

Artikel 5a. Aanvraag omzetting categorie vestiging

 • 1 Een aanvraag als bedoeld in artikel 3a kan worden ingediend van 1 april 2024 tot en met 30 april 2024. Aanvragen die worden ingediend na 30 april 2024 worden afgewezen.

 • 2 Een aanvraag wordt ingediend via e-mail, gericht aan rso@minvws.nl, waarin de aanvrager vermeldt:

  • a. dat de desbetreffende vestiging in aanmerking wil komen voor een omzetting van een categorie B-vestiging naar een categorie A-vestiging als bedoeld in artikel 3a;

  • b. welk RIO-nummer en welk coalitienummer het betreft; en

  • c. wat het gewijzigde aantal leerlingen en klokuren voor het schooljaar 2024–2025 bedraagt.

Artikel 6. Subsidieplafond, maximale hoogte subsidie

 • 1 Voor subsidieverstrekking op grond van deze regeling is voor de schooljaren 2023–2024 en 2024–2025 in totaal een bedrag beschikbaar van € 563.103.423,–.

 • 2 Van het bedrag, bedoeld in het eerste lid is:

  • a. € 303.703.011,– beschikbaar voor subsidieverstrekking aan bevoegde gezagsorganen van categorie A-vestigingen, met inbegrip van, voor wat betreft het schooljaar 2024–2025, vestigingen die op grond van artikel 3a te gelden hebben als categorie A-vestigingen;

  • b. € 259.010.412,– beschikbaar voor subsidieverstrekking aan bevoegde gezagsorganen van categorie B-vestigingen; en.

  • c. € 390.000,– beschikbaar voor verstrekking van subsidie als bedoeld in artikel 10.

 • 3 Indien het subsidieplafond, bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, ontoereikend is om alle daarvoor in aanmerking komende aanvragen toe te wijzen, worden de aanvragen gerangschikt op aflopende onderwijsachterstandsscore gecorrigeerd voor schoolgrootte, waarbij de subsidie aan de vestigingen met de hoogste scores wordt toegekend.

 • 4 Indien het subsidieplafond, bedoeld in het tweede lid, onderdeel b, ontoereikend is om alle daarvoor in aanmerking komende aanvragen toe te wijzen, wordt het subsidiebedrag per aanvraag naar rato naar beneden bijgesteld tot het niveau waarbinnen het totaal beschikbare bedrag volledig kan worden benut.

 • 5 Als de middelen na afloop van de aanvraagperiode als bedoeld in artikel 5, derde lid, niet volledig zijn benut, wordt het resterende bedrag beschikbaar gesteld voor subsidieaanvragen van de coalities voor activiteiten die betrekking hebben op kennisdeling, of ten behoeve van het landelijke programma School en Omgeving. Subsidie kan in september 2024 worden aangevraagd.

Artikel 7. Subsidiebedrag

 • 1 Het subsidiebedrag voor een categorie A-vestiging wordt berekend door het aantal opgegeven leerlingen van de desbetreffende vestiging dat naar verwachting zal deelnemen aan het programma verrijkte schooldag te vermenigvuldigen met een bedrag van € 236,– per aangevraagd klokuur, per schooljaar.

 • 2 Het subsidiebedrag voor een categorie B-vestiging wordt berekend door het aantal opgegeven leerlingen van de desbetreffende vestiging dat naar verwachting zal deelnemen aan het programma verrijkte schooldag te vermenigvuldigen met een bedrag van € 118,– per klokuur, per schooljaar voor tien uur per week, met dien verstande dat voor een vestiging die op grond van artikel 3a voor het schooljaar 2024–2025 te gelden heeft als categorie A-vestiging voor dat schooljaar het bedrag en de berekeningswijze, bedoeld in het eerste lid, van toepassing zijn.

Artikel 8. Subsidieverplichtingen

 • 1 In aanvulling op hoofdstuk 5 van de Kaderregeling worden aan de subsidieontvanger de volgende verplichtingen opgelegd:

  • a. de activiteiten voor het schooljaar 2023–2024 en 2024–2025 bedoeld in artikel 3, eerste lid, worden uitgevoerd in de periode van 1 augustus 2023 tot en met 31 juli 2025, en beslaan ten minste 55 weken;

  • b. in afwijking van onderdeel a, worden de activiteiten van de subsidieontvangers, die een aanvraag hebben gedaan, als bedoeld in artikel 3, eerste lid en die uitstel hebben gekregen op grond van artikel 12, tweede lid, van de Subsidieregeling School en omgeving, uitgevoerd in de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 juli 2025, en beslaan zij ten minste 40 weken;

  • c. de activiteiten voor het schooljaar 2024–2025, bedoeld in artikel 3, tweede lid, worden uitgevoerd in de periode van 1 augustus 2024 tot en met 31 juli 2025, en beslaan ten minste 30 weken;

