Instellingsbesluit Raad van Advies TloKB

Geraadpleegd op 01-10-2023.
Geldend van 05-04-2023 t/m heden

Besluit van de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) van 15 februari 2023 tot instelling van de Raad van Advies van de TloKB

De Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB)

besluit

tot instelling van de Raad van Advies van de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB). (Instellingsbesluit Raad van Advies TloKB)

Gelet op:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a) de minister: de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO);

 • b) de TloKB: de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw;

 • c) het Bestuur: het Bestuur van de TloKB;

 • d) de Directeur: de directeur-secretaris van de TloKB;

 • e) de Raad: de Raad van Advies, genoemd in artikel 2;

 • f) het stelsel van kwaliteitsborging: de stelsels van kwaliteitsborging in de bouw, erkende kwaliteitsverklaringen en van werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties, ten aanzien waarvan de TloKB bevoegdheden heeft.

Artikel 2. De Raad van Advies

Er is een Raad van Advies (verder te noemen ‘de Raad’) voor de TloKB.

Artikel 3. Het doel en de taken van de Raad van Advies

 • 1 Het doel van de Raad is om adviezen aan het bestuur van de TloKB te geven die gaan over strategie en beleid met betrekking tot het stelsel kwaliteitsborging.

  De adviezen gaan inhoudelijk over:

  • a) de werking van het stelsel van kwaliteitsborging;

  • b) uitvoering van haar taken door de TloKB als organisatie.

 • 2 De Raad brengt gevraagd en ongevraagd, schriftelijk of mondeling, advies uit aan het Bestuur over hetgeen genoemd in lid 1. De TloKB neemt de adviezen van de Raad, voorzien van een appreciatie, op in het jaarverslag.

 • 3 De Raad staat het Bestuur met raad terzijde, adviseert, stimuleert en ondersteunt het Bestuur inzake verbetering in de uitoefening van de TloKB-taken. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad zich naar het belang van de TloKB.

Artikel 4. Samenstelling van de Raad van Advies

De Raad bestaat uit tenminste vijf (5) leden en ten hoogste twaalf (12) leden, waaronder de voorzitter. De leden van de Raad kunnen slechts natuurlijke personen zijn.

Artikel 5. Benoeming van de voorzitter

 • 1 De voorzitter wordt benoemd voor ten hoogste vier jaar en kan zich door middel van een sollicitatie aan het Bestuur kandidaat stellen voor een tweede termijn van ten hoogste vier jaar.

 • 2 Indien de voorzitter tussentijds ontslag wenst te nemen doet hij hiervan schriftelijk mededeling aan het Bestuur.

 • 3 Het Bestuur kan de voorzitter op voorstel van de Directeur tussentijds ontslag verlenen. Een daartoe strekkend voorstel van de Directeur is met redenen omkleed en dient de steun te genieten van tenminste de helft van het totaal aantal zittende leden van de Raad.

 • 4 Degene die ter vervulling van een tussentijdse ontstane vacature tot voorzitter van de Raad is benoemd, treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij of zij is benoemd zou hebben moeten aftreden.

 • 5 De Raad kiest uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter en doet hiervan mededeling aan het Bestuur.

Artikel 6. Benoeming leden

 • 1 De leden van de Raad, waaronder de voorzitter, worden benoemd en ontslagen door het Bestuur.

 • 2 Het Bestuur benoemt en ontslaat maximaal tien leden op voordracht van de betrokken partijen en maximaal twee onafhankelijke leden op voordracht van de voorzitter van de Raad. De benoeming is voor vier (4) jaar, waarbij deze maximaal met nog eens vier (4) jaar verlengd kan worden.

 • 3 De benoeming van de leden van de Raad vindt plaats door het Bestuur op voordracht van de Raad, de Directeur van de TloKB gehoord hebbende.

 • 4 De werving en selectie vindt plaats aan de hand van een door de Raad, de Directeur van de TloKB gehoord hebbende, vast te stellen profielschets.

