Reglement Kwaliteitsraad van Zorginstituut Nederland

Geraadpleegd op 04-10-2023.
Geldend van 12-11-2022 t/m heden

Reglement Kwaliteitsraad van Zorginstituut Nederland

De Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland,

gelet op artikel 59b van de Zorgverzekeringswet, artikelen 11b, 11f en 11j van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg hierna (Wkkgz) en artikelen 8, 9, 11, 12 en 13 van het Bestuursreglement Zorginstituut Nederland,

heeft in zijn vergadering van 12 oktober 2022 besloten:

Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

Dit reglement verstaat onder:

Hoofdstuk 2. Taken Kwaliteitsraad

Artikel 2

 • 1 De Kwaliteitsraad voert de taken uit zoals omschreven in artikel 11b, lid 1, artikel 11c, artikel 11f, lid 1 en artikel 11j van de Wkkgz:

  • a. het adviseren aan de Raad van Bestuur over de Meerjarenagenda en het werkprogramma van het Zorginstituut;

  • b. het op verzoek van de Raad van Bestuur opstellen van een kwaliteitsstandaard of een meetinstrument;

  • c. het adviseren aan de Raad van Bestuur over de samenhang tussen kwaliteitsstandaarden en de bekostiging van zorg;

  • d. het adviseren aan de Raad van Bestuur over het inzichtelijk maken van informatie over de kwaliteit van zorg;

  • e. het adviseren aan de Raad van Bestuur, in samenspraak met de Adviescommissie Pakket, over de doelmatigheid van kwaliteitsstandaarden die mogelijk tot substantiële financiële gevolgen leiden.

 • 2 De Kwaliteitsraad stelt vast hoe het de taak, bedoeld in het eerste lid, onder b, ook wel genoemd doorzettingsmacht, vormgeeft. Daarbij besteedt de Kwaliteitsraad ten minste aandacht aan de wijze waarop de Kwaliteitsraad inspraak verleent aan partijen in de zorg.

 • 3 De Kwaliteitsraad heeft verder tot taak om de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren:

  • a. over brede thema’s op het gebied van kwaliteit van zorg;

  • b. over de toetsing van kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten;

  • c. over de opname van kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten in het openbaar register, bedoeld in artikel 11a, van de Wkkgz;

  • d. over beleid en uitvoering van de activiteiten van het Zorginstituut op het gebied van kwaliteit.

 • 4 De Kwaliteitsraad kan een bemiddelende rol te spelen in kwaliteitsdiscussies.

Artikel 3

 • 1 De voorzitter van de Kwaliteitsraad en een lid van de Raad van Bestuur hebben regelmatig overleg over de Meerjarenagenda, het werkprogramma, het beoordelingskader en over de invulling van de taken van de Kwaliteitsraad.

 • 2 In overleg tussen de voorzitter en een lid van de Raad van Bestuur doet de Kwaliteitsraad verslag van zijn taakuitoefening.

 • 3 De Raad van Bestuur kan afwijken van een door de Kwaliteitsraad gegeven advies. De Raad van Bestuur informeert de Kwaliteitsraad hier schriftelijk onder vermelding van de aan het genomen besluit ten grondslag liggende redenen.

Hoofdstuk 3. Positie en gedragsregels

Artikel 4

 • 1 De voorzitter en leden van de Kwaliteitsraad oefenen hun taken uit zonder last of ruggespraak en op persoonlijke titel.

 • 2 De voorzitter en leden conformeren zich aan de uitgangspunten uit de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling van de Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen.

 • 3 Het staat de leden en de voorzitter van de Kwaliteitsraad vrij contact te hebben met de pers of te publiceren over onderwerpen die samenhangen met hun eigen vakgebied. Wanneer dat contact met de pers raakt aan de Kwaliteitsraad of het Zorginstituut overlegt het lid zo mogelijk van te voren met de voorzitter en de secretaris van de Kwaliteitsraad. Indien het mediacontact de voorzitter betreft, dan overlegt deze met de secretaris.

Hoofdstuk 4. Ondersteuning van de Kwaliteitsraad

Artikel 5

 • 1 De voorzitter van de Raad van Bestuur wijst na overleg met de voorzitter van de Kwaliteitsraad een medewerker van de organisatie van het Zorginstituut aan die de Kwaliteitsraad als secretaris ondersteunt. Tevens wijst de voorzitter van de Raad van Bestuur een plaatsvervangend secretaris aan.

 • 2 De Kwaliteitsraad kan de zijn toebedeelde bevoegdheden of onderdelen daarvan overdragen aan de secretaris. Dit wordt vastgelegd in de notulen van de vergadering van de Kwaliteitsraad.

