Tijdelijke regeling pilot gerichte bevordering gebruik AIO

[Regeling vervalt per 21-09-2025.]
Geraadpleegd op 24-07-2024.
Geldend van 21-09-2022 t/m heden

Regeling van de Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, van 12 september 2022, nr. 2022-0000180973; tot toewijzing van een tijdelijke taak aan de Sociale Verzekeringsbank voor het terugdringen van het niet-gebruik van de aanvullende inkomensvoorziening ouderen (Tijdelijke regeling pilot gerichte bevordering gebruik AIO)

De Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen,

Gelet op artikel 34a, eerste lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Aanvullende taak van SVB

 • 1 De Sociale verzekeringsbank heeft tot taak de deelname door AOW-gerechtigden aan de voorziening, bedoeld in artikel 47a van de Participatiewet op grond van deze regeling te bevorderen door het gericht benaderen van potentieel rechthebbenden en door het begeleiden van het indienen van een aanvraag door deze rechthebbenden, en legt de uitkomsten en persoonsgegevens hiervan apart vast.

 • 2 De Sociale verzekeringsbank benadert een AOW-gerechtigde, waarvan door middel van bestandsvergelijking is vastgesteld dat de benadering van netto inkomsten van de alleenstaande AOW-gerechtigde of van de personen die deel uitmaken van het huishouden van de AOW-gerechtigde onder het voor hen geldende normbedrag ligt.

Artikel 3. Benadering van netto inkomsten

 • 1 De Sociale verzekeringsbank ontwikkelt en beheert een algoritme waarmee een zo realistisch mogelijke benadering van de netto inkomsten kan worden gegenereerd aan de hand van in de polisadministratie beschikbare inkomensgegevens.

Artikel 4. Bestandsvergelijking

 • 1 Voor de taak, bedoeld in artikel 2, maakt de Sociale verzekeringsbank gebruik van een methode van bestandsvergelijking met gegevens uit de polisadministratie.

 • 3 De bij de bestandsvergelijking te verwerken persoonsgegevens per AOW-gerechtigde zijn:

  • a. het BSN van de in onderdeel d bedoelde personen;

  • b. de samenstelling van het huishouden;

  • c. het normbedrag dat voor de betrokken persoon geldt en voor de personen die deel uitmaken van het huishouden;

  • d. een benadering van de netto inkomsten van de betrokken persoon en de personen die deel uitmaken van het huishouden.

 • 4 Bij de berekening van de benadering van de netto inkomsten, bedoeld in het derde lid, onderdeel d, kunnen de gegevens, bedoeld in artikel 3, tweede lid, worden betrokken.

Artikel 5. Voorwaarden bestandsvergelijking

De bestandsvergelijking, bedoeld in artikel 4, vindt plaats met inachtneming van de volgende voorwaarden:

 • a. door middel van cryptografische methodes wordt verhinderd dat de Sociale verzekeringsbank kennis kan nemen van de hoogte van het inkomen, de benadering van de netto inkomsten of de gegevens, bedoeld in artikel 4, vierde lid;

 • b. door middel van cryptografische methodes wordt verhinderd dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen kennis kan nemen van enig persoonsgegeven van de persoon waarover de Sociale verzekeringsbank de inkomensgegevens verzoekt, behoudens het BSN-nummer van betrokkene en de indicatie of betrokkene de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.

Artikel 6. Evaluatie

 • 1 De doeltreffendheid van de regeling en de effecten ervan in de praktijk worden onderzocht.

 • 2 De Sociale verzekeringsbank en het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen verlenen medewerking aan het onderzoek naar de doeltreffendheid van deze regeling.

Artikel 7. Inwerkingtreding

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt drie jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

 • 2 Na verval van deze regeling blijven de bepalingen, bedoeld in artikel 5, van toepassing.

Artikel 8. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling pilot gerichte bevordering gebruik AIO.

Den Haag, 12 september 2022

De Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen,

C.J. Schouten

Naar boven