  • d. de aanvrager kan verlenging van de looptijd van de subsidie aanvragen tot en met 31 december 2025 indien de activiteiten door onvoorziene omstandigheden niet binnen de in de onderdelen a, b of c gestelde periodes kunnen worden afgerond;

  • e. de activiteiten vinden plaats op reguliere schooldagen, buiten de reguliere onderwijstijd, en vinden uitsluitend plaats in schoolvakanties voor zover dit gebeurt in combinatie met activiteiten op reguliere schooldagen, buiten de reguliere onderwijstijd;

  • f. de subsidieontvanger ziet erop toe dat de personen die werken met de leerlingen in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag;

  • g. de subsidieontvanger spant zich in om het aantal opgegeven leerlingen een programma verrijkte schooldag aan te bieden;

  • h. indien het een aanvraag betreft als bedoeld in artikel 3, eerste of tweede lid, die betrekking heeft op een categorie A-vestiging dan spant de subsidieontvanger zich in om het aantal opgegeven uren aanbod aan te bieden;

  • i. indien het een aanvraag betreft als bedoeld in artikel 3, eerste of tweede lid, die betrekking heeft op een categorie B-vestiging dan spant de subsidieontvanger zich in om ten minste vijf klokuren aan te bieden;

  • j. de subsidieontvanger deelt de inhoud van het programma verrijkte schooldag met onderzoekers die in opdracht van de minister de subsidieregeling evalueren met inachtneming van de Algemene verordening gegevensbescherming.

 • 2 Op een subsidieontvanger waarvan een aanvraag als bedoeld in artikel 3a is ingewilligd, is:

  • a. het eerste lid, aanhef en onderdeel a, van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de subsidieontvanger een verdeling mag maken in het aantal weken dat hij aan het schooljaar 2023–2024 toerekent en het aantal weken dat hij aan het schooljaar 2024–2025 toerekent;

  • b. het eerste lid, aanhef en onderdeel h, van overeenkomstige toepassing voor wat betreft het schooljaar 2024–2025; en

  • c. het eerste lid, aanhef en onderdeel i, uitsluitend van toepassing voor wat betreft het schooljaar 2023–2024.

Artikel 9. Vaststelling, betaling, besteding en verantwoording

 • 1 De subsidie, bedoeld in de artikelen 7 en 10, wordt direct vastgesteld op uiterlijk:

  • a. 31 december 2023, voor een categorie B-vestiging indien het gaat om een aanvraag als bedoeld in artikel 5, tweede lid;

  • b. 31 januari 2024, voor een categorie A-vestiging indien het gaat om een aanvraag als bedoeld in artikel 5, tweede lid;

  • c. 31 juli 2024, indien het gaat om een aanvraag als bedoeld in artikel 5, derde lid.

 • 2 De minister bepaalt het betaalritme in de beschikking.

 • 4 Na afloop van de periode, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel a, b of c wordt op basis van het daartoe door DUS-I beschikbaar gestelde format van DUS-I uiterlijk op 1 november 2025 een eindverslag ingediend bij DUS-I. In het eindverslag vermeldt de subsidieontvanger aantallen deelnemende leerlingen en aantal aangeboden uren, als bedoeld in artikel 5, vierde of vijfde lid, en neemt de subsidieontvanger een verwijzing op naar de vindplaats van het in artikel 4, vierde lid, bedoelde kwaliteitsplan. Voor zover een aanvraag als bedoeld in artikel 3a is ingewilligd, geschiedt de vermelding van de aantallen, bedoeld in de tweede volzin, aan de hand van een uitsplitsing over de schooljaren 2023–2024 en 2024–2025.

 • 5 De subsidieontvanger meldt schriftelijk indien het daadwerkelijke aantal deelnemende leerlingen of het aantal aangeboden klokuren aan activiteiten minder is dan 75% van het voorgenomen aantal leerlingen of klokuren. Indien er sprake is van een onderprestatie als bedoeld in de eerste volzin, kan de subsidie lager worden vastgesteld. Voor het lager vaststellen van de subsidie wordt uitgegaan van het product van de leerlingen en uren per week, waarbij:

 • 6 De activiteiten waarvoor op grond van artikel 3, eerste of tweede lid, subsidie is verstrekt aan een categorie A-vestiging, gelden als volledig verricht, indien ten minste 75% van de leerlingen, bedoeld in artikel 5, vierde lid, onderdeel e, aan het programma verrijkte schooldag heeft deelgenomen en indien ten minste 75% van het aantal uren, bedoeld in artikel 5, vierde lid, onderdeel f, daadwerkelijk is aangeboden.

 • 8 Op vestigingen die op grond van artikel 3a voor het schooljaar 2024–2025 te gelden hebben als categorie A-vestigingen, is het zevende lid van toepassing op schooljaar 2023–2024 en is het zesde lid van overeenkomstige toepassing op schooljaar 2024–2025.

 • 9 Als de activiteiten zijn uitgevoerd en aan de verplichtingen is voldaan, kan het eventueel niet aangewende deel van de subsidie worden besteed aan activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt.

