Wet tijdelijke solidariteitsbijdrage

[Regeling vervalt op nader te bepalen datum].
Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2022. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 23-06-2024.
Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Wet van 21 december 2022, houdende invoering van een tijdelijke solidariteitsbijdrage (Wet tijdelijke solidariteitsbijdrage)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het noodzakelijk is een tijdelijke solidariteitsbijdrage over de overwinsten van ondernemingen die actief zijn in de sectoren ruwe olie, aardgas en de raffinage van aardolie in te voeren overeenkomstig Verordening (EU) 2022/1854 van de Raad van 6 oktober 2022 betreffende een noodinterventie in verband met de hoge energieprijzen (PbEU 2022, L 261), teneinde bij te dragen tot de betaalbaarheid van energie voor huishoudens en bedrijven;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1.1. Solidariteitsbijdrage

Onder de naam solidariteitsbijdrage wordt een belasting geheven van een bijdrageplichtige als bedoeld in artikel 2.1.

Artikel 1.2. Definities

 • 2 Indien minder dan vier boekjaren voorafgaan aan het bijdragejaar of, indien meer dan een boekjaar aanvangt in het kalenderjaar 2022, de bijdragejaren, bedraagt de referentiewinst het gemiddelde van de belastbare winst of het Nederlandse inkomen over de boekjaren die voorafgaan aan het bijdragejaar, onderscheidenlijk de bijdragejaren.

 • 3 De referentiewinst bedraagt ten minste nihil.

Hoofdstuk 2. Bijdrageplicht

Artikel 2.1. Bijdrageplicht

Bijdrageplichtig voor de solidariteitsbijdrage is een lichaam dat:

Hoofdstuk 3. Bijdragegrondslag

Artikel 3.1. Bijdragegrondslag

 • 1 De solidariteitsbijdrage wordt geheven over de door een bijdrageplichtige genoten overwinst.

 • 2 Indien een bijdrageplichtige op grond van artikel 7, vijfde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 het belastbare bedrag of het belastbare Nederlandse bedrag voor de vennootschapsbelasting berekent in een andere geldeenheid dan de euro, wordt de overwinst berekend in die andere geldeenheid. Voor de omrekening in euro’s van de in de andere geldeenheid berekende overwinst in het bijdragejaar geldt de koers die op grond van genoemd artikel 7, vijfde lid, in dat jaar geldt voor de omrekening van het belastbare bedrag of het belastbare Nederlandse bedrag voor de vennootschapsbelasting in euro’s.

Hoofdstuk 5. Wijze van heffing

Artikel 5.1. Voldoening op aangifte

 • 1 De solidariteitsbijdrage wordt op aangifte voldaan.

Hoofdstuk 6. Bijzondere bepalingen

Artikel 6.1. Naheffing

In afwijking van artikel 20, derde lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen vervalt de bevoegdheid tot naheffing door verloop van zeven jaren na het einde van het kalenderjaar waarin de belastingschuld is ontstaan.

Artikel 6.2. Belastingrente

 • 2 De belastingrente wordt enkelvoudig berekend over het tijdvak dat aanvangt op de dag volgend op de laatste dag van de betaaltermijn, bedoeld in artikel 5.1, vierde lid, en eindigt op de dag voorafgaand aan de dag waarop de naheffingsaanslag invorderbaar is ingevolge artikel 9 van de Invorderingswet 1990 en heeft als grondslag de nageheven solidariteitsbijdrage.

 • 3 Indien een naheffingsaanslag ter zake waarvan belastingrente in rekening is gebracht naar aanleiding van een bezwaarschrift, een daaropvolgende gerechtelijke procedure of een ambtshalve vermindering wordt verminderd of wordt vernietigd, wordt de eerder in rekening gebrachte rente naar evenredigheid verminderd, onderscheidenlijk vernietigd.

Artikel 6.3. Bestuurlijke boeten

Artikel 6.4. Invordering

 • 3 Hoofdelijk aansprakelijk is voor de solidariteitsbijdrage die is verschuldigd door een bijdrageplichtige die aan de heffing van de solidariteitsbijdrage is onderworpen en waarvan de plaats van vestiging niet langer in Nederland is gelegen: ieder van de met de verplaatsing belaste personen.

 • 4 Degene die op grond van het derde lid aansprakelijk is, is niet aansprakelijk voor zover hij bewijst dat het niet aan hem te wijten is dat de solidariteitsbijdrage niet is voldaan.

Hoofdstuk 8. Slotbepalingen

Artikel 8.1. Inwerkingtreding

 • 1 Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, werkt terug tot en met 1 januari 2022 en vervalt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

 • 2 In afwijking van het eerste lid treedt artikel 7.2 in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

 • 3 In afwijking van het eerste lid treedt artikel 7.3 in werking met ingang van 1 januari 2023, dan wel indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2023, treedt artikel 7.3 in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 2023. Artikel 7.3 vindt eerst toepassing nadat artikel 90 van de Wet belastingen op milieugrondslag bij het begin van het kalenderjaar 2023 is toegepast.

Artikel 8.2. Citeertitel

Deze wet wordt aangehaald als: Wet tijdelijke solidariteitsbijdrage.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 21 december 2022

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Financiën,

M.L.A. van Rij

Uitgegeven de zevenentwintigste december 2022

De Minister van Justitie en Veiligheid,

D. Yeşilgöz-Zegerius

Naar boven