Regeling tarieven Dienst Wegverkeer 2023

[Regeling vervallen per 01-01-2024.]
Geraadpleegd op 26-06-2024.
Geldend van 01-01-2023 t/m 30-06-2023

§ 1. Algemeen

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Artikel 1. Begrippen regeling

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Voor de toepassing van deze regeling gelden de begripsbepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit voertuigen, het Kentekenreglement en de Regeling voertuigen. Voorts wordt verstaan onder:

Artikel 2. Opbouw tarieven, munteenheid en wijze van betaling

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 De tarieven zijn exclusief de bedragen voor de inschrijving in het kentekenregister en tenaamstelling en afgifte van kentekenbewijzen, en indien van toepassing exclusief BTW en eveneens exclusief lokale bronbelastingen.

 • 2 De tarieven zijn weergegeven in euro.

 • 3 Bij betaling in contant geld aan de balie van de RDW, wordt het totaalbedrag afgerond op een veelvoud van € 0,05.

Artikel 3. Uurtarieven

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Door de RDW worden, in het kader van de in deze regeling genoemde activiteiten, de volgende uurtarieven gehanteerd, tenzij anders vermeld:

 • a. uurtarief technisch medewerker: € 120,00;

 • b. uurtarief ICT-specialist: € 143,00;

 • c. technisch inspecteur: € 148,00;

 • d. senior technisch specialist: € 164,00;

 • e. uurtarief administratieve medewerkers: € 104,00;

 • f. uurtarief consultancy/ projectmanagement: € 155,00.

Artikel 4. Kosten van derden

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Indien sprake is van kosten van derden, voor zover niet in onderstaande tarieven opgenomen, worden deze, in aanvulling op de in deze regeling genoemde tarieven, in rekening gebracht.

Artikel 5. Werkzaamheden buiten de RDW-keuringslocaties

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 Voor het uitvoeren van werkzaamheden buiten de RDW-keuringslocaties worden reis- en zo nodig verblijfkosten in rekening gebracht.

 • 2 Voor keuringen buiten een RDW-locatie door medewerkers van een RDW-keuringslocatie, worden voorrijkosten in rekening gebracht.

 • 3 Voor keuringen en andere werkzaamheden door technisch inspecteurs en technisch medewerkers van de RDW geldt dat onderscheid wordt gemaakt in afstand tot en boven een geografische straal van 225 kilometer vanaf de hoofdvestiging van de RDW te Zoetermeer dan wel een RDW-vestiging in het buitenland alsmede de wijze van vervoer.

 • 4 Indien sprake is van een programma waarbij meerdere technisch inspecteurs separaat werken, worden de kosten als bedoeld in het eerste lid per inspecteur in rekening gebracht.

Artikel 6. Bepaling van tijdstip van meting en restitutie

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 Degene, aan wie een erkenning, bevoegdheid of handelaarskenteken als bedoeld in de Wet, de Wet Personenvervoer 2000 dan wel Arbeidstijdenwet is verleend, dan wel gebruik maakt van een beveiligde aansluiting en wiens erkenning, bevoegdheid of beveiligingsmaatregel niet is ingetrokken of op eigen verzoek is beëindigd op 1 januari 2023, is voor de instandhouding van een erkenning, bevoegdheid of handelaarskenteken het geldende toezicht tarief verschuldigd.

 • 2 Indien een erkenning, bevoegdheid of handelaarskenteken wordt geschorst, tijdelijk of voor onbepaalde tijd wordt ingetrokken, dan wel wordt beëindigd op eigen verzoek, vindt geen restitutie plaats voor het nog resterende deel van het kalenderjaar.

 • 3 Indien een abonnement als bedoeld in deze regeling geschorst, tijdelijk of definitief wordt ingetrokken, dan wel wordt beëindigd op eigen verzoek, vindt geen restitutie plaats voor het nog resterende aantal maanden van het abonnement.

 • 4 Degene die op grond van hoofdstuk IIa en III van de Wet aan toezicht is onderworpen en wiens aanwijzing dan wel goedkeuring niet is ingetrokken of op eigen verzoek is beëindigd op 1 januari 2023, is voor de instandhouding van de aanwijzing dan wel goedkeuring het geldende toezicht tarief verschuldigd. Het bepaalde in het tweede lid is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7. Wijziging in producten

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Indien gedurende het van kracht zijn van deze regeling nieuwe dan wel gewijzigde producten ontstaan, die niet in deze regeling zijn opgenomen, is het bepaalde in artikel 3 tot en met 5 van toepassing.

Artikel 8. Tarief bij niet verschijnen keuringsstations

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 Indien de aanvrager van een keuring op een keuringstation niet verschijnt op de met de RDW afgesproken tijd en plaats, of indien een niet geheel keuringsgeschikt voertuig ter keuring wordt aangeboden waardoor niet tot keuring wordt overgegaan, dan wordt het voor de aangevraagde keuring vastgestelde tarief in rekening gebracht.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing indien door de keuringslocaties van de RDW uiterlijk 24 uur vóór de afgesproken tijd bericht van verhindering is ontvangen.

Artikel 9. Tarief centrale servicenummer RDW

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Degene, die gebruik maakt van de 088 servicenummers is hiervoor het lokale tarief verschuldigd.

§ 2. Bijlagen

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Artikel 10. Tarieven Bijlage I, erkenningen, bevoegdheden handelaarskentekens en toezicht

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 De tarieven met betrekking tot de aanvraag van en het toezicht op erkenningen en bevoegdheden, de diensten en producten ten behoeve van het gebruik en het toezicht op erkenningen en bevoegdheden als bedoeld in artikel 1 van deze regeling alsmede de handelaarskentekens, zijn vermeld in Bijlage I.

 • 2 Voor de erkenninghouder GWC die tevens in het bezit is van een geldige door de RDW op grond van de Wet verleende typegoedkeuring geldt het jaarlijkse instandhoudingstarief erkenning GWC niet.

Artikel 11. Tarieven Bijlage II, individuele keuringen en onderzoeken

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

De tarieven met betrekking tot de individuele keuringen, kentekenonderzoeken, periodieke keuringen en ADR-keuringen zijn vermeld in Bijlage II.

Artikel 12. Tarieven Bijlage III en IV, type- en individuele goedkeuringen, aanwijzing bijzondere bromfietsen en Testcentrum Lelystad

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 De tarieven met betrekking tot de typegoedkeuringen en individuele goedkeuringen zijn vermeld in Bijlage III.

 • 2 De tarieven met betrekking tot het gebruik van het Testcentrum Lelystad zijn vermeld in Bijlage IV.

 • 3 Onverminderd het bepaalde in het eerste en tweede lid is het bepaalde in artikel 3 en 4 alsmede het bepaalde in § 3 van deze regeling van toepassing.