 • 10 Indien de activiteiten niet volledig zijn uitgevoerd of niet aan de verplichtingen is voldaan, kan de minister de subsidie lager vaststellen.

 • 11 De subsidieontvanger toont op verzoek van de minister aan dat de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt, zijn verricht en dat is voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn.

Artikel 10. Subsidie kosten lerende aanpak

 • 1 De minister kan bovendien voor de schooljaren 2023–2024 en 2024–2025 aan de regievoerder, bedoeld in artikel 4, eerste lid, indien de lokale coalitie als voorloper is aangewezen, een eenmalige subsidie verstrekken als tegemoetkoming in de kosten om een actieve bijdrage te leveren aan de kennisopbouw en kennisdeling in het kader van de lerende aanpak.

 • 2 In de beschikking wordt opgenomen wanneer de minister de in het eerste lid bedoelde subsidie ambtshalve verstrekt.

 • 3 De subsidie bestaat uit een vast bedrag van € 10.000,–, indien de deelnemende bevoegde gezagsorganen van de lokale coalitie van de regievoerder subsidie hebben aangevraagd als bedoeld in artikel 3, eerste lid.

 • 4 De regievoerder is verplicht om namens de lokale coalitie in het kader van de lerende aanpak:

  • a. een actieve bijdrage te leveren aan de kennisopbouw en kennisdeling van het programma School en Omgeving, bestaande uit een verplichting om één keer per schooljaar deel te nemen aan of te organiseren van een kennisdelingsactiviteit; en

  • b. uiterlijk 1 augustus 2025 een bewijsstuk overleggen van deelname aan of het organiseren van een kennisdelingsactiviteit.

 • 6 De regievoerder toont op verzoek van de minister aan dat de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt, zijn verricht en dat is voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn.

 • 7 Indien de regievoerder wijzigt moet de initiële regievoerder de resterende middelen aanwenden om de nieuwe regievoerder in staat stellen om aan de subsidieverlichtingen bedoeld in het vierde lid te voldoen.

 • 8 Indien activiteiten niet volledig zijn uitgevoerd of niet aan de verplichtingen is voldaan, kan de minister de subsidie lager vaststellen.

 • 9 Als de activiteiten zijn uitgevoerd en aan de verplichtingen is voldaan, kan het eventueel niet aangewende deel van de subsidie worden besteed aan activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt.

Artikel 11. Hardheidsclausule

De minister kan één of meer bepalingen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing daarvan gelet op het belang dat de desbetreffende bepaling beoogt te beschermen zou leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 12. Inwerkingtreding en geldigheidsduur

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

 • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 juni 2027, met dien verstande dat zij van toepassing blijft ten aanzien van subsidies die op grond van deze regeling zijn verstrekt.

Artikel 13. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling School en Omgeving 2023–2025.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R.H. Dijkgraaf

Bijlage 1. Categorie A-vestigingen, behorende bij artikel 1 van de Subsidieregeling School en omgeving 2023–2025

Deze bijlage is gebaseerd op de bekostigingsgegevens van 2022.

