Instellingsbesluit monitoringcomité JTF 2021–2027

[Regeling vervalt per 01-01-2032.]
Geraadpleegd op 20-05-2024.
Geldend van 25-05-2023 t/m heden

Besluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat en van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 26 april 2023, nr. WJZ/ 26784467, tot instelling van het monitoringcomité JTF 2021–2027 (Instellingsbesluit monitoringcomité JTF 2021–2027)

De Minister van Economische Zaken en Klimaat en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 38 tot en met 40 van de Verordening (EU) 2021/1060 van het Europees Parlement en de Raad van 24 juni 2021 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, het Fonds voor een rechtvaardige transitie en het Europees Fonds voor maritieme zaken, visserij en aquacultuur en de financiële regels voor die fondsen en voor het Fonds voor asiel, migratie en integratie, het Fonds voor interne veiligheid en het Instrument voor financiële steun voor grensbeheer en visumbeleid (PbEU 2021, L 231);

Besluiten:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • monitoringcomité JTF 2021–2027: monitoringcomité als bedoeld in artikel 38 van de GB-verordening;

 • Ministers: Minister van Economische Zaken en Klimaat en Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

 • GB-verordening: verordening (EU) 2021/1060 van het Europees Parlement en de Raad van 24 juni 2021 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, het Fonds voor een rechtvaardige transitie en het Europees Fonds voor maritieme zaken, visserij en aquacultuur en de financiële regels voor die fondsen en voor het Fonds voor asiel, migratie en integratie, het Fonds voor interne veiligheid en het Instrument voor financiële steun voor grensbeheer en visumbeleid (PbEU 2021, L 231);

 • JTF-verordening: verordening (EU) 2021/1056 van het Europees Parlement en de Raad van 24 juni 2021 tot oprichting van het Fonds voor een rechtvaardige transitie (PbEU 2021, L 231);

 • Programma JTF-2021–2027: programma voor de uitvoering van de JTF-verordening in de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2027 als bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de JTF-verordening, en artikel 32, eerste lid, van de GB-verordening, waarbinnen het programma en de territoriale plannen voor een rechtvaardige transitie, bedoeld in artikel 11 van de JTF-verordening tot stand worden gebracht;

 • maatschappelijke organisaties: organisaties die onderdeel zijn van het partnerschap conform artikel 8 van de GB-verordening

 • JTF-regio’s: de JTF-regio’s, bedoeld in artikel 1.7, tweede lid, van de Subsidieregeling JTF 2021–2027.

Artikel 2. Instelling en taak

 • 1 Er is een monitoringcomité JTF 2021–2027.

 • 2 Het monitoringcomité JTF 2021–2027 heeft de taak toe te zien op een goede voortgang en uitvoering van het Programma JTF-2021–2027 ingevolge artikel 40 van de GB-verordening.

 • 3 Het monitoringcomité JTF 2021–2027 wordt ingesteld tot 1 januari 2032.

Artikel 3. Samenstelling en benoeming

 • 1 Het monitoringcomité JTF 2021–2027 bestaat uit zeventien leden, waaronder een voorzitter.

 • 2 De voorzitter en de leden worden benoemd door de Ministers en bestaan uit een afvaardiging van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, vertegenwoordigers vanuit de JTF-regio’s en vertegenwoordigers vanuit de maatschappelijke organisaties, in de volgende samenstelling:

  • a. een lid op voordracht van de Minister van Economische Zaken en Klimaat;

  • b. twee leden op voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

  • c. een lid op voordracht van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

  • d. een vertegenwoordiger van de JTF-regio Groningen-Emmen;

  • e. een vertegenwoordiger van de JTF-regio IJmond;

  • f. een vertegenwoordiger van de JTF-regio Groot-Rijnmond;

  • g. een vertegenwoordiger van de JTF-regio West Noord-Brabant;

  • h. een vertegenwoordiger van de JTF-regio Zuid-Limburg;

