Instellingsbesluit Commissie schadevergoeding PAS-melders

Geraadpleegd op 02-06-2023.
Geldend van 14-02-2023 t/m heden

Besluit van de Minister voor Natuur en Stikstof, van 7 februari 2023, nr. WJZ/ 26322531 tot instelling van de Commissie schadevergoeding PAS-melders

De Minister voor Natuur en Stikstof, handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 3. Taak

 • 1 De commissie heeft tot taak de minister te adviseren over de toekenning van schadevergoeding in elk individueel geval waarin de minister daarom wordt verzocht door een PAS-melder.

 • 2 De commissie baseert haar advies op het geldende recht, in het bijzonder het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht.

 • 3 Een verzoek om schadevergoeding wordt door de minister niet aan de commissie voorgelegd indien:

  • a. een vordering tot vergoeding van de betreffende schade aanhangig is bij de burgerlijke rechter; of

  • b. de burgerlijke rechter uitspraak heeft gedaan over een vordering tot vergoeding van de betreffende schade.

Artikel 4. Samenstelling, benoeming en ontslag

 • 1 De commissie bestaat uit een voorzitter, tevens lid, en ten minste twee andere leden.

 • 2 De leden van de commissie worden benoemd door de minister.

 • 3 Benoeming vindt plaats voor een periode van ten hoogste drie jaar. De leden kunnen worden herbenoemd voor ten hoogste eenzelfde periode.

 • 4 De leden van de commissie zijn onpartijdig en hun benoeming vindt plaats op grond van de deskundigheid en onpartijdigheid die nodig is voor de uitoefening van de taak van de commissie.

 • 5 De voorzitter en de overige leden kunnen op eigen verzoek of wegens ongeschiktheid, onbekwaamheid of op andere zwaarwegende gronden gelegen in de persoon van de betrokkene worden geschorst en ontslagen door de minister.

Artikel 5. Werkwijze

 • 1 De voorzitter en de andere leden van de commissie hebben zitting op persoonlijke titel en oefenen hun functie uit zonder last of ruggespraak.

 • 2 De commissie stelt haar eigen werkwijze vast en maakt deze werkwijze evenals de voor de behandeling van schadevergoeding gevolgde procedure openbaar.

Artikel 6. Huisvesting en secretariaat

 • 1 De minister stelt huisvesting ter beschikking aan de commissie.

 • 2 De minister voorziet in het secretariaat van de commissie.

 • 3 Het secretariaat is voor de uitvoering van zijn taak uitsluitend verantwoording schuldig aan de commissie.

 • 4 Aan het secretariaat kunnen medewerkers worden toegevoegd.

 • 5 De commissie kan zich laten bijstaan door deskundigen.

Artikel 7. Vergoeding

 • 1 Aan de leden van de commissie wordt een vaste vergoeding per maand toegekend, waarbij de salarisschaal wordt vastgesteld op de volgende schaal en trede van bijlage B van de laatst afgesloten CAO rijk:

  • a. voor de voorzitter: schaal 18, trede 10;

  • b. voor de overige leden: schaal 16, trede 10.

 • 2 In een besluit tot benoeming van een lid van de commissie wordt de arbeidsduurfactor voor de vergoeding vastgesteld.

Artikel 8. Archiefbescheiden

 • 1 Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de commissie geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het ministerie.

 • 2 De commissie draagt na haar opheffing of, zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, de bescheiden betreffende haar werkzaamheden over aan het archief van het ministerie.

Artikel 9. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 10. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Commissie schadevergoeding PAS-melders.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 7 februari 2023

De Minister voor Natuur en Stikstof,

C. van der Wal-Zeggelink

Naar boven