Bevoegd gezag

Vestigingsnummer

Schooltype

Referentienummer coalitie

20281

09WY00

po

RSOV22001

20281

13EK00

po

geen

20281

13TA00

po

geen

20281

13ZE00

po

geen

20281

15VU00

po

RSOV22001

20281

15XZ00

po

geen

20281

16FS00

po

RSOV22001

22725

09ST00

po

geen

22725

17RO00

po

geen

23128

04NU00

po

RSOV22030

23128

21BM00

po

RSOV22002

24597

05JC00

po

geen

24597

17TZ00

po

geen

24597

17UE00

po

geen

24597

17ZI00

po

geen

24597

17ZO00

po

RSOV22011

24597

17ZU00

po

geen

24597

18AK00

po

RSOV22011

24597

18AP00

po

RSOV22011

27770

09JY00

po

geen

29810

11IP01

po

RSOV22040

29810

15MO00

po

RSOV22040

29810

15RK00

po

RSOV22040

29810

15TV00

po

RSOV22040

30010

11AT00

po

RSOV22010

30240

07UU00

po

RSOD22029

30582

08WC00

po

RSOV22008

30709

23UP00

po

geen

30725

30WY00

po

geen

30731

27YJ00

po

geen

31076

23RT00

po

RSOV22032

31076

24EY00

po

geen

31076

24TL00

po

geen

31076

29UC00

po

geen

31076

30JV00

po

RSOV22030

31088

23VF00

po

geen

34932

04ON00

po

geen

35466

10FU00

po

RSOS22086

40077

28BL00

po

RSOV22044

40189

24ZK00

po

geen

40269

24PB00

po

geen

40272

23GV00

po

geen

40272

31PG00

po

geen

40278

04TF00

po

geen

40278

11JR00

po

geen

40307

24UE00

po

geen

40377

15UT00

po

RSOV22022

40378

13TN00

po

geen

40378

17PV00

po

geen

40378

18AB00

po

RSOV22021

40400

31LC00

po

RSOV22023

40517

05KQ00

po

geen

40517

17YE00

po

geen

40662

14MX00

po

geen

40662

15XA00

po

geen

40712

07NJ00

po

geen

40717

15BR00

po

RSOV22042

40740

25GH00

po

geen

40774

11CJ00

po

RSOS22013

40803

08JW00

po

RSOD22007

40803

13DO00

po

geen

40812

07TM00

po

RSOV22041

40812

15TP00

po

RSOV22041

40888

07QO00

po

geen

40928

05HD00

po

RSOV22039

40928

07AK00

po

geen

40928

07UO00

po

RSOV22039

40928

13WS00

po

geen

40950

12HU00

po

geen

40971

09JP00

po

RSOV22027

40971

10EZ00

po

RSOV22027

40971

10WH00

po

RSOV22027

41001

12WE00

po

RSOV22025

41023

15YE00

po

RSOV22017

41023

17BB00

po

RSOV22017

41052

10YA00

po

geen

41154

09WB00

po

geen

41223

10EW00

po

geen

41248

14BT00

po

geen

41270

11RR00

po

geen

41338

17PH00

po

geen

41345

14CY00

po

geen

41362

20BW00

po

geen

41371

13MN00

po

geen

41373

04KM00

po

RSOV22042

41375

12YB00

po

geen

41376

12RE00

po

geen

41390

15PJ00

po

geen

41390

15UC00

po

geen

41390

16CC00

po

geen

41400

16EJ00

po

RSOV22036

41400

16NM00

po

RSOV22037

41400

17ER00

po

RSOV22038

41400

17QH00

po

RSOV22038

41400

17RK00

po

RSOV22038

41407

14KN00

po

RSOV22025

41407

15ZM00

po

RSOV22025

41421

06AP00

po

geen

41435

08SY00

po

geen

41435

10KX00

po

geen

41447

20UO00

po

RSOD22027

41461

18RA00

po

geen

41471

10BV00

po

geen

41481

11RU00

po

geen

41491

18PJ00

po

geen

41496

12YM00

po

geen

41506

15YD00

po

RSOV22028

41514

14MK00

po

RSOV22010

41514

15WT00

po

RSOV22010

41514

16CI00

po

RSOV22010

41518

12JX00

po

RSOV22008

41518

18NV00

po

RSOV22008

41518

18RJ00

po

RSOV22008

41518

18YS00

po

RSOV22008

41522

15RZ00

po

RSOV22002

41527

15AN00

po

geen

41535

15EQ00

po

geen

41545

14DZ00

po

geen

41545

14DZ01

po

geen

41560

13RI00

po

geen

41565

16UE00

po

geen

41565

16ZT00

po

geen

41565

17EL00

po

RSOD22034

41565

17LM00

po

geen

41565

17NH00

po

geen

41566

20FB00

po

geen

41567

14EC00

po

geen

41567

14GW00

po

RSOS22180

41567

15EJ00

po

geen

41572

17NF00

po

geen

41572

17PJ00

po

geen

41572

18PQ00

po

geen

41572

19MH00

po

geen

41572

19MU00

po

geen

41572

19MZ00

po

geen

41572

19NW00

po

RSOD22025

41572

19NZ00

po

RSOV22039

41572

19OC00

po

geen

41572

