Subsidiebeleidsregeling Kleinschalige Voorzieningen Justitiële Jeugd voor de regio Rotterdam-Rijnmond en Den Haag 2023 en 2024

Geraadpleegd op 24-09-2023.
Geldend van 07-07-2022 t/m heden

Subsidiebeleidsregeling van 27 juni 2022 inzake de Kleinschalige Voorzieningen Justitiële Jeugd voor de regio Rotterdam-Rijnmond en Den Haag 2023 en 2024

1. Inleiding

Op 28 juni 2019 heeft de Minister voor Rechtsbescherming de Tweede Kamer geïnformeerd over de aanpak van de jeugdcriminaliteit1. Een van de onderdelen betreft het inzetten op meer maatwerk bij vrijheidsbeneming en nazorg bij justitiële jeugd. Daarbij is toegewerkt naar een stelsel waarbij, na een gerichte screening op basis van risicomanagement, jongeren met een vrijheidsbenemende titel in een laag beveiligde Kleinschalige Voorziening Justitiële Jeugd (KVJJ) kunnen worden geplaatst door Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

De KVJJ is onderdeel van het aanbod van DJI. DJI is verantwoordelijk voor de uitvoering van de KVJJ’s in het land. Dit is een vrij nieuwe modaliteit binnen het justitiële jeugd landschap. Daarom is de KVJJ onderdeel van het veranderprogramma Vrijheidsbeneming Op Maat (VOM). De inhoudelijke vormgeving en doorontwikkeling van de KVJJ is nadrukkelijk een onderdeel van dit programma.

Vooruitlopend op een landelijke subsidieregeling wordt thans een subsidiebeleidskader voor de opvang van jongeren in de regio Rotterdam-Rijnmond (verder regio Rotterdam) en in de regio Den Haag gepubliceerd. Dit als gevolg van het verstrijken van de subsidieregeling voor 2020–2022 op 1 januari 2023. Geïnteresseerde aanbieders worden verzocht om een subsidieaanvraag in te dienen voor de ontwikkeling en exploitatie van de KVJJ’s in de regio Rotterdam en/of Den Haag. In bijlage 1 wordt een opsomming gegeven van de gemeenten die behoren tot hetzij de regio Rotterdam hetzij de regio Den Haag.

In dit subsidiebeleidskader worden de doelstelling en de uitgangpunten van de KVJJ’s, de grondslag van de subsidieverstrekking, (de beoordeling van) de subsidieaanvragen, het besluitvormingsproces van zowel de subsidieaanvraag als de subsidieverlening en -vaststelling én de voorwaarden voor subsidieverstrekking nader toegelicht.

De volgende bijlagen zijn aan deze subsidiebeleidsregeling gevoegd:

 • Bijlage 1: Lijst van gemeenten binnen regio Rotterdam en regio Den Haag

 • Bijlage 2: Informatieblad kleinschalige voorzieningen justitiële jeugd voor ketenpartners – juni 2022;

 • Bijlage 3: Aanvraagformulier;

 • Bijlage 4: Checklist voor in de aanvraag op te nemen documenten;

 • Bijlage 5: Programma van Eisen;

 • Bijlage 6: Beoordelingskader.

2. Doelstelling en uitgangspunten van de KVJJ

Een KVJJ is een voorziening waar verdachte en strafrechtelijk veroordeelde jongeren met een vrijheidsbenemende titel dichtbij hun eigen leefomgeving verblijven met een lager beveiligingsniveau dan in de huidige Justitiële Jeugdinrichting (JJI). De inzet is dat zorg en dagbesteding zoveel als mogelijk worden gecontinueerd of opgestart tijdens het verblijf. Positieve elementen in het netwerk van de jongeren kunnen behouden blijven en eerder ingezette zorg, hulp, onderwijs en/of werk kunnen doorlopen. De jongeren en hun ouders/netwerk hebben zoveel als mogelijk de regie in het traject binnen en na verblijf in de KVJJ. De KVJJ biedt jongeren beveiliging, toezicht en begeleiding op maat binnen een positief leer- en verblijfsklimaat. De KVJJ biedt zelf geen jeugdhulp. Deze voorziening is een vrij nieuwe modaliteit binnen het herziene justitiële jeugdlandschap.

Gedurende de periode dat een jongere in de KVJJ verblijft, is het van belang dat het contact met school en ouders/netwerk zo goed mogelijk in stand wordt gehouden of wordt opgestart. De jongere krijgt de kans zijn/haar leven op een ander spoor te zetten, een plan te maken dat deze verandering mogelijk maakt en zich daaraan ook te committeren. Dat plan is gericht op het vergroten van de kans op maatschappelijke participatie, door bijvoorbeeld onderwijs, stage of werk te organiseren. Voor de uitstromende jongeren uit een JJI (straks Forensisch Centrum Jeugd) is de KVJJ ook bedoeld ter voorbereiding op terugkeer in de maatschappij. Het betreft de laatste fase van de straf of maatregel die onder andere is gericht op het laten doorlopen van hulp of dagbesteding vanuit de JJI naar de KVJJ en vanuit de KVJJ naar de vervolghulp. De KVJJ dient hierin als tussenstap en de jongere krijgt de kans, regionaal in nabijheid van zijn/haar netwerk, de laatste fase van zijn/haar detentie of maatregel door te brengen. De KVJJ is een laag beveiligde voorziening. Er wordt met name gebruik gemaakt van relationele beveiliging. Voor een verdere toelichting omtrent de KVJJ wordt verwezen naar bijlage 2.

Ter realisatie van acht plaatsen in zowel de regio Rotterdam als de regio Den Haag wordt een subsidie verstrekt gedurende de periode van 1 januari 2023 tot 1 januari 2025. Daarvoor wordt een bedrag van maximaal € 1.641.493,- per jaar (pp. 2022) voor de regio Rotterdam en een zelfde bedrag voor de regio Den Haag beschikbaar gesteld. De Dienst Justitiële Inrichtingen financiert de strafrechtelijke KVJJ op de volgende onderdelen:

 • personeelskosten;

 • organisatiekosten;

 • kosten in verband met de zorg voor gebouwen en terreinen;

 • verblijfskosten, en

 • huisvestingskosten.

