Wet vrachtwagenheffing

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2023. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 24-06-2024.
Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Wet van 22 augustus 2022, houdende regels voor het in rekening brengen van een vrachtwagenheffing voor het rijden met een vrachtwagen op aangewezen wegvakken (Wet vrachtwagenheffing)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het wenselijk is dat om, mede gelet op Richtlijn 1999/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 1999 betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtwagens (PbEG 1999, L 187) een vrachtwagenheffing in te voeren met het oog op een gelijk speelveld voor buitenlandse en Nederlandse houders van vrachtwagens, in verband daarmee de belasting zware motorrijtuigen af te schaffen, de motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens te verlagen en gelden te bestemmen voor innovatie en verduurzaming van de vervoerssector;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. (begripsbepalingen)

Voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • boordapparatuur: boordapparatuur als bedoeld in artikel 1 van de Wet implementatie EETS-richtlijn;

 • dienstaanbieder: hoofddienstaanbieder of EETS-aanbieder;

 • dienstverleningsovereenkomst: overeenkomst als bedoeld in artikel 8, eerste lid;

 • EETS-aanbieder: EETS-aanbieder als bedoeld in artikel 1 van de Wet implementatie EETS-richtlijn;

 • euro-emissieklasse: emissieklasse EURO 0, EURO I, EURO, II, EURO III, EURO IV of EURO V als bedoeld in bijlage 0 bij Richtlijn 1999/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 1999 betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen (PbEG 1999, L 187), of emissieklasse EURO VI als bedoeld in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 595/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen en motoren met betrekking tot emissies van zware bedrijfsvoertuigen (Euro VI) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 715/2007 en Richtlijn 2007/46/EG en tot intrekking van de Richtlijnen 80/1269/EEG, 2005/55/EG en 2005/78/EG (PbEU 2009, L 188);

 • fysieke leefomgeving: fysieke leefomgeving als bedoeld in artikel 1.2, tweede lid, van de Omgevingswet;

 • hoofddienstaanbieder: toldienstaanbieder als bedoeld in artikel 1 van de Wet implementatie EETS-richtlijn;

 • houder: houder als bedoeld in artikel 1 van de Wet implementatie EETS-richtlijn:

  • a. op wiens naam een vrachtwagen is gesteld in het kentekenregister;

  • b. die een vrachtwagen waarvoor geen kenteken is opgegeven, feitelijk ter beschikking heeft;

  • c. op wiens naam een vrachtwagen is gesteld in een buitenlands register betreffende aldaar geregistreerde motorrijtuigen, de registratie betreffende motorrijtuigen gebezigd ten behoeve van de strijdkrachten, bijgehouden door Onze Minister van Defensie, alsmede enig andere registratie betreffende motorrijtuigen, waarvan hij gerechtigd is deze in Nederland te voeren;

 • kentekenregister: register als bedoeld in artikel 42 van de Wegenverkeerswet 1994;

 • Onze Minister: Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat;

 • toegestane maximum massa: het gewicht van een vrachtwagen vermeerderd met het voor de vrachtwagen toegestane maximum gewicht aan lading;

 • toezichthouder: degene die is aangewezen op grond van artikel 14, eerste lid;

 • Uitvoeringsverordening (EU) 2020/204: Uitvoeringsverordening (EU) 2020/204 van de Commissie van 28 november 2019 inzake gedetailleerde verplichtingen van aanbieders van de Europese elektronische tolheffingsdienst, de minimuminhoud van de gebiedsverklaring van de Europese elektronische tolheffingsdienst, elektronische interfaces en eisen voor interoperabiliteitsonderdelen, en tot intrekking van Beschikking 2009/750/EG (PbEU 2020, L 43);

 • Verordening (EU) 2018/858: Verordening (EU) 2018/858 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2019 betreffende de goedkeuring van en het markttoezicht op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 715/2007 en (EG) nr. 595/2009 en tot intrekking van Richtlijn 2007/46/EG (PbEU 2018, L 151);

 • vrachtwagen: motorrijtuig als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder c, van de Wegenverkeerswet 1994 of een samenstel van voertuigen bedoeld of gebruikt voor het vervoer over de weg van goederen, waarvan de toegestane maximum massa meer dan 3.500 kilogram is;

