Regeling tarieven transportsectoren

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2023. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 25-05-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 14 december 2022, nr. IENW/BSK-2022/293161, houdende vaststelling van de tarieven transportsectoren (Regeling tarieven transportsectoren)

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 1.7, tweede lid, 5.5, vijfde lid, 6.55, zesde lid, 6.58, zesde lid, 8.12, vijfde lid, 8a.1, vijfde lid, 8a.4, vierde lid, 10.11, eerste lid, onderdeel b, en 11.2a, derde lid, van de Wet luchtvaart, artikel 34 van de Wet bestrijding maritieme ongevallen, artikel 72, eerste lid, van de Schepenwet, artikel 51, tweede lid, van de Binnenvaartwet, artikel 529j van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek, de artikelen 4, tweede lid, 17, eerste lid, en 21, eerste lid, van de Meetbrievenwet 1981, artikel 311a, derde lid, van het Wetboek van Koophandel, artikel 14, derde lid, van de Wet havenstaatcontrole, artikel 23, tweede lid, van de Wet laden en lossen zeeschepen, de artikelen 2, derde lid, en 10 van de Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting, artikel 40, tweede lid, van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen, artikel 41 van de Wet voorkoming van verontreiniging door schepen BES, de artikelen 6, derde lid, en 6a, derde lid, van de Zeebrievenwet, artikel 62, onderdelen a, b, c, d, f en i, van de Wet zeevarenden, artikel 91 van de Spoorwegwet, artikel 42, negende lid, van de Wet lokaal spoor, artikel 49, tweede lid, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, de artikelen 6, tweede lid, en 26, tweede lid, van de Wet kabelbaaninstallaties, artikel 12:2, tweede lid, van de Arbeidstijdenwet, artikel 4b, tweede lid, onderdeel b, van de Wegenverkeerswet 1994, de artikelen 8, vierde lid, 13, tweede lid, 20, derde lid, 30, derde lid, 36a en 36b van het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart, artikel 22, tweede en derde lid, van het Besluit luchtvaartuigen 2008, artikel 5 van het Besluit vluchtuitvoering, artikel 2, tweede lid, van het Besluit tariefstelling certificaat verplichte verzekering of andere financiële zekerheid voor zeeschepen, de artikelen 12, tweede lid, 17, tweede lid, 28, vierde lid, 29, tweede lid, en 125 van het Besluit personenvervoer 2000, artikel 2 van het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen, artikel 12 van het Besluit lokaal spoor, de artikelen 2.4:1, zesde lid, 2.4:12 en 2.4:13, eerste lid, van het Arbeidstijdenbesluit vervoer, de artikelen 159, eerste lid, en 160, tweede lid, van de Regeling toezicht luchtvaart, artikel 37, derde lid, van de Maatregel teboekgestelde schepen 1992 en artikel 15.05 van het Rijnvaartpolitiereglement 1995;

BESLUIT:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1.1. Begripsbepalingen

 • 1 In dit besluit wordt verstaan onder:

  • de Minister: de Minister van Infrastructuur en Waterstaat;

  • verstrekker: het bestuursorgaan dat de aanvraag in behandeling neemt en het daarvoor verschuldigde tarief in rekening brengt;

  • werkzaamheden en dienstverleningen: alle feitelijke handelingen en rechtshandelingen van een verstrekker voor de behandeling van de aanvraag.

 • 2 In hoofdstuk 2 wordt verstaan onder:

  • AeMC: luchtvaartgeneeskundig centrum als bedoeld in bijlage VII bij verordening (EU) nr. 1178/2011 en bijlage III bij verordening (EU) nr. 2015/340 (Aero-medical centre);

  • AME: luchtvaart medische keuringsarts als bedoeld in bijlage IV bij verordening (EU) nr. 1178/2011 en bijlage IV bij verordening (EU) nr. 2015/340 (Aero-medical examiner);

  • ATO: erkende opleidingsorganisatie als bedoeld in bijlage I bij verordening (EU) nr. 1178/2011 (Approved Training Organisation);

  • verordening (EU) nr. 965/2012: verordening van de Commissie van 5 oktober 2012 tot vaststelling van technische eisen en administratieve procedures voor vluchtuitvoering, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees parlement en de Raad (PbEU 2012, L 296);

  • verordening (EU) nr. 139/2014: verordening van de Commissie van 12 februari 2014 tot vaststelling van eisen en administratieve procedures met betrekking tot luchtvaartterreinen, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees parlement en de Raad (PbEU 2014, L 44);

  • verordening (EU) 2018/395: verordening (EU) 2018/395 van de Commissie van 13 maart 2018 tot vaststelling van gedetailleerde regels voor vluchtuitvoeringen met ballonnen (PbEU 2018, L 71);

  • uitvoeringsverordening (EU) 2018/1876: uitvoeringsverordening (EU) 2018/1976 van de Commissie van 14 december 2018 tot vaststelling van gedetailleerde regels voor vluchtuitvoeringen met zweefvliegtuigen (PbEU 2018, L 326);

  • verordening (EU) nr. 2019/947: uitvoeringsverordening (EU) 2019/947 van de Commissie van 24 mei 2019 inzake de regels en procedures voor de exploitatie van onbemande luchtvaartuigen (PbEU 2019, L 152);

  • gedelegeerde verordening (EU) 2020/723: gedelegeerde verordening (EU) 2020/723 van de Commissie van 4 maart 2020 tot vaststelling van gedetailleerde regels met betrekking tot de erkenning van pilootcertificaten van derde landen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1178/2011(PbEU 2020, L 170).

 • 3 In hoofdstuk 3, afdeling 3.1, paragraaf 3.1.1, wordt verstaan onder:

  • controlemeting: werkzaamheden ten behoeve van de verlenging van de geldigheidsduur van een meetbrief voor een schip dat na de afgifte van de meetbrief geen verbouwing heeft ondergaan die van invloed is geweest op de ledige diepgang van het schip;

  • hermeting: werkzaamheden ten behoeve van de afgifte van een meetbrief voor een schip dat een verbouwing heeft ondergaan die van invloed is geweest op de ledige diepgang van het schip, en waarvoor eerder een Nederlandse meetbrief is afgegeven;

  • meetbrief: meetbrief als bedoeld in artikel 4.1 van de Binnenvaartregeling;

  • meting: werkzaamheden ten behoeve van de afgifte van een meetbrief voor een schip, waarvoor niet eerder een Nederlandse meetbrief is afgegeven;

  • ponton: blokvormig schip zonder mogelijkheid om benedendeks lading te vervoeren.

 • 5 Op hoofdstuk 3, afdeling 3.1, paragraaf 3.2.1, zijn de begripsbepalingen van artikel 1 van de Meetbrievenwet 1981 en artikel 1 van de Regeling metingsvoorschriften van toepassing en voorts wordt in deze paragraaf verstaan onder:

  • hermeting: werkzaamheden ten behoeve van de afgifte van:

   • 1°. een Internationale Meetbrief (1969) voor een schip, waarvoor reeds eerder een Internationale Meetbrief (1969), bijzondere meetbrief of een meetbrief als bedoeld in het Verdrag van Oslo 1947, is afgegeven;

   • 2°. een bijzondere meetbrief voor een schip, waarvoor reeds eerder een Internationale Meetbrief (1969), bijzondere meetbrief of een meetbrief als bedoeld in het Verdrag van Oslo 1947, is afgegeven;

  • meting: werkzaamheden ten behoeve van de afgifte van:

   • 1°. een Internationale Meetbrief (1969);

   • 2°. een bijzondere meetbrief voor een schip, waarvoor niet eerder een Internationale Meetbrief (1969) of bijzondere meetbrief is afgegeven;

  • zusterschepen: schepen die volgens dezelfde bouwtekening zijn gebouwd.

 • 6 In hoofdstuk 3, afdeling 3.2, paragraaf 3.2.3, wordt verstaan onder:

  • Ballastwaterverdrag: het op 13 februari 2004 te Londen tot stand gekomen Internationaal Verdrag voor de controle en het beheer van ballastwater en sedimenten van schepen (Trb. 2005, 44);

  • certificaat: Internationaal certificaat van voorkoming van verontreiniging door olie, als bedoeld in voorschrift 7 van bijlage I van het MARPOL-verdrag;

  • MARPOL-verdrag: het op 2 november 1973 te Londen tot stand gekomen Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, met Protocollen en Bijlagen met Aanhangsels (Trb. 1978, 188);

  • verklaring: de verklaring, bedoeld in artikel 15, tweede lid, van het Besluit voorkoming verontreiniging door schepen.

 • 8 In hoofdstuk 3, afdeling 3.4 tot en met afdeling 3.6, wordt verstaan onder:

  • onderzoek eerste afgifte certificaat: onderzoek verricht voor de eerste afgifte van certificaten, volgens het geharmoniseerde systeem van onderzoek en certificering;

  • onderzoek hernieuwing certificaat: onderzoek verricht voor de hernieuwde afgifte van certificaten, volgens het geharmoniseerde systeem van onderzoek en certificering;

  • onderzoek overname met langlopende certificaten: onderzoek verricht voor de afgifte van certificaten voor geklasseerde schepen die zijn voorzien van certificaten met de maximaal toelaatbare geldigheidsduur van de vorige vlaggenstaat en die overgaan naar de Nederlandse vlag;

  • onderzoek overname zonder langlopende certificaten: onderzoek verricht voor de afgifte van certificaten voor geklasseerde schepen die niet voorzien zijn van certificaten met de maximaal toelaatbare geldigheidsduur van de vorige vlaggenstaat en die overgaan naar de Nederlandse vlag.

 • 10 In hoofdstuk 4 wordt verstaan onder:

  • ERATV: Europees register van goedgekeurde voertuigen als bedoeld in artikel 34 van Richtlijn 2008/57/EG van het Europees parlement en de Raad van 17 juni 2008 betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Gemeenschap;

  • uitvoeringsverordening (EU) 2018/545: Uitvoeringsverordening (EU) 2018/545 van de Commissie van 4 april 2018 tot vaststelling van praktische regelingen voor het proces voor de afgifte van typegoedkeuringen en vergunningen voor spoorvoertuigen overeenkomstig Richtlijn (EU) 2016/797 van het Europees parlement en de Raad (PbEU 2018, L 90/66);

  • uitvoeringsverordening (EU) 2018/763: Uitvoeringsverordening (EU) 2018/763 van de Commissie van 9 april 2018 tot vaststelling van praktische regelingen voor de afgifte van unieke veiligheidscertificaten aan spoorwegondernemingen overeenkomstig Richtlijn (EU) 2016/798 van het Europees parlement en de Raad, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 653/2007 van de Commissie (PbEU 2018, L 129/49);

  • uitvoeringsverordening (EU) 2019/779: Uitvoeringsverordening (EU) 2019/779 van de Commissie van 16 mei 2019 tot vaststelling van nadere bepalingen inzake een systeem voor de certificering van met het onderhoud van voertuigen belaste entiteiten overeenkomstig Richtlijn (EU) 2016/798 van het Europees parlement en de Raad en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 445/2011 van de Commissie (PbEU 2019, L 139 I/360).

