Regeling Specifieke uitkering noodfonds energie amateursport-verenigingen

[Regeling vervalt per 31-12-2024.]
Geraadpleegd op 03-03-2024.
Geldend van 20-05-2023 t/m heden

Regeling van de Minister voor Langdurige Zorg en Sport van 9 mei 2023, kenmerk 3584767-1047110-S, houdende het verstrekken van een specifieke uitkering ter tegemoetkoming van de gestegen energiekosten van amateursportverenigingen in verband met de energiecrisis (Regeling specifieke uitkering noodfonds energie amateursportverenigingen)

De Minister voor Langdurige Zorg en Sport,

Gelet op artikel 3 en 5 van de Kaderwet VWS-subsidies;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1.1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • amateursport: activiteiten op het gebied van sport die niet worden uitgeoefend in loondienst of als bezoldigde dienst, ongeacht of er een formele arbeidsovereenkomst is opgesteld tussen de sportbeoefenaar en de sportorganisatie;

 • amateursportvereniging: een privaatrechtelijke rechtspersoon zonder winstoogmerk die als doelstelling heeft om amateursport voor lokale gebruikers aan te bieden;

 • energiekosten 2019: het bedrag dat een amateursportvereniging heeft betaald voor het energieverbruik in 2019, of, indien sprake is van een gebroken boekjaar of contractjaar, het boekjaar of contractjaar dat in 2018/2019 valt, inclusief energiebelasting en exclusief omzetbelasting;

 • meerkosten voor energie: de meerkosten voor energie die deze regeling gedeeltelijk beoogt te vergoeden.

 • Minister: de Minister voor Langdurige Zorg en Sport;

 • TEK: de Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat houdende tijdelijke regels betreffende subsidie voor energie-intensieve mkb-ondernemingen ter tegemoetkoming van gestegen energieprijzen, Staatscourant 2023, 6510;

Hoofdstuk 2. Specifieke uitkering amateursportverenigingen

Artikel 2.1. Doel waarvoor een specifieke uitkering kan worden verstrekt

De minister kan op aanvraag een specifieke uitkering verstrekken aan een gemeente voor meerkosten voor energie van amateursportverenigingen voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023.

Artikel 2.2. Hoogte van de specifieke uitkering en uitkeringsplafond

 • 1 De hoogte van de uitkering bedraagt per amateursportvereniging ten hoogste het bedrag van de energiekosten 2019.

 • 2 Het uitkeringsplafond voor de onderhavige regeling bedraagt € 6.000.000,–.

 • 3 Indien het totaal aangevraagde bedrag het uitkeringsplafond overschrijdt, wordt het beschikbare bedrag naar rato verdeeld over de ingediende aanvragen.

Artikel 2.3. Voorwaarden

 • 1 Voor amateursportverengingen waarvoor een TEK-aanvraag is gedaan of zal worden gedaan, kan geen specifieke uitkering worden aangevraagd.

 • 2 Een gemeente komt slechts eenmaal in aanmerking voor een specifieke uitkering op grond van hoofdstuk 2.

Artikel 2.4. Aanvraag tot verlening

 • 1 Een specifieke uitkering als bedoeld in artikel 2.1, wordt op aanvraag verstrekt.

 • 2 Een aanvraag tot verlening van een specifieke uitkering kan door de gemeente worden ingediend in de periode van 29 mei 2023 tot en met 15 september 2023.

 • 3 Voor een aanvraag tot verlening van een specifieke uitkering wordt een door de minister vastgesteld formulier gebruikt.

 • 4 Een aanvraag tot verlening van een specifieke uitkering bevat in ieder geval:

  • a. een verklaring dat de specifieke uitkering alleen wordt aangevraagd voor ondersteuning aan amateursportverenigingen waarvoor geen TEK-aanvraag is gedaan of zal worden gedaan;

  • b. per amateursportvereniging waarvoor de uitkering wordt aangevraagd een stuk waaruit de energiekosten 2019 blijken, of in het geval van een gebroken boek- of contractjaar de jaren 2018 en 2019 beslaat.

 • 5 De aanvraag tot verlening van een specifieke uitkering wordt ondertekend door het bevoegd gezag van de gemeente.

Artikel 2.5. Verlening

 • 1 De minister beslist binnen 13 weken na de termijn, bedoeld in artikel 2.4, tweede lid, op een aanvraag tot verlening van een specifieke uitkering.

 • 2 Het besluit tot verlening vermeldt in elk geval het bedrag van de specifieke uitkering, de periode waarvoor de specifieke uitkering wordt verleend en de wijze waarop de verantwoording plaatsvindt.

 • 3 De minister verleent bij het besluit tot verlening van de uitkering een voorschot van 100% dat in één keer wordt betaald.

Artikel 2.6. Verantwoording

De gemeente legt uiterlijk op 15 juli van het jaar volgend op het begrotingsjaar verantwoording af over de besteding van de specifieke uitkering op de wijze bepaald in artikel 17a van de Financiële-verhoudingswet.

Artikel 2.7. Vaststelling

 • 1 De minister besluit uiterlijk 37 weken na ontvangst van de verantwoordingsinformatie, bedoeld in artikel 2.6, over de vaststelling van de specifieke uitkering.

 • 2 Indien is voldaan aan de voorwaarden en verplichtingen die verbonden zijn aan de specifieke uitkering, wordt de specifieke uitkering vastgesteld op ten hoogste het in de verleningsbeschikking genoemde bedrag.

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

Artikel 3.1. Hardheidsclausule

De minister kan een of meer bepalingen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing gelet op het belang dat de desbetreffende bepaling beoogt te beschermen, zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 3.2. Inwerkingtreding en vervaldatum

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 31 december 2024, op voorwaarde dat deze regeling van toepassing blijft op een specifieke uitkering die volgens deze uitkering is verstrekt.

Artikel 3.3. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Specifieke uitkering noodfonds energie amateursportverenigingen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Langdurige Zorg en Sport,

C. Helder

Naar boven