 • vrachtwagenheffing: heffing als bedoeld in artikel 2, eerste lid;

 • weg: weg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994;

 • wegbeheerder:

  • a. Onze Minister voor wegen onder beheer van het Rijk;

  • b. gedeputeerde staten voor wegen onder beheer van een provincie;

  • c. het algemeen bestuur voor wegen onder het beheer van het waterschap of, krachtens besluit van het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur;

  • d. het college van burgemeester en wethouders of, krachtens besluit van hen, een door hen ingestelde bestuurscommissie voor andere wegen;

 • wegvak: specifiek aangeduide weg of deel van die weg.

Hoofdstuk 2. Vrachtwagenheffing

Artikel 2. (betalingsplichtige en belastbaar feit)

[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2022. Zie het overzicht van wijzigingen]

 • 1 [Red: Dit lid is nog niet in werking getreden.]

 • 2 Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld over het begin en einde van het wegvak of deel daarvan.

 • 5 De datum met ingang waarvan de vrachtwagenheffing wordt geheven, wordt vastgesteld bij ministeriële regeling.

Artikel 3. (vrijstelling of ontheffing)

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Hoofdstuk 3. Tarieven

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Hoofdstuk 4. Betaling en invordering

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Hoofdstuk 5. Hoofddienstaanbieder

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Hoofdstuk 6. Terugsluis

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Hoofdstuk 7. Handhaving

Artikel 13. (overtreding)

Artikel 14. (toezicht)

 • 1 Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze wet bepaalde zijn belast de daartoe bij besluit van Onze Minister aangewezen ambtenaren.

 • 2 De toezichthouder is bevoegd op of aan de weg met behulp van een technisch hulpmiddel de gegevens van een motorrijtuig, vast te leggen en te verwerken. De volgende gegevens worden vastgelegd: het kenteken, de locatie, de datum en het tijdstip van vastlegging, de beeldopname van het motorrijtuig en de benodigde informatie uit de boordapparatuur. De toezichthouder verwerkt deze gegevens ten behoeve van het toezicht op de naleving en de handhaving van het bepaalde bij of krachtens deze wet.

 • 3 De aanwezigheid van een technisch hulpmiddel wordt op duidelijke wijze kenbaar gemaakt.

 • 5 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over de inzet en het kenbaar maken van het gebruik van een technisch hulpmiddel en het aanwijzen van de benodigde informatie uit de boordapparatuur, bedoeld in het tweede lid, en de wijze waarop de vastgelegde gegevens worden verwerkt.

 • 6 Van een besluit als bedoeld in het eerste lid wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

Artikel 15. (bestuurlijke boete voor een overtreding)

 • 1 Onze Minister kan aan de houder een bestuurlijke boete opleggen voor een overtreding als bedoeld in artikel 13. Daartoe kan Onze Minister de vastgelegde gegevens, bedoeld in artikel 14, tweede lid, verwerken.

 • 3 Voor één feit dat valt onder meerdere omschrijvingen van overtredingen als bedoeld in artikel 13, eerste lid, kan slechts één bestuurlijke boete worden opgelegd. In dat geval is de ten hoogste op te leggen boete de hoogste boete van de afzonderlijke overtredingen.

Artikel 16. (hoogte bestuurlijke boete)

 • 2 De betaling van de bestuurlijke boete geschiedt binnen twee weken nadat de beschikking tot oplegging van de bestuurlijke boete onherroepelijk is geworden.

 • 3 Als de bestuurlijke boete niet tijdig is betaald, wordt de bestuurlijke boete van rechtswege met vijftig procent verhoogd en zendt Onze Minister de houder een eerste aanmaning. De betaling van het verhoogde bedrag geschiedt binnen vier weken na verzending van de eerste aanmaning.

 • 4 Als de verhoogde bestuurlijke boete, bedoeld in het derde lid, niet binnen de in dat lid gestelde termijn betaald is, wordt de verhoogde bestuurlijke boete van rechtswege verder verhoogd met honderd procent van het bedrag van de verhoogde bestuurlijke boete en zendt Onze Minister de houder een tweede aanmaning. De betaling van de verder verhoogde bestuurlijke boete geschiedt binnen vier weken na verzending van de tweede aanmaning.

