Bekostigingsregeling pilot Landelijke Vreemdelingen Voorziening 2022

Geraadpleegd op 20-06-2024.
Geldend van 07-12-2022 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 1 december 2022, nr. 4297634, houdende een eenmalige specifieke uitkering voor de pilotgemeenten in verband met de bekostiging van de pilot Landelijke Vreemdelingen Voorziening in 2022 (Bekostigingsregeling pilot Landelijke Vreemdelingen Voorziening 2022)

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,

Gelet op artikel 17, vijfde lid, van de Financiële-verhoudingswet;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. Staatssecretaris: de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid;

  • b. LVV: Landelijke Vreemdelingen Voorziening, een begeleidings- en onderdakvoorziening die tot doel heeft bestendige oplossingen te vinden voor vreemdelingen zonder recht op verblijf of rijksopvang;

  • c. pilotgemeente: de gemeente waar op grond van de respectievelijke ‘convenanten pilot-LVV’ een LVV-pilot wordt uitgevoerd, te weten Amsterdam, Eindhoven, Groningen, Rotterdam en Utrecht.

Artikel 2. Verstrekking van een specifieke uitkering

De Staatssecretaris verstrekt een eenmalige specifieke uitkering aan een pilotgemeente ten behoeve van de bekostiging van de LVV-pilot over 2022.

Artikel 3. Hoogte van de uitkering

De hoogte van de specifieke uitkering, bedoeld in artikel 2, is als volgt:

  • a. Amsterdam: € 5.090.000;

  • b. Eindhoven: € 1.945.000;

  • c. Groningen: € 4.330.000;

  • d. Rotterdam: € 1.660.000;

  • e. Utrecht: € 3.275.000.

Artikel 4. Voorschot

Uiterlijk op 31 december 2022 wordt aan de pilotgemeenten een voorschot betaald van 100% van de specifieke uitkering.

Artikel 5. Voorwaarden

De gemeenten besteden de specifieke uitkering gedurende de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 aan de bekostiging van de LVV-pilot.

Artikel 6. Verantwoording en vaststelling

  • 1 De gemeenten nemen de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie in acht bij de besteding van de specifieke uitkering.

  • 2 Nadat de Staatssecretaris de verantwoordingsinformatie, bedoeld in artikel 17a van de Financiële-verhoudingswet, van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft ontvangen, stelt de Staatssecretaris de uitkering binnen 22 weken overeenkomstig de verlening vast.

Artikel 7. Terugvordering

De uitkering kan worden teruggevorderd voor het deel dat blijkens de verantwoordingsinformatie niet of niet rechtmatig is uitgegeven. Onverschuldigd betaalde uitkeringsbedragen en voorschotten kunnen worden teruggevorderd, voor zover na de dag waarop de beschikking waarbij de uitkering wordt vastgesteld is bekendgemaakt, nog geen vijf jaren zijn verstreken.

Artikel 8. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2022.

Artikel 9. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Bekostigingsregeling pilot Landelijke Vreemdelingen Voorziening 2022.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 1 december 2022

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,

E. van der Burg

Naar boven