4. Subsidieaanvraag, subsidieverlening en subsidievaststelling

4.1. Subsidieaanvraag

Voor 1 september 2022 dient een aanvraag voor een subsidieverlening te zijn ingediend door het subsidieaanvraagformulier in te vullen en te ondertekenen en toe te zenden aan subsidie-aanvraagKVJJ@dji.minjus.nl

Daarbij wordt het tijdstip van ontvangst van de aanvraag tot een subsidieverlening geregistreerd en in een ontvangstbevestiging van de aanvraag vermeld. Het subsidieaanvraagformulier en een checklist van documenten die bij een subsidieaanvraag moet worden gezonden, zijn als bijlage 3 en 4 bij deze subsidieregeling toegevoegd. Tevens zijn alle stukken te vinden op de internetwebsite van DJI. De aanvrager is verantwoordelijk dat de aanvraag tijdig is ingediend. De aanvrager dient er rekening mee te houden dat een te late indiening van de aanvraag of het niet ontvangen van de aanvraag op het juiste emailadres voor de vervaldatum ertoe leidt dat zijn aanvraag niet in behandeling zal worden genomen. De aanvrager wordt geadviseerd tijdig zijn aanvraag in te dienen en altijd na het indienen van zijn aanvraag telefonisch contact te zoeken om te verifiëren of zijn aanvraag is ontvangen.

De subsidieaanvraag wordt binnen DJI beoordeeld of deze voldoet aan de vereisten die door Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) in afdeling 4.1.1 en onderhavige subsidieregeling worden gesteld. Indien er een gebrek in de aanvraag wordt geconstateerd, wordt ingevolge artikel 4.5 van de Awb de aanvrager de gelegenheid geboden het verzuim te herstellen. Teneinde de voortgang in het besluitvormingstraject te behouden, wordt nu reeds kenbaar gemaakt dat de verzuimtermijn een periode van drie dagen zal zijn. Indien het verzuim niet binnen deze termijn wordt hersteld, moet de subsidieaanvrager rekening houden dat zijn aanvraag niet in behandeling wordt genomen. Geadviseerd wordt zorg te dragen voor een complete aanvraag.

4.2. Subsidieverlening

Voor de beoordeling van de subsidieaanvraag wordt een adviesorgaan met deskundigen in het leven geroepen. Indien namens de Minister voor Rechtsbescherming is geconstateerd dat de aanvraag compleet is, wordt de aanvraag zo spoedig mogelijk doorgezonden aan een adviesorgaan van deskundigen. Dit adviesorgaan beoordeelt elke subsidieaanvraag aan de hand van het beoordelingskader dat als bijlage 6 is opgenomen. Op alle criteria kent het adviesorgaan de aanvraag punten toe zoals weergegeven in beoordelingskader. De totale score wordt berekend door het toegekende aantal punten per criterium te vermenigvuldigen met de waarderingsfactor en het resultaat ten aanzien van alle criteria bij elkaar op te tellen. In zijn advies onderbouwt het adviesorgaan de toegekende scores per aanvraag. Indien de subsidieaanvrager niet voldoet aan de voorwaarden 1 tot en met 9 van het beoordelingsskader, dan wordt de aanvraag wordt de aanvraag afgewezen. Bij een nul score op een van de overige onderdelen van het beoordelingskader wordt de aanvraag eveneens afgewezen. Indien twee aanvragen een gelijke totaalscore hebben, bepaalt de datum met tijdstip dat de complete aanvraag is ingediend aan wie de subsidie wordt verleend. Uiterlijk voor 15 november 2022 maakt het adviesorgaan zijn advies kenbaar aan de Minister voor Rechtsbescherming, ter attentie van de plv. Divisiedirecteur ForZo/JJI. Uiterlijk voor 1 januari 2023 wordt door de plv. Divisiedirecteur ForZo/JJI namens de Minister voor Rechtsbescherming een besluit tot subsidieverlening aan de aanvrager bekendgemaakt, als ook de afwijzing op de aanvraag. In een toekennend besluit wordt de bevoorschotting geregeld.

Tegen het besluit tot subsidieverlening kan een bezwaarschrift op grond van de Algemene wet bestuursrecht worden ingediend. Voor de afhandeling van een bezwaarschrift wordt een adviescommissie bezwaarschriften op de voet van artikel 7:13 van de Awb geïnstalleerd.

4.3. Subsidievaststelling

Ingevolge artikel 4:74 van de Awb dient de subsidie-ontvanger binnen zes maanden na 1 januari 2023 een aanvraag in voor subsidievaststelling. Tegen de subsidievaststelling staat de mogelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift op grond van de Algemene wet bestuursrecht open. Dezelfde adviescommissie die adviseert inzake een bezwaarschrift tegen een besluit tot subsidieverlening, adviseert ook naar aanleiding van een bezwaarschrift tegen een subsidievaststelling.

5. Voorwaarden van subsidieverstrekking

Op de subsidieverstrekking zijn de volgende voorwaarden verbonden:

 • Algemene voorwaarden

  Voor de voorwaarden en verplichtingen die verbonden zijn aan de subsidieverstrekking wordt verwezen naar in de Algemene wet bestuursrecht en de Wet Justitie-subsidies genoemde voorwaarden die integraal van toepassing zijn op onderhavige subsidieverstrekking. Daarnaast voldoet de subsidieaanvraag aan de doelstelling en de uitgangspunten van de KVJJ zoals hierboven en bijlage 2 beschreven en nader is uitgewerkt in het beoordelingskader zoals opgenomen in bijlage 6.

 • Te subsidiëren posten

  • De subsidie wordt aangewend voor de financiering van de volgende kostenposten:

   • personeelskosten;

   • organisatiekosten;

   • kosten in verband met de zorg voor gebouwen en terreinen;

   • verblijfskosten, en

   • huisvestingskosten.

 • Begrotingsvoorbehoud

  De subsidie wordt verleend ten laste van de begroting van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Aan subsidieverlening ten laste van een begroting die nog niet is vastgesteld, kan de voorwaarde van artikel 4:34 van de Awb worden verbonden. Van de mogelijkheid wordt in casu gebruik gemaakt. De subsidie wordt verleend onder de voorwaarde dat voldoende gelden ter beschikking worden gesteld.

 • Subsidieplafond

  Maximaal wordt een bedrag ter hoogte van € 1.641.493,- per jaar (p.p. 2022) per regio beschikbaar voor de periode van 1 januari 2023 tot 1 januari 2025. Het betreft een subsidieplafond in de zin van artikel 4:22 van de Awb en artikel 36 van de Wet Justitie-subsidies.