  • i. een vertegenwoordiger van de JTF-regio Zeeuws-Vlaanderen;

  • j. een vertegenwoordiger van de werkgeversorganisaties;

  • k. een vertegenwoordiger van de werknemersorganisaties;

  • l. een vertegenwoordiger van de kennisinstellingen;

  • m. een vertegenwoordiger van de onderwijsinstellingen;

  • o. een vertegenwoordiger van de milieuorganisaties;

  • p. een vertegenwoordiger van de jongerenorganisaties; en

  • q. een vertegenwoordiger van de gelijke rechtenorganisaties.

 • 3 De benoeming geldt voor de instellingsduur van het monitoringcomité JTF 2021–2027.

 • 4 De vertegenwoordigers vanuit de JTF-regio’s en vanuit de maatschappelijke organisaties worden na voordracht van de beheerautoriteit in samenspraak met het monitoringcomité JTF 2021–2027 benoemd door de Ministers.

 • 5 Voor ieder lid kunnen de Ministers een plaatsvervanger benoemen, voor zover van toepassing op voordracht van de partij die het te vervangen lid heeft voorgedragen.

 • 6 Bij tussentijds vertrek van een lid, dan wel plaatsvervangend lid, benoemen de Ministers een ander lid, dan wel plaatsvervangend lid.

 • 7 Op eigen initiatief of op verzoek van het monitoringcomité JTF 2021–2027 kunnen twee vertegenwoordigers van de Europese Commissie met raadgevende stem zitting nemen in het monitoringcomité JTF 2021–2027.

 • 8 Op eigen initiatief of op verzoek van het monitoringcomité JTF 2021–2027 kan een vertegenwoordiger van elk van de intermediaire instanties gemeente Rotterdam, Provincie Noord-Brabant en Samenwerkingsverband-Noord-Nederland met een raadgevende stem zitting nemen in het monitoringcomité JTF 2021–2027.

 • 9 Op eigen initiatief of op verzoek van het monitoringcomité JTF 2021–2027 kan een vertegenwoordiger van de audit autoriteit, de Auditdienst Rijk met een raadgevende stem zitting nemen in het monitoringcomité JTF 2021–2027.

Artikel 4. Voorzitterschap

 • 1 Het voorzitterschap van het monitoringcomité JTF 2021–2027 is belegd bij de daartoe aangewezen vertegenwoordigers vanuit het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 • 2 Bij wie het voorzitterschap van de vergadering van het monitoringcomité JTF 2021–2027 is belegd, wordt voorafgaand aan de vergadering kenbaar gemaakt.

Artikel 5. Secretariaat

Het secretariaat van het monitoringcomité JTF 2021–2027 berust bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Artikel 6. Vergadering en besluitvorming

Onverminderd artikel 38 van de GB-verordening:

 • a. kan het monitoringscomité JTF 2021–2027 gebruik maken van een schriftelijke vergaderprocedure;

 • b. kunnen leden van het monitoringcomité JTF 2021–2027 zich ter vergadering laten bijstaan door een of meer adviseurs; en

 • c. besluit het monitoringcomité JTF 2021–2027 met meerderheid van ter vergadering door de aanwezigen uitgebrachte stemmen en bij staking van de stemmen draagt de voorzitter zorg voor een stemmingsuitslag.

Artikel 7. Openbaarmaking

Rapporten, notities, verslagen, adviezen en andere producten die door of namens het monitoringcomité JTF 2021–2027 worden vervaardigd of vergaard, maakt het monitoringcomité JTF 2021–2027 openbaar in overeenstemming met artikel 38, vierde lid, van de GB-verordening.

Artikel 8. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 2 maart 2023 en vervalt met ingang van 1 januari 2032.

Artikel 9. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit monitoringcomité JTF 2021–2027.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

M.A.M. Adriaansens

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

C.E.G. van Gennip

Naar boven