Model Jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2021

[Regeling materieel uitgewerkt per 28-06-2024.]
Geraadpleegd op 02-10-2023.
Geldend van 28-06-2022 t/m heden

Model Jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2021

1. Algemeen

1.1. Inleiding

Het CAK is een zelfstandig bestuursorgaan met een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het CAK is belast met het uitvoeren van uit wetten en regelingen voortvloeiende (publiekrechtelijke) werkzaamheden.

Op 1 januari 2017 is de uitvoering van de burgerregelingen en de buitenlandtaak overgegaan van Zorginstituut Nederland (het Zorginstituut) naar het CAK. Als gevolg hiervan dient het CAK zich over het jaar 2021 te verantwoorden over de uitvoering van de burgerregelingen en de buitenlandtaak.

Hierbij treft u het Model Jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen (inclusief buitenlandtaak) aan, ten behoeve van de door het CAK op te stellen bestuurlijke verantwoording burgerregelingen over het jaar 2021. In dit model worden de criteria aangegeven waaraan de bestuurlijke verantwoording burgerregelingen moet voldoen.

In dit model zijn zowel de burgerregelingen als de buitenlandtaak opgenomen. Op de werkvloer van het CAK wordt over beide taken gesproken als burgerregelingen. Om die reden spreken wij in dit model verder over de burgerregelingen.

Dit hoofdstuk beschrijft de verantwoordingsplicht van het CAK over de uitvoering van de burgerregelingen. Het inhoudelijk takenpakket van de burgerregelingen vloeit voort uit internationale en nationale wet- en regelgeving. Dit zijn de Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet langdurige zorg (Wlz), de Europese Verordeningen (EG) nrs. 883/2004 betreffende de coördinatie van de sociale zekerheidsstelsels en 987/2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de sociale zekerheidsstelsels, de Europese Richtlijn 2011/24/EU betreffende de toepassing van de rechten van patiënten bij grensoverschrijdende zorg en diverse bilaterale sociale zekerheidsverdragen.

De burgerregelingen bestaan uit 18 specifieke taken en regelingen:

 • 1. Onverzekerbare vreemdelingenregeling;

 • 2. Gemoedsbezwaardenregeling;

 • 3. Onverzekerdenregeling;

 • 4. Wanbetalersregeling;

 • 5. Verstrekking compensatiebijdrage aan zorgverzekeraars voor het verzekerd houden van wanbetalers;

 • 6. Overgangsregeling Missionarissen;

 • 7. Overgangsregeling AWBZ-zorg buitenland;

 • 8. Beheerskosten overgangsregeling AWBZ-zorg buitenland;

 • 9. Administratie en inning bijdrage verdragsgerechtigden (verzekeringskantoor);

 • 10. Verrekening zorglasten met verdragslanden (verbindingsorgaan);

 • 11. Verrekeningen verdragslanden via Orgaan van de woonplaats;

 • 12. Beheerskosten Orgaan van de woonplaats;

 • 13. Verrekeningen verdragslanden via Orgaan van de verblijfplaats;

 • 14. Verrekening zorglasten Bevoegd orgaan voor tijdelijk verblijf van Nederlandse verdragsgerechtigden;

 • 15. Beheerskosten Orgaan van de verblijfplaats en Bevoegd orgaan voor tijdelijk verblijf van Nederlands verdragsgerechtigden;

 • 16. Vorderingen op zorgverzekeraars inzake verdragen;

 • 17. Beheerskosten medefinanciering sociaal attachés;

 • 18. Vrijwillige Overeenkomst Zorgkostendekking (VOZD).

Daarnaast is het CAK verantwoordelijk voor de verstrekking van de Schengen- en Engelstalige medicijnverklaringen voor medicijnen die onder de Opiumwet vallen. Het CAK legt jaarlijks verantwoording af over hoeveel Schengen- en Engelstalige medicijnverklaringen zijn afgegeven in het verantwoordingsjaar inclusief een prognose van het verwachte aantal aanvragen voor het volgende jaar. Ook voert het CAK namens de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in mandaat de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden (SOV) uit. Op verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van VWS) legt het CAK hier separaat verantwoording over af. Verder voert het CAK de taken uit voor het Nationale Contactpunt grensoverschrijdende zorg voor wat betreft het verschaffen van algemene informatie.