 • 3 Medewerkers van het Zorginstituut kunnen op verzoek van de voorzitter of de secretaris de Kwaliteitsraad ondersteunen.

Hoofdstuk 5. De vergaderingen van de Kwaliteitsraad

Artikel 6

 • 1 De Kwaliteitsraad vergadert in het openbaar tenzij de voorzitter anders beslist.

 • 2 De Kwaliteitsraad vergadert minimaal zes keer per jaar en verder zo dikwijls de voorzitter dit nodig oordeelt.

 • 3 De voorzitter bepaalt in overleg met de leden de tijd en plaats van de vergaderingen van de Kwaliteitsraad, alsmede de wijze van vergaderen.

 • 4 Op verzoek van tenminste twee leden van de Kwaliteitsraad kan de voorzitter beslissen een extra vergadering te houden.

Artikel 7

 • 1 De voorzitter stelt de agenda voor de vergaderingen van de Kwaliteitsraad samen.

 • 2 De secretaris legt de voorzitter tijdig een conceptagenda voor.

 • 3 De secretaris legt aan de Kwaliteitsraad gerichte stukken, met uitzondering van stukken tot afdoening waarvan hij krachtens een besluit van het bestuur of een besluit van de Kwaliteitsraad, bedoeld in artikel 5, respectievelijk het tweede lid en derde lid bevoegd is, aan de voorzitter voor.

 • 4 De voorzitter plaatst aan hem voorgelegde stukken, met uitzondering van stukken tot afdoening waarvan hij krachtens een beslissing van de Kwaliteitsraad bevoegd is, ter bespreking door de Kwaliteitsraad op de agenda.

 • 5 De secretaris draagt zorg voor de rondzending van de uitnodigingen, de agenda en de overige voor de vergadering bestemde stukken.

 • 6 Indien één of meer leden van de Kwaliteitsraad een onderwerp door de Kwaliteitsraad in behandeling willen laten nemen dienen zij daartoe een voorstel in bij de voorzitter. De voorzitter agendeert dit voorstel voor de volgende vergadering.

 • 7 Onderwerpen, die niet op de agenda staan, neemt de Kwaliteitsraad niet in behandeling, tenzij de meerderheid van de aanwezige leden van de Kwaliteitsraad de behandeling ervan van eenvoudige of spoedeisende aard verklaart.

 • 8 De secretaris stuurt de Raad van Bestuur een afschrift van de agenda toe.

 • 9 De secretaris publiceert de agenda op de website van het Zorginstituut en kan deze op verzoek van belangstellenden aan hen toesturen, behoudens uitzonderingen die voortvloeien uit de Wet open overheid.

 • 10 Leden die een conflicterend belang hebben bij een agendapunt melden dit voorafgaand aan de vergadering aan de voorzitter.

Artikel 8

 • 1 De voorzitter leidt de vergadering en is belast met de handhaving van de orde in de vergadering.

 • 2 De voorzitter is bevoegd de behandeling van een agendapunt tijdens de vergadering te schorsen.

 • 3 De voorzitter kan de beraadslagingen over een agendapunt aanhouden.

 • 4 De voorzitter bepaalt wanneer geschorste of aangehouden agendapunten opnieuw worden besproken.

 • 5 De voorzitter kan de beraadslagingen sluiten zodra hij meent dat een agendapunt voldoende is toegelicht.

Artikel 9

 • 1 De secretaris draagt zorg voor een ontwerp van een zakelijk verslag van elke vergadering.

 • 2 Het verslag van de vergadering is openbaar, behoudens de uitzonderingen die voortvloeien uit de Wet open overheid. Standpunten van leden van de Kwaliteitsraad worden geanonimiseerd weergegeven.

 • 3 De secretaris zendt het concept verslag van de vergadering aan de leden van de Kwaliteitsraad toe, zo mogelijk en zo nodig tegelijk met de agenda voor de daarop volgende vergadering. Aan de hand van over het ontwerp gemaakte op- en aanmerkingen stelt de Kwaliteitsraad het verslag in de eerstvolgende vergadering vast.

 • 4 De secretaris publiceert het vastgestelde verslag van de vergadering op de website van het Zorginstituut. Op verzoek van belangstellenden kan de secretaris het verslag aan hen toesturen, behoudens uitzonderingen die voortvloeien uit de Wet open overheid.