Artikel 13. Tarieven Bijlage V, Ontheffingen en vergunningen

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

De tarieven met betrekking tot ontheffingen en daarvoor benodigde documenten alsmede voor het voorbereiden en monitoren van vergunningen zijn vermeld in Bijlage V.

Artikel 14. Tarieven Bijlage VI, Inschrijving, tenaamstelling en schorsing, kenteken-, rij- en registratiebewijzen alsmede registratie en afgifte vliegbewijzen onbemande luchtvaartuigen

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

De tarieven met betrekking tot aanvragen inschrijving in het kentekenregister en tenaamstelling, kentekenbewijzen, rijbewijzen, registratiebewijzen en schorsing tenaamstelling in het kentekenregister alsmede verval tenaamstelling in het kentekenregister, zijn vermeld in bijlage VI.

Artikel 15. Tarieven Bijlage VII, Gegevensverstrekking en Kennisnemingen

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

De tarieven voor de gegevensverstrekking uit de RDW-registers zijn opgenomen in Bijlage VII.

§ 3. Bijzondere bepalingen Typegoedkeuring, individuele goedkeuring en aanwijzing bijzondere bromfietsen

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Artikel 16. Testwerkzaamheden typegoedkeuring en individuele goedkeuring

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Het tarief van een test/keuring is opgebouwd uit drie componenten:

 • 1. De uitvoering van de test alsmede de rapportage van de test op basis van het technisch uurtarief;

 • 2. De administratieve kosten op basis van een stuks tarief;

 • 3. Een toeslag voor het gebruik van de faciliteiten, indien van toepassing, op basis van het betreffende uurtarief;

 • 4. Een toeslag van 15% op de in artikel 3 vermeldde tarieven ingeval van testen in het kader van Vo. 692/2008 (toezicht emissie gebruikte voertuigen).

Artikel 17. Reis- en verblijfkosten

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

De reis- en verblijfkosten als bedoeld in artikel 5, eerste en derde lid zijn als volgt opgebouwd:

 • a. reiskosten:

  • 1°. per auto tot en met 225 km, of

  • 2°. per auto vanaf 225 km of meer, en

  • 3°. bij een andere wijze van vervoer, de daadwerkelijk gemaakte reiskosten

 • b. een uurtarief tijdens reisuren;

 • c. verblijfskosten op basis van daadwerkelijk gemaakte kosten;

 • d. indien van toepassing 50% van het uurtarief technisch inspecteur als bedoeld in artikel 3 onder c, voor verblijfskosten in het weekend en tijdens feestdagen met een maximum van 8 uur.

Artikel 18. Werkzaamheden na 18.00 uur

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Indien de werkzaamheden op verzoek van de aanvrager worden verricht tussen 18.00 uur en 07.00 uur, wordt een toeslag van 100% op basis van het uurtarief als bedoeld in artikel 3, onder c, berekend. Dit geldt tevens voor de werkzaamheden die worden verricht in het weekend en op feestdagen.

Artikel 19. Meer/minder testen

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 De tarieven vermeld in Bijlage III zijn van toepassing op de desbetreffende producten waarbij elk onderdeel van de test eenmalig wordt uitgevoerd.

 • 2 Extra (deel-)testen worden aan de hand van het uurtarief aan de rekening toegevoegd.

 • 3 Voor testen waar een significant deel van de test achterwege kan worden gelaten zal het tarief dienovereenkomstig worden verlaagd.

Artikel 20. Reductie typegoedkeuring

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 Bij aanvullingen van typegoedkeuringen en certificaten die gelijktijdig worden uitgegeven op basis van één testresultaat, wordt een reductie op het tarief van de typegoedkeuring c.q. certificaat gegeven (W1 en W>1); hierbij geldt dat meerdere testen als één testresultaat worden beschouwd, mits de testen gelijktijdig worden uitgevoerd en het totaalresultaat van toepassing is op alle te wijzigen (type-)goedkeuringen c.q. certificaten.

 • 2 Indien een aanvrager op jaarbasis meer dan 200 soortgelijke aanvullingen van typegoedkeuringen en certificaten heeft aangevraagd wordt een generieke kortingsregeling naar kostendekkend niveau toegepast onder de volgende condities:

  • a. een juiste naleving van de in het contract tussen de aanvrager en RDW opgenomen criteria voor de staffelkorting en kwaliteitseisen;

  • b. de korting wordt eens per jaar achteraf door middel van een staffelkorting vastgesteld waarbij de korting zoals van toepassing op basis van de berekening en toetsing over 2022 in 2023 op de aanvragen van dat jaar worden verstrekt.

Artikel 21. Negatief resultaat

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Voor een test met een negatief resultaat en eventueel een geweigerde (type) goedkeuring worden de desbetreffende tarieven in rekening gebracht.

Artikel 22. Berekening extra tijd

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

De vermelde tarieven zijn van toepassing onder de voorwaarde dat de RDW-medewerker in de gelegenheid wordt gesteld efficiënt te werken. Indien de werkzaamheden aanzienlijk langer duren dan de door de RDW vastgestelde norm tijd wordt extra tijd aan de hand van het uurtarief apart in rekening gebracht.

Artikel 23. Annulering

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 Indien de aanvrager van een keuring of test niet verschijnt op de met de RDW afgesproken tijd en plaats dan wel op het Testcentrum Lelystad, of indien een niet geheel keuringsgeschikt voertuig ter keuring wordt aangeboden waardoor niet tot keuring of test wordt overgegaan, wordt het voor de aangevraagde keuring of test vastgestelde tarief in rekening gebracht.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing indien:

  • a. door het Testcentrum Lelystad twee werkdagen vóór de afgesproken tijd bericht van verhindering is ontvangen ingeval van een individuele goedkeuring of aanwijzing bijzondere bromfiets;

  • b. door de RDW dertig werkdagen vóór de afgesproken tijd bericht van verhindering is ontvangen ingeval van een typegoedkeuring dan wel annulering van een huurovereenkomst. In deze gevallen wordt het tarief administratiekosten als bedoeld in bijlage III, onder Algemeen in rekening gebracht.

 • 3 Ingeval van annulering van een afspraak in het kader van toezicht als bedoeld in bijlage III worden de kosten als bedoeld in artikel 3 en 5, eerste lid alsmede de administratiekosten als bedoeld in bijlage III, onder Algemeen, in rekening gebracht.

§ 4. Overgangs- en slotbepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Artikel 24. Overgangsbepaling

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 Voor aanvragen waarvoor de tarieven en bedragen zijn vastgesteld in deze regeling en die zijn ingediend vóór de datum van inwerkingtreding van deze regeling, is het tarief zoals geldend op datum aanvraag van toepassing.

 • 2 in afwijking van het eerste lid is voor de aanvraag erkenning GWC van snor- naar bromfiets het tarief zoals geldend op datum afgifte besluit van toepassing.