 • Doelgroep

  De selectiefunctionaris van de Divisie Individuele Zaken van DJI bepaalt tot plaatsing in KVJJ na advies van de Raad voor de Kinderbescherming, 3RO, Rechter Commissaris en/of Justitiële Jeugdinrichtingen (in de toekomst het Forensisch Centrum Jeugd) welke jongeren voor plaatsing in de KVJJ in aanmerking komen. Afstemming wordt gezocht met het OM en de KVJJ. Op basis van een plaatsingsbesluit wordt een geselecteerde jongere door de subsidie-ontvanger opgenomen in de KVJJ.

 • Verplichtingen ten aanzien van de huisvesting

  De subsidie-ontvanger zorgt ervoor dat de activiteiten worden verricht in huisvesting gelegen voor de regio Rotterdam c.q. regio Den Haag in een van de gemeenten zoals opgenomen in bijlage 1. Tevens draagt de subsidie-ontvanger ervoor zorg dat hij op 1 januari 2023 de beschikking heeft over een gebouw binnen de regio dat voldoet aan de eisen, zoals gesteld in het programma van eisen (bijlage 5) en dat de personele ondersteuning, zoals beschreven in de subsidieaanvraag, op dezelfde datum operationeel is. De subsidie-ontvanger is op 1 januari 2023 in het bezit van alle noodzakelijke vergunningen, waaronder bestemmingsbesluit en brandveiligheid, van de gemeente en andere bestuursorganen. Wat betreft de bestemming volstaat een intentieverklaring mits in de subsidieaanvraag duidelijk wordt gemaakt binnen welke periode de definitieve vergunning wordt afgegegeven.

  Een KVJJ is een besloten setting, hetgeen inhoudt dat buiten deuren permanent afgesloten zijn en ramen in de buitengevel uitgevoerd zijn in gehard glas. Raamdelen die te openen zijn zijn uitgevoerd met een uitzetbeperking en te openen raamdelen op de begane grond zijn voorzien van contrabandewerende roosters. Er is camera observatie van de entree en de omgeving. Een KVJJ heeft in de nacht de deuren van de kamers waarin jongeren worden gehuisvest op slot; daarom zorgt de subsidie-ontvanger voor een 24-uurs wakkere nachtdienst. Tevens heeft iedere kamer een eigen toilet, wastafel en een bed. Er is continu direct toezicht of cameratoezicht op de slaapgang. Tot slot in dit verband draagt de subsidie-ontvanger zorg voor een intercomfunctie vanuit elke kamer met de nachtwacht.

 • Van toepassing verklaring van afdeling 4.2.8 van de Algemene wet bestuursrecht

  Ingevolge artikel 4:58 van de Awb is afdeling 4.2.8 van de Awb van toepassing op het verstrekken van onderhavige subsidie. Daarbij geldt de periode van 1 januari 2023 tot 1 januari 2024 en de periode van 1 januari 2024 tot 1 januari 2025 als boekjaar. Ingevolge artikel 4:67 wordt de subsidie voor de gehele periode (1 januari 2023 tot 1 januari 2025) verleend, bevoorschotting zal per maand plaatsvinden. De aanvrager van de subsidie dient zich rekenschap te geven dat in deze afdeling allerlei vereisten worden gesteld met betrekking tot de aanvraag, de subsidieverlening en de subsidievaststelling. De aanvrager wordt dringend geadviseerd de inhoud van afdeling 4.2.8 tot zich te vernemen.

  In het kader van de toepassing van afdeling 4:2:8 van de Awb bestuursrecht wordt nog het volgende opgemerkt:

  • Onder verwijzing naar de artikelen 4:73, 4:74 en 4:67 van de Awb is de subsidie-ontvanger verplicht om binnen zes maanden na 1 januari 2025 een aanvraag voor subsidievaststelling in te dienen.

  • Bij subsidieverlening zal worden bepaald dat artikel 4:77 van overeenkomstige toepassing is in het geval dat de subsidie-ontvanger in overwegende mate zijn inkomsten ontleend aan de subsidie.

  • Bij de subsidieverlening zal artikel 4:71 van de Awb van toepassing worden verklaard op de onderhavige subsidievestrekking. Dit betekent dat de subsidie-ontvanger voor bepaalde (rechts)handelingen de toestemming van de Minister voor Rechtsbescherming nodig heeft.

  • Bij subsidieverlening zal worden bepaald dat ingevolge artikel 4:79 van de Awb het onderzoek van de accountant zich ook uitstrekt tot naleving van de aan de subsidie verbonden verplichtingen.

  • In aanvulling op artikel 4:70 van de Awb is de subsidie-ontvanger verplicht onverwijld een melding te doen:

   • zodra aannemelijk is dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend niet, niet tijdig of niet geheel zullen worden verricht of dat niet, niet tijdig of niet geheel aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen en voorwaarden zullen worden voldaan;

   • van feiten en omstandigheden die ertoe kunnen leiden tot een intrekking of wijziging van de subsidieverleningsbeschikking, zoals geregeld in artikel 4:48 van de Awb:

   • indien gebeurtenissen voordoen of dreigen voor te doen die invloed kunnen hebben op het doel waarvoor subsidie is verleend of anderszins op de subsidie van invloed kunnen zijn;

   • zodra aannemelijk is dat niet, niet tijdig of niet geheel aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen zal worden voldaan;

   • wanneer hij binnen de regio de beschikking heeft over een gebouw dat voldoet aan alle vereisten die het beoordelingskader (bijlage 6) zijn gesteld en wanneer zijn personele ondersteuning, zoals beschreven in de subsidieaanvraag, operationeel is. Uiterlijk op 1 januari 2023 informeert de subsidie-ontvanger wat de stand van zaken is met betrekking tot het gebouw en het personeel. Indien op 1 januari 2023 de subsidie-ontvanger niet de beschikking heeft over een gebouw dat voldoet aan alle gestelde vereisen of het personeel nog niet operationeel is, kan ingevolge artikel 4:48 van de Awb het besluit tot subsidieverlening worden ingetrokken dan wel gewijzigd.

 • Verplichting om uitvoering te geven aan de aanvraag

  Bij de subsidieverlening zal de subsidie-ontvanger worden verplicht om uitvoering te geven aan hetgeen hij in de aanvraag heeft opgenomen.