In de bestuurlijke verantwoording burgerregelingen wordt de verantwoording van de afgifte van de Schengen- en Engelstalige medicijnverklaringen en de bijlage van de verantwoording met controleverklaring van de SOV in de andere informatie opgenomen (zie paragraaf 2.1.1).

Hoofdstuk 2 beschrijft ook welke verantwoordingsdocumenten het CAK voor het jaar 2021 moet aanleveren bij het Ministerie van VWS, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Zorginstituut Nederland, voor de verantwoording over de uitvoering van deze 18 regelingen en de Schengen- en Engelstalige medicijnverklaringen.

Het CAK heeft als zelfstandig bestuursorgaan te maken met wet- en regelgeving en volgt zover van toepassing de Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners van de Handvestgroep Publiek Verantwoorden van november 2015.1 De Regeling bezoldiging en beheerskosten zelfstandige bestuursorganen VWS 2018 en de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen maken hier onderdeel van uit en zijn van toepassing op het CAK. Nadere afspraken tussen het CAK en het Ministerie van VWS over de samenwerking en afstemming op het gebied van sturing, verantwoording en toezicht liggen vast in het ‘Governance arrangement tussen het CAK en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport’ van 7 juni 2019.

1.2. Publicatie in Staatscourant

Op basis van artikel 27 en artikel 31 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) kan de NZa regels stellen voor de wijze waarop het CAK haar verantwoordingsdocumenten inricht. Door middel van dit model wordt hier invulling aan gegeven.

De Raad van Bestuur van de NZa heeft op 31 mei 2022 dit ‘Model Jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2021’ vastgesteld. Dit model treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin dit model is geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2021. U kunt dit model raadplegen via www.nza.nl.

1.3. Taken onder beoordeling van VWS

Het Ministerie van VWS beoordeelt de uitvoering van de (begrotingsgefinancierde) burgerregelingen. Deze betreffen:

 • 1. Onverzekerbare vreemdelingenregeling.

 • 2. Gemoedsbezwaardenregeling.

Daarnaast beoordeelt het Ministerie van VWS:

1.4. Taken onder toezicht van de NZa

Sinds 1 januari 2019 houdt de NZa toezicht op de rechtmatige uitvoering van de premiegefinancierde burgerregelingen door het CAK. Dit betreft het toezicht op de:

 • 3. Onverzekerdenregeling;

 • 4. Wanbetalersregeling;

 • 5. Verstrekking compensatiebijdrage aan zorgverzekeraars voor het verzekerd houden van wanbetalers;

 • 6. Overgangsregeling Missionarissen;

 • 7. Overgangsregeling AWBZ-zorg buitenland;

 • 8. Beheerskosten overgangsregeling AWBZ-zorg buitenland;

 • 9. Administratie en inning bijdrage verdragsgerechtigden (verzekeringskantoor);

 • 10. Verrekening zorglasten met verdragslanden (verbindingsorgaan);

 • 11. Verrekening zorglasten verdragslanden via Orgaan van de woonplaats;

 • 12. Beheerskosten Orgaan van de woonplaats;

 • 13. Verrekening zorglasten verdragslanden via Orgaan van de verblijfplaats;

 • 14. Verrekening zorglasten via Bevoegd orgaan voor tijdelijk verblijf van Nederlandse verdragsgerechtigden;

 • 15. Beheerskosten Orgaan van de verblijfplaats en Bevoegd orgaan voor tijdelijk verblijf van Nederlandse verdragsgerechtigden;

 • 16. Vorderingen op zorgverzekeraars inzake verdragen;

 • 17. Beheerskosten medefinanciering sociaal attachés.

In afwachting van inwerkingtreding van de betreffende onderdelen uit de Verzamelwet VWS 2018 neemt de NZa bij de beoordeling van de bestuurlijke verantwoording CAK burgerregelingen 2021 mee:

 • 18. Vrijwillige overeenkomst zorgkostendekking (VOZD).2

Naast de burgerregelingen houdt de NZa toezicht op de uitvoering van de eerdere (premiegefinancierde) wettelijke taken door het CAK, dit betreft:

Deze regelingen worden verantwoord in de bestuurlijke verantwoording CAK en maken onderdeel uit van het Model Jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording (zie paragraaf 2.1 ad. 3).