 • 3 In afwijking van het eerste lid geldt dat voor werkzaamheden als bedoeld in § 3 van deze regeling alsmede het toezicht typegoedkeuringen en individuele goedkeuringen als bedoeld in Bijlage III het tarief zoals geldend op datum van uitvoering van de werkzaamheden.

Artikel 25. Intrekking regeling

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

De Regeling tarieven Dienst Wegverkeer 2022 wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2023.

Artikel 26. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2023.

 • 2 Op het moment dat artikel 27 van het bij koninklijke boodschap op 21 juni 2018 ingediende voorstel van wet Algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid), kamerstuk 34.972 nr. 2 tot wet is verheven en die in werking treedt worden in bijlage VI onder Rijbewijzen de rijen:

  Rijbewijzen

     

  Rijbewijs bij RDW

  STK

  30,00

  Elektronische aanvraag rijbewijs

  STK

  44,65

  Spoedaanvraag rijbewijs

  STK

  43,80

  Elektronische identiteit (Eid) op het rijbewijs

  STK

  3,50

  afdracht van gemeenten aan de RDW voor afgifte rijbewijs

  STK

  9,70

  vervangen door:

  Rijbewijzen

     

  Rijbewijs bij RDW

  STK

  33,50

  Elektronische aanvraag rijbewijs

  STK

  48,15

  Spoedaanvraag rijbewijs

  STK

  47,30

  Elektronische identiteit (Eid) op het rijbewijs

  STK

  3,50

  Afdracht van gemeenten aan de RDW voor afgifte rijbewijzen

  STK

  13,20

Artikel 27. Citeertitel

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tarieven Dienst Wegverkeer 2023.

Deze regeling wordt met Bijlagen, Legenda en toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De directie van de RDW,

J. Woudstra

Algemeen Directeur

Bijlage I. Aanvraag en toezicht erkenningen, bevoegdheden en handelaarskentekens

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Omschrijving

Eenheid

Tarief 2023

in euro (€)

Aanvragen erkenningen en bevoegdheden

   

Erkenning gasinstallatie

WP

369,50

Erkenning APK

KI

430,00

Erkenning BCT (Boordcomputer Taxi)

WP /MAE

418,00

Inrichtingen bij mobiele keuringseenheid, mobiele onderzoekseenheid of mobiele activeringseenheid erkenninghouder

STK

120,00

Erkenning TA (tachograaf)

WP

299,00

Erkenning bedrijfsvoorraad, BV

VE / NVE

209,00

Handelaarskenteken, HKB

STK

209,00

Bevoegdheid tot het melden dat tot de bedrijfsvoorraad behorende voertuigen voorgoed buiten gebruik worden gesteld, ORAD

VE / NVE

58,50

Bevoegdheid tot het versneld melden dat tot de bedrijfsvoorraad behorende voertuigen voorgoed buiten Nederland worden gebracht, OREH

VE / NVE

58,50

Bevoegdheid tot het versneld aanvragen van de inschrijving van voertuigen, VI

VE / NVE

58,50

Erkenning exportdienstverlening, ED

VE / NVE

58,50

Bevoegdheid om in geval van verkoop van een voertuig uit eigen bedrijfsvoorraad, namens de aanvrager, een aanvraag van een tenaamstelling in te dienen, TV

VE / NVE

175,50

Erkenning tenaamstelling, Kentekenloket

VE / NVE

1.608,00

Aanvraag registratie als EETS-aanbieder

VE / NVE

7.205,00

RTL

VE / NVE

59,50

Erkenning voor de afgifte en inname van kentekenplaten, GAIK

VE / NVE

416,00

Erkenning voor het aanbrengen waarmerk in blanco kentekenplaten

VE / NVE

416,00

Erkenning GWC

WP

uurtarieven artikel 3

Verklaring van overeenstemming t.b.v. GWC

STK

169,00

Erkenning GWC uitsluitend voor keuring van snor- naar bromfiets

WP

227,00

Erkenning als installateur of reparateur van een Tachograaf, als bedoeld in de Binnenvaartregeling

STK

uurtarieven zoals vermeld in artikel 3

Erkenning leveren pasfoto en handtekening voor het elektronisch aanvragen van rijbewijzen

STK

0,00

Variabele (toezicht) kosten

   

Afmelding gasinstallatie

STK

5,55

Afmelding gasinstallatie (via rdw.nl)

STK

6,10

Herkeuring in beroep APK (klacht)

STK

49,50

Afmelding APK, bij goedkeuring

STK

4,00

Afmelding APK, bij goedkeuring (via rdw.nl)

STK

4,55

Oproepbrief APK-mailing

STK

0,55

Vermeend onterechte goedkeuring APK

STK

49,50

Melding export, ED

STK

10,55

Afmelding TA

STK

5,55

Afmelding TA (via rdw.nl)

WP /ME

6,10

Melding GWC brom -snorfietsen

STK

2,10

Melding demontage, ORAD (via provider en rdw.nl)

STK

0,00

Aanvraag kenteken bij bevoegdheid VI (via provider)

STK

0,28

Aanvraag kenteken bij bevoegdheid VI, indien gedaan via de RDW-website (RDW.nl)

STK

1,37

Aanvraag kenteken bij bevoegdheid VI (via provider met gebruik RDW-applicatie)

STK

0,55

Tenaamstelling bij RDW erkenninghouder, exclusief identiteitsvaststelling en administratieve handelingen

STK

6,82

Maximaal tarief (inclusief BTW) dat een erkenninghouder voor een tenaamstelling aan de aanvrager in rekening mag brengen voor identiteitsvaststelling en administratieve handelingen

STK

4,58

Optioneel: card voor voertuig in bedrijfsvoorraad

STK

3,32

Tenaamstelling ten behoeve van een bedrijfsvoorraad

STK

3,50

Tenaamstelling ten behoeve van een bedrijfsvoorraad (via rdw.nl)

STK

3,90

Melding OREH, voorgoed buiten Nederland brengen van in de bedrijfsvoorraad geregistreerde voertuigen

STK

10,55

Melding OREH, voorgoed buiten Nederland brengen van in de bedrijfsvoorraad geregistreerde voertuigen (via rdw.nl)

STK

10,95

Schorsing tenaamstelling bij een erkend bedrijf (exclusief identiteitsvaststelling en administratieve handelingen)

   

Maximaal tarief (inclusief BTW) dat een erkenninghouder voor een schorsing aan de aanvrager in rekening mag brengen voor identiteitsvaststelling en administratieve handelingen

Inschrijving

6,16

voertuig licht, jonger dan 15 jaar voor de duur van 1 jaar

Inschrijving

74,04

voertuig licht, jonger dan 15 jaar voor de duur van 2 jaar

Inschrijving

100,54

voertuig licht, jonger dan 15 jaar voor de duur van 3 jaar

Inschrijving

127,04

voertuigen licht en zwaar ouder dan 15 jaar en voertuig zwaar en motorfietsen, jonger dan 15 jaar, voor de duur van 1 jaar