 • 5 Als de verder verhoogde bestuurlijke boete, bedoeld in het vierde lid, niet binnen de in dat lid gestelde termijn betaald is, is Onze Minister bevoegd tot de uitvaardiging van een dwangbevel.

Artikel 17. (stilhouden en voorlopige maatregelen)

 • 1 Op de eerste vordering van een aangewezen ambtenaar als bedoeld in artikel 14, eerste lid, is de bestuurder van een vrachtwagen verplicht die te doen stilhouden.

 • 2 Als een vrachtwagen is stilgehouden met toepassing van het eerste lid, kan de bekendmaking van een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 15 ook plaatsvinden door uitreiking van de beschikking door de aangewezen ambtenaar, bedoeld in artikel 14, eerste lid, aan de bestuurder als de kentekengegevens van de houder niet zijn te verifiëren. In dat geval geldt dat:

  • a. in afwijking van artikel 16, tweede lid, de beschikking onmiddellijk betaald moet worden;

  • b. de verhoging van de boete, bedoeld in artikel 16, derde lid, pas plaatsvindt nadat de bestuurlijke boete binnen twee weken na het onherroepelijk worden daarvan nog niet is betaald.

 • 3 De aangewezen ambtenaren, bedoeld in artikel 14, eerste lid, zijn bevoegd om in het geval, bedoeld in het tweede lid, of in het geval dat de houder geregistreerd staat voor het niet voldoen van een hem eerder opgelegde, onherroepelijke bestuurlijke boete voor een overtreding als bedoeld in artikel 13, eerste lid, bij wijze van voorlopige maatregel de vrachtwagen naar een door hen aangewezen plaats te doen overbrengen en in bewaring te stellen, dan wel aan de vrachtwagen een mechanisch hulpmiddel te doen aanbrengen, waardoor wordt verhinderd dat de vrachtwagen wordt weggereden. Zij kunnen vorderen dat, voordat de vrachtwagen aan de bestuurder wordt teruggegeven, naast de kosten van overbrenging en bewaring, eveneens het bedrag van de opgelegde bestuurlijke boete zal worden voldaan.

 • 4 Als twaalf weken na de aanvang van de voorlopige maatregel, bedoeld in het derde lid, de rechthebbende zijn vrachtwagen niet heeft afgehaald, wordt hij geacht zijn recht op de zaak te hebben opgegeven en is Onze Minister bevoegd de vrachtwagen om niet aan een derde in eigendom te doen overdragen, te verkopen of te doen vernietigen.

 • 5 Bij de beschikking, bedoeld in het tweede lid, wordt gewezen op de bevoegdheden, bedoeld in het derde en vierde lid.

 • 6 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld over de overbrenging, bewaring, eigendomsoverdracht om niet, verkoop, vernietiging, de berekening van de kosten van overbrenging en bewaring, alsmede over hetgeen verder voor de uitvoering van dit artikel noodzakelijk is.

Artikel 18. (kwijtschelden bestuurlijke boete)

Onze Minister scheldt de bestuurlijke boete in ieder geval kwijt als degene aan wie de boete is opgelegd bezwaar tegen de bestuurlijke boete maakt en:

 • a. aannemelijk maakt dat tegen zijn wil door een ander van de vrachtwagen gebruik is gemaakt en dat hij dit gebruik redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen; of

 • b. een vrijwaringsbewijs als bedoeld in artikel 1 van het Kentekenreglement of een verklaring als bedoeld in de artikelen 31 tot en met 33 van het Kentekenreglement overlegt waaruit blijkt dat hij ten tijde van de opgelegde heffing geen houder meer was van de betrokken vrachtwagen.

Hoofdstuk 8. Bezwaar en beroep

Artikel 19. (schorsende werking bezwaar en beroep tegen boete ex art. 15)

Als bezwaar wordt gemaakt of beroep wordt ingesteld tegen de beschikking tot het opleggen van de bestuurlijke boete, bedoeld in artikel 15, eerste lid, en die beschikking is niet bekendgemaakt met toepassing van artikel 17, tweede lid, wordt de werking van die beschikking geschorst totdat die onherroepelijk is.