Artikel 1.2. Vaststelling tarieven Inspectie Leefomgeving en Transport

 • 2 Buitenlandse reis- en verblijfkosten die verband houden met de in deze regeling genoemde handelingen of werkzaamheden, worden tegen de werkelijke kosten in rekening gebracht en zijn separaat verschuldigd naast de in deze regeling genoemde tarieven. Daarbij is voor eventuele wachttijd tijdens het verblijf buiten Nederland een aanvullend tarief verschuldigd van € 170 per manuur. Binnenlandse reis- en verblijfkosten worden niet separaat in rekening gebracht.

 • 3 De mogelijkheid dat de in het tweede lid genoemde buitenlandse reis- en verblijfkosten, als ook de kosten van eventuele wachttijd, in rekening kunnen worden gebracht wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van een aanvraag aan de aanvrager medegedeeld. Via een naheffing of een terugbetaling kunnen de werkelijke kosten in rekening gebracht worden. De naheffing of de terugbetaling wordt berekend door de gemaakte kosten te verminderen met het reeds betaalde tarief.

 • 4 Als de in deze regeling genoemde handelingen of werkzaamheden ter plaatse zijn uitgevoerd en de kosten van de uitvoering op uurbasis in rekening worden gebracht, worden de reistijden die met die handelingen of werkzaamheden verband houden, in rekening gebracht volgens de daarbij behorende tarieven.

Artikel 1.3. Vaststelling tarieven andere verstrekkers

De in hoofdstuk 6 vermelde tarieven zijn verschuldigd aan andere verstrekkers dan de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Artikel 1.4. Voldoening tarieven

 • 1 Het tarief dat voor de behandeling van een aanvraag aan de Inspectie Leefomgeving en Transport verschuldigd is, wordt door de aanvrager voldaan op de door de Inspectie Leefomgeving en Transport vooraf aangegeven wijze.

 • 2 Indien de kosten voor de behandeling van een aanvraag bij de Inspectie Leefomgeving en Transport worden bepaald op basis van een uurtarief, worden die kosten voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag begroot en aan de aanvrager medegedeeld. Via een naheffing of een terugbetaling kunnen de werkelijke kosten in rekening gebracht worden. De naheffing of de terugbetaling wordt berekend door het genoemde uurtarief te vermenigvuldigen met het aantal werkelijk bestede uren, minus het reeds betaalde tarief.

 • 3 Bij andere verstrekkers dan de Inspectie Leefomgeving en Transport wordt een aanvraag alleen in behandeling genomen wanneer het verschuldigde tarief is voldaan.

Artikel 1.5. Vergoeding historische luchtvaartuigen, spoorvoertuigen en vaartuigen

Indien de aanvraag ziet op het gebruik zonder commercieel oogmerk van een luchtvaartuig, spoorvoertuig of vaartuig van historische waarde waarbij het mogelijk is gemaakt dat deze op structurele wijze voor het publiek toegankelijk is of te bezichtigen is, is een vergoeding van 10% van het voor de betreffende beschikking bepaalde tarief verschuldigd, met een minimum vergoeding van € 292. Indien het voor de betreffende beschikking bepaalde tarief lager is dan € 292, is dit volledige oorspronkelijke tarief verschuldigd.

Hoofdstuk 2. Sector luchtvaart

Afdeling 2.1. Bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen

§ 2.1.1. Luchtvarenden

Artikel 2.1

 • 2 Voor de behandeling van een aanvraag voor de verlenging van de geldigheidsduur van een certificaat als bedoeld in het eerste lid, is een tarief verschuldigd van € 297.

 • 3 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een certificaat voor examinator FE(S) als bedoeld in uitvoeringsverordening (EU) 2018/1976 en de verlenging van de geldigheidsduur van het certificaat is een tarief verschuldigd van € 73.

 • 4 Voor de behandeling van een aanvraag voor bijschrijving op een certificaat als bedoeld in het eerste lid, is een tarief verschuldigd van € 91.

Artikel 2.2

 • 1 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte, met daarop weergegeven een of meerdere bevoegdverklaringen, verlenging, hernieuwde afgifte of wijziging van een SPL is een tarief verschuldigd van € 73.

 • 3 Voor de behandeling van een aanvraag om afgifte, verlenging of hernieuwde afgifte van een op een RPA-L te vermelden bevoegdverklaring als bedoeld in het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart is, in afwijking van het vierde lid, een tarief verschuldigd van € 111.

Artikel 2.3

De in tabel 1 genoemde tarieven zijn verschuldigd voor:

 • a. de behandeling van een aanvraag voor een medisch certificaat als bedoeld in verordening (EU) nr. 1178/2011 dan wel verordening (EU) nr. 2015/340, inhoudende het door de Minister afgeven of weigeren van een medisch certificaat;

 • b. de afgifte van een bijkomend duplicaat van een medisch certificaat, een medische verklaring of een medisch dossier, en

 • c. het doorsturen van een medisch dossier, in verband met conversie van een bewijs van bevoegdheid, door of naar een andere bevoegde autoriteit.

Tabel 1

Omschrijving

Afgifte

Besluit op aanvraag medische verklaring of medisch certificaat

€ 106

Afgifte duplicaat medische verklaring of medisch certificaat

€ 42

Afgifte duplicaat medisch dossier

€ 0,32 per pagina

Doorsturen medisch dossier, in verband met conversie van een bewijs van bevoegdheid, door of naar een andere bevoegde autoriteit

€ 66

Artikel 2.4

Voor de behandeling van een aanvraag om certificatie van een AeMC of AME zijn de volgende tarieven verschuldigd:

Tabel 1

Omschrijving

Initiële afgifte

Verlenging

Wijziging

Hernieuwde afgifte

Certificatie AeMC

€ 3.687

   

€ 349

Extra vestigingsplaats AeMC

€ 1.165

   

€ 349

Extra vestigingsplaats zelfstandig AME

€ 1.165

€ 349

€ 349

€ 349

Certificatie AME

€ 355

€ 349

€ 349

€ 349

Certificatie zelfstandig AME

€ 2.717

€ 349

€ 349

€ 349

Uitbreiden certificatie AME tot de verlenging en hernieuwde afgifte van medische certificaten klasse 1

€ 103

     

Goedkeuring wijziging toepassingsgebied certificaat of goedkeuringsvoorwaarden zelfstandig AME of AME (per wijzigingsaanvraag)

   

€ 103

€ 103

Goedkeuring wijziging(en) in organisatie AeMC waarvoor vooraf goedkeuring is vereist (per wijzigingsaanvraag)

   

€ 349

€ 349

§ 2.1.2. Onderhoudstechnici

Artikel 2.5

 • 2 Voor het afleggen van een type-examen AML (nationaal) is een tarief verschuldigd van € 643.

Artikel 2.6

 • 1 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een vrijstellingsbeschikking waarin wordt vastgelegd voor welke kennis- en ervaringseisen vrijstelling wordt verleend ten behoeve van de afgifte van een AML of Part-66-AML is een tarief verschuldigd van € 172.

 • 2 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een persoonsgebonden bevoegdheid voor het beoordelen van de luchtwaardigheid, het afgeven van een ARC dan wel het verstrekken van een aanbeveling voor de airworthiness review, in overeenstemming met Part M.A. 710 van verordening (EU) nr. 1321/2014 voor ELA 1 luchtvaartuigen die niet commercieel worden gebruikt, of in overeenstemming met artikel ML.A.901(b)(4) en ML.A.904(c) van verordening (EU) nr. 1321/2014, is een tarief verschuldigd van € 1.863.

 • 3 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een directe goedkeuring van de praktijkopleiding zoals beschreven in aanhangsel III van bijlage III (Part-66) van verordening (EU) nr. 1321/2014 is een tarief verschuldigd van € 703.

Afdeling 2.2. Opleidings- en trainingsinstellingen

§ 2.2.1. Luchtvarenden

Artikel 2.7

 • 1 Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte, herafgifte en wijzigingen, bedoeld in de Regeling opleidingsinstellingen voor luchtvarenden 2001, zijn de volgende tarieven verschuldigd:

  Tabel 1

  Omschrijving

  Tarief

  Registratie opleidingsinstelling/ Aangewezen entiteit voor de onbemande luchtvaart / Verklaring erkende entiteit voor de onbemande luchtvaart voor een PDRA (basistarief, eerste afgifte)

  € 349

  Registratie opleidingsinstelling / Aangewezen entiteit voor de onbemande luchtvaart (basistarief, herafgifte)

  € 349

  Goedkeuring opleidingsinstelling voor Cabin Crew Initial Training

  € 4.396

  Goedkeuring voor afgifte Cabin Crew Attestation

  € 1.148

  Opleidingsmodule RFI

  € 1.744

  Opleidingsmodule RFI-refresher seminar

  € 1.045

  Opleidingsmodule RPL

  € 1,045

  Wijzigingen in aangeboden opleidingen

  € 176

  Naamwijziging (waarbij de rechtspersoon niet wijzigt)

  € 166

  Wijziging principal place of business (waarbij de rechtspersoon, de trainingsactiviteiten en locaties niet wijzigen)

  € 166

  Registratie opleidingsinstelling RT-only

  € 349

  Module radiotelefonie met standaard handboek

  € 193

  Module radiotelefonie zonder standaard handboek

  € 698

  Opleidingsmodule theorie RPA-L / Opleidingsmodule theorie UAS

  € 1.045

  Opleidingsmodule praktijk RPA-L

  € 1.045

  Variant op praktijk RPA-L (per categorie of bevoegdverklaringen)

  € 250

  Opleidingsmodule class rating MLA/MLH/GC

  € 499

  Taalbeoordelingsinstantie

  € 5.761

  Beperkte taalbeoordelingsinstantie (voor herbeoordeling LPE level 4)

  € 2.094

  Uitbreiding beperkte taalbeoordelingsinstantie naar volledige taalbeoordelingsinstantie

  € 3.665

  Ontheffing per onderwerp1

  € 1.693

  Herhaling / wijziging ontheffing per onderwerp2

  € 375

  Overige aanvragen per besluit

  € 508

  1 Voor verzoeken tot ontheffing op basis van Wet Luchtvaart art 2.1 lid 4.

  2 Voor verzoeken tot herhaling /wijziging van dezelfde ontheffing op basis van Wet Luchtvaart art 2.1 lid 4.

 • 2 Voor de behandeling van een aanvraag voor de initiële afgifte van de in tabel 2 van dit artikel genoemde producten, bedoeld in verordening (EU) nr. 1178/2011, zijn de volgende tarieven verschuldigd:

  Tabel 2

  Omschrijving (alle categorieën luchtvaartuigen)

  Initiële afgifte

  DTO

  € 349

  ATO complex basistarief

  € 5.491

  ATO niet-complex basistarief

  € 4.576

  Goedkeuring gebruik simulator, per aanvraag per simulator

  € 343

  Opleidingsmodule MPL

  € 6.982

  Opleidingsmodule integrated ATP, integrated ATP/IR, integrated CPL, integrated CPL/IR, per module

