Subsidieregeling [ont]regelprojecten zorgaanbieders

[Regeling vervalt per 01-09-2027.]
Geraadpleegd op 21-04-2024.
Geldend van 01-03-2023 t/m heden

Regeling van de Minister voor Langdurige Zorg en Sport van 12 juli 2022, kenmerk 3355048-1028024-PZO houdende regels voor de subsidiëring van [ont]regelprojecten bij zorgaanbieders (Subsidieregeling [ont]regelprojecten zorgaanbieders)

De Minister voor Langdurige Zorg en Sport,

Gelet op artikel 3 en 5 van de Kaderwet VWS-subsidies;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • AGB-code: Algemene GegevensBeheer-code van een zorgaanbieder zoals geregistreerd in het Algemene GegevensBeheer-register dat wordt beheerd door Vektis;

 • de-minimisverordening: Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun (PbEU 2013, L352);

 • de-minimisverklaring: verklaring als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de de-minimisverordening;

 • duurzame impact: blijvend effect voor ten minste twee jaren;

 • minister: Minister voor Langdurige Zorg en Sport;

 • Kaderregeling: Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS;

 • samenvatting: compacte weergave van de voorgenomen, ten dele of geheel uitgevoerde activiteiten waaruit blijkt wat de verwachte of gerealiseerde voortgang of opbrengsten van de activiteiten zijn met betrekking tot het verminderen van de administratieve lasten en waarin de contactgegevens van de aanvrager zijn vermeld;

 • Zvw-zorgaanbieder: instelling die Zvw-zorg verleent;

 • Zvw-zorg: zorg of een andere dienst waarop aanspraak bestaat ingevolge een zorgverzekering als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Zorgverzekeringswet.

Artikel 3. Subsidiabele activiteiten

 • 1 De minister kan subsidie verstrekken aan een Zvw-zorgaanbieder voor activiteiten waarbij:

  • a. het primaire doel is om administratieve lasten te verminderen door het schrappen, veranderen, vereenvoudigen of verduidelijken van administratieve processen; en

  • b. de administratieve lasten in ieder geval voortkomen uit inkoop- of verantwoordingseisen binnen de Zvw-zorg.

 • 2 Een Zvw-zorgaanbieder kan de activiteiten als bedoeld in het eerste lid in samenwerking met anderen uitvoeren.

Artikel 4. Hoogte van de subsidie

 • 1 De subsidie voor activiteiten bedraagt ten hoogste 75% van de subsidiabele kosten.

 • 2 De subsidie bedraagt € 25.000 of meer, doch minder dan € 125.000.

Artikel 5. Subsidieplafond en wijze van verdeling

 • 1 Het subsidieplafond bedraagt voor de aanvragen tot verlening die worden ingediend in de periode van:

  • a. 1 september 2022 tot en met 30 september 2022 € 2.375.000;

  • b. 1 maart 2023 tot en met 31 maart 2023 € 5.600.000;

  • c. 1 november 2023 tot en met 30 november 2023 € 3.325.000.

 • 2 De minister verstrekt slechts subsidie indien de aanvraag die het betreft binnen het subsidieplafond volledig kan worden gehonoreerd.

 • 3 Indien het subsidieplafond wordt overschreden, wordt het plafond verdeeld door middel van loting.

Artikel 6. Activiteiten- en subsidieperiode

 • 1 De subsidie wordt voor een periode van ten hoogste 1,5 jaar verstrekt.

 • 2 Op verzoek kan de minister de periode met ten hoogste één jaar verlengen.

 • 3 Voor het verzoek als bedoeld in het tweede lid wordt een door de minister vastgesteld formulier gebruikt.

 • 4 Het verzoek als bedoeld in het tweede lid gaat vergezeld van een samenvatting.

Artikel 7. Aanvraag tot verlening

 • 1 Een aanvraag tot verlening van een subsidie wordt ingediend in de periode van:

  • a. 1 september 2022 tot en met 30 september 2022;

  • b. 1 maart 2023 tot en met 31 maart 2023;

  • c. 1 november 2023 tot en met 30 november 2023.

 • 2 Aanvragen die buiten bovengenoemde periodes worden ingediend, worden afgewezen.

 • 4 Voor de de-minimisverklaring, de samenvatting, het activiteitenplan en de begroting, bedoeld in artikel 3.3. van de Kaderregeling, wordt een door de minister vastgesteld formulier gebruikt.

Artikel 8. Voorwaarden

 • 1 Subsidie wordt uitsluitend verstrekt indien deze in overeenstemming is met de de-minimisverordening.

 • 2 Met de uitvoering van de gesubsidieerde activiteiten wordt gestart binnen 30 weken na sluiting van een aanvraagperiode, bedoeld in artikel 7, eerste lid.

 • 3 Een aanvraag komt niet voor subsidie in aanmerking indien de aanvrager:

  • a. reeds in dezelfde aanvraagperiode als bedoeld in artikel 7, eerste lid, een aanvraag heeft ingediend voor activiteiten waar subsidie voor wordt aangevraagd;

  • b. reeds subsidie heeft ontvangen voor de activiteiten waar subsidie voor wordt aangevraagd;

  • c. reeds twee aanvragen heeft ingediend in één aanvraagperiode, bedoeld in artikel 7, eerste lid.

 • 4 Een aanvraag komt enkel voor subsidie in aanmerking indien de aanvrager:

  • a. voor 1 juli 2020 beschikte over een AGB-code of een zorgcontract met één of meerdere zorgverzekeraars geldend op of voor 1 juli 2020;

  • b. een zorgcontract met één of meerdere zorgverzekeraars kan overleggen geldend op of na 1 juli 2021;

  • c. verklaart dat de voorgenomen activiteiten een duurzame impact hebben op de administratieve lasten van ten minste 10 zorgprofessionals die direct ondersteuning bieden of zorg verlenen aan de patiënt; en

  • d. verklaart dat de zorgprofessionals, bedoeld in onderdeel c, betrokken zijn bij het opstellen van het activiteitenplan en bij de uitvoering van de activiteiten.

Artikel 9. Bevoorschotting en betaling

De minister verleent bij het besluit tot verlening van de subsidie een voorschot van 100% dat in een keer wordt betaald.

Artikel 10. Aanvraag tot vaststelling

In aanvulling op artikel 7.7 van de Kaderregeling, gaat de aanvraag tot vaststelling van een subsidie vergezeld van een samenvatting. Hiervoor wordt een door de minister vastgesteld formulier gebruikt.

Artikel 11. Publicatie samenvatting

Een samenvatting kan door de minister voor iedereen toegankelijk gemaakt worden.

Artikel 12. Hardheidsclausule

De minister kan een of meer bepalingen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover van toepassing gelet op het belang dat de desbetreffende bepaling beoogt te beschermen zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 13. Inwerkingtreding en vervaldatum

Deze regeling treedt inwerking met ingang van 1 september 2022 en vervalt met ingang van 1 september 2027, met dien verstande dat deze van toepassing blijft op subsidies die voor deze datum zijn verleend.

Artikel 14. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling [ont]regelprojecten zorgaanbieders.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Langdurige Zorg en Sport,

C. Helder

Naar boven