Subsidieregeling verbetering basisvaardigheden voor scholen 2023

[Regeling vervalt per 17-03-2028.]
Geraadpleegd op 15-06-2024.
Geldend van 21-07-2023 t/m heden

De Regeling van de Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs van 21 maart 2023, nr. VO/37433047, houdende regels voor de subsidieverstrekking aan scholen voor het verbeteren van de basisvaardigheden met bewezen effectieve interventies (Subsidieregeling verbetering basisvaardigheden voor scholen 2023)

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 3. Doelgroep van de regeling en te subsidiëren activiteiten

 • 1 De Minister kan ter verbetering van de basisvaardigheden aan een bevoegd gezag voor de schooljaren 2023/2024 en 2024/2025 subsidie verstrekken voor de uitvoering van één of meer evidence-informed interventies en de monitoring daarvan.

 • 2 De evidence-informed interventies zijn in ieder geval gericht op het versterken van de basisvaardigheden taal, rekenen of wiskunde, en waar nodig ook op het versterken van de basisvaardigheden burgerschap of digitale geletterdheid.

 • 3 Op grond van deze subsidieregeling kan uitsluitend subsidie worden aangevraagd door het bevoegd gezag van een school waarvan de kwaliteit van het onderwijs, op vestigingsniveau in het primair onderwijs en primair onderwijs BES, hetzij op het niveau van één of meer van de afdelingen van de school in het voortgezet onderwijs, door de Inspectie van het onderwijs op de peildatum 1 september 2022, noch op de peildatum 1 februari 2023 van plaatsing op de website van de onderwijsinspectie niet als zeer zwak of onvoldoende is beoordeeld.

Artikel 4. Aanvraag subsidie

 • 1 Een bevoegd gezag kan per vestiging één aanvraag voor de subsidie indienen.

 • 2 Een aanvraag voor de subsidie kan worden ingediend van 27 maart 2023 tot en met 14 april 2023. Aanvragen die buiten de aanvraagperiode worden ingediend, worden afgewezen.

 • 3 De subsidie wordt aangevraagd met gebruikmaking van het digitale aanvraagformulier dat daartoe op de website van DUS-I beschikbaar is gesteld. In dit aanvraagformulier vermeldt de aanvrager:

  • a. de naam van het bevoegd gezag;

  • b. het in RIO geïdentificeerde nummer van de vestiging waarvoor de aanvraag wordt ingediend;

  • c. de contactpersoon;

  • d. een verklaring waaruit blijkt dat de medezeggenschapsraad van de school is geïnformeerd over de aanvraag; en

  • e. een verklaring of het bevoegd gezag gebruik wil maken van de ondersteuning van een basisteam.

Artikel 5. Subsidieplafonds en deelplafonds

 • 1 Voor verstrekking van de subsidie is een bedrag beschikbaar van in totaal € 594.062.000, waarvan:

  • a. € 337.626.211,– beschikbaar is voor het primair onderwijs en primair onderwijs BES, m.u.v. het speciaal basisonderwijs;

  • b. € 222.778.484,– beschikbaar is voor het voortgezet onderwijs, niet zijnde praktijkonderwijs;

  • c. € 7.302.177,– beschikbaar is voor het praktijkonderwijs; en

  • d. € 26.355.128,– voor het speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs.

 • 2 Indien één of meerdere bedragen, bedoeld in het eerste lid, niet of niet volledig worden benut, worden de resterende middelen naar rato verdeeld over de andere in dat lid genoemde subsidieplafonds.

Artikel 6. Subsidiebedrag

 • 1 Het subsidiebedrag voor een school voor primair onderwijs en primair onderwijs BES wordt berekend door het aantal leerlingen dat op 1 februari 2022 stond ingeschreven op de desbetreffende vestiging te vermenigvuldigen met een bedrag van € 1.000,–.

 • 2 Het bedrag van de subsidie voor een school voor voortgezet onderwijs wordt berekend door het aantal leerlingen dat op 1 oktober 2021 stond ingeschreven op de desbetreffende vestiging te vermenigvuldigen met een bedrag van € 1.000,–.

 • 3 Het subsidiebedrag wordt aan een bevoegd gezag op Bonaire, Sint Eustatius of Saba uitbetaald in dollars tegen de vastgestelde wisselkoers.