19QD00

po

RSOV22039

41572

19UK00

po

RSOS22157

41572

19VB00

po

RSOV22039

41572

19WO00

po

geen

41572

19YL00

po

geen

41572

19ZF00

po

geen

41572

19ZJ00

po

geen

41579

18WD00

po

geen

41579

18WK00

po

RSOV22014

41579

19CD00

po

RSOD22028

41579

20SE00

po

RSOD22028

41579

20SL00

po

RSOV22014

41579

21AG00

po

geen

41582

14FX00

po

geen

41611

10VR00

po

geen

41616

17MD00

po

geen

41616

17PK00

po

geen

41616

17TJ00

po

geen

41617

13XP00

po

geen

41617

15HS00

po

geen

41629

05ZH00

po

geen

41630

03EJ00

po

geen

41630

13LB00

po

geen

41630

18OQ00

po

geen

41630

24BA00

po

geen

41633

10BZ00

po

geen

41638

10UK00

po

geen

41638

18LZ00

po

geen

41645

19OM00

po

geen

41645

19OR00

po

geen

41645

19RD00

po

RSOV22041

41645

19UB00

po

RSOV22041

41645

19US00

po

RSOV22041

41663

20YF00

po

RSOD22020

41674

18WL00

po

geen

41674

19BA00

po

geen

41676

16YS01

po

geen

41676

17DK00

po

geen

41676

25KV00

po

geen

41692

05DF00

po

geen

41692

09LJ00

po

RSOD22038

41692

10GL00

po

RSOD22038

41716

11WV00

po

RSOV22006

41716

12WS00

po

RSOV22014

41716

13RO00

po

RSOV22006

41716

18TV00

po

RSOV22006

41716

18YT00

po

RSOV22006

41716

20SC00

po

RSOV22006

41716

20XR00

po

RSOV22006

41716

20XS00

po

RSOV22014

41735

14LR00

po

geen

41772

16HV00

po

RSOS22181

41774

19AI00

po

geen

41774

19AQ00

po

geen

41774

19CH00

po

geen

41774

20ZG00

po

geen

41775

09GQ00

po

geen

41775

10UF00

po

geen

41775

11UB00

po

geen

41775

12DY00

po

geen

41775

13BC00

po

RSOV22011

41775

13LW00

po

geen

41775

16JC00

po

geen

41775

18QZ01

po

geen

41775

18WX00

po

RSOV22011

41775

19DQ00

po

RSOV22011

41775

19DS00

po

RSOV22011

41775

20HQ00

po

geen

41778

11ZM00

po

geen

41780

14IM00

po

RSOV22031

41813

11OD00

po

geen

41820

30XB00

po

geen

41820

31LM00

po

geen

41840

07ML00

po

geen

41852

19AG00

po

geen

41853

16NG00

po

RSOV22023

41853

16NG01

po

RSOV22023

41858

14LQ00

po

geen

41858

15RP00

po

geen

41863

24PV00

po

RSOV22027

41869

12LV00

po

RSOV22025

41871

12XW00

po

geen

41876

13AQ00

po

geen

41891

27CD00

po

geen

42504

15PX00

po

RSOD22004

42504

15WV00

po

RSOD22004

42514

15WW00

po

geen

42552

15PG00

po

RSOV22044

42552

16DM00

po

RSOV22044

42552

16ZC00

po

RSOV22044

42553

20ZB00

po

geen

42553

20ZT00

po

geen

42553

20ZU00

po

geen

42553

20ZW00

po

geen

42553

20ZX00

po

geen

42553

21AH00

po

geen

42553

21AI00

po

geen

42557

13AZ00

po

geen

42594

14KG00

po

RSOV22030

42610

15LA00

po

RSOD22022

42623

15UF00

po

RSOV22020

42709

12ID00

po

geen

42719

15KJ00

po

geen

42761

13TY00

po

RSOV22031

42795

31MX00

po

RSOD22048

42830

16MA00

po

geen

42830

16XQ00

po

geen

44397

08MK00

po

geen

45000

03ON00

po

RSOV22031

45000

07UC00

po

geen

47100

14DI00

po

RSOV22040

47595

04UT00

po

geen

47595

13HY00

po

geen

47595

14FC00

po

geen

47595

14KK00

po

geen

48101

09MN00

po

RSOV22027

48101

09VB00

po

RSOV22027

48101

10HG00

po

RSOV22027

48101

11DG00

po

RSOV22027

48101

11PW00

po

RSOV22027

48101

17LF00

po

RSOV22027

48101

17MQ00

po

RSOV22027

57266

20VD00

po

geen

57266

20VF00

po

RSOD22004

58761

19NE00

po

geen

60985

14KM00

po

RSOV22044

60997

16EQ01

po

geen

62662

17PA00

po

RSOV22036

62662

17QE00

po

geen

62662

17TC00

po

geen

62662

17ZR00

po

RSOV22036

62662

17ZR02

po

RSOV22038

69447

03IX00

po

RSOD22042

69669

18BM00

po

geen

70176

16XN00

po

geen

70176

17SU00

po

geen

70176

17TT00

po

geen

70176

17TY00

po

RSOV22039

70176

17YA00

po

geen

70176

17YO00

po

geen

70176

17ZH00

po

geen

70176

17ZM00

