Regeling instelling Adviescommissie versterken weerbaarheid democratische rechtsorde

[Regeling vervallen per 30-10-2023.]
Geraadpleegd op 01-03-2024.
Geldend van 30-07-2022 t/m 29-10-2023

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister van Justitie en Veiligheid van 15 juli 2022, nr. 2022-0000027562 houdende instelling van de Adviescommissie versterken weerbaarheid democratische rechtsorde (Regeling instelling Adviescommissie versterken weerbaarheid democratische rechtsorde)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister van Justitie en Veiligheid;

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Gelet op artikel 6, eerste lid, van de Kaderwet adviescolleges;

Besluiten:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 30-10-2023]

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. de Adviescommissie: de commissie, bedoeld in artikel 2 van deze regeling.

  • b. Onze Ministers: de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister van Justitie en Veiligheid.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 30-10-2023]

Er is een Adviescommissie versterken weerbaarheid democratische rechtsorde.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 30-10-2023]

De Adviescommissie heeft tot taak:

  • te onderzoeken hoe de ontwikkeling van radicalisering en politieke polarisatie verloopt en, op basis van wetenschappelijke inzichten, te analyseren wat de effecten hiervan op het democratisch proces zijn;

  • concrete aanbevelingen te doen aan politiek, overheid en maatschappelijke organisaties over hoe onze democratie beter te weren tegen extremisme, radicalisering en polarisatie en wat in deze tijd bijdraagt aan de versterking van de democratische rechtsorde.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 30-10-2023]

  • 1 De Adviescommissie bestaat uit tien leden, waaronder een voorzitter.

  • 2 Als voorzitter van de Adviescommissie wordt benoemd: dhr. A. Marcouch voorzitter.

  • 3 De overige leden worden bij koninklijk besluit benoemd.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 30-10-2023]

Onze Ministers voorzien in het secretariaat van de Adviescommissie.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 30-10-2023]

  • 1 De Adviescommissie brengt haar advies uit voor 1 oktober 2023 aan Onze Ministers.

  • 2 Na het uitbrengen van het advies is de Adviescommissie opgeheven.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 30-10-2023]

De archiefbescheiden van de Adviescommissie worden na haar opheffing of, zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgebracht naar het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 30-10-2023]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 30 oktober 2023.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 30-10-2023]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling instelling Adviescommissie versterken weerbaarheid democratische rechtsorde.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

H.G.J. Bruins Slot

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

C.E.G. van Gennip

De Minister van Justitie en Veiligheid,

D. Yeşilgöz-Zegerius

Naar boven