 • 5 De Raad bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en een evenwichtige samenstelling van onder meer instrumentaanbieders, kwaliteitsborgers, bouwbedrijven, opdrachtgevers, certificatieschemabeheerders, certificerende instellingen, certificaathouders, bevoegd gezag, consumentenorganisaties, toeleveranciers en installateurs.

 • 6 Aftredende leden hebben de mogelijkheid zich door middel van een sollicitatie aan het Bestuur kandidaat te stellen voor een tweede termijn van ten hoogste vier (4) jaar.

 • 7 Leden van de Raad die tussentijds ontslag wensen te nemen doen hiervan schriftelijk mededeling aan het Bestuur.

 • 8 Het Bestuur kan een lid op voorstel van de Directeur tussentijds ontslag verlenen. Een daartoe strekkend voorstel van de Directeur is met redenen omkleed en dient de steun te genieten van tenminste de helft van het totaal aantal zittende leden van de Raad.

 • 9 Degene die ter vervulling van een tussentijds ontstane vacature tot lid van de Raad is benoemd, treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij of zij is benoemd zou hebben moeten aftreden.

Artikel 7. Beëindiging lidmaatschap

Het lidmaatschap van de Raad eindigt:

 • a) op eigen schriftelijk verzoek;

 • b) wegens het eindigen van de termijn van 4 jaren als bedoeld in artikel 5 en 6;

 • c) wegens overlijden;

 • d) indien het lid door het Bestuur wordt ontslagen.

Artikel 8. Reglement

 • 1 De Raad regelt zijn werkwijze en de orde van zijn vergaderingen in een reglement met inachtneming van het bepaalde in deze regeling.

 • 2 Het reglement behoeft de goedkeuring van het Bestuur. Het reglement wordt vastgesteld door de Raad.

 • 3 In het reglement worden in ieder geval de volgende onderdelen geregeld:

  • a) de vergaderingen en besluitvorming van de Raad;

  • b) wijzigingen in het reglement;

  • c) geheimhouding.

Artikel 9. Vergaderingen van de Raad

 • 1 De Raad komt in beginsel tweemaal per jaar bijeen of zo dikwijls als de voorzitter dat noodzakelijk acht.

 • 2 De leden van de Raad worden schriftelijk opgeroepen; de oproepingsbrieven vermelden datum, plaats en aanvangstijdstip van de betrokken vergadering en een agenda met de ter vergadering te behandelen onderwerpen. De vergaderdocumenten worden in de regel de vrijdag voorafgaand aan de vergadering aan de Raad verstuurd.

 • 3 De Raad kan anderen dan leden van de Raad uitnodigen de vergadering geheel of gedeeltelijk bij te wonen.

 • 4 De Voorzitter voorziet de Raad tijdig, gevraagd en ongevraagd, van voldoende informatie om zijn uit de wet voortvloeiende taken naar behoren uit te kunnen voeren en draagt bovendien zorg voor een goede ondersteuning van de Raad bij de uitoefening van zijn taken.

Artikel 10. Adviestaak, jaarplan en jaarverslag

 • 1 De Raad stelt een advies op naar aanleiding van het door de Directeur opgesteld jaarplan voor het komende kalenderjaar.

 • 2 Elk jaar stelt het Bestuur het definitieve jaarplan voor het volgende kalenderjaar vast en stuurt het jaarplan samen met het advies van de Raad, ter kennisneming aan de minister.

 • 3 De Raad doet verslag van zijn werkzaamheden en bevindingen die voortvloeien uit zijn adviestaak zoals hiervoor in artikel 9, eerste lid omschreven, in een afzonderlijk hoofdstuk van het jaarverslag van de TloKB. De Raad kan tussentijds advies uitbrengen als hij dit nodig acht.

Artikel 11. Ambtelijke ondersteuning

Het secretariaat van de Raad wordt verzorgd door de Dienst TloKB. Het personeel is in dienst van het TloKB.

Artikel 12. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van de uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2023. Op www.officielebekendmakingen.nl vindt u de officiële publicaties van het besluit.

Rijswijk, 15 februari 2023

De Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB),

Y.P. van Mastrigt,

Bestuursvoorzitter

Naar boven