Inschrijving

20,34

voertuigen licht en zwaar ouder dan 15 jaar en voertuig zwaar en motorfietsen, jonger dan 15 jaar voor de duur van 2 jaar

Inschrijving

46,84

voertuigen licht en zwaar ouder dan 15 jaar en voertuig zwaar en motorfietsen, jonger dan 15 jaar, voor de duur van 3 jaar

Inschrijving

73,34

Brom- of snorfiets en voertuig LRV voor de duur van 1 jaar

Inschrijving

6,04

Brom- of snorfiets en voertuig LRV voor de duur van 2 jaar

Inschrijving

18,24

Brom- of snorfiets en voertuig LRV voor de duur van 3 jaar

Inschrijving

30,44

Vernieuwing schorsing voor 1 jaar op of binnen 6 weken vóór de laatste dag waarop een eerdere schorsing van de tenaamstelling van kracht is

Inschrijving

20,34

Vernieuwing schorsing voor 2 jaar op of binnen 6 weken vóór de laatste dag waarop een eerdere schorsing van de tenaamstelling van kracht is

Inschrijving

46,84

Vernieuwing schorsing voor 3 jaar op of binnen 6 weken vóór de laatste dag waarop een eerdere schorsing van de tenaamstelling van kracht is

Inschrijving

73,34

Schorsing zesde en volgende motorrijtuig of aanhangwagen /oplegger ouder dan 15 jaar van dezelfde eigenaar/ houder, mits er 5 betaalde actuele schorsingen staan geregistreerd

Inschrijving

0,00

Vaste (instandhouding) kosten

   

Instandhouding erkenning gasinstallatie

WP

210,00

Instandhouding erkenning APK

KI /ME

210,00

Instandhouding erkenning BCT

WP /MAE

204,00

Instandhouding erkenning TA (tachograaf)

WP /ME

185,00

Instandhouding inrichtingen bij ME / MAE/MOE

Inrichting

120,00

Instandhouding erkenning BV, ongeacht of er bevoegdheden aan verbonden zijn

VE / NVE

106,50

Instandhouding handelaarskenteken

VE / NVE

106,50

Instandhouding bevoegdheid ORAD

VE / NVE

106,50

Instandhouding bevoegdheid OREH

VE / NVE

59,50

Instandhouding bevoegdheid VI

VE / NVE

106,50

Instandhouding erkenning, ED

VE / NVE

59,50

Instandhouding bevoegdheid TV

VE / NVE

149,00

Instandhouding RTL

VE / NVE

302,50

Instandhouding erkenning Kentekenloket

VE / NVE

1.663,00

Jaarlijks onderzoek EETS -aanbieder

VE / NVE

7.205,00

Instandhouding erkenning GAIK

VE / NVE

446,00

Instandhouding erkenning aanbrengen waarmerk in blanco kentekenplaten

VE / NVE

446,00

Instandhoudingskosten erkenning GWC

WP

542,00

Erkenning GWC reiskosten per auto tot en met 225 km

Autoreis

122,00

Erkenning GWC reiskosten auto van 225 km of meer

Autoreis

342,00

Erkenning GWC reisuren

Uur

74,00

Erkenning GWC verblijfskosten

Persoon

Daadwerkelijke kosten

Algemeen

   

Aanvraag wijziging / overname erkenningen, bevoegdheid of handelaarskenteken

STK

73,50

Instandhouding datacommunicatie met de RDW via een beveiligde aansluiting (certificaat) exclusief verzendkosten per post

VE / NVE / WP / KI / ME /MAE/MOE

21,50

Bezoekkosten in kader van naleven erkenningsverplichtingen bij aanvraag, wijziging /overname erkenningen bevoegdheid of handelaarskenteken

Bezoek

120,00

Gecommitteerde examens

UUR

120,00

Aanvraag verklaring APK-keurmeesterexamen

STK

60,00

Bevoegdheidspas

STK

13,00

Tellerstandenrapport t.b.v. erkenning bedrijfsvoorraad, BV

STK

0,00

Erkenning BV, tweede, volgende of vervangende bedrijfsvoorraadpas

STK

24,00

Bijlage II. Keuringen en onderzoeken individuele voertuigen

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Omschrijving

Eenheid

Tarief 2023

in euro (€)

Algemeen

   

Reisuren

Uur

74,00

Controlekeuring schadevoertuig op grond van artikel 106 van de Wet

STK

33,00

Controlekeuring

STK

33,00

Zichtkeuring

STK

15,50

Voorrijkosten keuren aan huis

Uur

122,00

Identiteitsonderzoeken

   

Identificatie voertuig licht

STK

52,50

Identificatie voertuig zwaar

STK

96,00

Identificatie LRV

STK

96,00

Nader identiteitsonderzoek VIN eenvoudig

STK

47,00

Nader identiteitsonderzoek t.b.v. toekomstige keuring

STK

120,00

Vervolgonderzoek uitgebreid VIN fiets, snor- en bromfiets en lichte aanhangwagens

STK

172,50

Vervolgonderzoek uitgebreid VIN voertuig licht, zwaar, LRV en overig

STK

305,00

(her) inslag VIN

STK

47,00

Kentekenonderzoeken ten behoeve van inschrijving

   

Verklaring van geen bezwaar

STK

47,00

COP/CEMT Document

STK

16,50

Inschrijving in het kentekenregister zonder tenaamstelling op grond van art. 21 Kentekenreglement bij RDW locatie

STK

17,45

Inschrijving in het kentekenregister zonder tenaamstelling op grond van art. 21 Kentekenreglement bij keuren aan huis

STK

30,20

Vervangend goedkeuringsbewijs taxi

STK

16,50

Eerste Keuring Taxi

STK

37,50

Afgifte certificaat in het kader van Kaderverordening 2018/858

STK

60,00

Beoordeling gebruiksdoel voertuig licht

STK

50,00

Beoordeling gebruiksdoel zwaar

STK

90,00

Beoordeling gebruiksdoel LRV

STK

90,00

Beoordeling goedkeuring minder dan 5 aspecten voertuig licht

STK

30,00

Beoordeling goedkeuring 5–9 aspecten voertuig licht

STK

60,00

Beoordeling goedkeuring 10–14 aspecten voertuig licht

STK

90,00

Beoordeling goedkeuring 15–19 aspecten voertuig licht

STK

120,00

Beoordeling goedkeuring 20–24 aspecten voertuig licht

STK

150,00

Beoordeling goedkeuring 25 of meer aspecten voertuig licht

STK

180,00

Beoordeling goedkeuring minder dan 5 aspecten voertuig zwaar

STK

30,00

Beoordeling goedkeuring 5–9 aspecten voertuig zwaar

STK

60,00

Beoordeling goedkeuring 10–14 aspecten voertuig zwaar

STK

90,00

Beoordeling goedkeuring 15–19 aspecten voertuig zwaar

STK

120,00

Beoordeling goedkeuring 20–24 aspecten voertuig zwaar

STK

150,00

Beoordeling goedkeuring 25 of meer aspecten voertuig zwaar

STK

180,00

Beoordeling goedkeuring minder dan 5 aspecten voertuig LRV

STK

30,00

Beoordeling goedkeuring 5–9 aspecten voertuig LRV

STK

60,00

Beoordeling goedkeuring 10–14 aspecten voertuig LRV

STK

90,00

Beoordeling goedkeuring 15–19 aspecten voertuig LRV

STK

120,00

Beoordeling goedkeuring 20–24 aspecten voertuig LRV

STK

150,00

Beoordeling goedkeuring 25 of meer aspecten voertuig LRV

STK

180,00

Her inschrijving voertuig licht

STK

70,00

Her inschrijving voertuig zwaar en LRV

STK

146,00

Schadekeuring voertuig licht

STK

47,00

Schadekeuring voertuig zwaar en LRV

STK

116,00

Periodieke keuringen

   