Artikel 7. Wijze van verdeling beschikbare middelen

Indien de toewijzing van alle daarvoor in aanmerking komende aanvragen voor een subsidie leidt tot overschrijding van een subsidieplafond als bedoeld in artikel 5, eerste lid, krijgen de aanvragen van de vestigingen van scholen op Caribisch Nederland voorrang. Vervolgens worden de overige aanvragen ten laste van het betreffende deelplafond als volgt gerangschikt:

 • a. aanvragen ten behoeve van het primair onderwijs, niet zijnde speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs, worden gerangschikt op volgorde van de hoogste naar de laagste achterstandsscore (peildatum 1 februari 2022) zonder drempel per leerling per vestiging;

 • b. aanvragen ten behoeve van het voortgezet onderwijs, niet zijnde het praktijkonderwijs, worden gerangschikt op volgorde van de hoogste naar de laagste achterstandsscore, op basis van de peildatum 1 oktober 2021 zonder drempel per leerling per vestiging;

 • c. aanvragen ten behoeve van het praktijkonderwijs worden gerangschikt op volgorde van de hoogste naar de laagste achterstandsscore op basis van de peildatum 1 oktober 2021 zonder drempel per leerling per vestiging;

 • d. aanvragen ten behoeve van het speciaal onderwijs voortgezet speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs worden gerangschikt op volgorde van het hoogste naar het laagste aandeel Cumi-leerlingen per vestiging zoals berekend door de Dienst Uitvoering Onderwijs op 1 februari 2022.

Artikel 8. Afwijzingsgrond

Onverminderd artikel 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht wordt een subsidie in elk geval geweigerd:

 • a. indien aan het bevoegd gezag voor de desbetreffende vestiging eerder subsidie is verstrekt op grond van de Subsidieregeling verbetering basisvaardigheden;

 • b. indien de kwaliteit van het onderwijs van de desbetreffende schoolvestiging in het po of afdeling in het vo door de Inspectie van het onderwijs op peildatum 1 september 2022 of 1 februari 2023 als zeer zwak of onvoldoende is beoordeeld.

Artikel 9. Subsidieverplichtingen

In aanvulling op hoofdstuk 5 van de Kaderregeling is de subsidieontvanger verplicht om:

 • a. tussen 1 september 2023 en 14 oktober 2023 bij DUS-I een activiteitenplan in te dienen met een omschrijving van de activiteiten die met de subsidie zullen worden verricht, met gebruikmaking van een formulier dat daarvoor door DUS-I ter beschikking is gesteld, waarbij de medezeggenschapsraad instemmingsrecht heeft op dit activiteitenplan;

 • b. ten behoeve van de monitoring uiterlijk 30 november 2023 een nulmeting uit te voeren voor in ieder geval de prestaties op het gebied van taal, rekenen of wiskunde onder alle leerlingen m.u.v. leerlingen die vier jaar of korter in Nederland zijn en om die reden de Nederlandse taal onvoldoende beheersen. De subsidieontvanger monitort de voortgang op in ieder geval de prestaties op het gebied van taal en rekenen-wiskunde gedurende de looptijd van de subsidie onder alle leerlingen m.u.v. leerlingen die vier jaar of korter in Nederland zijn en om die reden de Nederlandse taal onvoldoende beheersen; en

 • c. de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt uit te voeren uiterlijk tot en met 31 juli 2025.

Artikel 10. Verlening, vaststelling en verantwoording subsidie

 • 1 In afwijking van artikel 9.1, vierde lid, van de Kaderregeling wordt de subsidie aan het bevoegd gezag binnen 13 weken na sluiting van de aanvraagperiode verleend. De Minister verstrekt een voorschoot van 100%, dat in twee gelijke delen wordt uitbetaald. Het eerste deel wordt betaald in 2023, en het tweede deel in 2024.

 • 3 De Minister stelt de subsidie vast binnen een jaar na indiening van de jaarverslaggeving over het laatste jaar van de activiteitenperiode.

 • 4 Indien de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend geheel zijn verricht en volledig is voldaan aan de verplichtingen die verbonden zijn aan de verleende subsidie, wordt de subsidie vastgesteld op het bedrag waarvan de hoogte door de Minister bij de verlening is genoemd.

Artikel 11. Hardheidsclausule

De Minister kan één of meer bepalingen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing daarvan, gelet op het belang dat de desbetreffende bepaling beoogt te beschermen zou leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 12. Inwerkingtreding en vervaldatum

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

 • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 17 maart 2028.

Artikel 13. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling verbetering basisvaardigheden voor scholen 2023.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

A.D. Wiersma

Naar boven