  € 3.491

  Opleidingsmodule praktijk IR

  € 1.744

  Opleidingsmodule praktijk BIR

  € 1.397

  Variant op opleidingsmodule IR, BIR

  € 526

  Opleidingsmodule FI1

  € 1.744

  Opleidingsmodule instructor-refresher seminar1

  € 1.045

  Overige opleidingsmodule instructeurs

  € 1.195

  Opleidingsmodule praktijk CPL

  € 1.395

  Opleidingsmodule theorie CPL, IR, CB-IR, ATPL, BIR per module

  € 1.221

  Opleidingsmodule theorie LAPL, PPL, BPL, SPL, per module1

  € 1.045

  Opleidingsmodule type rating Multi pilot aircraft, per module

  € 1.221

  Variant op opleidingsmodule type rating Multi pilot aircraft

  € 526

  Opleidingsmodule class/type rating Single pilot aircraft, per module1

  € 872

  Variant op opleidingsmodule class/type rating Single pilot aircraft

  € 526

  Opleidingsmodule MCC theorie en praktijk

  € 872

  Opleidingsmodule ratings – night, aerobatic, towing, mountain- per module1

  € 1.045

  Opleidingsmodule praktijk LAPL, PPL, SPL, BPL, per module1

  € 1.045

  Aanvullende opleidingslocatie, per locatie binnen Nederland

  € 1.570

  Opleidingslocatie in het buitenland, per locatie binnen de EU

  € 14.811

  Opleidingslocatie in het buitenland, per locatie buiten de EU

  € 29.619

  Overige aanvragen per besluit

  € 526

  Praktische instructie examinatoren

  € 873

  Ontheffing per onderwerp2

  € 1.755

  Herhaling ontheffing per onderwerp

  € 388

  Alternative Means of Compliance

  € 1.148

  Opleidingsmodule extension privilege from sailplane to TMG on SPL, Opleidingsmodule extension privilege from TMG to Sailplanes on SPL1

  € 852

  Additionele startmethodes – sailplanes1

  € 166

  Opleidingsmodule cloud flying privilege1

  € 1.021

  Class extension – balloons1

  € 514

  Group extension – balloons1

  € 514

  Tethered hot-air balloon flight rating1

  € 514

  Opleidingsmodule advanced UPRT course – aeroplanes

  € 499

  Opleidingsmodule upset recovery instructor training course

  € 499

  Opleidingsmodule Basic aerobatic privilege – Sailplanes, Basic aerobatic privilege on TMG with engine power – sailplanes1

  € 518

  Opleidingsmodule Advanced aerobatic privilege – sailplanes, Advanced aerobatic privilege

  on TMG with engine power – sailplanes1

  € 1.028

  Aanvullende opleidingsmodule instructeurs – sailplanes en ballonnen1

  € 246

  Commercial operation rating – Refresher course1

  € 246

  1 Indien een DTO gebruik maakt van een reeds geaccepteerd trainingsprogramma wordt een korting van 80% toegepast op het tarief.

  2 Voor verzoeken tot ontheffing wordt het proces gevolgd zoals vastgelegd in artikel 71.1 van de basisverordening.

 • 3 Voor de afgifte van de opleidingsmodule flight test rating is een door de Minister per geval te bepalen tarief verschuldigd.

 • 4 Voor wijzigingen op in tabel 2 van dit artikel genoemde producten zijn de volgende tarieven verschuldigd:

  Tabel 3

  Omschrijving

  Tarief

  Conversie ATO niet-complex naar ATO complex en v.v.

  € 2.568

  Naamwijziging (waarbij de rechtspersoon niet wijzigt)

  € 177

  Wijziging naam en/of principal place of business (waarbij de rechtspersoon, de trainingsactiviteiten en locaties niet wijzigen)

  € 166

  Wijziging rechtspersoon (waarbij de naam, principle place of business, trainingsactiviteiten en locaties niet wijzigen)

  € 166

  Toevoegen of wijzigen van faciliteiten, per locatie binnen Nederland (inclusief wijzigingen handboeken)

  € 1.570

  Toevoegen of wijzigen van faciliteiten in het buitenland, per locatie binnen de EU (inclusief wijzigingen handboeken)

  € 14.811

  Toevoegen of wijzigen van faciliteiten in het buitenland, per locatie buiten de EU (inclusief wijzigingen handboeken)

  € 29.619

  Goedkeuring gewijzigd handboek, per deel of subdeel

  € 549

  Wijziging gebruik van een simulator per aanvraag per simulator

  € 349

  Beoordeling nieuwe functionaris (AM, HT)1

  € 349

  Overige aanvragen (zoals inzetten van een simulator voor een ander type training dan waarvoor het bedoeld is, of goedkeuring van een eigen ontwerp van een logboek), per besluit

  € 549

  Verwijderen van een simulator van de erkenning

  € 166

  Verwijderen van een opleidingsmodule (inclusief wijziging handboeken)

  € 524

  Herhaling / wijziging ontheffing per onderwerp2

  € 388

  Alternative Means of Compliance

  € 1.148

  1Indien de acceptatie van sleutelfunctionarissen betrekking heeft op een functionaris die dezelfde rol voor meerdere erkenningen vervult, is alleen een tarief verschuldigd voor de erkenning met het hoogste tarief.

  2Voor verzoeken tot herhaling van dezelfde ontheffing wordt het proces gevolgd zoals vastgelegd in artikel 71.1 van de basisverordening.

 • 5 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een erkenning van een opleidingsorganisatie ten behoeve van opleidingen voor platforminspecteurs op basis van ARO.RAMP.120 van bijlage II bij verordening (EU) nr. 965/2012 is een door de Minister per geval te bepalen tarief verschuldigd.

 • 6 Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte van een kwalificatie van een FSTD als bedoeld in verordening (EU) nr. 1178/2011 zijn de volgende tarieven verschuldigd:

  Tabel 4

  Omschrijving

  Eerste afgifte

  FSTD-A/H FFS (per kwalificatie)

  € 7.379

  FSTD-A/H FTD (per kwalificatie)

  € 7.032

  FSTD-A/H FNPT (per kwalificatie)

  € 9.221

  FSTD-A BITD (per kwalificatie)

  € 4.628

 • 7 Voor de behandeling van een aanvraag voor wijziging van de kwalificatie genoemd in het zesde lid, zijn de volgende tarieven verschuldigd:

  Tabel 5

  Omschrijving

  Tarief

  Wijziging, opwaardering, activatie of verplaatsing FSTD-A/H FFS

  € 4.443

  Wijziging, opwaardering, activatie of verplaatsing FSTD-A/H FTD

  € 4.443

  Wijziging, opwaardering, activatie of verplaatsing FSTD-A/H FNPT

  € 3.330

  Wijziging, opwaardering, activatie of verplaatsing FSTD-A BITD

  € 2.775

  Wijziging operator

  € 1.307

  Herafgifte certificaat na verlies of beschadiging

  € 349

§ 2.2.2. Onderhoudstechnici

Artikel 2.8

 • 1 Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte van een erkenning van een opleidingsinstelling voor onderhoudstechnici als bedoeld in bijlage IV (Part-147) van verordening (EU) nr. 1321/2014 zijn de volgende tarieven verschuldigd, bestaande uit een basistarief (tabel 1) en een aanvullend tarief (tabel 2):

  Tabel 1

  Omschrijving

  Eerste afgifte

  Erkenning opleidingsinstelling:

   

  – basisopleiding

  € 32.165

  – categorie typen luchtvaartuigen n1 ≤ 10

  € 35.760

  – categorie typen luchtvaartuigen n1> 10

  € 50.221

  1n is het aantal luchtvaartuigen dat op de erkenning staat aangegeven.

  Tabel 2

  Omschrijving

  Eerste afgifte

  Toeslag per nevenlocatie1 Nederland

  € 4.493

  Toeslag per nevenlocatie Europese Unie

  € 5.393

  Toeslag per nevenlocatie buiten Europese Unie

  € 8.088

  1Met een nevenlocatie wordt een locatie bedoeld die niet de hoofdvestiging is. Een examenlocatie wordt als een halve locatie gerekend.

 • 2 Voor de behandeling van een aanvraag voor wijziging van de erkenning, genoemd in het eerste lid, zijn de volgende tarieven verschuldigd:

  Tabel 3

  Omschrijving

  Tarief

  Bijschrijven aanvullende rating (in geval van basis- en typeopleiding)

  € 2.751

  Bijschrijven limitation (in geval van basis- en typeopleiding)

  € 1.311

  Bijschrijven of wijziging vestiging (in geval van basis, type en geregistreerde opleiding) buiten het postcodegebied waar de opleidingsinstelling is gevestigd

  € 4.546

  Goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

  € 835

  Alle overige acceptaties en goedkeuringen (‘acceptances and approvals’, zoals accepteren sleutelfunctionarissen, doorhalingen op de vergunning)

  € 150

 • 3 Voor de behandeling van een aanvraag voor de goedkeuring van typetrainingen op basis van Part 66.B.130 van verordening (EU) nr. 1321/2014, zijn de volgende tarieven verschuldigd:

  Tabel 4

  Omschrijving

  Tarief

  Goedkeuring theoretisch en praktisch deel

  € 648

  Goedkeuring theoretisch deel

  € 389

  Goedkeuring praktisch deel

  € 267

Afdeling 2.3. Luchtvaartuigen

Artikel 2.9

 • 2 In afwijking van het eerste lid, is voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een bewijs van inschrijving, alsmede voor het verlengen, het wijzigen of het doorhalen van de inschrijving voor luchtvaartuigen ≤ 2.000 kg een tarief verschuldigd van € 90.

 • 4 Voor het afgeven van een ARC geldt hetzelfde tarief als voor het verlengen van een bewijs van luchtwaardigheid. Indien de aanvraag voor het afgeven of verlengen gelijktijdig vergezeld gaat met de aanvraag voor het afgeven van een ARC wordt geen tarief geheven voor het ARC.

 • 5 Voor de behandeling van een aanvraag voor het vernieuwen van een bewijs van inschrijving, een bewijs van luchtwaardigheid, een ARC of een geluidsdocument is een tarief verschuldigd van € 125.

 • 6 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een geluidscertificaat, een geluidsverklaring of een aanvullende geluidsverklaring als bedoeld in Hoofdstuk 5 van het Besluit luchtvaartuigen 2008 is een tarief verschuldigd van € 376.

 • 7 Voor de behandeling van een aanvraag voor de initiële goedkeuring van een onderhoudsprogramma voor luchtvaartuigen als bedoeld in artikel 34 van de Regeling nationale veiligheidsvoorschriften luchtvaartuigen of artikel M.A.302(b) van bijlage I (Part-M) van verordening (EU) nr. 1321/2014, zijn de volgende tarieven verschuldigd:

  Tabel 2

  Omschrijving

  AMP initieel:

  aangeboden door CAMO. AMP gebaseerd op maintenance data

  AMP initieel:

  niet aangeboden door CAMO.

  AMP gebaseerd op maintenance data

  Beoordeling taken niet gebaseerd op maintenance data1

  Beoordeling taken gebaseerd op ILT AMC

  Ballonnen en zweefvliegtuigen2

  € 639

  € 898

  € 976

  € 295

  Overige luchtvaartuigen

  € 2.207

  € 3.220

  € 2.692

  € 639

  1Toeslag in voorkomende gevallen

  2Al dan niet gemotoriseerd.

 • 8 Voor de behandeling van een aanvraag voor de goedkeuring van een wijziging van een onderhoudsprogramma voor luchtvaartuigen als bedoeld in artikel 34 van de Regeling nationale veiligheidsvoorschriften luchtvaartuigen of artikel M.A.302(b) van bijlage I (Part-M) van verordening (EU) nr. 1321/2014, zijn de volgende tarieven verschuldigd:

  Tabel 3

  Omschrijving

  AMP wijziging:

  aangeboden door CAMO. AMP gebaseerd op maintenance data

  AMP wijziging:

  niet aangeboden door CAMO.