6. Redelijke termijn inzake artikel 4:51 van de Algemene wet bestuursrecht

Niet uitgesloten is dat subsidie-ontvangers die in de periode van 2020 tot en met 2022 subsidie hebben ontvangen op grond van Subsidiebeleidsregeling Kleinschalige Voorzieningen voor de regio Den Haag en Rotterdam-Rijnmond, wederom subsidie wordt toegekend op grond van deze regeling voor de periode 2023–2024. Indien dit het geval is zal bij de subsidieverlening worden bepaald dat het jaar 2024 zal worden aangemerkt als een redelijke termijn in de zin van artikel 4:51 van de Awb.

7. Afronding

Alle vertegenwoordigers van geïnteresseerde rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid voor het uitvoeren van deze activiteiten in de regio Rotterdam en Den Haag worden opgeroepen een aanvraag op grond van dit subsidiebeleidskader in te dienen.

Deze subsidieregeling wordt geplaatst op de internetsite van DJI alsmede in de Staatscourant.

De Minister voor Rechtsbescherming,

Namens deze,

M.J.C. Groothuizen

Plaatsvervangend Directeur-Generaal Dienst Justitiële Inrichtingen

Bijlage 1. Gemeenten in de regio Den Haag en Rotterdam-Rijnmond

Regio Den Haag

Gemeente Den Haag

Gemeente Delft

Gemeente Zoetermeer

Gemeente Westland

Gemeente Rijswijk

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Gemeente Wassenaar

Gemeente Midden-Delfland

Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Gemeente Voorschoten

Regio Rotterdam Rijnmond

Gemeente Rotterdam

Gemeente Barendracht

Gemeente Albrandswaard

Gemeente Ridderkerk

Gemeente Goeree Overflakkee

Gemeente Hellevoetsluis

Gemeente Westvoorne

Gemeente Brielle

Gemeente Nissewaard

Gemeente Maassluis

Gemeente Vlaardingen

Gemeente Schiedam

Gemeente Capelle a.d. IJssel

Gemeente Krimpen a.d. IJssel

Gemeente Lansingerland

Bijlage 2. Informatieblad kleinschalige voorzieningen justitiële jeugd voor ketenpartners – juni 2022

Bijlage 268743.png
Bijlage 268744.png
Bijlage 268745.png
Bijlage 268746.png
Bijlage 268747.png
Bijlage 268748.png
Bijlage 268749.png

Bijlage 3. Aanvraagformulier subsidie kleinschalige voorziening justitiële jeugd

Algemene gegevens aanvrager

Naam instelling:

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Adres:

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Telefoonnummer:

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Contactpersoon:

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

IBAN:

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Inschrijfnummer KvK:

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Korte omschrijving instelling:

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Is deze instelling BTW-plichtig ten aanzien van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd?¹

□ Ja

□ Nee

¹ Bent u Btw-plichtig voor deze activiteit(en), dan mag u de btw niet opvoeren in de begroting. U verrekent de btw in uw aangifte omzetbelasting. Wanneer u niet btw-plichtig bent, dan kunt u de btw over bepaalde kostenposten, zoals bijvoorbeeld kosten derden, meenemen in de begroting.

Motivatie

Licht uw motivatie voor deze aanvraag toe.

Activiteiten subsidie

Activiteitenplan per activiteit

Activiteit 1

Beschrijf de visie op hoe de beschermende factoren van de jongere kunnen worden voortgezet of opgestart. Jongere en zijn netwerk hebben zoveel mogelijk de regie. Beschrijf hoe dit gebeurt en in welke mate (ouders, bredere familie, sportclubs, onderwijs, werk en bestaande zorgtrajecten.

Activiteit 2

Beschrijf op welke wijze de rol/taakverdeling tussen samenwerkingspartners wordt vormgegeven (er is duidelijkheid tussen ketenpartner onderling over wie wat doet in het proces). RvdK, 3RO, gemeente, politie, OM, ZM, Jeugdreclassering, jeugdhulp, FCJ’s en samenwerkingsverbanden onderwijs. Hierin is aandacht voor toeleiding, informatie-uitwisseling, regie op het traject en draagvlak in de wijk. Er is een plan van aanpak waarin beschreven staat hoe dit geregeld is of gaat worden.

Activiteit 3

Beschrijf op welke wijze de communicatie wordt vormgegeven met betrekking tot de wijk en ketenpartners.

Activiteit 4

Geef aan in welk pand de jongeren worden gehuisvest. Op 1 januari 2023 is een pand beschikbaar dat voldoet aan de volgende gebouwelijke eisen (zie ook bijlage 6: Programma van Eisen):

 • De voorziening is goed bereikbaar met het openbaar vervoer

 • Er is sprake van een besloten setting

 • Aanwezigheid van eenvoudige éénpersoonskamers, minimaal 8 stuks.

 • Met een afwijkingsmarge van 10% heeft de kamer minimaal een vloeroppervlak van 10 vierkante meter, een breedte van 2 meter en een vrije hoogte van 2,5 meter.

 • Aanwezigheid toilet en wastafel op de kamer

 • Indien er geen douche op de kamer aanwezig is: gescheiden douche-mogelijkheden in het pand voor jongens en meisjes

 • Elke kamer is ingericht met tenminste:

  • a. een spiegel

  • b. een hang-/legkast

  • c. een schrijf-/werktafel

  • d. een stoel

  • e. een bed

  • f. twee contactdozen

 • Kamerdeuren kunnen gedurende de nacht op slot worden gezet door personeel

  • a. De deuren mogen niet automatisch worden ver- of ontgrendeld.

  • b. De kamerdeuren mogen van binnenuit niet van het of op slot kunnen worden gedraaid

  • c. De deur dient aan de binnenzijde wel een klink/draaiknop te hebben om de dagschoot te kunnen bedienen

 • Aanwezigheid van een spreek-/luisterverbinding op de kamers voor communicatie met de beveiligingspost

 • Ramen in buitengevels voldoen aan de volgende eisen: Elke kamer is ingericht met tenminste:

  • a. ramen in buitengevels, waaronder zit-/slaapkamers, dienen te worden uitgevoerd in gehard glas waardoor scherfwerking bij breuk wordt voorkomen

  • b. raamdelen zijn eventueel te openen. Daar waar deze te openen zijn dient het te openen deel te zijn uitgevoerd met een uitzetbeperking (maximale opening 13 cm)

  • c. te openen raamdelen op de begane grond dienen, naast de uitzetbeperking, te allen tijde te zijn voorzien van contrabandewerende roosters

 • Ramen in ruimten waar jongeren kunnen komen zijn van gehard glas

 • Er is gelegenheid in het pand (zelfstandig) om de was te kunnen doen

 • Er is een huiskamer met gemeenschappelijke keuken aanwezig voor gezamenlijk gebruik en de mogelijkheid om gezamenlijk te dineren

 • Er is een mogelijkheid om vanuit deze voorziening in een gecontroleerde buitenomgeving te kunnen vertoeven, zoals een balkon of tuin. Dit betekent automatisch dat deze buitenruimte niet benaderbaar is voor ongenodigden/ onbevoegden.

