Tijdelijke subsidieregels Aangepast Lezen 2023–2026

[Regeling vervallen per 05-07-2024.]
Geraadpleegd op 21-07-2024.
Geldend van 09-07-2022 t/m 04-07-2024

Tijdelijke subsidieregels Aangepast Lezen 2023–2026

Het Algemeen Bestuurscollege van de Koninklijke Bibliotheek,

gelet op de artikelen 1.2, eerste lid aanhef en onder c en derde lid, en 1.4 van het Subsidiereglement Koninklijke Bibliotheek 2019;

besluit: vast te stellen de navolgende Tijdelijke subsidieregels Aangepast Lezen 2023–2026

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 05-07-2024]

In deze regels wordt verstaan onder:

 • aangepaste leesvormen: leesvormen genoemd in artikel 2 onder c van de Regeling toegankelijke lectuur voor mensen met een leesbeperking 2022-2024;

 • CBCT: Certificeringsorganisatie Bibliotheek, Cultuur en Taal (CBCT);

 • doelgroep: personen als bedoeld in artikel 15m onder a van de Auteurswet, te weten personen:

 • a. die blind zijn;

 • b. met een visuele handicap die niet zodanig kan worden verbeterd dat de personen het gezichtsvermogen krijgen dat wezenlijk gelijk is aan dat van personen zonder een dergelijke handicap en waardoor de personen niet in staat zijn in wezenlijk dezelfde mate als personen zonder een dergelijke handicap gedrukte werken te lezen;

 • c. met een waarnemings- of andere leeshandicap waardoor de personen niet in staat zijn in wezenlijk dezelfde mate als personen zonder een dergelijke handicap gedrukte werken te lezen; of

 • d. die anderszins, ten gevolge van een fysieke handicap, niet in staat zijn een boek vast te houden of te hanteren, dan wel scherp te zien of hun ogen te bewegen in een mate die gewoonlijk voor het lezen noodzakelijk wordt geacht;

 • KB: Koninklijke Bibliotheek;

 • openbare (lokale) bibliotheek: een bibliotheekvoorziening als bedoeld in artikel 1, eerste lid onder c, van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen, te weten een organisatie met rechtspersoonlijkheid die een of meerdere voor een ieder toegankelijke openbare bibliotheekvoorzieningen verzorgt en die in overwegende mate door een of meer gemeenten wordt gesubsidieerd of in stand gehouden;

 • toegelaten entiteit: een entiteit als bedoeld in artikel 15m onder d van de Auteurswet, die door Nederland is gemachtigd of erkend om zonder winstoogmerk onderwijs, opleiding, aangepast lezen of toegang tot informatie aan leesgehandicapten te bieden. Hieronder wordt mede verstaan openbare instellingen of organisaties zonder winstoogmerk die leesgehandicapten dezelfde diensten aanbieden als een van hun hoofdactiviteiten, institutionele verplichtingen of in het kader van hun taken van openbaar belang.

Artikel 2. Verhouding Subsidiereglement Koninklijke Bibliotheek 2019

[Regeling vervallen per 05-07-2024]

Voor zover in deze regeling niet iets anders is bepaald, is het bepaalde in het Subsidiereglement Koninklijke Bibliotheek 2019 van toepassing.

Artikel 3. Subsidiabele activiteiten

[Regeling vervallen per 05-07-2024]

 • 1 In het kader van de activiteit het verzorgen van een bibliotheekvoorziening van noodzakelijk omgezette werken voor personen met een handicap als bedoeld in artikel 1.2, eerste lid aanhef en onder c, van het Subsidiereglement Koninklijke Bibliotheek 2019 kan het Algemeen Bestuurscollege de volgende activiteiten subsidiëren:

  • a. de verzorging en doorontwikkeling van de eerstelijnsvoorziening voor het publiek in de vorm van het klantencontact, de selectie van titels voor de collectie en de toegankelijkheid van deze collectie via een website en catalogi en de backoffice voor andere partijen. De backoffice-functie betreft in het bijzonder het voorlichten van en samenwerken met de openbare (lokale) bibliotheken;

  • b. de productie van boeken, kranten en tijdschriften en in beperkte mate van andere media in aangepaste leesvormen, de rechtstreekse levering hiervan aan de klant in opdracht van de eerstelijnsvoorziening en innovatie gericht op deze taken;

  • c. de uitvoering van projecten voor de doorontwikkeling van Aangepast Lezen gericht op de integratie van Aangepast Lezen in de openbare (lokale) bibliotheek, voor zover de resultaten:

   • i. toepasbaar zijn op landelijk niveau binnen het netwerk van openbare bibliotheekvoorzieningen; en

   • ii. op digitaal vlak aansluiten op de landelijke digitale openbare bibliotheek zoals die wordt ontwikkeld door de KB; óf

   • iii. passen binnen de nationale programma’s voor basisvaardigheden en leesbevordering.

