Tijdelijke regeling specifieke uitkering OV-ambassadeurprojecten 2023

[Regeling vervalt per 01-07-2026.]
Geraadpleegd op 23-06-2024.
Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 30 oktober 2022, nr. IENW/BSK-2021/66906, houdende regels voor een specifieke uitkering ten behoeve van gemeentelijke OV-ambassadeurprojecten in de periode van 2023–2025 (Tijdelijke regeling specifieke uitkering OV-ambassadeurprojecten 2023)

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • doelgroep: personen met een mobiliteitsbeperking en personen die om andere dan financiële redenen een drempel ervaren bij het gebruik maken van het openbaar vervoer;

 • minister: de Minister van Infrastructuur en Waterstaat;

 • openbaar vervoer: voor een ieder openstaand personenvervoer volgens een dienstregeling met een auto, bus, trein, metro, tram of een via een geleidesysteem voortbewogen voertuig;

 • OV-ambassadeurproject: gemeentelijk project, gericht op het stimuleren van deelname aan het openbaar vervoer door de doelgroep met de inzet van OV-ambassadeurs;

 • uitkeringsplafond: het bedrag dat voor de specifieke uitkering beschikbaar is gesteld onder aftrek van de uitkeringskosten.

Artikel 3. Doel

Het doel van deze regeling is het stimuleren van OV-ambassadeurprojecten, bedoeld voor het stimuleren van deelname aan het openbaar vervoer door de doelgroep.

Artikel 4. Het totale budget en wijze van verdeling

 • 1 Het totale budget voor de uitkering bedraagt € 1.100.000,–, inclusief BTW.

 • 2 De minister verdeelt het beschikbare bedrag op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

 • 3 Bij gelijktijdig ingediende aanvragen en bereiking van het uitkeringsplafond volgt een loting.

Artikel 5. Hoogte van de uitkering

 • 1 De specifieke uitkering bedraagt ten hoogste € 25.000,–.

 • 2 De specifieke uitkering wordt per gemeente eenmalig verstrekt.

Artikel 6. Indienen aanvraag

 • 1 De gemeente dient een aanvraag voor een specifieke uitkering elektronisch en uiterlijk op 1 juli 2025 in.

 • 2 Per gemeente kan slechts een aanvraag worden ingediend.

 • 4 De aanvraag gaat vergezeld van een verklaring van de gemeente dat:

  • a. de uitkering uitsluitend wordt ingezet voor haar OV-ambassadeurproject;

  • b. de gemeente bereid is mee te werken aan de evaluatie, bedoeld in artikel 12, en aan kennisuitwisseling met andere gemeenten;

  • c. de gemeente ten behoeve van de evaluatie, bedoeld in artikel 12, een effectmeting verricht, waaruit blijkt of en in hoeverre het OV-ambassadeurproject in de periode waarop de uitkering betrekking heeft, heeft geleid tot een verhoogde deelname van de doelgroep aan het openbaar vervoer.

 • 5 In geval van een onvolledige aanvraag wordt de gemeente in de gelegenheid gesteld de aanvraag binnen twee weken aan te vullen met de gegevens die op grond van dit artikel zijn benodigd.

Artikel 7. Verplichtingen

 • 1 De gemeente besteedt de specifieke uitkering uitsluitend aan haar OV-ambassadeurproject, uit te voeren tussen 1 januari 2023 en 1 januari 2026.

 • 2 Het OV-ambassadeurproject wordt uitgevoerd overeenkomstig de aanvraag, bedoeld in artikel 6, derde lid, en overeenkomstig de verklaring, bedoeld in artikel 6, vierde lid.

 • 3 De gemeente werkt mee aan een door of namens de minister ingesteld onderzoek dat erop is gericht de minister inlichtingen te verschaffen die van belang zijn voor het nemen van een besluit over het verstrekken van de specifieke uitkering, de vaststelling van de rechtmatigheid daarvan, tot vijf jaar na de datum van vaststelling van de specifieke uitkering, onder meer door het verschaffen van de daartoe benodigde inlichtingen, gegevens en bescheiden.

 • 4 De gemeente verricht ten behoeve van de evaluatie, bedoeld in artikel 12, een effectmeting, waaruit blijkt of en in hoeverre het OV-ambassadeurproject in de periode waarop de uitkering betrekking heeft, heeft geleid tot een verhoogde deelname van de doelgroep aan het openbaar vervoer.

Artikel 8. Voorschotverlening

Gelijktijdig met het besluit tot verlening van de specifieke uitkering verleent de minister een voorschot van honderd procent.

Artikel 10. Vaststelling

 • 1 De minister stelt een specifieke uitkering uiterlijk op 1 juli 2026 overeenkomstig de beschikking tot verlening vast.

 • 2 De specifieke uitkering kan op een lager bedrag worden vastgesteld indien:

  • a. de specifieke uitkering niet of niet volledig overeenkomstig het doel van deze regeling is besteed;

  • b. niet of niet volledig is voldaan aan de verplichtingen, bedoeld in artikel 7 en de van overeenkomstige toepassing zijnde onderdelen van artikel 17 van het Kaderbesluit Subsidies I en M; of

  • c. niet of niet volledig is voldaan aan de verantwoording, bedoeld in artikel 9.

Artikel 11. Terugvordering

De minister kan onverschuldigd betaalde uitkeringen en voorschotten terugvorderen voor zover na de dag waarop de beschikking waarbij de specifieke uitkering is vastgesteld, nog geen vijf jaren zijn verstreken.

Artikel 12. Evaluatie

De minister publiceert voor 1 april 2027 een verslag over de doelmatigheid, de doeltreffendheid en andere effecten van de specifieke uitkering in de praktijk.

Artikel 13. Inwerkingtreding en horizonbepaling

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2023.

 • 2 Deze regeling vervalt met ingang 1 juli 2026 met dien verstande dat zij van toepassing blijft op uitkeringen die voor die datum zijn verleend.

Artikel 14. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling specifieke uitkering OV-ambassadeurprojecten 2023.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat,

V.L.W.A. Heijnen

Naar boven