1.5. Scope model

Om toezicht te kunnen uitoefenen, moeten de NZa en het Ministerie van VWS over informatie beschikken. Artikel 27 van de Wmg en artikel 6.2.6 van de Wlz (juncto artikel 4.3.1 van de Wlz) wijzen de verantwoordingsdocumenten en de accountantsproducten aan die jaarlijks door het CAK moeten worden ingediend. Op basis van artikel 27 en artikel 31 van de Wmg kan de NZa regels stellen over de inhoud en inrichting van de verantwoordingsdocumenten en de accountantsproducten.

Dit model vormt een uitwerking van de afspraken voor de bestuurlijke verantwoording burgerregelingen als onderdeel van het financieel verslag van het CAK. De regels voor de accountantscontrole en de op te leveren accountantsproducten heeft de NZa vastgelegd in het Protocol accountantsonderzoek CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2021 (protocol).

In dit model wordt voor het verantwoordingsjaar 2021 (vanaf paragraaf 2.1.1) uitsluitend nader ingegaan op het toezicht op de burgerregelingen en de afgifte van de Schengen- en Engelstalige medicijnverklaringen. De overige toezichtstaken zijn nader geregeld in de Regeling bezoldiging en beheerskosten zelfstandige bestuursorganen VWS, het Model Jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording 2021 en de eisen die het Ministerie van VWS heeft gesteld voor de financiële verantwoording over de uitvoering van de SOV (deze verantwoording wordt wel opgenomen in de andere informatie van het model bestuurlijke verantwoording burgerregelingen). Voor het totaaloverzicht van de verantwoordingsstructuur van het CAK en de daarmee gemoeide specifieke richtlijnen voor de verschillende verantwoordingsdocumenten wordt verder verwezen naar hoofdstuk 2.

De verantwoording en controle van de bestuurlijke verantwoording burgerregelingen in het model en protocol 2021 sluiten aan bij hetgeen is bepaald in artikel 27 van de Wmg en artikel 6.2.6 van de Wlz juncto artikel 4.3.1 van de Wlz). In deze bepalingen staat dat de externe accountant een verklaring omtrent de getrouwheid en rechtmatigheid afgeeft. Dit is een wijziging van de verantwoording en controle van de bestuurlijke verantwoording burgerregelingen ten opzichte van het model en protocol 2020.

2. Verantwoordingsstructuur

Het CAK moet op grond van artikel 27 van de Wmg en artikel 6.2.6 van de Wlz vóór 1 juli3 van het jaar volgend op het verantwoordingsjaar bij het Ministerie van VWS en de NZa de volgende verantwoordingsdocumenten, inclusief accountantsproducten, aanleveren:

 • een financieel verslag;

 • een uitvoeringsverslag.

2.1. Financieel verslag

Het financieel verslag bestaat uit vier financiële verantwoordingen. Alleen de vierde verantwoording valt onder de reikwijdte van dit model:

Ad 1: de jaarrekening

Uit de uitvoering van de voorgenoemde publiekrechtelijke taken en regelingen vloeien voor het CAK beheerskosten voort. De beheerskosten worden door het Ministerie van VWS aan het CAK verstrekt. De jaarlijkse verantwoordingsplicht van het CAK over de besteding van de door het Ministerie van VWS verstrekte beheerskosten is onder andere opgenomen in de jaarrekening. De nadere eisen die worden gesteld aan de jaarrekening zijn met ingang van 1 januari 2020 opgenomen in de Regeling bezoldiging en beheerskosten zelfstandige bestuursorganen VWS 2018 en het accountantsprotocol als bijlage hiervan.

Ad 2: de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden

Over de SOV heeft het CAK op verzoek van het Ministerie van VWS separaat een verantwoording opgesteld voorzien van een controleverklaring van de externe accountant. De nadere eisen voor deze verantwoording over de uitvoering van de SOV zijn opgesteld door het Ministerie van VWS.4 Deze verantwoording wordt als bijlage opgenomen onder de andere informatie bij de bestuurlijke verantwoording burgerregelingen.

Ad 3: bestuurlijke verantwoording

In de bestuurlijke verantwoording (over onder meer de eigenbijdrageregelingen Wlz en Wmo en de uitbetaling van zorgaanspraken namens de Wlz-uitvoerders aan de Wlz-zorgaanbieders) wordt verantwoording afgelegd over het financieel beheer ter borging van de rechtmatigheid en doelmatigheid van de uitvoering van de wettelijke taken door het CAK en de rechtmatige totstandkoming van de financiële stromen en de daaraan gerelateerde activa en passiva. De nadere eisen die worden gesteld aan de totstandkoming van deze bestuurlijke verantwoording van het CAK zijn opgenomen in het Model Jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording 2021.