 • 2 De uitvoering van de activiteiten sluit aan bij het op het moment van indiening van de aanvraag geldende beleidsplan en het beleidskader Aangepast Lezen van de KB en de in artikel 4 genoemde doelstellingen.

Artikel 4. Doelstellingen

[Regeling vervallen per 05-07-2024]

Met het verstrekken van subsidies voor het verzorgen van een bibliotheekvoorziening van noodzakelijk omgezette werken voor personen met een handicap streeft de KB de volgende doelstellingen na:

 • a. het verzorgen van een stabiele dienstverlening aan de doelgroep waarbij optimale toegang en toegankelijkheid worden nagestreefd;

 • b. het vergroten van het bereik, gebruik en de collectie met aandacht voor alle leesvormen en extra focus op slechtziende ouderen en de jeugd met een visuele beperking;

 • c. de verbinding met de dienstverlening van de openbare (lokale) bibliotheek en de landelijke digitale openbare bibliotheek;

 • d. het werken aan innovatie en verbetering van diensten, producten en productie.

Artikel 5. Subsidieplafonds

[Regeling vervallen per 05-07-2024]

 • 1 Het Algemeen Bestuurscollege stelt de subsidieplafonds voor de activiteiten als bedoeld in de artikelen 3 eerste lid, onder a, b en c, jaarlijks vast. De plafonds worden bekend gemaakt in de Staatscourant, waarbij de wijze van verdeling wordt vermeld.

 • 2 De subsidieplafonds die op grond van deze regels worden vastgesteld, zijn voor zover van toepassing inclusief BTW.

 • 3 Indien het rijk onvoldoende financiële middelen ter beschikking stelt, wordt het subsidieplafond verlaagd en wordt de vaststelling van het nieuwe subsidieplafond bekend gemaakt in de Staatscourant.

 • 4 De bekendmaking van een verlaging van een subsidieplafond na aanvang van het tijdvak waarvoor het subsidieplafond is vastgesteld, heeft geen gevolgen voor voordien ingediende aanvragen.

Artikel 6. Verzorging eerstelijnsvoorziening voor het publiek

[Regeling vervallen per 05-07-2024]

 • 1 Voor de verzorging van de eerstelijnsvoorziening voor het publiek als bedoeld in artikel 3, eerste lid onder a, wordt uitsluitend subsidie verleend wanneer deze activiteit voldoet aan de volgende criteria:

  • a. de dienstverlening en het aanbod zijn specifiek bedoeld voor de doelgroep, hetgeen goed herkenbaar is in de communicatie;

  • b. de dienstverlening en het aanbod maken gebruik van de laatste technologische ontwikkelingen;

  • c. de dienstverlening en het aanbod zijn afgestemd op de vraag van de doelgroep;

  • d. het verhogen van het bereik en gebruik hebben continue aandacht; en

  • e. er is afstemming met de producerende partijen over vraag en aanbod.

 • 2 De subsidieontvanger:

  • a. heeft aantoonbare kennis en kunde op het gebied van een bibliotheekvoorziening voor noodzakelijk omgezette werken voor de doelgroep;

  • b. is gecertificeerd door de CBCT of kan aantonen aan de CBCT-eisen te voldoen en is bereid om certificering aan te vragen; en

  • c. is een toegelaten entiteit.

 • 3 Voor het uitvoeren van de activiteiten als bedoeld in het eerste lid wordt jaarlijks maximaal aan één instelling een subsidie verleend.

 • 4 Bij de verdeling van het beschikbare budget wordt voorrang gegeven aan instellingen die voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze regels de in het eerste lid bedoelde activiteiten uitvoeren.

 • 5 Indien een instelling voor de eerste maal een aanvraag voor subsidie indient, worden daarbij de statuten overgelegd. De subsidieontvanger stelt het Algemeen Bestuurscollege op de hoogte van een wijziging van de statuten.

 • 6 Het activiteitenplan inclusief een plan voor doorontwikkeling, dat bij de aanvraag wordt ingediend, is voor indiening voorgelegd aan de Lezersraad. Voor zover het projecten doorontwikkeling ICT-infrastructuur betreft, zijn deze afgestemd met de andere betrokken partijen.

 • 7 De bij de aanvraag overgelegde begroting is sluitend.

 • 8 Subsidie wordt verstrekt voor de rechtstreeks aan de activiteiten toe te rekenen kosten, voor zover deze naar het oordeel van het Algemeen Bestuurscollege noodzakelijk, sober en doelmatig zijn.