Vrijwillige APK op eigen verzoek voertuig licht (bij identificatie)

STK

60,00

Vervangend keuringsbewijs

STK

16,50

Periodieke keuring voertuig licht

STK

67,00

Periodieke keuring voertuig zwaar

STK

128,00

Periodieke keuring bus, < 20 zitplaatsen

STK

80,00

Periodieke keuring bus, 20 tot en met 41 zitplaatsen

STK

146,00

Periodieke keuring bus > 41 zitplaatsen

STK

190,00

ADR voertuigen

   

ADR-document

STK

16,50

ADR-certificaat

STK

154,00

Afgifte CEOC-verklaring van ADR-tank(voertuig)

STK

154,00

Voorlopig ADR-keuringsdocument (12 weken geldig)

STK

16,50

Afgifte individueel ADR inspectierapport van periodieke dichtheidsbeproeving bij een erkend bedrijf

STK

125,00

Afgifte individueel vervangend document in verband met vermissing, onleesbaarheid of een vol document

STK

16,50

Periodieke Keuring ADR-voertuig licht

STK

85,00

Periodieke Keuring ADR-voertuig zwaar

STK

151,00

Periodieke keuring hitte werende bekleding LPG tanks

STK

73,00

Dierenvervoer

   

Keuring van een vaartuig voor het vervoer van levende dieren

Uur

148,00

Keuring van een wegvoertuig voor her vervoer van levende dieren naar aanleiding van een schorsing

STK

33,00

Keuring vervoer pluimvee en pelsdieren (basis)

STK

96,00

Vervangend certificaat voor het vervoer van levende dieren

STK

16,50

Basiskeuring vervoer levende dieren, voertuig licht

STK

96,00

Keuring van een wegvoertuig voor het vervoer van levende dieren

STK

96,00

Keuring vervoer vee, categorie: eenhoevig, geiten, runderen, schapen en varkens, voertuig licht en zwaar (uitgebreid)

STK

180,00

Bijlage III. Typegoedkeuringen, individuele goedkeuringen en aanwijzing bijzondere bromfietsen, inclusief toezicht

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Omschrijving

Eenheid

Tarief 2023

in euro (€)

Algemeen

   

Reiskosten per auto tot en met 225 km

Autoreis

122,00

Reiskosten per auto van 225 km of meer

Autoreis

342,00

Reiskosten andere wijze van vervoer

Persoon

Daadwerkelijke kosten

Reisuren

Uur

74,00

Verblijfskosten

Persoon

Daadwerkelijke kosten

Administratiekosten

STK

74,00

Waarmerken van documenten

STK

14,50

Actualiseren typegoedkeuring nationaal getrokken voertuig abonnement per type

STK

170,00

Actualiseren typegoedkeuring nationaal getrokken voertuig abonnement per variant

STK

42,00

Actualiseren typegoedkeuring nationaal getrokken voertuig abonnement per type korting

STK

56,00

Actualiseren typegoedkeuring nationaal getrokken voertuig abonnement per variant korting

STK

18,00

Toezicht typegoedkeuringen en individuele goedkeuringen

   

Beoordeling ten behoeve correctie/ aanvulling /revisie van een certificaat

STK

150,00

Beoordeling ten behoeve correctie/ aanvulling /revisie van een certificaat

W>1

74,00

Beoordeling t.b.v. aanvulling / correctie / revisie van een certificaat (klant specifiek)

STK

74,00

Verklaring flexibiliteitsregeling

STK

338,00

Beoordeling door TD uitgevoerd COP bezoek

STK

865,00

Aanvraag aanwijzing technische dienst

Uur

Artikel 3–5

Instandhouding COP Europa

STK

841,00

Instandhouding COP overige landen

STK

1.236,00

Jaarlijkse instandhouding TD klein

STK

3.499,00

Jaarlijkse instandhouding TD groot

STK

5.832,00

Typegoedkeuringsverklaring

STK

355,00

Typegoedkeuringsverklaring aanvulling/correctie aangeleverd

STK

287,00

Europese Individuele Goedkeuring

STK

360,00

Europese Individuele Goedkeuring aanvulling/correctie

STK

283,00

Nieuwe HDVCO2 licentie

STK

169,00

Extensie / Correctie HDVCO2 licentie

STK

134,00

Typegoedkeuringen en individuele goedkeuringen

   

WMI code

STK

213,00

Certificaten, (T)GK en verklaringen (nationaal & EG / ECE) aanvulling / correctie aangeleverd

W1 / Wel V

287,00

Certificaten, (T)GK en verklaringen (nationaal & EG / ECE) nieuw aangeleverd

Wel V

360,00

Certificaten Cybersecurity / ALKS, (T)GK en verklaringen (nationaal & EG / ECE) nieuw aangeleverd

W1 / Wel V

2.311,00

Certificaten Cybersecurity / ALKS, (T)GK en verklaringen (nationaal & EG / ECE) aanvulling / correctie aangeleverd

Wel V

1.842,00

Certificaten Software Updates, (T)GK en verklaringen (nationaal & EG / ECE) nieuw aangeleverd

W1 / Wel V

1.156,00

Certificaten Software Updates, (T)GK en verklaringen (nationaal & EG / ECE) aanvulling / correctie aangeleverd

Wel V

921,00

Certificaten, T(GK) en verklaringen (nationaal & EG / ECE) administratieve wijziging

STK

78,00

Certificaten verlichting combi unit >1

W>1

111,00

Goedkeuring volgens Wet Personenvervoer 2000 (Bus, Wegtrein, Taxi, OV-auto)

STK

156,00

Goedkeuring voertuig voor speciaal doeleinde (ambulance, voertuig ingericht voor gehandicapte)

STK

156,00

Verklaring van overeenstemming

STK

169,00

Jaarlijkse kosten typegoedkeuring Taiwan

Fabrikant

3.225,00

CEMT verklaring

STK

17,00

Volledigheid dossiercontrole en check testresultaten typegoedkeuring EG voertuig (eenvoudig)