 • Er is een mogelijkheid om vanuit deze voorziening in een gecontroleerde buitenomgeving te kunnen vertoeven, zoals een balkon of tuin

 • Er is een af te sluiten ruimte t.b.v 24-uurs begeleiding/personeel.

  • a. camerabeelden en intercom dienen ondergebracht te worden in deze 24-uurs post

  • b. de monitoren, alsmede alle overige technische zaken dienen op een ergonomische, overzichtelijke wijze te worden geplaatst

  • c. onbevoegden (bewoners e.d.) mogen geen zicht op de monitoren e.d. kunnen hebben.Er is sprake van continu direct toezicht of cameratoezicht op de slaapgang

 • Er is sprake van continu direct toezicht of cameratoezicht op de slaapgang.

  • a. Er dient sprake te zijn van permanent toezicht op (bewegingen op) de slaapgang, al dan niet uitgevoerd mbv cameratoezicht

  • b. De woonafdelingen worden eventueel ondersteund door cameratoezicht

  • c. Bij gebruik van cameratoezicht dienen beelden opgeslagen te worden conform AVG

 • In de voorziening is het mogelijk om met externe partners in een afgezonderde ruimte te kunnen spreken/vergaderen In de voorziening is het mogelijk om met externe partners in een afgezonderde ruimte te kunnen spreken/vergaderen

 • Er is beschikking over alle noodzakelijke vergunningen (bestemmingsbesluit en brandveiligheid) van de gemeente en andere bestuursorganen of intentieverklaring van gemeente m.b.t. bestemming detentie

Activiteit 5

 • 5.1 Geef een duidelijke beschrijving welk personeel aan de hand van een functiebeschrijving op welke taken wordt ingezet c.q. verantwoorde werktoedeling ex. artikel 4.1.1, lid 1 Jeugdwet2 – beroepsregistratie jeugdhulp professionals bij Skjeugd of BIG.3 Daarnaast is helder aangegeven hoeveel fte per functie benodigd is en met welke kwaliteit, scholing en kennis onderlegd moet zijn.

 • 5.2 Geef een duidelijke beschrijving van hoeveel beroepsgeregisteerde jeugdhulp professionals worden ingezet op de KVJJ.

Activiteit 6

Geef een duidelijke beschrijving van hoe de beveiliging en methode voor begeleiding wordt vormgegeven in de toekomstige KVJJ waarbij wordt gewerkt met relationele beveiliging4 en een rolmodelfunctie van het personeel. De beoogde methode gaat uit van het RNR-model en wordt als zodanig beschreven in het plan van aanpak. De beschrijving wordt ondersteund door onderliggende documentatie en voorbeelden.

Activiteit 7

Beschrijf uw kennis en ervaring met jeugd. Geef helder aan op welke wijze daar op dit moment uitvoering aan gegeven wordt.

Activiteit 8

Beschrijf uw ervaring met samenwerking in de lokale strafrechtketen en geef helder aan waaruit dit blijkt.

Resultaat en of product per activiteit

Wat is het verwachte resultaat van de activiteiten? Omschrijf het resultaat zo SMART mogelijk.

Randvoorwaarden

Welke randvoorwaarden zijn nodig voor het uitvoeren van de activiteiten en hoe wordt aan deze randvoorwaarden voldaan?

Begroting

Geef een duidelijke uiteenzetting van de verwachte (exploitatie)kosten, binnen het maximaal subsidiabel budget van € 1.572.759,- per boekjaar. Beschrijf daarnaast een plan van aanpak om bijdragen van andere ketenpartners te werven, teneinde andere kosten die niet subsidiabel zijn binnen dit maximale subsidie bedrag van € 1.572.759,– per boekjaar, af te kunnen dekken.

Maak hierbij onderscheid in onderstaande onderdelen bij de begroting:

 • Personeelskosten

 • Kosten externe inhuur

 • Materiële kosten

 • Verzorgingskosten

 • Huisvestingskosten – huur

 • Huisvestingskosten – overige

Tijdspad

Zet per activiteit een zo gedetailleerd mogelijk een tijdspad uiteen (i.i.g. per jaar), inclusief oplevering van evt. producten en mijlpalen.

Bijlagen

 • Laatst opgemaakte jaarrekening en jaarverslag

 • indien van toepassing opleidingsplan instelling

 • Competentieprofiel

 • CV bij activiteit 7 en 8

 • indien van toepassing contracten/samenwerkingsovereenkomsten met jeudhulp- en zorgverleners

Ondertekening

De ondertekenaar verklaart:

 • Bevoegd en/of gemachtigd5 te zijn om deze aanvraag te ondertekenen;

 • Kennis te hebben genomen van de geldende wet- en regelgeving op basis waarvan deze subsidie wordt aangevraagd;

 • Deze subsidieaanvraag inclusief bijlagen volledig, juist en naar waarheid te hebben ingevuld.

Voorletters

 

Achternaam

 

Functie

 

Datum

 

Handtekening

 

Bijlage 4

Checklist voor bij subsidieaanvraag mee te zenden stukken:

Bijlage 6. Beoordelingsmatrix kleinschalige voorziening justitiële jeugd

31 mei 2022

Waardering beoordelingsteam

Score

Voldoet uitstekend

9 – 10

Voldoet zeer goed

8 – 9

Voldoet goed

7 – 8

Voldoet ruim voldoende

6 – 7

Voldoet voldoende

5 – 6

Voldoet matig tot onvoldoende

0 – 5

Basisvoorwaarden

Nr.

Gevraagde informatie zoals opgenomen in Offerteaanvraag

Nadere uitwerking beoordelingskader voor beoordelaars

Beoordeling door beoordelaar

1

Er is sprake van een besloten setting

Indien er geen sprake is van een besloten setting, voldoet de locatie niet aan de basisvoorwaarden voor de subsidie-verstrekking.

Score:

Is voldaan aan deze basisvoorwaarde?

Ja / Nee

2

Aanwezigheid van eenvoudige éénpersoonskamers, minimaal 8 stuks.