po

geen

74049

12ZR00

po

geen

74049

13WW00

po

RSOV22032

74049

15MN00

po

RSOV22032

74154

17CT00

po

RSOV22037

74531

04FI00

po

geen

74531

08GN00

po

geen

74531

09TC00

po

geen

74531

12XS00

po

geen

74531

13DM00

po

geen

74531

13NX00

po

geen

74531

15FO00

po

RSOV22035

75388

09HI00

po

RSOD22001

75388

09IS00

po

geen

75388

20KT00

po

geen

75597

11YA00

po

RSOV22016

77052

07VW00

po

RSOV22037

77195

06GN00

po

RSOV22037

77195

08KK00

po

RSOV22037

77195

09VY00

po

RSOV22036

77195

15DK00

po

geen

77195

15PD00

po

RSOV22038

77195

15RL00

po

RSOV22038

79874

07AZ00

po

geen

81316

09ZI00

po

RSOS22188

81316

12ZS00

po

geen

81316

13PR00

po

RSOV22005

81316

13TM00

po

geen

81316

13WX00

po

geen

81316

14AI00

po

geen

81316

14LP00

po

geen

82526

17NM00

po

geen

83228

15AL00

po

geen

85255

16IC00

po

RSOV22023

12975

01XN07

vo

geen

12975

01XN10

vo

geen

13273

20LO08

vo

geen

13554

12NW00

vo

geen

13554

20TZ07

vo

geen

13554

25GL04

vo

RSOV22041

13586

04YE08

vo

geen

13603

20DL16

vo

geen

13603

20DL21

vo

geen

13693

16YV10

vo

geen

20151

04IK00

vo

RSOV22033

20151

07HF00

vo

RSOV22033

20151

18CH02

vo

RSOV22033

20151

18CH09

vo

RSOV22033

20281

04NF00

vo

geen

20281

17HR00

vo

geen

20281

17HR05

vo

geen

20281

20MM00

vo

RSOS22221

20281

20MM06

vo

geen

20281

21GU00

vo

geen

20281

21GU06

vo

RSOD22052

20281

21GU09

vo

RSOD22053

20281

21GU11

vo

geen

20281

21KM00

vo

geen

20281

31HN01

vo

geen

20281

31HN02

vo

geen

30742

26JY00

vo

geen

30882

18PR00

vo

RSOV22044

31087

20GD01

vo

geen

31107

02HI08

vo

geen

31107

15NY00

vo

geen

31107

25LX48

vo

geen

31127

05EA16

vo

geen

31137

17WQ08

vo

RSOD22006

35647

01VJ06

vo

RSOV22030

35647

01VJ12

vo

geen

35647

02LG08

vo

geen

35647

17VN00

vo

geen

40094

01EK00

vo

geen

40094

07BM00

vo

geen

40094

18AN00

vo

geen

40180

14RC06

vo

geen

40180

28CA00

vo

RSOV22010

40304

03XS08

vo

geen

40334

30FF00

vo

RSOD22032

40365

20CM10

vo

geen

40517

15IS00

vo

geen

40586

17YS00

vo

geen

40586

17YS04

vo

geen

40608

26HV00

vo

geen

40619

23HH00

vo

geen

40681

01GH04

vo

geen

40696

14SM14

vo

geen

40810

01AA60

vo

geen

40810

01AA62

vo

geen

40854

25MB36

vo

geen

40856

00NE02

vo

geen

40876

26LL01

vo

geen

40956

04HR07

vo

geen

40956

19UP00

vo

geen

41071

02VG04

vo

RSOV22035

41071

02VG05

vo

geen

41071

02VG08

vo

geen

41071

02VG10

vo

geen

41071

17YF00

vo

geen

41071

17YF02

vo

geen

41071

29VW00

vo

geen

41071

29VX00

vo

geen

41071

29VZ00

vo

geen

41100

01OE22

vo

geen

41100

01OE23

vo

geen

41152

23HC00

vo

geen

41152

23HC02

vo

geen

41158

02EX07

vo

geen

41163

09VS00

vo

geen

41164

26JR00

vo

geen

41195

20CR06

vo

geen

41195

20CR07

vo

geen

41203

03XF05

vo

geen

41208

20EI01

vo

RSOV22010

41208

20EI04

vo

geen

41211

16OX09

vo

geen

41211

16OX10

vo

geen

41211

19RX05

vo

geen

41211

20AT05

vo

geen

41211

20JX11

vo

geen

41211

23FY00

vo

RSOV22032

41217

01TC00

vo

geen

41285

01VN03

vo

geen

41298

20AB05

vo

geen

41298

20AB08

vo

geen

41300

26JT00

vo

geen

41313

17MA00

vo

RSOV22032

41360

20CQ00

vo

RSOV22009

41360

20CQ04

vo

RSOV22009

41360

20KD00

vo

geen

41360

20KD01

vo

geen

41360

20MJ00

vo

RSOS22080

41360

20MJ04

vo

geen

41360

20MJ05

vo

geen

41360

20MJ12

vo

geen

41360

20MJ14

vo

geen

41386

24TP03

vo

RSOV22015

41386

24TP05

vo

geen

41391

02IB05

vo

geen

41391

05GV00

vo

geen

41391

18DD06

vo

geen

41391

25GF01

vo

geen

41391

26HL00

vo

geen

41391

27ZH03

vo

geen

41397

24PY02

vo

RSOD22010

41397

24PY08

vo

geen