Artikel 10

De voorzitter kan medewerkers van het Zorginstituut en personen of vertegenwoordigers van andere organisaties uitnodigen aan een vergadering of een deel daarvan deel te nemen. De voorzitter kan ook op voorstel van één of meer leden van de Kwaliteitsraad andere personen of vertegenwoordigers van organisaties uitnodigen om aan een vergadering of een deel daarvan deel te nemen.

Hoofdstuk 6. De stemmingen

Artikel 11

 • 1 Stemmingen van de Kwaliteitsraad zijn mondeling.

 • 2 In afwijking van het eerste lid kan een lid van de Kwaliteitsraad dat niet aanwezig is zijn stem schriftelijk voorafgaand aan de vergadering uitbrengen, indien de voorzitter daartoe toestemming geeft.

 • 3 Het advies van de Kwaliteitsraad aan de Raad van Bestuur kan de Kwaliteitsraad bij meerderheid van stemmen vaststellen. Indien er minderheidsstandpunten zijn worden deze ook kenbaar gemaakt.

 • 4 Indien de stemmen staken beslist de voorzitter.

Artikel 12

 • 1 Bij een stemming brengt ieder lid van de Kwaliteitsraad één stem uit.

 • 2 Een stemming is niet geldig, indien niet meer dan de helft van het aantal leden van de Kwaliteitsraad aan de stemming heeft deelgenomen.

 • 3 Leden van de Kwaliteitsraad die blanco of ongeldig hebben gestemd, worden geacht aan een stemming te hebben deelgenomen. Hun stem wordt echter niet meegerekend bij de bepaling der stemverhouding.

 • 4 In geval van een niet geldige stemming vindt in een volgende vergadering herstemming plaats. De herstemming is geldig, ongeacht het aantal leden van de Kwaliteitsraad dat eraan heeft deelgenomen.

Artikel 13

Indien voor het uitbrengen van een advies geen van de leden van de Kwaliteitsraad stemming vraagt, wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen.

Hoofdstuk 7. Schriftelijke raadpleging en vergaderen met behulp van telecommunicatie

Artikel 14

 • 1 In bijzondere gevallen worden besluiten genomen door schriftelijke raadpleging van de leden van de Kwaliteitsraad.

 • 2 De voorzitter bepaalt de termijn waarop de schriftelijke raadpleging wordt gesloten. Deze termijn omvat minimaal drie werkdagen, gerekend vanaf de dag na de dag van verzending van de stukken.

 • 3 Indien één of meer leden van de Kwaliteitsraad binnen de ingevolge het tweede lid gestelde termijn de voorzitter schriftelijk meedelen zich te verzetten tegen een schriftelijke raadpleging, dan wordt het voorstel op de agenda van de eerstvolgende vergadering van de Kwaliteitsraad geplaatst en in die vergadering behandeld.

Artikel 15

 • 1 De voorzitter kan besluiten tot een vergadering waarbij degenen die aan de vergadering deelnemen met behulp van middelen van telecommunicatie gelijktijdig beraadslagen.

Hoofdstuk 8. Machtigingen

Artikel 16

De Kwaliteitsraad kan de voorzitter, of bij afwezigheid van de voorzitter een lid, machtigen om namens de Kwaliteitsraad, zonder een vergadering of stemming van de Kwaliteitsraad, advies uit te brengen aan de Raad van Bestuur.

Hoofdstuk 9. Overige bepalingen

Artikel 17

De Kwaliteitsraad informeert de Raad van Bestuur over voorgenomen besluiten in haar hoedanigheid van bestuursorgaan in het kader van de Woo.

Artikel 18

De Raad van Bestuur stelt de leden van de Kwaliteitsraad een vergoeding beschikbaar overeenkomstig de toepasselijke ministeriële regeling.

Artikel 19

In die gevallen waarin het reglement niet voorziet, neemt de voorzitter beslissingen ter bevordering van een goede gang van zaken tijdens de vergaderingen.

Hoofdstuk 10. Slotbepalingen

Artikel 20

Het Reglement Kwaliteitsraad van Zorginstituut Nederland d.d. 12 oktober 2016 wordt ingetrokken.

Artikel 21

Dit besluit kan worden aangehaald als: Reglement Kwaliteitsraad van Zorginstituut Nederland.

Artikel 23

Dit besluit treedt in werking na publicatie daarvan in de Staatscourant en werkt, uitgezonderd het bepaalde in artikel 4, lid 3, terug tot en met 1 juli 2021. Artikel 4, lid 3 treedt met ingang van de tweede dag na publicatie in Staatscourant in werking.

Voorzitter Raad van Bestuur

S. Wijma

Naar boven