  AMP gebaseerd op maintenance data

  Beoordeling taken niet gebaseerd op maintenance data1

  Beoordeling taken gebaseerd op ILT AMC

  Ballonnen en zweefvliegtuigen2

  € 376

  € 463

  € 976

  € 295

  Overige luchtvaartuigen

  € 639

  € 898

  € 2.692

  € 639

  1Toeslag in voorkomende gevallen.

  2Al dan niet gemotoriseerd.

 • 9 Voor de behandeling van de afgifte van een bewijs van luchtwaardigheid voor RPA’s met een totale startmassa van maximaal 150 kg is, in afwijking van het derde lid, een tarief verschuldigd van € 147.

 • 10 Voor de behandeling van de afgifte van een bewijs van luchtwaardigheid voor gemotoriseerde schermvliegtuigen en paramotortrikes met een maximaal leeggewicht van 120 kg is, in afwijking van het derde lid een tarief verschuldigd van € 88.

Artikel 2.10

 • 1 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte, de wijziging en de overdracht van een type-certificaat, of een aanvullend type-certificaat van een luchtvaartuig, onderdelen of uitrustingsstukken daarvan, als bedoeld in Hoofdstuk 3 van het Besluit luchtvaartuigen 2008, ten behoeve van een luchtvaartuig dat wordt ingezet voor niet-militaire staatsactiviteiten of diensten of een luchtvaartuig als vermeld in onderdeel b van bijlage II, van de basisverordening, is een uurtarief verschuldigd van € 176. Tevens wordt een vast tarief van € 181 in rekening gebracht voor het bewijs van afgifte, wijziging, overdracht type certificaat, of aanvullend type-certificaat.

 • 2 Voor de behandeling van een aanvraag voor wijziging van een luchtvaartuig, onderdelen of uitrustingsstukken daarvan, als bedoeld in artikel 26 van de Regeling nationale veiligheidsvoorschriften luchtvaartuigen, ten behoeve van een luchtvaartuig dat wordt ingezet voor niet-militaire staatsactiviteiten of diensten of een luchtvaartuig zoals vermeld in de onderdelen b en c van bijlage I, van de basisverordening, is een tarief verschuldigd van € 777.

Artikel 2.11

Voor inspecties uitgevoerd ten behoeve van een onderzoek naar de luchtwaardigheid als bedoeld in artikel 6 van de Regeling Europese bewijzen van luchtwaardigheid en artikel 17 van de Regeling nationale veiligheidsvoorschriften luchtvaartuigen of onderzoeken ten behoeve van de afgifte van een ARC, zijn de volgende tarieven verschuldigd:

Tabel 1

MTOM

Afgifte

Luchtvaartuig ≤ 5.700 kg

€ 1.798

Luchtvaartuig > 5.700 kg

€ 5.752

Artikel 2.12

 • 1 Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte van een MOA als bedoeld in bijlage II (Part-145) van verordening (EU) nr. 1321/2014 zijn de volgende tarieven verschuldigd, bestaande uit een basistarief (tabel 1) en een aanvullend tarief (tabellen 2 en 3):

  Tabel 1

  Omschrijving

  Eerste afgifte

  Classificatie erkenning onderhoudsbedrijf1

   

  – A1 line maintenance2

  € 24.976

  – A1 base maintenance

  € 30.367

  – A2, A4

  € 20.479

  – A3

  € 20.479

  – B1

  € 24.976

  – B2, B3

  € 20.479

  – C (voor een bedrijf met 15 of minder werknemers)

  € 10.595

  – C (voor een bedrijf met meer dan 15 werknemers)

  € 20.479

  – D

  € 17.786

  1 Voor erkende onderhoudsbedrijven met een C-classificatie, die daarnaast een classificatie hebben voor beperkte niet-luchtvaartuigtype gebonden onderhoudstaken, wordt het basistarief bepaald door het tarief van de C-classificatie. Voor iedere A-classificatie is de toeslag voor de aanvullende classificatie verschuldigd.

  2 Dit tarief is van toepassing als de aanvraag uitsluitend line maintenance betreft. Bij een aanvraag voor zowel base maintenance als line maintenance is alleen het base maintenance tarief van toepassing.

  Tabel 2

  Omschrijving

  Eerste afgifte

  Aanvulling gebaseerd op een basis A1 classificatie1:

   

  Toeslag per aanvullende classificatie (TA1)

  € 1.798

  Aanvulling gebaseerd op basis overige classificaties2:

   

  Toeslag per aanvullende classificatie overige erkenningen

  € 898

  1 De aanvullingstarieven in tabel 2 en 3 van dit lid zijn gebaseerd op de basiscategorie erkenning zoals aangegeven in tabel 1. Hier wordt onderscheid gemaakt naar een A1- categorie en overige categorieën. Het onderscheid tussen base maintenance en line maintenance is niet van invloed op de hoogte van het aanvullingstarief.

  2 De aanvullingstarieven in tabel 2 en 3 van dit lid zijn gebaseerd op de basiscategorie erkenning zoals aangegeven in tabel 1. Hier wordt onderscheid gemaakt naar een A- categorie en overige categorieën.

  Tabel 3

  Omschrijving

  Eerste afgifte

  Aanvulling gebaseerd op een basis A1 classificatie:

   

  Toeslag per nevenlocatie1 in Nederland

  € 4.493

  Toeslag per nevenlocatie in de Europese Unie

  € 5.393

  Toeslag per nevenlocatie buiten de Europese Unie

  € 8.088

  Toeslag line stations

  € 459 x n2

  Toeslag bij meer dan 500 werknemers

  € 19 x p3

  Aanvulling gebaseerd op basis overige classificatie:

   

  Toeslag per nevenlocatie in Nederland

  € 1.438

  Toeslag per nevenlocatie in de Europese Unie

  € 1.798

  Toeslag per nevenlocatie buiten de Europese Unie

  € 2.696

  Toeslag line stations

  € 459 x n2

  Toeslag bij meer dan 500 werknemers

  € 19 x p3

  Toeslag privilege voor het afgeven van een ARC of het verstrekken van een aanbeveling voor de airworthiness review voor ELA 1-luchtvaartuigen die geen commerciële activiteiten uitvoeren, conform Part 145.A.75(f).

  € 3.071

  1 Met een nevenlocatie wordt een locatie bedoeld die niet de hoofdvestiging is.

  2 n = het aantal line stations

  3 p = het aantal werknemers dat werkzaam is bij de onderhoudsorganisatie.

 • 2 Voor de behandeling van een aanvraag voor wijziging van de erkenning genoemd in het eerste lid zijn de volgende tarieven verschuldigd:

  Tabel 4

  Omschrijving

  Part 145 MOA erkenning gebaseerd op een A1 classificatie

  Part 145 MOA erkenning niet gebaseerd op een A1 classificatie

  Bijschrijving aanvullende classificatie1

  € 2.751

  € 1.850

  Bijschrijving type luchtvaartuig, motortype of component (Part 145, beperkingen)

  € 2.751

  € 1.850

  Bijschrijving nieuwe of wijziging onderhoudslocatie buiten het postcodegebied waar het onderhoudsbedrijf is gevestigd

  € 4.546

  € 3.278

  Aanpassing limitations van een van de ratings als vermeld op de erkenning.

  Bijschrijving nieuwe of wijziging onderhoudslocatie binnen het postcodegebied waar het onderhoudsbedrijf is gevestigd.

  Bijschrijven line station (per line station).

  Alle overige wijzingen als vermeld op de erkenning en wijzigingen in de scope of work als vastgelegd in het goedgekeurde handboek

  € 1.310

  € 952

  Goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

  € 835

  € 625

  Alle overige acceptaties en goedkeuringen (‘acceptances and approvals’, zoals accepteren sleutelfunctionarissen2, doorhalingen op de vergunning)

  € 150

  € 150

  Bijschrijven privilege voor het afgeven van een ARC of het verstrekken van een aanbeveling voor de airworthiness review voor ELA 1-luchtvaartuigen die geen commerciële activiteiten uitvoeren, conform Part 145.A.75(f) of Part M.A.615(e)

   

  € 3.071

  Bijschrijven privilege voor het opstellen en laten goedkeuren van onderhoudsprogramma’s voor ELA 2-luchtvaartuigen die geen commerciële activiteiten uitvoeren, conform Part M.A.615(f)

   

  € 3.071

  Wijziging van Part-CAO naar Part-145

  € 10.879

   

  1 Voor de overgang naar een hogere klasse wordt het verschil in basistarief als bedoeld in tabel 1 van dit artikel in rekening gebracht.

  2 Indien de acceptatie van sleutelfunctionarissen betrekking heeft op een functionaris die dezelfde rol voor meerdere erkenningen vervult, is alleen een tarief verschuldigd voor de erkenning met het hoogste tarief.

 • 3 Voor de behandeling van een aanvraag voor een 14 CFR Part 145 Repair Station Approval, een CAR 573 Maintenance Organization Approval en een RBAC 145 Maintenance Organization Approval zijn de volgende tarieven verschuldigd:

  Tabel 5

  Omschrijving

     

  Aanvraag 14 CFR Part 145 Repair Station Approval:

  Tarief A1-classificatie

  Tarief non – A1-classificatie

  – Initiële afgifte, alle handelingen tezamen (inclusief beoordeling FAA-supplement)

  Gelijk aan de som van de in tabel 4 vermelde tarieven voor aanpassing limitations en goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

  Gelijk aan de som van de in tabel 4 vermelde tarieven voor aanpassing limitations en goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

  – Wijziging en verlenging, exclusief beoordeling FAA-supplement

  € 684

  € 684

  – Beoordeling FAA-supplement only

  Gelijk aan het in tabel 4 vermelde tarief voor goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

  Gelijk aan het in tabel 4 vermelde tarief voor goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

  Tabel 6

  Omschrijving

     

  Aanvraag CAR 573 Maintenance Organization Approval:

  Tarief A1-classificatie

  Tarief non A1-classificatie

  – Initiële afgifte, alle handelingen tezamen (inclusief beoordeling TCCA-supplement)

  Gelijk aan de som van de in tabel 4 vermelde tarieven voor aanpassing limitations en goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

  Gelijk aan de som van de in tabel 4 vermelde tarieven voor aanpassing limitations en goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

  – Wijziging en verlenging, exclusief beoordeling TCCA-supplement

  € 343

  € 343

  – Beoordeling TCCA-supplement only

  Gelijk aan het in tabel 4 vermelde tarief voor goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

  Gelijk aan het in tabel 4 vermelde tarief voor goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

  Tabel 7

  Omschrijving

     

  Aanvraag RBAC 145 Maintenance Organization Approval:

  Tarief A1-classificatie

  Tarief non A1-classificatie

  – Initiële afgifte, alle handelingen tezamen (inclusief beoordeling ANAC-supplement)

  Gelijk aan de som van de in tabel 4 vermelde tarieven voor aanpassing limitations en goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

  Gelijk aan de som van de in tabel 4 vermelde tarieven voor aanpassing limitations en goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

  – Wijziging en verlenging, exclusief beoordeling ANAC-supplement

  € 343

  € 343

  – Beoordeling ANAC-supplement only

  Gelijk aan het in tabel 4 vermelde tarief voor goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

  Gelijk aan het in tabel 4 vermelde tarief voor goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

 • 5 Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte van een erkenning voor een onderhoudsbedrijf ingevolge artikel 17, eerste lid, van het Besluit luchtvaartuigen 2008 gebaseerd op een reeds in bezit zijnde MOA of onderhoudserkenning op grond van Part-CAO van verordening (EU) nr. 1321/2014 zijn de volgende tarieven verschuldigd:

  Tabel 8

  Omschrijving

  Part 145 MOA erkenning gebaseerd op een A1-classificatie

  Part 145 MOA erkenning niet gebaseerd op een A1-classificatie

  Part CAO erkenning

  Nationale erkenning per type luchtvaartuig, motortype of component

  € 2.751

  € 1.850

  € 1.357

 • 6 Voor de behandeling van een aanvraag voor wijziging van de erkenning genoemd in het vierde lid zijn de volgende tarieven verschuldigd:

  Tabel 9

  Omschrijving

  Tarief

  Bijschrijven nieuwe c.q. wijzigingen van locaties buiten het postcodegebied

  € 3.290

  Bijschrijven nieuwe c.q. wijzigingen van locaties binnen het postcodegebied

  € 952

  Wijziging nationale erkenning

  € 1.850

  Goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

  € 625

  Alle overige acceptaties en goedkeuringen (‘acceptances and approvals’, zoals accepteren sleutelfunctionarissen, doorhalingen op de vergunning)

  € 150

 • 8 Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte van een POA overeenkomstig Part 21, subpart G, van verordening (EU) 748/2012 of een akkoordverklaring voor het aantonen van de conformiteit van individuele producten, onderdelen en uitrustingsstukken overeenkomstig Part 21, subpart F, van verordening (EU) 748/2012 zijn de volgende tarieven verschuldigd, bestaande uit een basistarief (tabel 11) en een aanvullend tarief (tabel 12). Voor een productiebedrijf dat voor componenten in dezelfde classificatie een MOA nodig heeft, zal geen vergoeding voor de MOA verschuldigd zijn indien er naar het oordeel van de Minister sprake is van een hoge mate van gemeenschappelijke processen.

  Tabel 11

  Omschrijving

  Eerste afgifte

  POA

  (Subpart G)

  Eerste afgifte

  akkoordverklaring

  (Subpart F)

  Erkenning productiebedrijf basisvergunning:

     

  – Bedrijven ≤ 500 werknemers1

  € 30.367

  € 22.225

  – Bedrijven > 500 en < 1.000 werknemers1

  € 48,368

  € 35.274

  – Bedrijven ≥ 1.000 werknemers1

  € 93.278

  € 67.998

  1 Hier wordt het aantal werknemers bedoeld dat werkzaam is bij de productieorganisatie.

  Tabel 12

  Omschrijving

  Eerste afgifte

  POA

  (Subpart G)

  Eerste afgifte

  akkoordverklaring (Subpart F)

  Herafgifte

  Toeslag per nevenlocatie1 in Nederland

  € 4.493

  € 3.272

  € 349

  Toeslag per nevenlocatie in de Europese Unie

  € 5.393

  € 3.926

  € 349

  Toeslag per nevenlocatie buiten de Europese Unie

  € 8.088

  € 5.887

  € 349

  1 Met een nevenlocatie wordt een locatie bedoeld die niet de hoofdvestiging is.

 • 9 Voor de behandeling van een aanvraag voor wijziging van de erkenning genoemd in het achtste lid zijn de volgende tarieven verschuldigd:

  Tabel 13

  Omschrijving

  Wijziging

  POA

  (Subpart G)

  Wijziging

  akkoordverklaring

  (Subpart F)

  Bijschrijving nieuw product/component/rating/categorie

  € 2.751

  € 1.284

  Bijschrijving of wijziging vestigingsplaats buiten het postcodegebied waar de productieorganisatie is gevestigd

  € 4.546

  € 2.333

  Bijschrijving nieuwe of wijziging vestiging binnen het postcodegebied waar de productieorganisatie is gevestigd, alle overige wijzingen als vermeld op de erkenning en wijzigingen in de scope of work als vastgelegd in het goedgekeurde handboek

  € 1.311

  € 1.284

  Goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

  € 835

  € 407

  Alle overige acceptaties en goedkeuringen (‘acceptances and approvals’, zoals accepteren sleutelfunctionarissen1, doorhalingen op de vergunning)

  € 150

  € 139

  1 Indien de acceptatie van sleutelfunctionarissen betrekking heeft op een functionaris die dezelfde rol voor meerdere erkenningen vervult, is alleen een tarief verschuldigd voor de erkenning met het hoogste tarief.

 • 10 Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte van een erkenning voor het uitvoeren van een acceptatiekeuring ten behoeve van de afgifte van een speciaal-BvL voor een RPA ingevolge artikel 17, eerste lid, van het Besluit luchtvaartuigen 2008 is een tarief verschuldigd van € 5.884.

 • 11 Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte van een erkenning voor een nationale ontwerporganisatie ingevolge artikel 17, eerste lid, van het Besluit luchtvaartuigen 2008 zijn de volgende tarieven verschuldigd:

  Tabel 14

  Omschrijving

  Afgifte

  Erkenning nationale ontwerporganisatie (>15 medewerkers)

  € 21.378

  Erkenning nationale ontwerporganisatie (≤15 medewerkers)

  € 12.753

  Bijschrijven nieuw privilege en acceptatie ‘significant change’, conform overeenkomstig Part 21, van verordening (EU) nr. 748/2012

  € 7.065

  Goedkeuring wijziging bedrijfshandboek nationale ontwerporganisatie

  € 835

  Alle overige acceptaties en goedkeuringen (‘acceptances and approvals’, zoals accepteren sleutelfunctionarissen, doorhalingen op de vergunning)

  € 150

 • 12 Voor de behandeling van een aanvraag voor wijziging dan wel verlenging van een erkenning als bedoeld in het elfde lid is een tarief verschuldigd van € 1.176.

Artikel 2.13

 • 1 Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte van een CAO bedoeld in bijlage V quinquies (Part CAO) van verordening (EU) nr. 1321/2014 zijn de volgende tarieven verschuldigd, bestaande uit een basistarief (tabel 1) en een aanvullend tarief (tabel 2):

  Tabel 1

  Omschrijving1

  Eerste afgifte

   

  Classificatie erkenning bedrijf

  Onderhoud

  Beheer permanente luchtwaardigheid

  – A – Niet-complexe motoraangedreven vleugelvliegtuigen

  € 15.324

  € 8.440

  – A – Vliegtuigen met een MTOM van hoogstens 2.730 kg

  € 15.324

  € 8.440

  – A – Helikopters

  € 15.324

  € 8.440

  – A – Luchtschepen

  € 15.324

  € 8.440

  – A – Ballonnen

  € 15.324

  € 8.440

  – A – Zweefvliegtuigen

  € 15.324

  € 8.440

  – B – Turbinemotoren

  € 18.683

   

  – B – Zuigermotoren en elektrische motoren

  € 15.324

   

  – C – Andere componenten dan volledige motoren (voor een bedrijf met 15 of minder werknemers)

  € 7.898

   

  – C – Andere componenten dan volledige motoren (voor een bedrijf met meer dan 15 werknemers)

  € 15.324

   

  – D – Niet-destructieve tests (NDT)

  € 13.292

   

  Alternative means of compliance

  € 1.148

  € 1.148

  1 Voor erkende onderhoudsbedrijven met een C-classificatie, die daarnaast een A-classificatie hebben voor beperkte niet luchtvaartuigtype gebonden onderhoudstaken, wordt het basistarief bepaald door het tarief van de C-classificatie. Voor iedere A-classificatie is de toeslag voor de aanvullende classificatie verschuldigd.

  Tabel 2

  Omschrijving

  Eerste afgifte

  Toeslag per aanvullende classificatie & beheer van permanente luchtwaardigheid

  € 690

  Toeslag indien luchtvaartmanagementtaken zijn uitbesteed

  € 2.695

  Toeslag per nevenlocatie1 in Nederland

  € 1.078

  Toeslag per nevenlocatie in de Europese Unie

  € 1.347

  Toeslag per nevenlocatie buiten de Europese Unie

  € 2.021

  Toeslag line stations

  € 337 x n2

  Toeslag privilege voor het afgeven van een ARC

  € 3.071

  Toeslag privilege voor het afgeven van een Permit to Fly

  € 3.071

  1 Met een nevenlocatie wordt een locatie bedoeld die niet de hoofdvestiging is.

  2 n = het aantal line stations

 • 2 Voor de behandeling van een aanvraag voor wijziging van de erkenning genoemd in het eerste lid zijn de volgende tarieven verschuldigd:

  Tabel 3

  Omschrijving

  Tarief

  Bijschrijving aanvullende classificatie1

  € 1.357

  Bijschrijving type luchtvaartuig, motortype of component

  € 1.357

  Bijschrijving nieuwe of wijziging onderhoudslocatie buiten het postcodegebied waar het onderhoudsbedrijf is gevestigd

  € 2.436

  Aanpassing limitations van een van de ratings als vermeld op de erkenning

  – bijschrijving nieuwe of gewijzigde onderhoudslocatie binnen het postcodegebied waar het onderhoudsbedrijf is gevestigd.

  – bijschrijving line station (per line station).

  – alle overige wijzigingen als vermeld op de erkenning en wijzigingen in de scope of work als vastgelegd in het goedgekeurde handboek

  € 731

  Goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

  € 446

  Alle overige acceptaties en goedkeuringen (‘acceptances and approvals’, zoals accepteren sleutelfunctionarissen2, doorhalingen op de vergunning)

  € 150

  Bijschrijven privilege voor het afgeven van een airworthiness review

  € 3.071

  Bijschrijven privilege voor het afgeven van een Permit to Fly

  € 3.071

  Alternative Means of Compliance

  € 1.148

  1 Voor de overgang naar een hogere klasse wordt het verschil in basistarief als bedoeld in de tabellen 1 en 2 van dit artikel in rekening gebracht.

  2 Indien de acceptatie van sleutelfunctionarissen betrekking heeft op een functionaris die dezelfde rol voor meerdere erkenningen vervult, is alleen een tarief verschuldigd voor de erkenning met het hoogste tarief.