41442

16FP05

vo

geen

41466

27VF00

vo

RSOD22036

41475

17AO00

vo

geen

41475

24TJ00

vo

geen

41475

24TR02

vo

geen

41475

24TR12

vo

geen

41545

20BH02

vo

geen

41568

18VX00

vo

geen

41568

19KM00

vo

geen

41568

20CJ04

vo

geen

41568

20CJ10

vo

geen

41581

20EY10

vo

geen

41664

01KL08

vo

geen

41664

19TI06

vo

geen

41671

07YU00

vo

geen

41676

16AW06

vo

geen

41676

17JI00

vo

geen

41676

28BU00

vo

geen

41737

12IR11

vo

geen

41775

02LB01

vo

geen

41775

02LB08

vo

geen

41775

15KR10

vo

geen

41804

00AH11

vo

geen

41804

00AH17

vo

RSOD22017

41804

19NG00

vo

geen

41854

14RL00

vo

geen

41854

14RL06

vo

geen

41854

21AS03

vo

geen

42506

20DF09

vo

geen

42508

16IH03

vo

geen

42510

17SG00

vo

geen

42510

20EM01

vo

geen

42534

25GM02

vo

geen

42571

02NZ10

vo

geen

42571

17AA03

vo

geen

42571

20DH11

vo

geen

42590

30JM00

vo

geen

42590

30PP02

vo

geen

42621

14RF03

vo

geen

42621

14RF04

vo

RSOV22045

42621

14RF05

vo

geen

42621

17HB00

vo

geen

42621

17HB06

vo

geen

42621

17HB07

vo

geen

42621

17VF02

vo

geen

42621

17VF03

vo

geen

42621

17VF06

vo

geen

42621

21ET04

vo

geen

42621

26JZ00

vo

geen

42623

19UO00

vo

geen

42818

20KQ06

vo

geen

44813

17UX00

vo

geen

53990

02KB06

vo

geen

70176

07MZ00

vo

geen

73114

12PR00

vo

RSOV22027

77690

09PY00

vo

geen

77690

10JY00

vo

RSOD22041

77690

26HP00

vo

geen

77690

27VH00

vo

geen

99048

13FB00

vo

geen

99048

26KZ00

vo

geen

20281

02DE00

sbao en (v)so

geen

20281

19HE00

sbao en (v)so

geen

21679

20WR00

sbao en (v)so

geen

21679

20WR04

sbao en (v)so

geen

21679

20WR09

sbao en (v)so

geen

21679

20WR11

sbao en (v)so

geen

21679

20WR12

sbao en (v)so

geen

24597

18YD00

sbao en (v)so

geen

24597

19HS00

sbao en (v)so

geen

38209

00PZ02

sbao en (v)so

geen

41008

04YK01

sbao en (v)so

geen

41314

01JO09

sbao en (v)so

geen

41314

01JO15

sbao en (v)so

geen

41314

01JO21

sbao en (v)so

geen

41400

21GQ00

sbao en (v)so

geen

41400

26LF00

sbao en (v)so

RSOV22036

41448

05XA03

sbao en (v)so

geen

41479

20WU00

sbao en (v)so

geen

41572

20JF00

sbao en (v)so

geen

41572

20JG00

sbao en (v)so

geen

41572

20JJ00

sbao en (v)so

geen

41579

20XC00

sbao en (v)so

geen

41716

21DE00

sbao en (v)so

RSOV22006

41774

20WT00

sbao en (v)so

geen

41775

20RI00

sbao en (v)so

geen

41775

20RJ00

sbao en (v)so

geen

42553

20YX00

sbao en (v)so

geen

47595

05YM00

sbao en (v)so

geen

47595

20KH00

sbao en (v)so

geen

54679

17GW05

sbao en (v)so

geen

54679

17GW11

sbao en (v)so

geen

62077

07IQ02

sbao en (v)so

geen

70176

02GA00

sbao en (v)so

geen

70176

18XS00

sbao en (v)so

geen

74531

03AF00

sbao en (v)so

geen

74531

06RV00

sbao en (v)so

geen

77690

01VF00

sbao en (v)so

geen

77690

12QB00

sbao en (v)so

geen

77690

12QB02

sbao en (v)so

geen

77690

14UA00

sbao en (v)so

geen

77690

18YA00

sbao en (v)so

geen

Bijlage 2. Categorie B-vestigingen, behorende bij artikel 1 van de Subsidieregeling School en omgeving 2023–2025

Deze bijlage is gebaseerd op de vestigingsnummers die bekend zijn bij het Ministerie op basis van de subsidieregeling School en omgeving en die niet onder Categorie A-vestigingen vallen. Op grond van deze regeling zijn in deze lijst de coalities niet opgenomen die reeds middelen ontvangen op grond van de specifieke uitkering Kansrijke wijk, vestigingen die bij het Ministerie bekend zijn als toetslocatie en waar geen leerlingen staan ingeschreven, en vestigingen op Caribisch Nederland. Ook kan alleen aan vestigingen subsidie worden verstrekt die als starter bij het Ministerie bekend zijn en voor 1 augustus 2023 hebben voldaan aan de subsidieverplichtingen.