Artikel 20. (opkomen tegen beschikking die direct is ingevorderd)

Het bezwaar en beroep tegen de beschikking tot het opleggen van een bestuurlijke boete die is bekendgemaakt met toepassing van artikel 17, tweede lid, richt zich ook tegen de voorlopige maatregel, bedoeld in artikel 17, derde lid.

Hoofdstuk 9. Gegevensbescherming

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Hoofdstuk 10. Wijziging andere wetten

Artikel 26. (wijziging Invorderingswet 1990)

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel 27. (wijziging Wegenverkeerswet 1994)

[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2022. Zie het overzicht van wijzigingen]

[Red: Wijzigt de Wegenverkeerswet 1994.]

Artikel 29. (wijziging Wet belasting zware motorrijtuigen)

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel 30. (wijziging Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994)

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Hoofdstuk 11. Slotbepalingen

Artikel 33. (spoedregeling)

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel 34. (evaluatie)

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel 35. (overgangsrecht)

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel 36. (inwerkingtreding)

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 22 augustus 2022

Willem-Alexander

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

M.G.J. Harbers

Uitgegeven de dertigste augustus 2022

De Minister van Justitie en Veiligheid,

D. Yeşilgöz-Zegerius

Bijlage Wegvakken waar de vrachtwagenheffing wordt geheven, behorende bij artikel 2, eerste lid, van de Wet vrachtwagenheffing

Categorie

Aanduiding

Omschrijving (geldt voor beide rijrichtingen, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven)

Rijksweg

A1

knooppunt Watergraafsmeer – knooppunt Diemen – knooppunt Muiderberg – knooppunt Eemnes – knooppunt Hoevelaken – Barneveld – knooppunt Beekbergen – knooppunt Azelo

 

A1/A35

het wegvak tussen knooppunt Azelo en knooppunt Buren is aangegeven als A35

 

A1

knooppunt Buren – Duitse grens

 

A2

knooppunt Amstel – knooppunt Holendrecht – knooppunt Oudenrijn – knooppunt Everdingen – knooppunt Deil – knooppunt Empel – knooppunt Hintham – knooppunt Vught – knooppunt Ekkersweijer – knooppunt Batadorp – knooppunt De Hogt – knooppunt Leenderheide

 

N2

knooppunt Batadorp – knooppunt Leenderheide

 

A2

knooppunt Leenderheide – knooppunt Het Vonderen – knooppunt Kerensheide – knooppunt Kruisdonk – aansluiting Maastricht-Centrum Noord-aansluiting Maastricht – Centrum Zuid

 

N2

aansluiting Maastricht-Centrum Noord – aansluiting Maastricht-Centrum Zuid

 

A2

aansluiting Maastricht-Centrum Zuid – Belgische grens

 

A4

knooppunt De Nieuwe Meer – knooppunt Badhoevedorp – knooppunt De Hoek – knooppunt Burgerveen – aansluiting Zoeterwoude-Rijndijk – knooppunt Prins Clausplein – knooppunt Ypenburg – knooppunt Kethelplein – knooppunt Benelux

 

A4/A29

knooppunt Sabina – knooppunt Zoomland

 

A4/A58

knooppunt Zoomland – knooppunt Markiezaat

 

A4

knooppunt Markiezaat – Belgische grens

 

A5

knooppunt De Hoek – knooppunt Raasdorp – knooppunt Coenplein

 

A6

knooppunt Muiderberg – knooppunt Almere – knooppunt Emmeloord – knooppunt Joure

 

A7

Zaandam (vanaf kilometer 4,0) – knooppunt Zaandam – aansluiting Den Oever – knooppunt Zurich – aansluiting IJlst

 

A7

aansluiting Sneek-Oost – knooppunt Joure

 

A7

knooppunt Joure – knooppunt Heerenveen – aansluiting Drachten – knooppunt Julianaplein

 

A7

aansluiting Westerbroek – knooppunt Zuidbroek – Duitse grens

 

A8

knooppunt Coenplein – knooppunt Zaandam – aansluiting Zaanstad-Noord

 