Artikel 7. Productie

[Regeling vervallen per 05-07-2024]

 • 1 Voor de productie van boeken, kranten en tijdschriften en in beperkte mate van andere media in aangepaste leesvormen, de rechtstreekse levering hiervan aan de klant, in opdracht van de eerstelijnsvoorziening en de hierop gerichte innovatie wordt uitsluitend subsidie verstrekt wanneer deze activiteit voldoet aan de volgende criteria:

  • a. productie en levering sluit aan op de vraag van de gebruikers;

  • b. er is afstemming met de eerstelijnsvoorziening over vraag en aanbod; en

  • c. de onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten die deel uitmaken van het activiteitenplan, zijn afgestemd met de eerstelijnsvoorziening;

 • 2 De subsidieontvanger:

  • a. heeft aantoonbare kennis en kunde op gebied van de productie – en wanneer relevant – van de opslag en distributie van noodzakelijk omgezette werken voor de doelgroep;

  • b. is gecertificeerd door de CBCT of kan aantonen aan de CBCT- eisen te voldoen en is bereid om certificering aan te vragen; en

  • c. is een toegelaten entiteit.

 • 3 Voor het uitvoeren van de activiteit als bedoeld in het eerste lid wordt jaarlijks maximaal aan twee instellingen een subsidie verleend, waarbij:

  • a. één instellingssubsidie alleen de productie en levering omvat;

  • b. één instellingssubsidie naast de productie en levering tevens de veilige opslag en back-up van

  de bestanden voor de productie van aangepaste leesvormen omvat.

 • 4 Bij de verdeling van het beschikbare budget wordt voorrang gegeven aan instellingen die voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze regels de in het eerste lid bedoelde activiteiten uitvoeren.

 • 5 Indien een instelling voor de eerste maal een aanvraag om subsidie indient, worden daarbij de statuten overgelegd. De subsidieontvanger stelt het Algemeen Bestuurscollege op de hoogte van een wijziging van de statuten.

 • 6 Het bij de aanvraag ingediende activiteitenplan gaat vergezeld van:

  • a. vooraf met de andere partijen afgestemde prestatieafspraken met daarin vermeld de technische product- of dienstspecificaties, productiefrequenties en -aantallen en distributiebeleid;

  • b. (re)productieaantallen die zijn gekwantificeerd door prijs x hoeveelheid;

  • c. een projectplan dat vooraf is afgestemd met de andere partijen en is voorgelegd aan de Lezersraad, voor zover het onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten betreft.

 • 7 De bij de aanvraag overgelegde begroting is sluitend.

 • 8 Maximaal 6% van het aangevraagde subsidiebedrag is bestemd voor de uitvoering van innovatieve activiteiten.

 • 9 Subsidie wordt verstrekt voor de rechtstreeks aan de activiteiten toe te rekenen kosten, voor zover deze naar het oordeel van het Algemeen Bestuurscollege noodzakelijk, sober en doelmatig zijn.

Artikel 8. Projecten Doorontwikkeling Aangepast Lezen

[Regeling vervallen per 05-07-2024]

 • 1 Het Algemeen Bestuurscollege stelt één of meerdere keren per jaar een apart besluit vast voor het verstrekken van projectsubsidies als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder c, met daarin een nadere invulling van de doelgroep, de aanvraag, de subsidiabele activiteiten, het indieningstijdvak, de verplichtingen en de beslistermijn.

 • 2 In een besluit als bedoeld in het eerste lid, kan het Algemeen Bestuurscollege tevens bepalen dat per project een maximaal subsidiebedrag kan worden verleend en dat aanvragers slechts één maal een subsidie kunnen ontvangen.

 • 3 Een besluit als bedoeld in het eerste lid, publiceert het Algemeen Bestuurscollege op de website van de KB. Het Algemeen Bestuurscollege attendeert daarnaast de directies van openbare (lokale) bibliotheken schriftelijk.

 • 4 Het subsidieplafond voor de projectsubsidies als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder c, wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. De datum waarop de aanvraag volledig is ontvangen, geldt als ontvangstdatum.

 • 5 Wanneer het subsidiebedrag gebaseerd is op rechtstreeks aan de activiteiten toe te rekenen kosten, wordt de subsidie verleend voor zover deze kosten naar het oordeel van het Algemeen Bestuurscollege noodzakelijk, sober en doelmatig zijn.

Artikel 10. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 05-07-2024]

 • 1 Deze regels treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij worden geplaatst.

 • 2 Deze regels vervallen met ingang van 1 januari 2027.

 • 3 Op subsidies die op grond van deze regels zijn verstrekt, blijven deze regels van toepassing.

Artikel 11. Citeertitel

[Regeling vervallen per 05-07-2024]

Deze regels worden aangehaald als: Tijdelijke subsidieregels Aangepast Lezen 2023–2026.

, 27 juni 2022

De voorzitter van het Algemeen Bestuurscollege van de Koninklijke Bibliotheek,

T.H.J. Joustra

Naar boven