Met een afwijkingsmarge van 10% heeft de kamer minimaal een vloeroppervlak van 10 vierkante meter, een breedte van 2 meter en een vrije hoogte van 2,5 meter.

Indien de kamers meerpersoonskamers betreffen, voldoet de locatie niet aan de basisvoorwaarden voor de subsidie-verstrekking.

Score:

Is voldaan aan deze basisvoorwaarde?

Ja / Nee

3

Aanwezigheid bed, toilet en wastafel op de kamer

Indien er geen bed, toilet en wastafel aanwezig zijn op de kamers, voldoet de locatie niet aan de basisvoorwaarden voor de subsidie-verstrekking.

Score:

Is voldaan aan deze basisvoorwaarde?

Ja / Nee

4

Kamerdeuren kunnen gedurende de nacht op slot worden gezet door personeel.

a. De deuren mogen niet automatisch worden ver- of ontgrendeld.

b. De kamerdeuren mogen van binnenuit niet van het of op slot kunnen worden gedraaid.

c. De deur dient aan de binnenzijde wel een klink/draaiknop te hebben om de dagschoot te kunnen bedienen

Indien er geen sprake is van een besloten setting, voldoet de locatie niet aan de basisvoorwaarden voor de subsidie-verstrekking.

Score:

Is voldaan aan deze basisvoorwaarde?

Ja / Nee

5

Aanwezigheid van een spreek-/luisterverbinding op de slaapkamers voor communicatie met de beveiligingspost

Indien er geen sprake is van een spreek-/luisterverbinding op de slaapkamers, voldoet de locatie niet aan de basisvoorwaarden voor de subsidie-verstrekking.

Score:

Is voldaan aan deze basisvoorwaarde?

Ja / Nee

6

Ramen in buitengevels voldoen aan de volgende eisen:

a. Ramen in buitengevels, waaronder zit-/slaapkamers, dienen te worden uitgevoerd in gehard glas waardoor scherfwerking bij breuk wordt voorkomen.

b. Raamdelen zijn eventueel te openen. Daar waar deze te openen zijn dient het te openen deel te zijn uitgevoerd met een uitzetbeperking (maximale opening 13 cm).

c. Te openen raamdelen op de begane grond dienen, naast de uitzetbeperking, te allen tijde te zijn voorzien van contrabandewerende roosters.

Indien de ramen in de buitengevels niet voldoen aan de eisen a t/m c, voldoet de locatie niet aan de basisvoorwaarden voor de subsidie-verstrekking.

Score:

Is voldaan aan deze basisvoorwaarde?

Ja / Nee

7

Er is sprake van continu direct toezicht of cameratoezicht op de slaapgang.

a. Er dient sprake te zijn van permanent toezicht op (bewegingen op) de slaapgang, al dan niet uitgevoerd mbv cameratoezicht.

b. De woonafdelingen worden eventueel ondersteund door cameratoezicht.

c. Bij gebruik van cameratoezicht dienen beelden opgeslagen te worden conform AVG

Indien er geen sprake is van continu direct toezicht of cameratoezicht op de slaapgang, voldoet de locatie niet aan de basisvoorwaarden voor de subsidie-verstrekking.

Score:

Is voldaan aan deze basisvoorwaarde?

Ja / Nee

8

Er is camera observatie van de entree en de omgeving.

a. De gehele entreepartij/de centrale hal (binnen en buiten), alsmede het gebied van de gecontroleerde buitenomgeving (tuin en/of balkon) dienen door middel van camera´s te worden gevisualiseerd en de verlichting dient hierop afgestemd te zijn

b. Camerabeelden dienen ondergebracht te worden in de 24-uurs post

Indien er geen sprake is van camera-observatie van de entree en omgeving, voldoet de locatie niet aan de basisvoorwaarden voor de subsidie-verstrekking.

Score:

Is voldaan aan deze basisvoorwaarde?

Ja / Nee

9

De subsidieaanvrager beschikt over alle noodzakelijke vergunningen, waaronder bestemmingsbesluit en brandveiligheid, van de gemeente en andere bestuursorganen. Wat betreft de bestemming volstaat een intentieverklaring mits in de subsidieaanvraag duidelijk wordt gemaakt binnen welke periode de definitieve vergunning wordt afgegegeven.

Indien de noodzakelijke vergunningen/intentieverklaring niet in bezit zijn op 1 januari 2023, voldoet de locatie niet aan de basisvoorwaarden voor de subsidie-verstrekking.

Score:

Is voldaan aan deze basisvoorwaarde?

Ja / Nee

 

Er is voldaan aan alle 9 de basisvoorwaarden

Indien niet voldaan is aan één of meer basisvoorwaarden, wordt het beoordelingskader niet verder ingevuld. De locatie voldoet dan niet aan de minimale gestelde eisen en de subsidie-aanvraag wordt afgewezen.

Score:

Is voldaan aan alle 9 de genoemde basisvoorwaarden?

Ja / Nee

Aanvullende voorwaarden

Nr.

Gevraagde informatie zoals opgenomen in Offerteaanvraag

Nadere uitwerking beoordelingskader voor beoordelaars

Beoordeling door beoordelaar

Weging

10

In de aanvraag wordt de visie op hoe de beschermende factoren van de jongere kunnen worden voortgezet of opgestart omschreven. Jongere en zijn netwerk hebben zoveel mogelijk de regie. Beschrijving van hoe dit gebeurt en in welke mate (ouders, bredere familie, sportclubs, onderwijs, werk en bestaande zorgtrajecten.

• van 0 tot 5 ptn: niet helder is hoe beschermende factoren van de jongere worden voortgezet of opgestart en op welke wijze de jongere en zijn netwerk worden betrokken, of beschrijving daarvan is irreëel

• Van 5 tot 8 ptn: helder is hoe beschermende factoren van de jongere worden voortgezet of opgestart en op welke wijze de jongere en zijn netwerk worden betrokken en wie daarvoor verantwoordelijk is

• Van 8 tot en 10 ptn: helder is hoe beschermende factoren van de jongere worden voortgezet of opgestart en op welke wijze de jongere en zijn netwerk worden betrokken, wie daarvoor verantwoordelijk is en welke werkwijze wordt gevolgd als hierin knelpunten worden ervaren.

