Beleidsregel alternatief centrale examens Nederlands

[Regeling vervalt per 01-08-2023.]
Geraadpleegd op 06-12-2022.
Geldend van 01-08-2022 t/m heden

Beleidsregel van de Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, van 5 juli 2022 nr. VO/33199666, houdende regels over de tijdelijke inzet van alternatieve centrale eindexamens Nederlands voor leerlingen voor wie het Nederlands niet de moedertaal is (Beleidsregel alternatief centrale examens Nederlandse taal)

De Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Gelet op artikel 9.3, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs 2020.

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

Artikel 2. Doel en inhoud van de regeling

 • 1 Het doel van beleidsregel is om bevoegde gezagen ruimte te bieden om het centrale examen Nederlands taal voor het schooljaar 2022–2023, in verband met onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal van een examenkandidaat, te vervangen door:

  • a. Het staatsexamen NT2 (programma I voor vmbo, programma II voor havo) of;

  • b. Het EDUP-certificaat Nederlands als vreemde taal (vwo).

 • 2 Deze beleidsregel beschrijft de manier waarop de minister invulling geeft aan de bevoegdheid om een bevoegd gezag ten behoeve van een school toe te staan af te wijken van de wettelijke bepalingen, genoemd in 9.3, eerste lid van de wet.

Artikel 3. Voorwaarden om in aanmerking te komen voor toestemming

 • 1 Het bevoegd gezag kan aan examenkandidaten, in verband met onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal de mogelijkheid bieden het centrale examen Nederlandse taal voor het schooljaar 2022–2023 te vervangen door een van de in artikel 2, eerste lid, onderdeel a en b genoemde examens.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde geldt voor de examenkandidaat die met inbegrip van het schooljaar waarin hij eindexamen aflegt, ten hoogste zes jaar onderwijs in Europees Nederland heeft gevolgd en van wie het Nederlands niet de moedertaal is.

 • 3 Het bevoegd gezag maakt samen met de examenkandidaat uiterlijk voor 1 november van het betreffende schooljaar de keuze welk examen, bedoeld in artikel 2, eerste lid wordt afgelegd.

 • 4 Indien er geen keuze wordt gemaakt, legt de examenkandidaat het centrale examen Nederlandse taal af.

 • 5 Voor het overige blijven alle regels betreffende het centrale examen van toepassing, met dien verstande dat in de gevallen waarop deze beleidsregel ziet, het Staatsexamen NT2, programma I en II en EDUP in de plaats treedt van het centraal examen Nederlands.

 • 6 Een bevoegd gezag dient een aanvraag in bij de minister. De aanvraag is voorzien van een plan van aanpak. Het plan van aanpak dient in ieder geval de volgende elementen te bevatten:

  • a. de RIO registratie van de deelnemende school;

  • b. een contactpersoon bij de school voor informatie over het verloop van het traject met alternatieve examens Nederlands taal;

  • c. een indicatie van het aantal deelnemende leerlingen per schoolsoort als bedoeld in artikel 1.1 van de wet;

  • d. inzicht in de wijze waarop ouders en leerlingen geïnformeerd worden over de mogelijkheden van alternatieve examinering Nederlandse taal.

 • 7 Een schriftelijk bewijs dat de medezeggenschap instemt met het aanbieden van alternatieve examens Nederlandse taal.

 • 8 Een bevoegd gezag van een school waaraan toestemming wordt verleend om alternatieve examens Nederlands aan te bieden, is verplicht om desgewenst gegevens over uitvoering, leerlingtevredenheid, doorstroom en leerresultaten aan te leveren bij de minister ten behoeve van evaluatieonderzoek.

Artikel 4. Procedure voor aanvraag en goedkeuring

 • 1 De aanvraag voor deelname dient uiterlijk 15 september 2022 te worden ingediend. Aanvragen ingediend na deze datum worden afgewezen.

 • 2 De beslist uiterlijk 15 oktober 2022 op de aanvraag.

 • 3 De minister verleent toestemming voor het schooljaar 2022–2023.

 • 4 De aanvraag voor het aanbieden van alternatieve centrale examen Nederlands wordt elektronisch ingediend, Nt2nieuwkomers@minocw.nl met behulp van het aanvraagformulier `alternatieve centrale examens Nederlands’. Het formulier wordt beschikbaar gesteld op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs.

 • 5 De aanvraag dient ondertekend te zijn door het bevoegd gezag van de school.

Artikel 5. Inwerkingtreding en vervaldatum

Deze beleidsregel treedt in werking op 1 augustus 2022 en vervalt op 1 augustus 2023

Artikel 6. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Beleidsregel alternatief centrale examens Nederlands.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en bekend worden gemaakt op de website (www.duo.nl) van DUO van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

A.D. Wiersma

Naar boven