Afdeling 2.4. Vluchtuitvoering

Artikel 2.14

Voor de behandeling van een aanvraag voor eerste afgifte of wijziging van producten als bedoeld in verordening (EU) nr. 965/2012, het Besluit vluchtuitvoering en de Wet luchtvaart inclusief de documenten die daartoe behoren, zijn de volgende tarieven verschuldigd:

Tabel 1
 

Eerste afgifte/uitbreiding

Wijzigen (bestaande goedkeuring)

Productnaam

‘Gereduceerd tarief voor een A-to-A AOC (Rondvluchtbedrijven)‘

Normaal tarief

Gereduceerd tarief voor een A-to-A AOC (Rondvluchtbedrijven)

Normaal tarief

AOC en OPSPEC prior approvals

AOC initiële afgifte (ORO.AOC.100)1

€ 14.080…

€ 44.000

   

Wijziging van AOC/OPSPEC (ORO.GEN.130)

Wijzigen van NAW gegevens, Gegevens contactpersonen

   

€ 176

€ 352

Wijzigen Aera of Operation AOC

 

€ 8802

 

€ 3523

Wijzigen Aera of Operation AOC naar World wide ineens

 

€ 2.640

   

Wijzigen type of operations

 

€ 8804

 

€ 3523

Wijzigen special limitations AOC

 

€ 8805

 

€ 3526

Wijziging van de persoon of organisatie verantwoordelijk voor continuing airworthiness vermelding op een AOC

   

€ 176

€ 528

Toevoegen class/type/variant aan AOC

€ 8807

€ 3.5207

€ 5288

€ 7048

Toevoegen registratie(s) binnen een bestaande class/type/variant op een AOC

€ 3529

€ 1.4089

€ 35210

€ 52810

Part ORO prior approvals

Dangerous goods training programmes (ORO.GEN.110(j))

   

€ 880

€ 1.760

Alternative means of compliance ALTMoC (ORO.GEN.120)

€ 1.40811

€ 2.81611

€ 70411

€ 70411

Procedure for changes not requiring prior approval (ORO.GEN.130(c))

   

€ 352

€ 704

Lines of responsibility (ORO.GEN.200(a)(1))

   

€ 352

€ 528

Safety Policy (ORO.GEN.200(a)(2))

   

€ 352

€ 528

Accountable Manager (ORO.GEN.210)

   

€ 528

€ 704

Procedure for the use of aircraft listed on an AOC by other operators for NCC or SPO (ORO.GEN.310)

€ 880

€ 1.408

€ 352

€ 880

Wet lease-in EU operator (ORO.AOC.110(a))

€ 52812

€ 70412

€ 35213

€ 35213

Dry lease-in EU registered aircraft (ORO.AOC.110(a))

€ 35212

€ 52812

€ 35213

€ 35213

Wet lease-in third-country operator (ORO.AOC.110(c))

€ 52812

€ 1.05612

€ 35213

€ 35213

Dry lease-in third-country aircraft (ORO.AOC.110(d))

 

€ 2.64014

 

€ 88013

Dry lease-out (ORO.AOC.110(e))

 

€ 52815

   

Initial cabin crew training (ORO.AOC.120(a))

 

€ 3.520

 

€ 880

The issue of cabin crew attestations (ORO.AOC.120(b))

     

€ 880

Receivement of declaration (ORO.DEC.100)

€ 52817

€ 52817

€ 17618

€ 17618

Wet lease-in third-country operator (ORO.SPO.100(c)(1))

 

€ 70412

 

€ 35213

Dry lease-in third-country aircraft (ORO.SPO.100(c)(2))

 

€ 1.05612

 

€ 35219

Authorisation of high risk commercial specialised operations (ORO.SPO.110)

 

€ 2.11220

 

€ 70421

Minimum Equipment List (MEL) (ORO.MLR.105(b))

 

€ 1.40822

€ 52823

€ 1.05623

Procedure for the one time extension of category B,C and D rectification intervals (ORO.MLR.105(f))

€ 35224

€ 35224

€ 17624

€ 35224

case-by-case operations outside the MEL but within the MMEL (ORO.MLR.105(j))

€ 35225

€ 52825

   

Training and checking programmes, including syllabi and the use of the means to deliver the programme (ORO.FC.145(c))

   

€ 35226

€ 88026

Evidence-based training (EBT)(ORO.FC.231(a)(1))

 

€ 7.040

 

€ 1.76027

Procedures or operational restrictions for operation on more than one type or variant (ORO.FC.240(a))

 

€ 1.056

 

€ 352

Alternative training and qualification programme (ATQP) (ORO.FC.A.245(a))

 

€ 5.280

 

€ 1.408

Extension of the validity periods of the checks in ORO.FC.230 (ORO.FC.A.245(e))

 

€ 1.408

 

€ 704…

Non-commercial operations with aircraft with an MOPSC of more than 19 without an operating cabin crew member (ORO.CC.100)

€ 1.40824

€ 1.40824

€ 70424

€ 70424

Training and checking programs (ORO.CC.215(a))

     

€ 70424

Operation on 4 aircraft types (ORO.CC.250(a))

 

€ 880

 

€ 528

Flight Time Specification Schemes (FTSS) (ORO.FTL.125(b))

     

€ 1.056

Toeslag voor FRM included in FTSS (ORO.FTL.125(b))

 

€ 7.040

 

€ 2.112

Part CAT prior approvals

Method to establish aerodrome operating minima (CAT.OP.MPA.110)

   

€ 352

€ 704

Non-stabilised approaches (CAT.OP.MPA.115(a))

 

€ 1.76028

 

€ 70428

Non-CDA flight technique for approach operations using non-precision approach (NPA) procedures (CAT.OP.MPA.115(b))

 

€ 1.408

 

€ 704

Maximum distance from an adequate aerodrome for two-engined aeroplanes without an ETOPS approval (CAT.OP.MPA.140(a)(2))

 

€ 1.408

 

€ 704

Establishment of minimum flight altitudes (CAT.OP.MPA.145(b))

   

€ 352

€ 704

Basic fuel/energy scheme aeroplanes (CAT.OP.MPA.180)

   

€ 352

€ 704

Basic fuel/energy scheme with variations aeroplanes (CAT.OP.MPA.180)

 

€ 1.40829

€ 352

€ 704

Individual fuel/energy scheme aeroplanes (CAT.OP.MPA.180)

   

€ 352

€ 704

Use of an isolated aerodrome as destination aerodrome (CAT.OP.MPA.182(d))

 

€ 1.40830

 

€ 704

Basic fuel/energy scheme helicopters (CAT.OP.MPA.190)

   

€ 352

€ 1.408

Special refuelling or defuelling procedures – aeroplanes (CAT.OP.MPA.200(c))

 

€ 1.408

 

€ 704

Special refuelling or defuelling procedures – helicopters (CAT.OP.MPA.200(d))

 

€ 1.408

 

€ 704

Procedures to operate below specified minimum altitudes (CAT.OP.MPA.270(b))

 

€ 1.408

 

€ 704

EFVS 200 operations using an EVS not approved for EFVS 200 but meeting the minimum criteria (CAT.OP.MPA.312(c))

 

€ 1.408

 

€ 704

Lower landing mass for determining Vat (CAT.OP.MPA.320(d))

 

€ 1.408

 

€ 704

Operations with increased bank angles (CAT.POL.A.240(a))

 

€ 1.408

 

€ 704

Steep approach operations (CAT.POL.A.245(a))

 

€ 1.408

 

€ 704

Short landing operations (CAT.POL.A.250(a))

 

€ 1.408

 

€ 704

Reduced required landing distance operations (CAT.POL.A.255)

 

€ 1.408

 

€ 704

Steep approcah operations – performance class B (CAT.POL.A.345(a))

 

€ 1.408

 

€ 704

Short landing operations – performance class B (CAT.POL.A.350(a))

 

€ 1.408

 

€ 704

Reduced required landing distance operations – performance class B (CAT.POL.A.255)

 

€ 1.408

 

€ 704

Operations to/from a public interest site (CAT.POL.H.225(a)(6))

 

€ 1.408

 

€ 704

Operations without an assured safe forced landing area (CAT.POL.H.305(a))

 

€ 1.408

 

€ 704

Operations over a hostile environment located outside a congested area (CAT.POL.H.420(a))

 

€ 1.408

 

€ 704

Part SPA approvals

SPA. PBN (SPA.PBN.100)

 

€ 2.640

 

€ 88031

SPA.MNPS (SPA.MNPS.100)

 

€ 1.760

 

€ 88031

SPA.RVSM (SPA.RVSM.100)

 

€ 1.760

 

€ 88031

SPA.LVO (SPA.LVO.100)

 

€ 2.640

 

€ 88031

SPA.ETOPS (EDTO) (SPA.ETOPS.100)

 

€ 4.400

 

€ 88031

SPA.DG (SPA.DG.100)

 

€ 1.760

 

€ 88031

SPA.NVIS (SPA.NVIS.100)

 

€ 2.640

 

€ 88031

SPA.HHO (SPA.HHO.100)

 

€ 4.400

 

€ 88031

SPA.HEMS (SPA.HEMS.100)

 

€ 6.160

 

€ 88031

SPA.HOFO (SPA.HOFO.100)

 

€ 6.160

 

€ 88031

SPA.SET-IMC (SPA.SET-IMC.100)

 

€ 4.400

 

€ 88031

SPA.EFB (SPA.EFB.100)

€ 6.160

€ 6.160

€ 88032

€ 1.76032

SPA.PINS-VFR (SPA.PINS-VFR.100)

€ 6.160

€ 6.160

€ 88031

€ 88031

Overige producten

 

Ontheffing per artikel

 

€ 1.23233

 

€ 52833

CS deviatie binnen verordening 965/2012

 

€ 3.52034

 

€ 880

Toevoeging of wijziging van een nog niet in deze regeling opgenomen product, dat onder het ‘prior approval’ regime valt

Uurtarief35

uurtarief35

Uurtarief36

uurtarief36

1 Inclusief alle verplichte initiële prior approvals, 1 bijschrijving class/type/variant inclusief registratie(s), 1 MEL en 1 Area of Operation.

2 Toevoeging per area.

3 Beperken AOC.

4 Toevoeging per area (korting voor meer ineens).

5 Doorhalen van een reeds afgegeven limitatie.

6 Limitatie toevoegen.

7 Het tarief is inclusief de beoordeling van de MEL en exclusief de beoordeling van de trainingprogramma’s. Type gerelateerde SPA’s zijn exclusief.

8 Afschrijving van het type luchtvaartuig.

9 Per type, per dag.

10 Afschrijving, tarief geldt per dag dat 1 of meerdere registraties tegelijk worden afgeschreven.

11 Per ALTMoC.

12 Per leasecontract.

13 Verlenging of aanpassing van een reeds goedgekeurde lease-in.

14 Toeslag op de bijschrijving van een class/type/variant of een extra registratie.

15 Indien dit gebeurt als gevolg van het toepassen van artikel ORO.GEN.310; per leasecontract.

16 Een approval op basis van ORO.AOC.120(a) is vereist.

17 Per initiële ontvangen verklaring.

18 Wijziging van een reeds ingediende verklaring.

19 Verlenging of aanpassing van een reeds goedgekeurde dry lease-in.

20 Per autorisatie.

21 Verlenging of aanpassing van een reeds afgegeven autorisatie.

22 Per class/type voor SPO/NCC.

23 Per class/type.

24 Per type.

25 Per casus.

26 Per programma, FSTD of ander middel.

27 Per wijziging, inclusief extentie validity periods.

28 Per approach per runway.

29 Uitbreiding van een Basic fuel/energy scheme.

30 Per aerodrome.

31 Voor een wijziging van een bestaande SPA en het toevoegen van een reeds goedgekeurde SPA op een nieuwe class/type variant.

32 Voor het wijzigen (of toevoegen) van een (nieuwe) type B applicatie op een bestaande SPA.EFB approval.

33 Alleen voor ontheffingsaanvragen met een nationale wetsbasis. Voor een ontheffing op artikel 71.1 van de Basisverordening zie artikel 2.221 derde lid.

34 Per deviatie.

35 Op de website ilent.nl zal bij nieuwe approvals het aantal uur voor een product worden bekendgemaakt.

36 Hier vallen ook de ‘prior approval’ items onder die naast de wettelijke items zijn vastgelegd in de goedgekeurde procedure op basis van ORO.GEN.130(c)/ ARO.GEN.330(c).