A9

knooppunt Diemen – knooppunt Holendrecht – knooppunt Badhoevedorp – knooppunt Raasdorp – knooppunt Rottepolderplein – knooppunt Velsen – knooppunt Beverwijk – knooppunt Kooimeer

 

A10

knooppunt Coenplein – knooppunt Watergraafsmeer – knooppunt Nieuwe Meer – knooppunt Coenplein

 

N11

aansluiting Zoeterwoude-Rijndijk – aansluiting A12 Bodegraven

 

A12

’s-Gravenhage (vanaf kilometer 3,3) – knooppunt Prins Clausplein – knooppunt Gouwe – knooppunt Bodegraven – knooppunt Oudenrijn – knooppunt Lunetten – knooppunt Maanderbroek – knooppunt Grijsoord

 

A12/A50

knooppunt Grijsoord – knooppunt Waterberg

 

A12

knooppunt Waterberg – knooppunt Velperbroek – knooppunt Oud-Dijk – Duitse grens

 

A13

knooppunt Ypenburg – knooppunt Doenkade – knooppunt Kleinpolderplein tot S113 Rotterdam (spoorovergang)

 

A15

aansluiting Oostvoorne (vanaf kilometer 25,1) – aansluiting Brielle – knooppunt Benelux – knooppunt Vaanplein – knooppunt Ridderkerk-Noord-knooppunt Ridderkerk-Zuid – aansluiting Papendrecht – knooppunt Gorinchem – knooppunt Deil – knooppunt Valburg – knooppunt Ressen – aansluiting Bemmel (N839)

 

A16

knooppunt Doenkade – knooppunt Terbregseplein – knooppunt Ridderkerk-Noord – knooppunt Ridderkerk-Zuid – aansluiting N3 – knooppunt Klaverpolder

 

A16/A59

knooppunt Klaverpolder – knooppunt Zonzeel

 

A16

knooppunt Zonzeel – knooppunt Princeville

 

A16/A58

knooppunt Princeville – knooppunt Galder

 

A16

knooppunt Galder – Belgische grens

 

A17/A59

knooppunt Klaverpolder – knooppunt Noordhoek

 

A17

knooppunt Noordhoek – knooppunt De Stok

 

A18

knooppunt Oud-Dijk – Varsseveld

 

A20

Aansluiting Westerlee- knooppunt Kethelplein – knooppunt Kleinpolderplein – knooppunt Terbregseplein – knooppunt Gouwe

 

A22

knooppunt Velsen – knooppunt Beverwijk

 

A27

knooppunt St.Annabosch – knooppunt Hooipolder – knooppunt Gorinchem – knooppunt Everdingen – knooppunt Lunetten – knooppunt Rijnsweerd – knooppunt Eemnes – knooppunt Almere

 

A28

Waterlinieweg te Utrecht – knooppunt Rijnsweerd – knooppunt Hoevelaken – knooppunt Hattemerbroek – knooppunt Lankhorst – knooppunt Hoogeveen – knooppunt Assen – knooppunt Julianaplein

 

A29

knooppunt Vaanplein – knooppunt Hellegatsplein

 

A29/A59

knooppunt Hellegatsplein – knooppunt Sabina

 

A30

knooppunt Maanderbroek – aansluiting Barneveld

 

A32

knooppunt Lankhorst – knooppunt Heerenveen – aansluiting Wirdum

 

A35

aansluiting Wierden – aansluiting Almelo-West – knooppunt Azelo

 

A35/A1

knooppunt Azelo – knooppunt Buren

 

A35

knooppunt Buren – aansluiting Enschede-West – Enschede

 

A37

knooppunt Hoogeveen – knooppunt Holsloot – Duitse grens

 

A38

Rotterdamseweg te Ridderkerk – knooppunt Ridderkerk

 

A44

knooppunt Burgerveen – Wassenaar

 

N44

Wassenaar – N14

 

A50

John F. Kennedylaan te Eindhoven (tot Tempellaan) – aansluiting Ekkersrijt

 

A50

knooppunt Ekkersweijer – aansluiting Ekkersrijt – knooppunt Paalgraven – knooppunt Bankhoef – knooppunt Ewijk – knooppunt Valburg – knooppunt Grijsoord

 