Score:

Geef één score voor dit onderdeel van 0 tot 10

Onderbouwing score (positieve en negatieve punten):

20%

11

In de aanvraag wordt beschreven op welke wijze de rol/taakverdeling tussen samenwerkingspartners is vormgegeven (er is duidelijkheid tussen ketenpartner onderling over wie wat doet in het proces). RvdK, 3RO, gemeente, politie, OM, ZM, Jeugdreclassering, jeugdhulp, FCJ’s en samenwerkingsverbanden onderwijs. Hierin is aandacht voor toeleiding, informatie-uitwisseling, regie op het traject en draagvlak in de wijk. Er is een plan van aanpak waarin beschreven staat hoe dit geregeld is of gaat worden.

• van 0 tot 5 ptn: niet alle samenwerkingspartners zijn betrokken of er is onhelder wat de rol en taakverdeling is.

• Van 5 tot 8 ptn: De bekende samenwerkingspartners maken deel uit van het aanbod en rollen en taken zijn duidelijk.

• Van 8 tot en 10 ptn: andere dan reeds bekende samenwerkingspartners maken deel uit van aanbod, rollen en taken zijn duidelijk ingedeeld, met aandacht voor de genoemde punten. Aangegeven wordt waar de meerwaarde zit, niet alleen benoemen maar ook toelichting

Score:

Geef één score voor dit onderdeel van 0 tot 10

Onderbouwing score (positieve en negatieve punten):

20%

12

In de aanvraag wordt beschreven op welke wijze de communicatie wordt vormgegeven met betrekking tot de wijk en ketenpartners.

• van 0 tot 5 ptn: er is geen communicatie plan uitgewerkt en/of er is onvoldoende aandacht voor bepaalde onderdelen.

• Van 5 tot 8 ptn: er is een uitgewerkt communicatieplan waarin aandacht is voor de wijk en ketenpartners.

• Van 8 tot en met 10 ptn: er is een uitgewerkt communicatieplan waarbij een aanpak is wie wanneer en hoe wordt geïnformeerd.

Score:

Geef één score voor dit onderdeel van 0 tot 10

Onderbouwing score (positieve en negatieve punten):

5%

13

In de aanvraag wordt aangegeven in welk pand de jongeren worden gehuisvest. Op 1 januari 2023 is een pand beschikbaar dat voldoet aan de volgende gebouwelijke eisen:

 

Score:

Geef één score voor dit onderdeel van 0 tot 10

Onderbouwing score (positieve en negatieve punten):

10%

13.1

– De voorziening is goed bereikbaar met het OV

Bij de toekenning van ptn wordt gebruik gemaakt van de site van OV9292.

• 0 ptn: geen openbaar vervoer op minder dan 20 minuten loopafstand

• van 1 tot 3 ptn: er is minstens elk half uur openbaar vervoer op 20 minuten loopafstand

• van 3 tot 6 ptn: er is minstens elk half uur openbaar vervoer op tussen 10 en 20 minuten loopafstand

• van 6 ptn 10: er is minstens elk half uur openbaar vervoer op minder dan 10 minuten loopafstand

   

13.2

– Gescheiden douche-mogelijkheden in het pand voor jongens en meisjes.

Mits er geen douche op de kamer aanwezig is.

• 0 ptn: indien er geen gescheiden douche-mogelijkheid is

• 10 ptn: indien er een gescheiden douche-mogelijkheid is of indien douche aanwezig is op élke kamer

   

13.3

– Elke kamer is ingericht met tenminste:

a. een spiegel

b. een hang-/legkast

c. een schrijf-/werktafel

d. een stoel

e. twee contactdozen

• 0 ptn: indien één kamer niet voldoet aan a t/m e

• 10 ptn: indien alle kamers voldoen a t/m e

   

13.4

– Ramen in ruimten waar jongeren kunnen komen zijn van gehard glas

• 0 ptn: indien niet alle ramen in ruimten waar jongeren kunnen komen van gehard glas zijn

• 10 ptn: indien alle ramen in ruimten waar jongeren komen van gehard glas zijn

   

13.5

– Er is gelegenheid in het pand (zelfstandig) om de was te kunnen doen

• 0 ptn: indien er geen gelegenheid wasmogelijkheid is

• 5 ptn: indien er een gelegenheid is de was te doen, die niet zelfstandig is

• 10 ptn: indien er gelegenheid is zelfstandig om de was te kunnen doen

   

13.6

– Er is een huiskamer met gemeenschappelijke keuken aanwezig voor gezamenlijk gebruik en de mogelijkheid om gezamenlijk te dineren

• Van 1 tot 5 ptn: ruimte van minder dan 25 vierkante meter

• Van 5 tot 8 ptn: 25 tot 40 vierkante meter

• Van 8 tot en met 10 ptn: meer dan 40 vierkante meter

   

13.7

– Er is een mogelijkheid om vanuit deze voorziening in een gecontroleerde buitenomgeving te kunnen vertoeven, zoals een balkon of tuin.

Dit betekent automatisch dat deze buitenruimte niet benaderbaar is voor ongenodigden/onbevoegden

• 0 ptn: indien er geen besloten balkon of tuin is.

• 10 ptn: indien er een besloten balkon of tuin is.

   

13.8

– Er is een af te sluiten ruimte t.b.v 24-uurs begeleiding/personeel.

a. Camerabeelden en intercom dienen ondergebracht te worden in deze 24-uurs post

b. De monitoren, alsmede alle overige technische zaken dienen op een ergonomische, overzichtelijke wijze te worden geplaatst

c. Onbevoegden (bewoners e.d.) mogen geen zicht op de monitoren e.d. kunnen hebben

• 0 ptn: indien er geen af te sluiten ruimte t.b.v 24-uurs begeleiding/personeel aanwezig is doe voldoet aan a t/m c.

• 10 ptn: indien er een af te sluiten ruimte t.b.v 24-uurs begeleiding/personeel aanwezig is die voldoet aan a t/m c.

   

13.9

– In de voorziening is het mogelijk om met externe partners in een afgezonderde ruimte te kunnen spreken/vergaderen

• 0 tot 5 ptn: ruimte van minder dan 10 vierkante meter

• Van 5 tot 8 ptn: 20 vierkante meter

• Van 8 tot en met 10 ptn: meer dan 20 vierkante meter

   

14.1

In de aanvraag is een duidelijke beschrijving opgenomen welk personeel aan de hand van een functiebeschrijving op welke taken wordt ingezet c.q. verantwoorde werktoedeling ex. artikel 4.1.1, lid 1 Jeugdwet¹ – beroepsregistratie jeugdhulp professionals bij Skjeugd of BIG.² Daarnaast is helder aangegeven hoeveel fte per functie benodigd is en met welke kwaliteit, scholing en kennis onderlegd moet zijn

• van 0 tot 5 ptn: onduidelijk is welke fte op welke taken wordt ingezet,

• van 5 tot 8 ptn: Duidelijk is welke fte op welke taken wordt ingezet.