STK

651,00

Volledigheid dossiercontrole en check testresultaten typegoedkeuring EG voertuig aanvulling/correctie (eenvoudig)

STK

326,00

Volledigheid dossiercontrole en check testresultaten typegoedkeuring EG voertuig (complex)

STK

1.302,00

Volledigheid dossiercontrole en check testresultaten typegoedkeuring EG voertuig aanvulling/correctie (complex)

STK

651,00

Nationale typegoedkeuring

   

Aanvraag typegoedkeuring

Uur

Artikel 3c en 17

Instandhouding COP

STK

841,00

Periodiek toezicht op de typegoedkeuring

Uur

Artikel 3c en 17

Steekproefsgewijs toezicht op de typegoedkeuring

Uur

Artikel 3c en 17

Koelvoertuigen

   

Afgifte certificaat ATP/VWS koelvoertuig

STK

154,00

Typegoedkeuring ATP koelvoertuig afgifte certificaat voorlopig

STK

16,50

Typegoedkeuring ATP/VWA/koelvoertuig afgifte certificaat wijziging

STK <=5

111,00

Typegoedkeuring ATP/VWA/koelvoertuig afgifte certificaat wijziging

STK >5

54,00

ADR

   

Typegoedkeuring ADR

STK

378,00

Wijziging/aanvulling van ADR typegoedkeuring

STK

233,00

Wijziging ADR-certificaat

Uur

108,00

Binnenvaartregeling (tachografen Rijnvaart)

   

Indien de keuring plaatsvindt door het beproevingslaboratorium van de RDW te Lelystad

Uur

148,00

Indien de keuring plaatsvindt op de door de aanvrager gewenste locatie

Uur

148,00

en reiskosten

Aanwijzing Bromfietsen (artikel 20b Wet)

   

Beoordeling aanwijzing bromfietsen

Uur

Artikel 3c en 17

Jaarlijkse evaluatie Aanwijzing Bromfiets

STK

841,00

Periodiek toezicht op de aanwijzing

Uur

Artikel 3c en 17

Steekproefsgewijs toezicht

Uur

Artikel 3c en 17

Bijlage IV. Gebruik RDW-Testcentrum (Lelystad)

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Omschrijving

Eenheid

Tarief 2023

In euro (€)

RDW Testcentrum

   

Gebruik testbaan

Uur

131,00

Gebruik baan parkeerremhelling

Uur

131,00

Gebruik geluidmeetvlakte baan

Uur

131,00

Gebruik geluidmeetvlakte apparatuur

Test / keuring

62,00

Gebruik dynamische vlakte

Uur

398,00

Gebruik deelstrook dynamische vlakte

Uur

102,00

Gebruik stabiliteitsvlakte

Uur

181,00

Gebruik stabiliteitsvlakte segment gladde strook

Uur

181,00

Gebruik cirkelsegment stabiliteitsvlakte

Uur

181,00

Gebruik stabiliteitsvlakte lichte voertuigen

Uur

159,00

Gebruik TCL baan aquaplaning

Uur

184,00

Gebruik ABS-baan

Uur

346,00

Gebruik 4x4-baan

Uur

165,00

Gebruik Wetgripbaan

Uur

282,00

Gebruik TCL hal

Keuring

62,00

Gebruik TCL hal unit 1

Dag

185,00

Gebruik TCL hal unit 2

Dag

185,00

Gebruik TCL hal unit 3

Dag

200,00

Gebruik TCL hal unit 4

Dag

215,00

Gebruik TCL hal unit 5

Dag

228,00

Gebruik TCL hal unit 1

Maand

1.759,00

Gebruik TCL hal unit 2

Maand

1.759,00

Gebruik TCL hal unit 3

Maand

1.903,00

Gebruik TCL hal unit 4

Maand

2.046,00

Gebruik TCL hal unit 5

Maand

2.167,00

Gebruik TCL hal unit 1

Jaar

16.415,00

Gebruik TCL hal unit 2

Jaar

16.415,00

Gebruik TCL hal unit 3

Jaar

17.749,00

Gebruik TCL hal unit 4

Jaar

19.081,00

Gebruik TCL hal unit 5

Jaar

20.210,00

Gebruik kantoorruimte

Dag

76,00

Gebruik TCL huurauto

Uur

60,00

Gebruik TCL voertuig

Uur

112,00

Gebruik TCL-personeel toezicht

Uur

74,00

Kalibratie testbank

Kalibratie

620,00

Kalibratie manometer

Kalibratie

91,00

Kalibratie tijdmeetset

Kalibratie

620,00

Verschroten band

STK

14,50

Gebruik apparatuur

Test / keuring

62,00

Gebruik wetgripcar

Test / keuring

115,00

Gebruik wetgrip C3 car

Test / keuring

490,00

Gebruik rolweerstandsbank

Test / keuring

710,00

Gebruik stuurrobot voertuig licht

Test / keuring

2.499,00

Gebruik stuurrobot voertuig zwaar

Test / keuring

1.047,00

Gebruik PEMS apparatuur

Test / keuring

2.862,00

Weekendtoeslag voor gebruik faciliteiten

Uur

158,00

Bandentest rolweerstand C1

Test / keuring

1.059,00

Bandentest rolweerstand C2

Test / keuring

1.151,00

Bandentest rolweerstandsbank C3

Test / keuring

1.333,00

Geluidtest C1 / C2

Test / keuring

1.219,00

Geluidtest C3

Test / keuring

1.998,00

Wetgrip bandentest C1 / C2

Test / keuring

1.642,00

Wetgrip bandentest C3

Test / keuring

2.382,00

Individuele goedkeuring speciaal elektrisch aangedreven brom / snorfiets

Test / keuring

346,00

Individuele goedkeuring speciaal brom / snorfiets aangedreven door fossiele brandstof

Test / keuring

403,00

Individuele goedkeuring speciaal invoer voertuigcategorie M1 /N1

Test / keuring

924,00

Individuele goedkeuring speciaal invoer voertuigcategorie L3e

Test / keuring

722,00

Individuele goedkeuring speciaal wijziging wielbasis

Test / keuring

463,00

Individuele goedkeuring speciaal eigenbouw motorfiets

Test / keuring

722,00

Controlekeuring individuele goedkeuring speciaal elektrisch aangedreven brom / snorfiets

Test / keuring

237,00

Controlekeuring individuele goedkeuring speciaal brom/ snorfiets aangedreven door fossiele brandstof

Test / keuring

305,00

Controlekeuring individuele goedkeuring speciaal invoer voertuigcategorie M1 /N1

Test / keuring

531,00

Controlekeuring individuele goedkeuring speciaal invoer voertuigcategorie L3e

Test / keuring

427,00

Controlekeuring individuele goedkeuring speciaal wijziging wielbasis

Test / keuring

271,00

Controlekeuring individuele goedkeuring speciaal eigenbouw motorfiets

Test / keuring

427,00

Bijlage V. Ontheffingen en vergunningen

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Omschrijving

Eenheid

Tarief 2023

in euro (€)