Ad 4: bestuurlijke verantwoording burgerregelingen

In de bestuurlijke verantwoording burgerregelingen legt het CAK verantwoording af over het financieel beheer ter borging van de rechtmatigheid van de uitvoering van de taken en regelingen door het CAK en de rechtmatige totstandkoming van de daaruit voortvloeiende baten en lasten en activa en passiva van de financiële stromen volgens de verslaggevings- en inrichtingsvereisten zoals opgenomen in dit model.

2.1.1. Bestuurlijke verantwoording burgerregelingen als onderdeel van financieel verslag

De bestuurlijke verantwoording burgerregelingen bestaat uit drie componenten:

 • 1. financiële overzichten van baten en lasten en toelichtingen daarop;

 • 2. financiële overzichten van activa en passiva en toelichtingen daarop;

 • 3. andere informatie die minimaal uit de volgende onderdelen bestaat:

  • a. voorwoord en inleiding;

  • b. de verantwoording over ordelijkheid en controleerbaarheid van het gevoerde financieel beheer van de wettelijke taken;

  • c. de verantwoording over de borging van de rechtmatigheid van de financiële stromen;

  • d. de bestuursverklaring met eventuele bijlagen;

  • e. de verantwoording over hoeveel Schengen- en Engelstalige medicijnverklaringen zijn afgegeven in het verantwoordingsjaar, inclusief een prognose van het verwachte aantal aanvragen voor het volgende jaar;

  • f. de bijlage over de verantwoording van de uitvoering van de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden (conform de verantwoording zoals genoemd in paragraaf 2.1 puntpunt 2);

  • g. de verantwoording over klachten en bezwaarschriften;

  • h. de verantwoording over de opvolging verbeterpunten vorige verslagjaar – NZa;

  • i. de verantwoording over de uitvoering van de hersteloperatie Kinderopvangtoeslag (KOT).

Ad 1 en 2 ‘financiële overzichten’

In de financiële overzichten worden de baten en lasten van de financiële stromen opgenomen in een totaaloverzicht en in specificatieoverzichten per financiële stroom met toelichtingen daarop.

In de financiële overzichten worden de activa en passiva van de financiële stromen opgenomen in een totaaloverzicht en in specificatieoverzichten per regeling, minimaal in verloopoverzichten met balansstanden, balansmutaties en vergelijkende cijfers, met toelichtingen daarop.

In de toelichting wordt per financiële stroom opgenomen welke taken het CAK uitvoert, het normenkader, de gehanteerde waarderingsgrondslag, eventuele bijzonderheden en/of analyse van financiële ontwikkelingen ten overstaan van voorgaand boekjaar. Van de activa en passiva worden minimaal verloopoverzichten en toelichtingen opgenomen van vorderingen en schulden. Dit betreft in het bijzonder de verloopoverzichten van de rekening-courantposities en de openstaande vorderingen en een uitsplitsing per financiële stroom (m.u.v. de baten en lasten van het verbindingsorgaan) voor de rekening courant CAK – Zorginstituut.

Toelichting bij de ‘analyse debiteurenpositie’

Het CAK neemt in de financieel overzichten van de activa en passiva, indien van toepassing, per financiële stroom debiteurenvorderingen op. Deze vorderingen worden gewaardeerd tegen de reële waarde, gewoonlijk de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen (zie bijlage 1). In de toelichting wordt een nadere uiteenzetting gegeven. Het Zorginstituut verzoekt voor zijn informatiebehoefte dat in de toelichting specifieke aandacht wordt gegeven aan de waardering van de waarde van de vorderingen.

Daarnaast dient in de toelichting het verloop van de voorziening wegens oninbaarheid van vorderingen op onverzekerden en wanbetalers te worden weergegeven. Het CAK vormt deze onder andere op basis van de incassoresultaten uit het verleden en met inachtneming van de procedures zoals vastgelegd in het debiteurenbeleid van het CAK ‘de regeling verdragsgerechtigden’ en ‘Wanbetalers- en onverzekerdenregeling CAK’, alsmede de bepalingen uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb) omtrent verjaring.

De te hanteren sjablonen en modellen die gebruikt worden in de bestuurlijke verantwoording burgerregelingen volgen de inrichtingsvoorschriften zoals opgenomen in bijlage 3 van dit model en worden vooraf met partijen afgestemd. De te hanteren uitgangspunten en waarderingsgrondslagen zijn opgenomen in bijlage 1 van dit model.

