Controlevoorschriften toeslagenwet 2022

Geraadpleegd op 27-09-2023.
Geldend van 01-10-2022 t/m heden

Controlevoorschriften toeslagenwet 2022

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 30 van de Toeslagenwet;

Besluit:

I. Algemeen

Artikel 1

Degene die aanspraak maakt op een toeslag dient een schriftelijke aanvraag om een toeslag in op het door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen daartoe aangewezen adres, door middel van een door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen ter beschikking gesteld formulier, waarop de voor het beoordelen van de aanvraag noodzakelijke gegevens zijn vermeld en dat door de aanvrager van een toeslag volledig is ingevuld en ondertekend.

Artikel 2

 • 1 Als het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen daarom verzoekt, doet degene die aanspraak maakt op een toeslag, tegen een door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen aan te geven tijdstip, op een door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen voorgeschreven wijze en aangewezen adres, opgave van de gegevens die van belang zijn voor het beoordelen van het recht op toeslag, de hoogte van de toeslag, het geldend maken van het recht op toeslag of op het bedrag van de toeslag dat wordt betaald.

 • 2 Indien degene die aanspraak maakt op een toeslag gehuwd is, geldt het bepaalde in het eerste lid eveneens voor de echtgenoot.

Artikel 3

 • 1 Degene die aanspraak maakt op een toeslag alsmede de eventuele echtgenoot:

  • a. verschijnen op een aangegeven plaats en tijd op verzoek van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen;

  • b. zijn aanwezig op hun woon- of verblijfplaats op door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen aan te wijzen uren;

  • c. maken controle door toezichthouders, die zich met een daartoe strekkende machtiging kunnen legitimeren, mogelijk;

  • d. nemen, indien zij niet bereikbaar zijn op hun woon- of verblijfplaats, de mededelingen op de aldaar door de toezichthouder achtergelaten brief in acht;

  • e. melden een wijziging in hun correspondentieadres of tijdelijke verblijfplaats in binnen- of buitenland en/of een wijziging van hun woonadres in of naar het buitenland onverwijld aan het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen;

  • f. verlenen inzage en verstrekken kopieën, op verzoek van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, van boeken, bescheiden stukken en andere gegevens dragers, voor zover deze betekenis kunnen hebben voor het recht op toeslag, de hoogte van de toeslag, het geldend maken van het recht op toeslag of op het bedrag van de toeslag dat wordt betaald;

  • g. geven gevolg aan een schriftelijke aanwijzing van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen om gedurende een bepaalde periode telefonisch bereikbaar te zijn, of op bepaalde tijdstippen telefonisch contact met het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen op te nemen;

  • h. melden een wijziging van het telefoonnummer uiterlijk op de tweede dag na de wijziging aan het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen als zij een aanwijzing hebben gekregen om telefonisch bereikbaar te zijn.

 • 2 Ten behoeve van de uitvoering van de Toeslagenwet blijven de verplichtingen als bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en f, ook na het verstrekken van een toeslag van toepassing.

 • 3 Met een toezichthouder als genoemd in het eerste lid, wordt bedoeld een door of namens het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen aangewezen en schriftelijk gemachtigd persoon.

II. Betaling aan derden

Artikel 4

Indien de toeslag ingevolge artikel 22 Toeslagenwet niet wordt uitbetaald aan degene die aanspraak maakt op een toeslag maar aan de raad, de instelling of de gemeente als bedoeld in artikel 22 Toeslagenwet, zijn de verplichtingen die voortvloeien uit de bepalingen van deze controlevoorschriften van overeenkomstige toepassing op die raad, die instelling of die gemeente.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Amsterdam, 20 september 2022

M.R.P.M. Camps

Voorzitter Raad van Bestuur

Naar boven