A50/A12

het wegvak van knooppunt Grijsoord tot knooppunt Waterberg is aangegeven als A12

 

A50

knooppunt Waterberg – knooppunt Beekbergen – knooppunt Hattemerbroek

 

N50

knooppunt Hattemerbroek – aansluiting Ens

 

N50/A838

Aansluiting Ens – knooppunt Emmeloord

 

A58

knooppunt Batadorp – knooppunt De Baars – knooppunt St.Annabosch – knooppunt Galder

 

A58/A16

het wegvak tussen knooppunt Galder en knooppunt Princeville is aangegeven als A16

 

A58

knooppunt Princeville – knooppunt de Stok – knooppunt Zoomland

 

A58/A4

het wegvak tussen knooppunt Zoomland en knooppunt Markiezaat is aangegeven als A4

 

A58

knooppunt Markiezaat – Vlissingen (tot kilometer 171,3)

 

A59/A29

het wegvak tussen knooppunt Hellegatsplein en knooppunt Sabina is aangegeven als A29

 

A59

knooppunt Sabina – knooppunt Noordhoek

 

A59/A16

Het wegvak tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Zonzeel is aangegeven als A16

 

A59/A17

Het wegvak tussen knooppunt Noordhoek en knooppunt Klaverpolder is aangegeven als A17

 

A59

knooppunt Zonzeel – knooppunt Hooipolder – knooppunt Empel

 

A59/A2

het wegvak tussen knooppunt Empel en knooppunt Hintham is aangegeven als A2

 

A59

knooppunt Hintham – knooppunt Paalgraven

 

A65

knooppunt Vught – Vught

 

N65

Knooppunt Vught – aansluiting Berkel-Enschot

 

A65

aansluiting Berkel-Enschot – knooppunt De Baars

 

A67

Belgische grens – knooppunt De Hogt

 

A67/A2

het wegvak tussen knooppunt De Hogt en knooppunt Leenderheide dat is aangegeven als A2

 

A67

knooppunt Leenderheide – knooppunt Zaarderheiken – Duitse grens

 

A73

knooppunt Het Vonderen – knooppunt Tiglia – knooppunt Zaarderheiken – knooppunt Rijkevoort – knooppunt Neerbosch – knooppunt Ewijk

 

A73

knooppunt Neerbosch – Nijmegen (tot kilometer 108,6)

 

A74

Duitse grens- knooppunt Tiglia

 

A76

Belgische grens – knooppunt Kerensheide – knooppunt Kunderberg – Duitse grens

 

A77

knooppunt Rijkevoort – Duitse grens

 

A79

knooppunt Kruisdonk – knooppunt Kunderberg

 

A200

aansluiting Halfweg – knooppunt Rottepolderplein – aansluiting Haarlem-Centrum (tot kilometer 11,8)

 

A205

aansluiting Haarlem – knooppunt Rottepolderplein

 

A208

aansluiting Velserbroek (vanaf kilometer 7,3) – knooppunt IJmuiden

 

A838

Het wegvak van aansluiting Ens – knooppunt Emmeloord is aangegeven als N50

     
 

A256

Goes – knooppunt De Poel

Provinciale weg

A325

Arnhem Nijmeegseplein – knooppunt Ressen

 

A326

Knooppunt Bankhoef – Palkerplein te Wijchen

 

A348

Knooppunten Velperbroek – Ellecom

 

N201

N212 – A2 aansluiting Vinkeveen

 

N201

A2 aansluiting Vinkeveen – A27 aansluiting Hilversum

 

N207

A4 aansluiting Burgerveen – A12 aansluiting Gouda (via N452 en N451)

 

N209

N11 aansluiting Hazerswoude – A12 aansluiting Bleiswijk

 

N209

A12 aansluiting Bleiswijk – A13 aansluiting Berkel en Rodenrijs

 

N212

N201 – A12 aansluiting Harmelen (via N198 en N419)

 

N214

A15 aansluiting Papendrecht – A27 aansluiting Noordeloos

 

N221

N237 Stichtse Rotonde – A28 aansluiting Maarn

 

N225

A50 aansluiting Renkum – N781 Diedenweg te Wageningen

 