Ad 3: ‘andere informatie’

De andere informatie in de bestuurlijke verantwoording bestaat minimaal uit bovengenoemde onderdelen a tot en met i.

Onderdeel a ‘het voorwoord en de inleiding’

In het voorwoord en de inleiding geeft de Raad van Bestuur van het CAK een algemene uiteenzetting over de gang van zaken in het verslagjaar.

Onderdeel b ‘de verantwoording over de ordelijkheid en controleerbaarheid van het financieel beheer’

In dit onderdeel beschrijft het CAK onder andere in hoeverre de organisatorische maatregelen ter borging van de rechtmatigheid gedurende het verantwoordingsjaar 2021 hebben gefunctioneerd. Voor een nadere toelichting op de minimaal voorgeschreven inhoudelijke aandachtpunten wordt verwezen naar paragraaf 3.1.

Gelet op de positie en de taken van het CAK is het rechtmatigheidsbegrip naar de 18 specifieke burgerregelingen, zoals opgenomen in paragraaf 1.1, onder te verdelen. Als in deze taken en regelingen wordt voldaan aan de voorschriften van de wet- en regelgeving, dan zijn de betreffende processen en de daaruit voortvloeiende baten en lasten en activa en passiva van de financiële stromen als rechtmatig aan te merken. Voor specifieke taken en regelingen zijn de toezichtstaken verdeeld tussen het Ministerie van VWS en de NZa (zie paragraaf 1.3 en 1.4). In de paragrafen van hoofdstuk 4 is het rechtmatigheidsbegrip (zie paragraaf 3.3.) per taak of regeling uitgewerkt. Ook wordt aangegeven hoe dit begrip concreet ingevuld moet worden, met een directe koppeling naar de betreffende financiële stroom.

Onderdeel c ‘de verantwoording over de borging van de rechtmatigheid van de financiële stromen’

Bij de verantwoording over de borging van de rechtmatigheid geeft het CAK aan op welke manier en in hoeverre de rechtmatigheid van de in de bestuurlijke verantwoording burgerregelingen opgenomen financiële stromen is gewaarborgd.

Onderdeel d ‘de bestuursverklaring’

In de bestuursverklaring geeft de Raad van Bestuur van het CAK aan of de informatie in de bestuurlijke verantwoording burgerregelingen een getrouw beeld geeft van de uitvoering van de burgerregelingen, in overeenstemming met het model en de terzake voor het CAK geldende wet- en regelgeving (rechtmatige uitvoering van de burgerregelingen).

Onderdeel e ‘de verantwoording Schengen- en Engelstalige medicijnverklaringen’

Op 14 maart 2014 heeft het CAK van het Ministerie van VWS de opdracht gekregen om met ingang van 1 januari 2015 zelfstandig de Schengen- en Engelstalige medicijnverklaringen af te geven. Indien een burger naar het buitenland reist en medicijnen bij zich heeft die een of meer bestanddelen bevatten die onder de Opiumwet vallen, is de burger verplicht een om een Schengen- of Engelstalige medicijnverklaring bij zich te dragen. Ten aanzien van de beide verklaringen gelden specifieke regels.

Het CAK neemt in de andere informatie van de bestuurlijke verantwoording burgerregelingen op hoeveel Schengen- en Engelstalige medicijnverklaringen zijn afgegeven in het verslagjaar. Verder wordt een prognose opgenomen van het verwachte aantal aanvragen voor het volgende jaar.

Er is geen specifieke financiële stroom voor de afgifte van de Schengen- en Engelstalige medicijnverklaringen. De door het CAK in dit kader gemaakte kosten worden verantwoord onder de beheerskosten van het CAK. Deze kosten worden verantwoord in de jaarrekening van het CAK.

Onderdeel f ‘bijlage verantwoording Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden

Over de uitvoering van de SOV stelt het CAK op verzoek van het Ministerie van VWS separaat een verantwoording op, voorzien van een controleverklaring van de externe accountant. Volledigheidshalve neemt het CAK in de bestuurlijke verantwoording burgerregelingen de bijlage op over de rechtmatige uitvoering van de SOV in 2021 (deze bijlage is gelijk aan de verantwoording conform paragraaf 2.1 ad. 2).

