Beleidsregel ontheffingsgronden doorstroomtoets po

Geraadpleegd op 24-09-2023.
Geldend van 01-08-2023 t/m heden

Beleidsregel van de Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs van 15 mei 2023, nr. 38329751, houdende ontheffingsgronden voor de doorstroomtoets po (Beleidsregel ontheffingsgronden doorstroomtoets po)

Artikel 1. Interpretatie van de ontheffingsgronden

  • 1 Onder de (a) zeer moeilijk lerende leerlingen of (b) meervoudig gehandicapte leerlingen voor wie het zeer moeilijk lerend zijn één van de handicaps is, bedoeld in artikel 45c, tweede lid, onderdelen a en b, van de Wet op het primair onderwijs, wordt verstaan:

    • a. een leerling waarvan het ontwikkelingsperspectief aantoont dat de verwachte uitstroombestemming het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel of het uitstroomprofiel dagbesteding in het speciaal onderwijs is. In het ontwikkelingsperspectief is dit voldoende onderbouwd met gegevens uit het leerling- en onderwijsvolgsysteem en de factoren die de ontwikkeling en het leren van de leerling belemmeren en bevorderen, of

    • b. een leerling met een IQ dat lager is dan 75.

  • 2 Bij een IQ- test, waarmee het IQ van de leerling wordt vastgesteld, geldt dat deze voldoet aan de criteria van de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN). Indien de IQ-test ouder is dan twee jaar bevestigen gegevens uit het leerling- en onderwijsvolgsysteem dat de ontwikkeling van de leerling niet verder is dan het niveau van eind groep 5 van het basisonderwijs.

Artikel 3. Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 augustus 2023.

Artikel 4. Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel ontheffingsgronden doorstroomtoets po.

Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

A.D. Wiersma

Naar boven