• van 8 tot en met 10 ptn: Duidelijk is welke fte op welke taken wordt ingezet. Dit is beschreven in een professioneel statuut.

Score:

Geef één score voor dit onderdeel van 0 tot 10

Onderbouwing score (positieve en negatieve punten):

5%

14.2

In de aanvraag is een duidelijke beschrijving opgenomen hoeveel beroepsgeregisteerde jeugdhulp professionals wordt ingezet op de KVJJ.

• van 0 tot 5 ptn: Er zijn minder dan twee beroepsgeregistreerde medewerkers in het team.

• van 5 tot 8 ptn: Er zijn minstens twee beroepgeregistreerde medewerkers in het team.

• 8 ptn: 3–5 geregistreerde medewerkers

9 ptn: 6–7 geregistreerde medewerkers

• 10 ptn: 8 of meer geregistreerde medewerkers

Score:

Geef één score voor dit onderdeel van 0 tot 10

Onderbouwing score (positieve en negatieve punten):

5%

15

In de aanvraag is een duidelijke beschrijving opgenomen van hoe de beveiliging en methode voor begeleiding wordt vormgegeven in de toekomstige KVJJ waarbij wordt gewerkt met relationele beveiliging³ en een rolmodelfunctie van het personeel. De beoogde methode gaat uit van het RNR-model en wordt als zodanig beschreven in het plan van aanpak. De beschrijving wordt ondersteund door onderliggende documentatie en voorbeelden.

• van 0 tot 5 ptn: onduidelijk is hoe wordt gewerkt vanuit de RNR-principes en hoe wordt gewerkt met relationele beveiliging.

• van 5 tot 8 ptn: duidelijk is hoe wordt gewerkt vanuit de RNR-principes en hoe wordt gewerkt met relationele beveiliging.

• van 8 tot en met 10 ptn: Duidelijk is hoe wordt gewerkt vanuit de RNR-principes en hoe wordt gewerkt met relationele beveiliging. Hiermee is al aantoonbaar ervaring opgedaan.

Score:

Geef één score voor dit onderdeel van 0 tot 10

Onderbouwing score (positieve en negatieve punten):

5%

16

In de aanvraag is een duidelijke uiteenzetting van de verwachte (exploitatie)kosten aanwezig, die binnen het maximaal subsidiabel budget van € 1.572.759,– per boekjaar blijft. Er is een plan van aanpak om bijdragen van andere ketenpartners te werven, teneinde andere kosten die niet subsidiabel zijn binnen dit maximale subsidie bedrag van € 1.572.759,– per boekjaar, af te kunnen dekken.

• van 0 tot 5 ptn: Aanbod valt binnen de € 1,57 miljoen per jaar maar een duidelijk uiteengezette begroting ontbreekt en/of er is sprake van een disbalans in de begroting.

• van 5 tot 8 ptn: Aanbod valt binnen de € 1,57 miljoen per jaar en er is sprake van een duidelijk uiteengezette begroting. De begroting is echter niet geheel in balans.

• van 8 tot en met 10 ptn: Aanbod valt binnen de € 1,57 miljoen per jaar en er is sprake van een duidelijk uiteengezette begroting. De begroting is in balans.

Score:

Geef één score voor dit onderdeel van 0 tot 10

Onderbouwing score (positieve en negatieve punten):

10%

17

De aanvrager heeft kennis en ervaring met jeugd. Geef helder aan op welke wijze daar op dit moment uitvoering aan gegeven wordt.

• van 0 tot 5 ptn: niet helder is of er kennis en ervaring is met jeugd(hulp).

• van 5 tot 8 ptn: helder is hoe de aanbieder kennis en ervaring heeft met jeugd(hulp) en er is aangegeven hoe daar uitvoering aan gegeven wordt.

• van 8 tot 10 ptn: helder is hoe de aanbieder kennis en ervaring heeft met jeugd(hulp), er is aangegeven hoe daar uitvoering aan gegeven wordt en hoe dat past op het KV aanbod. Multiproblematiek complexiteit.

Score:

Geef één score voor dit onderdeel van 0 tot 10

Onderbouwing score (positieve en negatieve punten):

15%

18

De aanvrager heeft ervaring met samenwerking in de lokale strafrechtketen en geeft helder aan waaruit dit blijkt.

• van 0 tot 5 ptn: niet helder of aanbieder ervaring met samenwerking in de strafrechtketen

• van 5 tot 8 ptn: helder is helder dat aanbieder ervaring heeft met samenwerking in de strafrechtketen. Er is sprake van ervaring van minimaal 2 jaar.

• van 8 tot en met 10 ptn: helder is of aanbieder ervaring heeft met samenwerking in de strafrechtketen. Er is sprake van ervaring van meer dan 2 jaar.

Score:

Geef één score voor dit onderdeel van 0 tot 10

Onderbouwing score (positieve en negatieve punten):

5%

¹ Link naar verantwoorde werktoedeling:https://skjeugd.nl/wp-content/uploads/2017/12/Afwegingskader-norm-verantwoorde-werktoedeling.pdf

² Voor de inzet van jeugdhulp professionals is het kwaliteitskader van toepassing: https://professionaliseringjeugdhulp.nl/assets/brochures/kwaliteitskader-Jeugd-v2.1.pdf

³ http://awrj.nl/projecten/monitoring-risicojeugd/: zie Eindrapportage monitor KV proeftuinen

 1. TK 2018–2019, 28 741, nr. 53 ^ [1]
 2. Link naar verantwoorde werktoedeling:https://skjeugd.nl/wp-content/uploads/2017/12/Afwegingskader-norm-verantwoorde-werktoedeling.pdf ^ [2]
 3. Voor de inzet van jeugdhulp professionals is het kwaliteitskader van toepassing: https://professionaliseringjeugdhulp.nl/assets/brochures/kwaliteitskader-Jeugd-v2.1.pdf ^ [3]
 4. http://awrj.nl/projecten/monitoring-risicojeugd/: zie Eindrapportage monitor KV proeftuinen ^ [4]
 5. Voeg een machtiging bij als bijlage bij dit formulier. ^ [5]
Naar boven