Onderdeel g ‘de verantwoording over klachten en bezwaar’

Het CAK geeft in de bestuurlijke verantwoording burgerregelingen aan op welke wijze in de organisatie is verankerd dat klachten en bezwaren van klanten op een zorgvuldige, klantgerichte en voortvarende wijze worden behandeld. Het CAK moet de klachten en bezwaarschriften behandelen conform de Awb.

In de bestuurlijke verantwoording burgerregelingen besteedt het CAK aandacht aan de organisatorische borging van de behandeling van klachten- en bezwaarschriften binnen het CAK. Het CAK geeft ook aan op welke wijze lering wordt getrokken uit de ontvangen klachten en bezwaarschriften en tot welke concrete verbeteringen in de uitvoering dit heeft geleid.

Onderdeel h ’de verantwoording over de opvolging verbeterpunten vorige verslagjaar – NZa’

Het CAK geeft hierbij in een totaaloverzicht toelichting op de stand van zaken en de voortgang in de opvolging van verbeterpunten waarover de NZa heeft gerapporteerd in de toezichtsrapportage(s) over de uitvoering van de wettelijke taken door het CAK.

Onderdeel i ‘de verantwoording over de uitvoering van de hersteloperatie Kinderopvangtoeslag (KOT)’.

In bijlage 4 van dit model is in detail beschreven wat deze verantwoording omvat en waar deze verantwoording aan moet voldoen.

2.2. Uitvoeringsverslag

De eisen die gesteld worden aan het uitvoeringsverslag zijn nader uitgewerkt in de Regeling bezoldiging en beheerskosten zelfstandige bestuursorganen VWS 2018 en het accountantsprotocol als bijlage hiervan. Deze eisen voor de inrichting van het uitvoeringsverslag zijn niet van toepassing op de bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2021. Wel kunnen in het uitvoeringsverslag eventueel onderwerpen zijn opgenomen die betrekking hebben op alle wettelijke taken die worden uitgevoerd door het CAK.

2.3. Taken van het Ministerie van VWS en de NZa

Het Ministerie van VWS en de NZa maken bij het beoordelen van de rechtmatige uitvoering van de burgerregelingen zoveel mogelijk gebruik van de verantwoordingsdocumenten van het CAK en van de controleverklaring en het accountantsverslag van de externe accountant. Daarbij beoordelen het Ministerie van VWS en de NZa de door de externe accountant uitgevoerde werkzaamheden en stellen zij op basis van de bevindingen de eigen onderzoekswerkzaamheden vast. Het Ministerie van VWS is op basis van de Comptabiliteitswet en de NZa is op basis van de Wmg5 wettelijk bevoegd om stukken uit het accountantsdossier te kopiëren en/of digitaal op te vragen. Het protocol accountantsonderzoek bevordert een doelmatige controle- en toezichtstructuur.

Op grond van de op deze wijze verzamelde informatie vormt de NZa zich een bestuurlijk oordeel over de rechtmatige uitvoering door het CAK van de burgerregelingen. De NZa brengt verslag uit van haar bevindingen aan het CAK, het Ministerie van VWS en het Zorginstituut (fondsbeheerder). Het Ministerie van VWS vormt zich ook een oordeel en stuurt een brief naar het CAK met haar oordeel over de verantwoording over de uitvoering van de (begrotingsgefinancierde) regelingen.

3. Begrippenkader

3.1. Ordelijkheid en controleerbaarheid

De Raad van Bestuur van het CAK beschrijft in het onderdeel ordelijkheid en controleerbaarheid van het financieel beheer (onderdeel b van de andere informatie) de organisatorische maatregelen die gedurende het jaar bij het CAK hebben gefunctioneerd om de rechtmatige uitvoering van de burgerregelingen te borgen. In dit onderdeel moet het CAK in elk geval aan de volgende zes punten aandacht besteden:

 • 1. het gevoerde beleid;

 • 2. de naleving van wet- en regelgeving;

 • 3. de administratieve organisatie en interne beheersing;

 • 4. de geautomatiseerde gegevensverwerking;

 • 5. de bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik;

 • 6. de tijdige afstorting van ontvangen gelden.

De uitwerking van deze onderdelen richt zich bij de bestuurlijke verantwoording burgerregelingen op de uitvoering van deze regelingen.

Ad 1: het gevoerde beleid

Hierbij besteedt het CAK aandacht aan:

 • het gevoerde en voorgenomen beleid;

 • de doeltreffendheid van het beleid en de bedrijfsvoering;

 • de invloed van het gevoerde beleid.