Algemeen

   

Ontheffing landbouwvoertuigen (in mandaat, per wegbeheerder)

STK

30,00

Incidentele ontheffing exceptioneel

   

Annulering

STK

16,00

Ontheffing voor 1 of meer wegbeheerders incl. 1 route

STK

93,00

Afdracht per wegbeheerder incidentele ontheffing

STK

16,00

Ontheffing op verzoek politie

STK

306,00

Ontheffing voor specifieke doeleinden of opleiding

STK

128,00

Aantal routes (leeg)

STK

0,00

Verlenging incidentele ontheffing met 2 weken met een maximum van 12 weken

STK

56,00

Aantal routes (totaal 5 en route geldend tot aan de Nederlandse grens)

STK

56,00

Langlopende ontheffing exceptioneel

   

Langlopende ontheffing (jaarontheffing)

Kenteken

155,00

LZV

   

Aansluitroute LZV

STK

25,00

Basis Ontheffing LZV

STK

155,00

Incidentele ontheffing LZV en opleidingsontheffing LZV

STK

128,00

Ontheffing voertuigen met geautomatiseerde functies

   

Incidentele ontheffing

STK

368,00

Langlopende ontheffing

STK

368,00

Keuring en toelating voertuigen ten behoeve van ontheffing voertuigen met geautomatiseerde functies (artikel 2a Besluit ontheffingverlening exceptioneel vervoer)

Uur

Artikel 3 t/m 5

Onderzoek / advieskosten ingeschakelde derden

STK

Werkelijke kosten

Ontheffing gerelateerde voertuigdocumenten

   

SERT document nieuw

STK

74,00

SERT aanpassing/aanhangsel

STK

37,00

Ontheffingsattest

STK

94,00

Principeakkoord (Initieel keuringsadvies)

STK

39,00

Vergunningen ZRA (experimenteerwet)

   

Aanvraag vergunning

STK

1.000,00

RDW testen, onderzoeken en begeleiding

Uur

Artikel 3 en 17 en Bijlage IV

Advies door RDW ingeschakelde derde partijen

STK

Werkelijke kosten

Deskundigenrapporten

STK

Werkelijke kosten

Monitoring gebruik vergunning

Uur

Artikel 3 t/m 5

Bijlage VI. Inschrijving, tenaamstelling verval tenaamstelling en schorsing, kenteken-, rij- en registratiebewijzen alsmede registratie en afgifte vliegbewijzen onbemande luchtvaartuigen

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Omschrijving

Eenheid

Tarief 2023

in euro (€)

Inschrijvingen in het kentekenregister, tenaamstelling en afgifte kentekencards

   

Inschrijving in het kentekenregister, versneld

STK

43,40

Inschrijving in het kentekenregister, individueel

STK

43,40

Kentekenbewijs BN, GN, CD, CDJ

STK

43,40

Handelaarskentekenbewijs, tweede of volgende

STK

43,40

Historisch kentekenbewijs

STK

43,40

Aanpassing inschrijving na een wijziging in de constructie van een voertuig door een RDW erkend bedrijf conform een GWC-nummer

STK

59,15

Aanpassing inschrijving na een wijziging in de constructie van een snorfiets door een RDW erkend bedrijf conform een GWC-nummer

STK

4,25

Aanpassing inschrijving na het wijzigen van de toegestane maximum massa waarvoor uitsluitend een administratieve beoordeling noodzakelijk is

STK

64,95

Aanpassing inschrijving wegens uitbouw roetfilter

STK

64,95

Inschrijving transito

STK

21,95

Opdracht en machtiging tot tenaamstelling

STK

5,60

Spoedlevering kentekencard: afhalen in Veendam

STK

56,00

Spoedlevering kentekencard: per koeriersdienst bezorgd

STK

220,00

Vervangende documenten

   

Vervangend handelaarskenteken

STK

34,50

Vervangende kentekencard inclusief tenaamstellingcode

STK

34,50

Vervangende tenaamstellingscode

STK

1,10

Omwisseling vóór 1 januari 2014 afgegeven kentekenbewijs naar kentekencard

STK

11,00

Tenaamstelling

   

Tenaamstelling bij RDW vestiging: inclusief identiteitsvaststelling en administratieve handelingen

STK

11,40

Verval tenaamstelling

   

Verval tenaamstelling export bij RDW balie

STK

10,95

Schorsing tenaamstelling in het kentekenregister bij RDW (inclusief identiteitsvaststelling en administratieve handelingen)

   

voertuig licht, jonger dan 15 jaar voor de duur van 1 jaar

Inschrijving

80,20

voertuig licht, jonger dan 15 jaar voor de duur van 2 jaar

Inschrijving

106,70

voertuig licht, jonger dan 15 jaar voor de duur van 3 jaar

Inschrijving

133,20

Brom- of snorfiets en voertuig LRV voor de duur van 1 jaar

Inschrijving

12,20

Brom- of snorfiets en voertuig LRV voor de duur van 2 jaar

Inschrijving

24,40

Brom- of snorfiets en voertuig LRV voor de duur van 3 jaar

Inschrijving

36,60

voertuig licht en zwaar ouder dan 15 jaar en voertuigen zwaar en motorfietsen, jonger dan 15 jaar voor de duur van 1 jaar

Inschrijving

26,50

voertuig licht en zwaar ouder dan 15 jaar en voertuig zwaar en motorfietsen, jonger dan 15 jaar voor de duur van 2 jaar

Inschrijving

53,00

voertuig licht en zwaar ouder dan 15 jaar en voertuig zwaar en motorfietsen, jonger dan 15 jaar voor de duur van 3 jaar

Inschrijving

79,50

Vernieuwing schorsing voor 1 jaar op of binnen 6 weken vóór de laatste dag waarop een eerdere schorsing van de tenaamstelling van kracht is

Inschrijving

26,50

Vernieuwing schorsing voor 2 jaar op of binnen 6  eken vóór de laatste dag waarop een eerdere schorsing van de tenaamstelling van kracht is

Inschrijving

53,00

Vernieuwing schorsing voor 3 jaar op of binnen 6 weken vóór de laatste dag waarop een eerdere schorsing van de tenaamstelling van kracht is

Inschrijving

79,50

Schorsing zesde en volgende motorrijtuig of aanhangwagen /oplegger ouder dan 15 jaar van dezelfde eigenaar/ houder, mits er 5 betaalde actuele schorsingen staan geregistreerd

Inschrijving

0,00

Rijbewijzen

   

Rijbewijs bij de RDW

STK

30,00

Elektronische aanvraag rijbewijs

STK

44,65

Spoedaanvraag rijbewijs

STK

43,80

Elektronische identiteit (eID) op het rijbewijs (na ingaan wet DO)

