Regeling vaststelling grenzen bandbreedte uurloon jeugd-LIV 2023

[Regeling vervalt per 01-01-2024.]
Geraadpleegd op 04-12-2023.
Geldend van 08-06-2023 t/m heden

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 31 mei 2023, nr. 2023-0000219084, tot vaststelling grenzen bandbreedte uurloon jeugd-LIV 2023

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 3.3, derde lid, van de Wet tegemoetkomingen loondomein;

Besluit:

Artikel 1

Voor het kalenderjaar 2023 zijn de bedragen van de ondergrens en bovengrens naar leeftijd voor de bepaling van de bandbreedtes, bedoeld in artikel 3.3, eerste lid, onderdeel b, van de Wet tegemoetkomingen loondomein, vastgesteld op de volgende bedragen:

Leeftijd bereikt op 31-12-2022

ondergrens

bovengrens

20 jaar

€ 9,79

€ 12,04

19 jaar

€ 7,34

€ 10,89

18 jaar

€ 6,12

€ 8,17

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 31 mei 2023

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

C.E.G. van Gennip

Naar boven