Ad 2: de naleving van wet- en regelgeving

Hierbij besteedt het CAK aandacht aan:

 • het volledig, juist en tijdig toepassen van geldende wet- en regelgeving in het verslagjaar;

 • de wijze waarop het onderhoud van procedurebeschrijvingen en werkinstructies plaatsvindt naar aanleiding van wijzigingen in geldende wet- en regelgeving.

Ad 3: de administratieve organisatie en interne beheersing (AO/IB)

Hierbij besteedt het CAK aandacht aan:

 • de maatregelen die zijn getroffen om de rechtmatige uitvoering en totstandkoming van de baten en lasten en activa en passiva van de financiële stromen van de uitgevoerde burgerregelingen te waarborgen;

 • de actualiteit van de procesbeschrijvingen per regeling en de koppeling tussen de procesbeschrijvingen en de werkprogramma’s;

 • de maatregelen die zijn genomen in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR);

 • de voorzieningen die het CAK heeft getroffen waardoor personen en instellingen, die met het CAK in aanraking komen in verband met de uitvoering van de taak door het CAK, in de gelegenheid zijn voorstellen tot verbetering van werkwijzen en procedures te doen;

 • de wijze waarop het risicomanagementsysteem en de interne beheersstructuur is ingericht en in hoeverre de interne beheersmaatregelen gedurende het jaar hebben gewerkt. Met daarbij een expliciete toelichting van belangrijke actuele zaken, risico’s en knelpunten in de uitvoering;

 • de belangrijkste uitkomsten van de interne controles en intern uitgevoerd toezicht en de vervolgacties die op basis van de uitkomsten van deze controles zijn genomen;

 • de wijze waarop de betrouwbaarheid en de continuïteit van de managementinformatie voor de algehele besluitvorming en de interne en externe financiële verantwoording is gewaarborgd.

Ad 4: de geautomatiseerde gegevensverwerking

Hierbij besteedt het CAK aandacht aan:

 • de mate waarin in de applicaties geprogrammeerde controles – application controls – zijn opgenomen die de juiste uitvoering van de taken van het CAK garanderen, de continue werking hiervan en de mate waarin het CAK steunt op deze controles;

 • de opzet, het bestaan en de werking van de maatregelen om de bedrijfscontinuïteit van de geautomatiseerde systemen te waarborgen;

 • de opzet, het bestaan en de werking van de maatregelen voor de toegangsbeveiliging van de geautomatiseerde systemen;

 • de opzet, het bestaan en de werking van de maatregelen voor change management van de geautomatiseerde systemen;

 • de belangrijkste uitkomsten van de uitgevoerde IT-audits naar de opzet, het bestaan en de werking en de vervolgacties die op basis van de uitkomsten van deze controles zijn genomen.

Ad 5: de bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik

Hierbij besteedt het CAK aandacht aan:

 • de hoofdlijnen van het beleid ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik;

 • de onderzoeken die in het verslagjaar hebben plaatsgevonden, de aard van de fraude (interne of externe fraude) en tot welke resultaten en verbeteracties deze zaken geleid hebben.

Ad 6: de tijdige afstorting van ontvangen gelden

Hierbij besteedt het CAK aandacht aan:

 • de gemaakte afspraken met onder andere de fondsbeheerder, zorgverzekeraars en het Ministerie van VWS over het tijdig afstorten van gelden;

 • de opzet, het bestaan en de werking van de mitigerende maatregelen die garanderen dat de ontvangen gelden tijdig worden afgestort aan onder andere de fondsbeheerder, zorgverzekeraars en het Ministerie van VWS;

 • de belangrijkste uitkomsten van intern uitgevoerd toezicht op de opzet, het bestaan en de werking van de mitigerende maatregelen en de vervolgacties die op basis van de uitkomsten van deze controles zijn genomen.

De wijze waarop de Raad van Bestuur van het CAK zich verantwoordt, is in principe vormvrij. Als enige voorwaarde geldt dat in ieder geval afzonderlijk wordt ingegaan op de hierboven genoemde zes punten.

3.2. Getrouwheid

De Raad van Bestuur van het CAK dient ervoor te zorgen dat de bestuurlijke verantwoording burgerregelingen een getrouw (juist en volledig) beeld geeft van de uitvoering van de burgerregelingen.