STK

3,50

Afdracht van gemeenten aan RDW voor afgifte rijbewijs

STK

9,70

Begeleiderspas

STK

25,00

Kwalificatiekaart vakbekwaamheid bestuurders

STK

57,00

Registratie snelle motorboten

   

Eerste registratie snelle motorboot

STK

59,20

Overschrijving snelle motorboot

STK

31,80

Vervangend registratiebewijs

STK

34,50

Gemodificeerd registratiebewijs

STK

16,50

Omwisseling van papieren registratiebewijs naar card registratiebewijs snelle motorboot

STK

16,50

Onbemande luchtvaartuigen

   

Eerste registratie van een exploitant van onbemand(e) luchtvaartuig(en)

STK

23,00

Instandhouding registratie voor exploitant van onbemand(e) luchtvaartuig(en)

STK

13,00

Afgifte vliegbewijs piloot onbemande luchtvaartuigen

STK

10,00

Bijlage VII. Gegevensverstrekking en kennisnemingen RDW-registers

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Omschrijving

Eenheid

Tarief 2023

in euro (€)

Gegevensverstrekking RDW registers

   

Algemeen

   

Online aansluiting voor opvragen gegevens uit RDW registers

Aansluiting

527,85

Rijbewijzen

   

Echtheidsverklaring rijbewijs

Informatie

4,65

Online controle geldigheid rijbewijs als legitimatiemiddel via XML

Informatie

0,17

Online controle geldigheid rijbewijs als legitimatiemiddel via rdw.nl

Informatie

0,17

WAM

   

Aanvraag uittreksel van alle lopende dekkingen van een verzekeringsmaatschappij

STK

522,70

Aanvraag verstrekking verzekeringsgegevens via een online verbinding

STK

0,41

Schriftelijke of telefonische verstrekking informatie verzekering van een afzonderlijk motorrijtuig

STK

4,75

Recall

   

Eerste aanvraag selectie van gegevens voor het uitvoeren van een terugroepactie in geval van gebreken aan voertuigen

1 selectie voertuigen

522,70

Herhaalverzoek van gegevens voor het uitvoeren van een terugroepactie in geval van gebreken aan voertuigen

1 selectie voertuigen

263,95

Opmaak van een brief in het kader van een terugroepactie

STK

89,75

Brief voor het uitvoeren van een terugroepactie, exclusief de kosten van een eventuele aangetekende verzending

STK

0,70

Afmelding reparatie defect terugroepactie door houders van een erkenning als bedoeld in artikel 1, onder d van deze regeling

STK

0,26

Kentekenregister

   

Online verstrekking van persoons- en technische gegevens aan niet-overheden

STK

0,41

Online controle combinatie kenteken en meldcode zonder overige voertuiggegevens

STK

0,16

Online controle combinatie kenteken en meldcode met voertuiggegevens door verzekeringsmaatschappijen

STK

0,41

Informatie via batchverwerking aan informatieproviders voertuigbranche

maand

12.000,00

Informatie via batchverwerking aan informatieproviders voertuigbranche dataset gekentekend voertuig

maand

1.200

Informatie via batchverwerking aan informatieproviders voertuigbranche dataset algemene periodieke keuring

maand

500

Informatie via batchverwerking aan informatieproviders voertuigbranche dataset voertuig statussen

maand

500

Informatie via batchverwerking aan informatieproviders voertuigbranche statistische dataset aansprakelijkheden

maand

500

Informatie via batchverwerking aan informatieproviders voertuigbranche dataset bijzonderheden

maand

500

Informatie via batchverwerking aan informatieproviders voertuigbranche dataset terugroepacties

maand

500

Online verstrekking openbare voertuiginformatie via XML (OVI zakelijk XML)

STK

0,06

Online verstrekking openbare voertuiginformatie via rdw.nl (OVI zakelijk web variant)

STK

0,16

Online verstrekking aan beroepsbeoefenaars van persoons- en technische gegevens

STK

0,41

Overzicht bedrijfsvoorraad actueel

STK

5,20

Schriftelijke of telefonische verstrekking kentekenhoudergegevens aan beroepsbeoefenaars en belanghebbenden als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder a en c van het Kentekenreglement

STK

8,40

Centrale Fietsdiefstal Register

   

Online verstrekking fietsgegevens via XML aan niet-overheden

STK

0,06

Abonnementen, milieu en technische gegevens

   

Maandabonnement Informatieverstrekking ETK-milieugegevens voertuigen categorie M1

MAAND

900,00

Weekabonnement Informatieverstrekking ETK-milieugegevens voertuigen categorie M1

MAAND

1.740,00

Abonnement aanvulling Informatieverstrekking ETK-technische gegevens voertuigen categorie M1 (providers)

MAAND

3.386,00

Abonnement Typegoedkeuring

STK

195,00

Informatieverstrekking ETK-technische gegevens voertuigen categorie M1 (EG-lidstaten)

STK

3.403,00

Melding regelgeving

STK

288,00

Kennisneming kentekenregister door geregistreerde natuurlijke persoon, rechtspersoon of diens wettelijke vertegenwoordiger

   

Overzicht van voertuigen op naam tot 9 jaar terug voor rechtspersonen

Persoon

4,65

Inzage voertuigen op naam tot 9 jaar terug voor natuurlijke personen

Persoon

0,00

Kennisnemingen Centraal Rijbewijzenregister

   

Kennisneming van gegevens uit het register aan belanghebbenden als bedoeld in artikel 128, eerste lid van de Wet

Persoon

4,65

Indien het verzoek schriftelijk, mondeling of geautomatiseerd wordt ingediend en informatie betreft die een persoonsgegeven bevat

Persoon

4,65

Legenda en begrippen

Omschrijving eenheid

1

1e test

AANVUL

Aanvulling

DAG

Etmaal

MAAND

kalendermaand

Jaar

Periode van 12 maanden

STK

Stuk (per aanvraag / 1 document / per werkplaats/keuringsplaats/inrichting bij mobiele keuringseenheid, mobiele activeringseenheid of een mobiele onderzoekseenheid, of per voertuig/persoon bij gegevensverstrekking)

Ki

keuringsplaats

WP

werkplaats

ME / MAE/MOE

Mobiele eenheid / mobiele activeringseenheid/ mobiele onderzoekseenheid

P/1.000 STK

Per 1.000 stuks

UUR

Uur 100%

VE / NVE

Vestiging / nevenvestiging

W1 / Wel voorbereid

1e aanvulling wel voorbereid

W>1

Elke volgende aanvulling na W1

TD Klein

Aangewezen technische dienst die maximaal 49 richtlijnen / verordeningen beoordeeld

TD groot

Aangewezen technische dienst die 50 of meer richtlijnen / verordeningen beoordeeld of die Conformity of Production werkzaamheden uitvoert

Naar boven