Bevoegd gezag

Vestigingsnummer

Schooltype

Referentienummer coalitie

20233

02ZX00

po

RSOV22027

20281

04ZT00

po

RSOV22001

20281

08QB00

po

RSOV22039

20281

15ZZ00

po

RSOD22052

20281

18CQ00

po

RSOS22219

20281

19VU00

po

RSOV22039

20281

27ZD00

po

RSOV22001

23128

08UP00

po

RSOV22030

23128

09TM00

po

RSOV22030

23128

11BS00

po

RSOV22030

23128

12JD00

po

RSOV22030

23128

21EI00

po

RSOV22002

24597

17CB00

po

RSOV22011

24597

17TU00

po

RSOV22011

24597

17ZD00

po

RSOD22035

24597

18AA00

po

RSOV22011

24597

18AH00

po

RSOV22011

24597

18AU00

po

RSOV22011

24844

08UT00

po

RSOD22034

26158

06FF00

po

RSOD22018

27910

11OR00

po

RSOV22024

28601

12RU00

po

RSOV22012

28601

13XG00

po

RSOV22012

29810

07DB00

po

RSOV22040

29810

09YW00

po

RSOV22040

29810

10CV00

po

RSOV22040

29810

10MR00

po

RSOV22040

29810

11CC00

po

RSOV22040

29810

11IP00

po

RSOV22040

29810

15WF00

po

RSOV22040

30010

08TE00

po

RSOV22010

30240

08LC00

po

RSOD22029

30240

10FM00

po

RSOD22029

30240

10IU00

po

RSOD22029

30582

07IH00

po

RSOV22008

30582

09SW00

po

RSOV22008

32073

03WU00

po

RSOD22014

32073

05RC00

po

RSOD22014

32073

05RD00

po

RSOD22014

32073

14ZS00

po

RSOD22014

32177

11WB00

po

RSOD22001

32177

12OS00

po

RSOD22001

32177

22JY00

po

RSOD22001

37428

07LW00

po

RSOD22029

40077

24EJ00

po

RSOV22038

40114

12PM00

po

RSOV22029

40114

13NH00

po

RSOV22029

40342

15XD00

po

RSOD22012

40377

14YX00

po

RSOV22022

40377

15NR00

po

RSOV22022

40377

15NR01

po

RSOV22022

40377

15RM00

po

RSOV22022

40377

15ZD00

po

RSOV22022

40377

16DI00

po

RSOV22022

40378

05LL00

po

RSOV22021

40378

14DN00

po

RSOV22021

40378

17RZ00

po

RSOV22021

40378

17TG00

po

RSOV22021

40378

18BK00

po

RSOV22021

40378

19BJ00

po

RSOV22021

40400

24MW00

po

RSOV22043

40400

27PR00

po

RSOV22043

40517

03MW00

po

RSOS22164

40765

08KA00

po

RSOD22005

40803

03SE00

po

RSOD22007

40803

04VM00

po

RSOD22007

40803

08DX00

po

RSOD22007

40803

13NZ00

po

RSOD22007

40803

18FH00

po

RSOD22007

40812

03VQ00

po

RSOV22041

40812

15VY00

po

RSOV22041

40812

16AB00

po

RSOV22041

40862

14AH00

po

RSOD22014

40876

00MY00

po

RSOD22007

40888

09VJ00

po

RSOS22195

40888

20QP00

po

RSOV22020

40934

12WL00

po

RSOV22020

40950

12QA00

po

RSOV22044

40950

13IP00

po

RSOV22044

40950

13IU00

po

RSOV22029

41018

05DV00

po

RSOV22016

41023

08ZE00

po

RSOV22017

41023

16DF00

po

RSOV22017

41023

16HF00

po

RSOV22017

41023

16LX00

po

RSOV22017

41194

09BY00

po

RSOD22005

41248

13BP00

po

RSOV22021

41248

13HD00

po

RSOV22021

41248

13RA00

po

RSOV22021

41248

17LW00

po

RSOV22021

41274

19RE00

po

RSOV22030

41282

04RK00

po

RSOD22003

41282

10GM00

po

RSOD22003

41338

17SY00

po

RSOS22166

41349

10UB00

po

RSOV22029

41371

12NX00

po

RSOS22053

41373

03OP00

po

RSOV22042

41373

05KP00

po

RSOV22042

41373

16UN00

po

RSOV22042

41373

19VJ00

po

RSOV22042

41386

13XL00

po

RSOV22015

41398

08FU00

po

RSOV22016

41398

10AF00

po

RSOV22016

41400

16BL00

po

RSOV22036

41400

16BL01

po

RSOV22038

41400

16IJ00

po

RSOV22036

41400

16JP00

po

RSOV22036

41400

17RK01

po

RSOV22038

41407

03JC00

po

RSOV22025

41407

07TY00

po

RSOV22025

41407

08JT00

po

RSOV22025

41407

09JT00

po

RSOV22025

41407

10JP00

po

RSOV22025

41407

14CI00

po

RSOV22025

41407

21PQ00

po

RSOV22025

41414

19ZN00

po

RSOV22031

41434

09ES00

po

RSOD22013

41434

16AJ00

po

RSOD22047

41434

16HK00

po

RSOD22016

41434

16MC00

po

RSOD22024

41434

18QD00

po

RSOS22115

41434

18TA00

po

RSOS22098

41434

27NZ00

po

RSOD22046

41471

18DT00

po

RSOS22171

41472

17JV00

po

RSOV22002

41472

17NB00

po

RSOV22002

41506

05JL00

po

RSOV22028