N230

A2 aansluiting Maarsen – A27 aansluiting Maarssen

 

N235

Verzetslaan te Purmerend – N247 Het Schouw

 

N237

de Berekuil, Waterlinieweg Utrecht – Stichtse Rotonde (N221)

 

N244

N243 knooppunt Hoorn – N246

 

N246

A8 aansluiting Zaanstad-Noord (Coentunnelweg) – N244 Westgraftdijk

 

N247

N235 Het Schouw – A10 aansluiting Volendam

 

N260

A58 aansluiting Gilze – N282

 

N263

A16 aansluiting Breda – Belgische Grens

 

N268

A4 aansluiting Dinteloord – A17 aansluiting Roosendaal-Noord

 

N278

Belgische Grens – Tongerseweg, Prins Bisschopssingel, J.F. Kennedybrug, J.F. Kennedysingel – A2 aansluiting Maastricht – Zuid

 

N279

A50 aansluiting Veghel – A67 aansluiting Asten

 

N280

A2 aansluiting Kelpen-Oler – A73 aansluiting Roermond

 

N280

A73 aansluiting Roermond – Duitse Grens

 

N281

A76 aansluiting Voerendaal – A76 aansluiting Simpelveld

 

N282

A27 aansluiting Breda-Noord – N260

 

N285

A59 aansluiting Terheijden – A17 aansluiting Zevenbergen

 

N321

A73 aansluiting Cuijk – N324 Grave

 

N322

N323 – A50 knooppunt Ewijk

 

N323

A15 aansluiting Echteld – N322

 

N324

A59 aansluiting Oss-Oost – N321 Grave

 

N325

A12 Knooppunt Velperbroek – A325 Nijmeegseplein Arnhem

 

N401

A2 aansluiting Breukelen – N212

 

N470

A4 aansluiting Delft – A13 aansluiting Delft Zuid

 

N640

A58 aansluiting Etten-Leur-West (A58) – A17 aansluiting Oudenbosch (via N641)

 

N641

A17 aansluiting Oudenbosch – N268 Oud Gastel

 

N781

A12 aansluiting Wageningen – N225 Ritsma Bosweg te Wageningen

     

Gemeentelijke weg

Rotterdam

 
 

Parallelroute A15 Rotterdam (I)

Route in beide rijrichtingen van Aansluiting A15 Havens 5700–6200, Rijnweg tot Moezelweg, Moezelweg van Rijnweg tot Saarweg, Saarweg, Rotonde Saarweg, Calandbrug, Merseyweg, Droespolderweg, Botlekweg van Droespolderweg tot Oude Maasweg, Clydeweg tussen Botlekweg en Botlekweg, Oude Maasweg tussen Botlekweg en Oude Maaspad, Oude Maaspad, Plaatweg tot aansluiting (toerit) A15 Botlekbrug

 

Parallelroute A15 Rotterdam (II)

Route in beide rijrichtingen van aansluiting (toerit) A15 Botlekbrug, Vondelingenweg van kilometer 3.0 (aansluiting 3225–4000) tot Groene Kruisweg

 

Parallelroute A15 Rotterdam (III)

Vondelingenweg tussen kilometer 4,8 en A15 Li 48,9c

Vondelingenweg tussen kilometer 4,8 en A15 Re 48,85b

     
 

Maastricht

 
 

Belgische Grens – Aansluiting A2 Maastricht Noord

Route in beide rijrichtingen van de Belgische grens via de Via Regia tot Nobellaan, Nobellaan, Fagotstraat, Frans van de Laarplein, Fort Willemweg, Noorderbrug, Viaductweg tot A2 aansluiting Maastricht – Noord

 

Belgische grens – Noorderbrug

Route in beide rijrichtingen van de Belgische grens via Brusselseweg tot Belvédèrelaan, Belvédèrelaan tot Noorderbrug

     
 

’s-Hertogenbosch

 
 

’s-Hertogenbosch, Vlijmenseweg – Randweg

A59 aansluiting ’s-Hertogenbosch-West – A65 aansluiting Vught-Centrum

     
 

Utrecht

 
 

Utrecht, Waterlinieweg

Rotonde N237 de Berekuil – A12 aansluiting Houten

Naar boven