Besluit tijdelijk onderdak in hotels en andere accommodaties 2023

[Regeling vervalt per 01-01-2025.]
Geraadpleegd op 18-07-2024.
Geldend van 20-06-2023 t/m 04-07-2024

Besluit tijdelijk onderdak in hotels en andere accommodaties 2023

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,

Gelet op artikel 4 van de Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 2005 (Rva 2005);

Besluit:

Artikel 1

 • 2 Het COA sluit tot en met 30 juni 2023 maximaal 2.500 vreemdelingen, als bedoeld in het eerste lid, uit van de verstrekkingen, bedoeld in het eerste lid. Vanaf 1 juli 2023 kan het COA iedere zes maanden tot en met 31 december 2024 maximaal 5.000 vreemdelingen uitsluiten van de verstrekkingen, bedoeld in het eerste lid.

 • 3 In afwijking van het eerste lid worden niet uitgesloten van de verstrekkingen, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder a, c en d, van de Rva 2005 vreemdelingen als bedoeld in het eerste lid, die:

  • a. kwetsbaar zijn;

  • b. op de Top-X lijst staan of van wie naar het oordeel van het COA uitplaatsing naar de huisvesting als bedoeld in dit besluit vanwege overlast gevend gedrag ongewenst is.

Artikel 2

 • 1 De vreemdeling, bedoeld in artikel 1, eerste lid, wordt slechts uitgesloten van de verstrekkingen, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder a, c en d, van de Rva 2005, vanaf het moment dat een gemeente tijdelijk onderdak voor de vreemdeling beschikbaar heeft gesteld, niet zijnde huisvesting die bestemd of geschikt is voor permanente bewoning, met dien verstande dat het tijdelijk onderdak beschikbaar moet zijn gesteld uiterlijk op 31 december 2024.

 • 2 In afwijking van het eerste lid kan een woning die bestemd of geschikt is voor permanente bewoning en waarin een vreemdeling aan wie een verblijfsvergunning als bedoeld in artikel 28 van de Vreemdelingenwet 2000 is verleend, gehuisvest is, als tijdelijk onderdak aan vreemdelingen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, ter beschikking worden gesteld totdat de nareizende gezinsleden zich bij de eerstgenoemde vreemdeling hebben gevoegd.

Artikel 3

 • 1 Het COA verstrekt aan de gemeente per gehuisveste vreemdeling een eenmalige financiële toelage van € 8.280,– ten behoeve van de bekostiging van het tijdelijke onderdak en € 1.000,– ten behoeve van de begeleiding van de vreemdeling.

 • 2 Indien de vreemdeling is gehuisvest in een voorziening waar hij niet zelf zijn eigen maaltijden kan verzorgen, verstrekt het COA aan de gemeente een eenmalige additionele financiële toelage van € 5.520,– per gehuisveste vreemdeling.

 • 3 Indien de vreemdeling, bedoeld in artikel 1, eerste lid, een nagereisd familielid is van de vreemdeling aan wie reeds tijdelijk onderdak als bedoeld in dit besluit, wordt geboden, ontvangt de gemeente voor dat familielid de financiële toelage, bedoeld in het eerste en tweede lid, naar rato van de maximale verblijfsduur van zes maanden van de eerstgenoemde vreemdeling.

Artikel 4

 • 2 Het COA verstrekt aan de vreemdeling, bedoeld in artikel 2, een wekelijkse financiële toelage van € 75,–, aan een tweede gezinslid een wekelijkse financiële toelage van € 25,– en aan een derde en vierde gezinslid een wekelijkse financiële toelage van € 12,50. Het COA verstrekt de vreemdeling de financiële toelage gedurende maximaal zes maanden na plaatsing in tijdelijk onderdak als bedoeld in dit besluit. De wekelijkse financiële toelage per gezin bedraagt in totaal niet meer dan € 125,–.

 • 3 In afwijking van het eerste lid wordt de financiële toelage ten behoeve van voedsel niet verstrekt aan de vreemdeling indien hij is gehuisvest in een voorziening waar hij niet zelf zijn eigen maaltijden kan verzorgen.

 • 5 De verstrekkingen, bedoeld in het eerste lid, eindigen voorts:

  • a. op de dag waarop de gemeente aan de vreemdeling huisvesting die bestemd of geschikt is voor permanente bewoning beschikbaar heeft gesteld;

  • b. indien de vreemdeling zelfstandig in huisvesting heeft voorzien; of

  • c. indien de vreemdeling met onbekende bestemming is vertrokken.

 • 6 Indien de vreemdeling, bedoeld in artikel 1, eerste lid, een nagereisd familielid is van de vreemdeling aan wie reeds tijdelijk onderdak als bedoeld in dit besluit, wordt geboden, eindigen de verstrekkingen aan het nagereisde familielid tegelijkertijd met de verstrekkingen van die vreemdeling.

Artikel 5

Artikel 6

Dit besluit blijft van toepassing op vreemdelingen voor wie voor het vervallen van dit besluit, bedoeld in het eerste lid, huisvesting als bedoeld in artikel 2 van dit besluit is gerealiseerd.

Artikel 7

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit tijdelijk onderdak in hotels en andere accommodaties 2023.

Artikel 8

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2023.

 • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 1 januari 2025.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 1 juni 2023

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,

E. van der Burg

Naar boven