Artikel 2.15

Voor de behandeling van een aanvraag voor eerste afgifte van producten als bedoeld in verordening (EU) nr. 2018/395 en het Besluit vluchtuitvoering inclusief de documenten die daartoe behoren, zijn de volgende tarieven verschuldigd:

Tabel 1

Producten

Tarief

Verklaring ballon vluchtuitvoering

€ 348

Wijziging Verklaring ballon vluchtuitvoering

€ 88

Artikel 2.15a

Voor de behandeling van een aanvraag voor eerste afgifte van producten als bedoeld in verordening (EU) nr. 2018/1976 en het Besluit vluchtuitvoering inclusief de documenten die daartoe behoren, zijn de volgende tarieven verschuldigd:

Tabel 1

Producten

Tarief

Verklaring sailplanes

€ 348

Wijziging Verklaring sailplanes

€ 88

Artikel 2.16

 • 1 Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte van een CAMO-erkenning ingevolge bijlage V quater (Part-M CAMO) van verordening (EU) nr. 1321/2014, al dan niet behorende bij een vergunning tot vluchtuitvoering/AOC, zijn de volgende tarieven verschuldigd, bestaande uit een basistarief (tabel 1) en een aanvullend tarief (tabel 2):

  Tabel 1

  Omschrijving

  Eerste afgifte

  Basisvergunning:

   

  – CAMO luchtvaartuigen > 5.700 kg (AOC)

  € 28.521

  – CAMO luchtvaartuigen > 5.700 kg (A to A of niet-AOC)

  € 18.467

  – CAMO luchtvaartuigen ≤ 5.700 kg (AOC)

  € 19.904

  – CAMO luchtvaartuigen ≤ 5.700 kg (A to A of niet-AOC)

  € 12.727

  Tabel 2

  Omschrijving

  Eerste afgifte

  Toeslag > 5.700 kg typen luchtvaartuigen 2 < n ≤ 4

  € 2.695

  Toeslag < 5.700 kg typen luchtvaartuigen 2 < n ≤ 4

  € 2.695

  Toeslag > 5.700 kg typen luchtvaartuigen 4 > n ≤ 10

  € 5.393

  Toeslag < 5.700 kg typen luchtvaartuigen 4 > n ≤ 10

  € 5.393

  Toeslag > 5.700 kg typen luchtvaartuigen n > 10

  € 8.088

  Toeslag < 5.700 kg typen luchtvaartuigen n > 10

  € 8.088

  Toeslag > 5.700 kg indien voor 2 < n ≤ 4 typen luchtvaartuigen managementtaken zijn uitbesteed bij andere organisatie of vergunninghouder

  € 2.695

  Toeslag < 5.700 kg indien voor 2 < n ≤ 4 typen luchtvaartuigen managementtaken zijn uitbesteed bij andere organisatie of vergunninghouder

  € 2.695

  Toeslag > 5.700 kg indien voor 4 < n ≤ 10 typen luchtvaartuigen managementtaken zijn uitbesteed bij andere organisatie of vergunninghouder

  € 5.393

  Toeslag < 5.700 kg indien voor 4 < n ≤ 10 typen luchtvaartuigen managementtaken zijn uitbesteed bij andere organisatie of vergunninghouder

  € 5.393

  Toeslag > 5.700 kg indien voor n > 10 typen luchtvaartuigen managementtaken zijn uitbesteed bij andere organisatie of vergunninghouder

  € 8.088

  Toeslag < 5.700 kg indien voor n > 10 typen luchtvaartuigen managementtaken zijn uitbesteed bij andere organisatie of vergunninghouder

  € 8.088

  Toeslag > 5.700 kg operationele locatie EU

  € 6.290

  Toeslag < 5.700 kg operationele locatie EU

  € 6.290

  Toeslag > 5.700 kg operationele locatie buiten EU

  € 8.088

  Toeslag < 5.700 kg operationele locatie buiten EU

  € 8.088

  Toeslag > 5.700 kg privilege voor het afgeven van een ARC dan wel het verstrekken van een aanbeveling voor de airworthiness review, conform Part M.A. 711(b) en Part M subpart I bij luchtvaartuigen

  € 7.191

  Toeslag < 5.700 kg privilege voor het afgeven van een ARC dan wel het verstrekken van een aanbeveling voor de airworthiness review, conform Part M.A. 711(b) en Part M subpart I bij luchtvaartuigen

  € 3.594

  Alternative means of compliance

  € 1.370

 • 2 Voor de behandeling van een aanvraag voor wijziging van de CAMO-erkenning als bedoeld in het eerste lid zijn de volgende tarieven verschuldigd:

  Tabel 3

  Omschrijving

  Tarief afhankelijk van het gewicht

  Bijschrijven nieuw type luchtvaartuig > 5.700 kg

  € 5.268

  Bijschrijven nieuw type luchtvaartuig ≤ 5.700 kg

  € 3.469

  Goedkeuring contracten t.b.v. sub-contracten van continuing airworthiness managementtaken > 5.700 kg

  € 592

  Goedkeuring contracten t.b.v. sub-contracten van continuing airworthiness managementtaken ≤ 5.700 kg

  € 414

  Bijschrijven privilege voor het afgeven van een ARC dan wel het verstrekken van een aanbeveling voor de airworthiness review, conform Part M.A. 711(b) en Part M subpart I bij luchtvaartuigen > 5.700 kg

  € 7.065

  Bijschrijven privilege voor het afgeven van een ARC dan wel het verstrekken van een aanbeveling voor de airworthiness review, conform Part M.A. 711(b) en Part M subpart I bij luchtvaartuigen ≤ 5.700 kg

  € 3.469

  Goedkeuring wijziging bedrijfshandboek CAMO luchtvaartuigen > 5.700 kg.

  € 835

  Goedkeuring wijziging bedrijfshandboek CAMO luchtvaartuigen ≤ 5.700 kg.

  Bijschrijven van een type luchtvaartuig binnen een ’group-rating’.

  € 625

  Alle overige acceptaties en goedkeuringen (‘acceptances and approvals’, zoals accepteren sleutelfunctionarissen1, doorhalingen op de vergunning)

  € 150

  Toeslag Part-T (Aanvullende voorschriften voor CAMO’s ten behoeve van managen van luchtvaartuigen die geregistreerd zijn in een niet-EU-lidstaat)

  € 2.163

  Alternative means of compliance

  € 1.317

  1 Indien de acceptatie van sleutelfunctionarissen betrekking heeft op een functionaris die dezelfde rol voor meerdere erkenningen vervult, is alleen een tarief verschuldigd voor de erkenning met het hoogste tarief.

 • 4 Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte van een erkenning voor een onderhoudsmanagement bedrijf ingevolge artikel 17, eerste lid, van het Besluit luchtvaartuigen 2008 gebaseerd op een reeds in bezit zijnde CAMO-erkenning zijn de volgende tarieven verschuldigd:

  Tabel 4

  Omschrijving

  Tarief afhankelijk van het gewicht

  Nationale erkenning per type luchtvaartuig > 5.700 kg

  € 5.268

  Nationale erkenning per type luchtvaartuig ≤ 5.700 kg

  € 3.469

 • 5 Voor de behandeling van een aanvraag voor wijziging van de erkenning genoemd in het derde en vierde lid zijn de volgende tarieven verschuldigd:

  Tabel 5

  Omschrijving

  Tarief

  Wijziging nationale erkenning

  € 1.850

  Goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

  € 625

  Overige acceptaties en goedkeuringen (‘acceptances and approvals’, zoals accepteren sleutelfunctionarissen, doorhalingen op de vergunning), per keer

  € 150

Artikel 2.17

[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2023. Zie het overzicht van wijzigingen]

 • 5 Voor de behandeling van een aanvraag voor afgifte van ontheffing operatie buiten UDP is een tarief verschuldigd van ‘€ 527’.

 • 6 Voor de wijziging, verlenging en een administratieve wijziging van een ontheffing operatie buiten UDP is een tarief verschuldigd van ‘€ 352’.

 • 7 Voor de behandeling van een aanvraag voor eerste afgifte van producten als bedoeld in uitvoeringsverordening (EU) nr. 2019/947 zijn de volgende tarieven verschuldigd:

  Tabel 1

  Omschrijving

  Tarief

  Bevestiging van ontvangst en compleetheid van een exploitatieverklaring

  € 352

  Exploitatievergunning op grond van een Predefined Risk Assessment (PDRA):

   

  • gelimiteerd t/m risiconiveau SAIL II

  € 1.405

  • gelimiteerd t/m risiconiveau SAIL IV

  € 2.810

  • inclusief risiconiveau SAIL V en VI

  € 5.619

  Exploitatievergunning op grond van een volledige Specific Operation Risk Assessment (SORA):

   

  • gelimiteerd t/m risiconiveau SAIL II

  € 2.810

  • gelimiteerd t/m risiconiveau SAIL IV

  € 4.214

  • inclusief risiconiveau SAIL V en VI

  € 8.451

  Acceptatie exploitatievergunning uit andere EU-lidstaat.

  € 352

  Light UAS Certificate (LUC):

   

  • gelimiteerd t/m risiconiveau SAIL II

  € 4.214

  • gelimiteerd t/m risiconiveau SAIL IV

  € 7.024

  • inclusief risiconiveau SAIL V en VI

  € 8.451

  Afgifte exploitatievergunning op basis van een AltMoC

  € 5.628

 • 8 Voor de behandeling van een aanvraag tot (administratieve) wijziging en verlenging van producten als bedoeld in uitvoeringsverordening (EU) nr. 2019/947 zijn de volgende tarieven verschuldigd:

  Tabel 2

  Omschrijving

  Tarief

  Wijziging bevestiging van ontvangst en compleetheid van een exploitatieverklaring

  € 352

  Verlenging bevestiging van een ontvangst en compleetheid van een exploitatieverklaring

  € 352

  Administratieve wijziging bevestiging van een ontvangst en compleetheid van een exploitatieverklaring

  € 352

  Wijziging exploitatievergunning op grond van een Predefined Risk Assessment (PDRA)

  € 702

  Verlenging exploitatievergunning op grond van een Predefined Risk Assessment (PDRA)

  € 352

  Administratieve wijziging exploitatievergunning op grond van een Predefined Risk Assessment (PDRA)

  € 352

  Wijziging exploitatievergunning op grond van een volledige Specific Operation Risk Assessment (SORA):

   

  • risiconiveau SAIL I en II

  € 702

  • risiconiveau SAIL III en IV

  € 1.053

  • risiconiveau SAIL V en VI

  € 879

  Verlenging exploitatievergunning op grond van een volledige Specific Operation Risk Assessment (SORA)

  € 352

  Administratieve wijziging exploitatievergunning op grond van een volledige Specific Operation Risk Assessment (SORA)

  € 352

  Wijziging Light UAS Certificate (LUC) bij gelijkblijvend risiconiveau:

   

  • risiconiveau SAIL I of II

  € 702

  • risiconiveau SAIL III, IV, V of VI

  € 1.053

  Administratieve wijziging Light UAS Certificate (LUC)

  € 352

  Verlenging acceptatie exploitatievergunning uit andere EU-lidstaat

  € 352

  Wijziging LUC-bevoegdheden:

   

  • van risiconiveau SAIL I of II naar SAIL III of IV

  € 2.810

  • van risiconiveau SAIL I of II naar SAIL V of VI

  € 4.214

  • van risiconiveau SAIL III of IV naar SAIL V of VI

  € 1.405

  • overige wijzigingen

  € 2.810

  Wijziging exploitatievergunning op basis van een AltMoC

  € 1.407

  Verlenging exploitatievergunning op basis van een AltMoC

  € 352

  Administratieve wijziging exploitatievergunning op basis van een AltMoC

  € 352

Artikel 2.18

Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte (tabel 1) en de wijziging (tabel 2) van een vergunning tot luchtvervoer ingevolge artikel 16 van de Luchtvaartwet, betreffende de exploitatievergunning, zijn de volgende tarieven verschuldigd:

Tabel 1

Omschrijving

Eerste afgifte

Exploitatievergunning (artikel 16a Luchtvaartwet):

 

– Kleine typen luchtvaartuigen (MTOM < 10t / < 20 passagiers)

€ 3.702

– Grote typen luchtvaartuigen (MTOM ≥ 10t / > 19 passagiers)

€ 9.709

– Exploitatievergunning (artikel 16b Luchtvaartwet)

€ 184

Tabel 2

Omschrijving

Wijziging

Exploitatievergunning:

 

– Wijziging

€ 369

– Toevoeging groot type luchtvaartuig (MTOM ≥ 10t/ > 19 passagiers) aan exploitatievergunning voor kleine typen luchtvaartuigen (MTOM < 10t/ < 20 passagiers)

€ 5.553

Afdeling 2.5. Luchthavens

Artikel 2.19

Artikel 2.20

 • 1 Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte van een certificaat als bedoeld in artikel 8a.2, eerste lid, van de Wet luchtvaart zijn de volgende tarieven verschuldigd:

  Tabel 1

  Omschrijving

  Tarief

  – Certificaat voor de luchthaven Lelystad Airport

  € 32.342

  – Certificaat voor kleine luchthavens van regionaal belang

  € 6.987

  – Certificaat voor burgermedegebruik van de militaire luchthaven Eindhoven door tussenkomst van een burgerexploitant

  € 32.342

  – Certificaat voor burgermedegebruik van de militaire luchthaven Den Helder door tussenkomst van een burgerexploitant

  € 6.987

 • 2 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een certificaat als bedoeld in artikel 34 juncto 37, eerste lid, van de basisverordening zijn de volgende tarieven verschuldigd:

  Tabel 2

  Omschrijving

  Tarief

  – Certificaat voor luchthaven Schiphol

  € 159.495

  – Certificaat voor de luchthavens Rotterdam Airport, Groningen Eelde Airport, Maastricht Aachen Airport en Lelystad Airport

  € 32.342

  – Certificaat voor kleine luchthavens van regionale betekenis

  € 6.987

 • 3 Voor de behandeling van een aanvraag voor wijziging van een certificaat als bedoeld in het eerste en tweede lid zijn de volgende tarieven verschuldigd:

  Tabel 3

  Omschrijving

  Tarief

  – Certificaat voor luchthaven Schiphol

  € 453

  – Certificaat voor de luchthavens Rotterdam Airport, Groningen Eelde Airport, Maastricht Aachen Airport en Lelystad Airport

  € 453

  – Certificaat voor kleine luchthavens van regionaal belang

  € 453

  – Certificaat voor burgermedegebruik van de militaire luchthavens Eindhoven en Den Helder door tussenkomst van een burgerexploitant

  € 453

Afdeling 2.6. Diverse tarieven

Artikel 2.21

 • 1 Voor de behandeling van een aanvraag om ontheffing te verlenen van het verbod als bedoeld in:

  • a. subpart P van bijlage I (Part-21) van verordening (EU) nr. 748/2012 om de luchtvaart uit te oefenen met een luchtvaartuig, dat niet luchtwaardig is (Permit to Fly), is een vast tarief verschuldigd van € 336, tenzij de behandeling van de aanvraag meer dan twee uur in beslag neemt, waarna een additioneel uurtarief van € 176 verschuldigd is voor elk volgend uur;

  • b. subpart P van bijlage I (Part-21) van verordening (EU) nr. 748/2012 voor het vaststellen van de voorwaarden voor het uitvoeren van de vlucht met een niet luchtwaardig luchtvaartuig (Approval Flight Conditions) om de luchtvaart uit te oefenen, is een vast tarief verschuldigd van € 1.095, tenzij de behandeling van de aanvraag meer dan vijf uur in beslag neemt. Voor elk volgend uur zal dan een uurprijs van € 176 gerekend worden additioneel aan het vaste tarief;

  • c. artikel 3.8, eerste lid, onderdeel a, van de Wet luchtvaart om de luchtvaart uit te oefenen met een luchtvaartuig, dat niet luchtwaardig is, zijn de volgende tarieven verschuldigd:

   • € 267 voor helikopters ≤ 2.700 kg en voor overige luchtvaartuigen ≤ 5.700 kg; en

   • € 1.095 voor helikopters > 2.700 kg en voor overige luchtvaartuigen > 5.700 kg;

  • d. artikel 3.8, eerste lid, onderdeel b, van de Wet luchtvaart om de luchtvaart uit te oefenen met een luchtvaartuig dat niet is voorzien van een geldig bewijs van luchtwaardigheid, is een tarief verschuldigd van € 81;

  • e. artikel 16d, van de Luchtvaartwet om luchtvervoer te mogen uitvoeren zonder vergunning is een tarief verschuldigd van € 738;

  • f. de bij of krachtens titel 6.5 van de Wet luchtvaart gegeven regels inzake het vervoer van gevaarlijke stoffen of een wijziging van zo’n ontheffing als bedoeld in artikel 6.58, eerste respectievelijk zesde lid, van de Wet luchtvaart is een tarief verschuldigd van € 2.084.

 • 2 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een vergunning ingevolge artikel 17 van de Luchtvaartwet is een tarief verschuldigd van:

  • a. € 777 voor het houden van een luchtvaartvertoning,

  • b. € 18.512 voor het houden van een luchtvaartwedstrijd.

 • 3 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een ontheffing als bedoeld in artikel 71, eerste lid, van de basisverordening, zijn de volgende tarieven verschuldigd:

  Tabel 2

  Omschrijving

  Tarief

  Tarief

  Behandelingsduur aanvraag

  ≤ 5 uren

  > 5 uren additioneel per uur

  t.a.v. luchtvaartuigen

  – voor helikopters ≤ 2.700 kg en voor overige luchtvaartuigen ≤ 5.700 kg

  – voor helikopters > 2.700 kg en voor overige luchtvaartuigen > 5.700 kg

  € 267

  € 1.094

  € 176

  € 176

  t.a.v. overig

  € 1.094

  € 176

Artikel 2.22

Bij een aanvraag voor eerste afgifte of wijziging van de erkenning in verband met splitsing of fusie van erkende rechtspersonen, benoemd in de artikelen 2.4 (AeMC), 2.7 (ATO), 2.8 eerste en tweede lid (MTOA), 2.12, eerste en tweede lid (MOA), 2.12, achtste lid (POA), 2.13 (CAO), 2.14 (AOC), 2.16 (CAMO), of een aanvraag voor eerste afgifte of wijziging na doorstart vanuit surseance of faillissement van een der voornoemde erkende rechtspersonen, is een uurtarief verschuldigd van € 176. Het te betalen tarief voor een erkenning in geval van een doorstart vanuit surseance of faillissement zal het tarief voor de eerste afgifte niet te boven gaan.

Artikel 2.23

Bij een aanvraag voor toestemming voor onderhoud in het buitenland, benoemd in artikel 38, tweede lid, van de Regeling nationale veiligheidsvoorschriften luchtvaartuigen, is de eigenaar c.q. houder als aanvrager een tarief verschuldigd van € 387.

Artikel 2.24

 • 2 Indien een aanvraag als bedoeld in het eerste lid wordt gedaan door een niet-commerciële organisatie, is een tarief van 10% van het oorspronkelijke tarief verschuldigd.

Hoofdstuk 3. Sector scheepvaart

Afdeling 3.1. Tarieven binnenvaart

§ 3.1.1. Tarieven meting binnenvaartuigen

Artikel 3.1

 • 1 Voor de meting of de hermeting van een schip of een ponton ten behoeve van de afgifte van een meetbrief, hieronder begrepen het aanbrengen van ijkmerken of ijkplaten, is een tarief verschuldigd van € 1.824.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is voor de meting of de hermeting van een schip dat niet bestemd is voor het vervoer van goederen een tarief verschuldigd van € 1.115.

 • 3 Voor de controlemeting is een tarief verschuldigd van € 518.

Artikel 3.2

 • 1 Voor de afgifte van een meetbrief, zonder dat hiervoor een meting of hermeting plaatsvindt, is een tarief verschuldigd van € 199 en voor een verlenging van de meetbrief een tarief van € 199.

 • 2 Voor het aanbrengen van een wijziging in een meetbrief, zonder dat hiervoor een meting of hermeting plaatsvindt, is een tarief verschuldigd van € 199.

Artikel 3.3

Indien de werkzaamheden ten behoeve van de afgifte van een meetbrief buiten toedoen van de Minister of de daartoe door hem aangewezen natuurlijke personen of rechtspersonen, niet leiden tot afgifte van het desbetreffende document is een tarief verschuldigd van € 145 per manuur, indien de werkzaamheden niet volledig zijn uitgevoerd.

Artikel 3.4

Voor werkzaamheden voortvloeiende uit het bepaalde bij of krachtens de Binnenvaartwet, en waarvoor niet op grond van een van de overige artikelen van deze paragraaf een tarief is vastgesteld, is een tarief verschuldigd van € 145 per manuur.

§ 3.1.2. Tarieven onderzoek binnenvaart

Artikel 3.5

 • 1 Voor de afgifte of wijziging van in deze paragraaf genoemde certificaten of verklaringen is een tarief verschuldigd van € 128.

Artikel 3.6

Voor de afgifte van een duplicaat, uittreksel, of gewaarmerkt afschrift van een certificaat van onderzoek, een certificaat van goedkeuring, een communautair certificaat, een communautair aanvullend certificaat of een bijlage bij een certificaat of verklaring is een tarief verschuldigd van € 152.

Artikel 3.7

Aan degene die op grond van artikel 14, eerste lid, van de Binnenvaartwet is aangewezen het onderzoek ten behoeve van de certificering van binnenschepen, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Binnenvaartwet, te verrichten, is een vergoeding verschuldigd op basis van een tarief waarvan hijzelf de hoogte en de wijze van betalen vaststelt.

Artikel 3.8

 • 1 Voor het onderzoek nodig voor de eerste of hernieuwde afgifte van een certificaat van onderzoek, een communautair certificaat, een communautair aanvullend certificaat of een certificaat van goedkeuring ten behoeve van bestaande schepen, dan wel voor het wijzigen van die certificaten ten behoeve van deze schepen is een tarief verschuldigd dat wordt berekend aan de hand van het aantal inspecties aan boord van het schip.

 • 2 Indien bij de inspecties aan boord van het schip gelijktijdig een elektrotechnisch onderzoek en een scheepsbouwkundig onderzoek plaatsvindt, worden deze onderzoeken als afzonderlijke inspecties aangemerkt.

 • 3 Voor het afstempelen plaatjes, het opnieuw verzegelen van lensafsluiters en andere werkzaamheden op verzoek is een tarief verschuldigd van € 145 per manuur.

 • 4 Indien een inspectie aan boord van het schip geheel vervalt omdat deze niet kan plaatsvinden op de geplande tijd en plaats, doordat het schip of de eigenaar van het schip of zijn vertegenwoordiger niet aanwezig is, is een tarief verschuldigd van € 327.

Artikel 3.9

 • 1 Voor een onderzoek voor keuring van onderdelen of uitrustingsstukken waarvoor de goedkeuring