Juistheid en volledigheid houden in hun algemeenheid in dat het beeld dat de verstrekte verantwoordingsinformatie oproept overeenkomt met de feiten (de werkelijkheid) en geschikt is voor het doel waartoe deze informatie aan de gebruiker wordt verstrekt.

In dit kader dienen de in de financiële overzichten opgenomen baten en lasten, activa en passiva en toelichtingen daarop een feitelijke weergave te zijn van de transacties, de uitgevoerde werkzaamheden en de gebeurtenissen in het verslagjaar 2021. De baten en lasten en de activa en passiva in de financiële overzichten dienen te worden verantwoord met inachtneming van de waarderingsgrondslagen zoals opgenomen in bijlage 1.

3.3. Rechtmatigheid

Rechtmatigheid in algemene zin wil zeggen dat de verantwoordingsinformatie in overeenstemming is met de relevante wet- en regelgeving.

Afhankelijk van de financiële dimensie van het rechtmatigheidsbegrip kan onderscheid worden gemaakt tussen financiële rechtmatigheid en procedurele rechtmatigheid.

Bij financiële rechtmatigheid hebben handelingen en beslissingen van een organisatie directe financiële gevolgen. De rechtmatige uitvoering van taken heeft een directe relatie met het financiële beheer en is direct gekoppeld aan een financiële stroom. Het CAK is primair verantwoordelijk voor de naleving van wet- en regelgeving en moet kunnen aantonen dat de baten en lasten en activa en passiva van de financiële stromen rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Bij procedurele rechtmatigheid heeft de rechtmatige uitvoering van taken in beginsel geen financiële dimensie. De uitvoering van deze taken kan niet direct worden gekoppeld aan een financiële stroom en balansmutatie, maar kan op een later moment in de tijd wel een financiële consequentie met zich meebrengen. Het betreffen bepaalde procedurele (tussen)prestaties en/of inspanningsverplichtingen die het CAK moet leveren om te komen tot een juiste, volledige en tijdige eindprestatie richting klant, fondsen, zorgverzekeraars en/of zorgverleners. Dit kan zijn in de sfeer van het voeren, onderhouden en bewaken van een adequate administratie, het verrichten van bepaalde incasso-inspanningsverplichtingen of het juist en volledig opvolgen en/of oplossen van (technische) storingen en/of signaleringslijsten (zoals functionele uitvalbakken) in een proces om tijdig te komen tot de eindprestatie. Het betreft hier puur de taken die onder de directe verantwoordelijkheid en binnen de invloedsfeer van het CAK vallen. Deze taken zijn meestal vastgelegd in vastgestelde (interne) beleidsstukken, procedures en/of in wet- en regelgeving. Het tijdigheidsaspect is bij deze taken in de uitvoering door het CAK van groot belang, gelet op de mogelijke latente nadelige financiële consequentie voor onder andere een cliënt of een fonds. klant. Het CAK wordt gevraagd om zich te verantwoorden in de bestuurlijke verantwoording burgerregelingen over bijzonderheden die hieromtrent mogelijk hebben gespeeld of nog spelen bij de verschillende taken en regelingen. Het CAK dient zich in ieder geval te verantwoorden over de uitvoering met betrekking tot:

 • de procedures inzake het opvolgen en/of oplossen van (technische) storingen of signaleringslijsten (functionele uitvalbakken) bij het opleggen van boetes of premies ter voorkoming van stapelfacturen;

 • de procedures inzake het opvolgen en/of oplossen van signaleringslijsten bij periodieke bestandvergelijkingen om vast te stellen dat de administraties dezelfde informatie bevatten ten behoeve van de juiste verwerking bij het opleggen van boetes of premies;

 • de procedures inzake de incasso-inspanningen ter voorkoming van het afboeken van vorderingen.

Bij de rechtmatige uitvoering van taken kan voor de daarbij gebruikte gegevens onderscheid worden gemaakt tussen directe verantwoordelijkheid en gebruikersverantwoordelijkheid.

Bij directe verantwoordelijkheid is een organisatie geheel verantwoordelijk voor de uitkomsten van een proces en moet de organisatie instaan voor de volledigheid, juistheid en tijdigheid van de daarmee samenhangende uitkomsten of informatie.

Bij gebruikersverantwoordelijkheid moet een organisatie ook zorgen voor de juiste, volledige en tijdige uitvoering van een bepaald proces en is de organisatie verantwoordelijk voor de uitkomsten daarvan. De organisatie mag echter uitgaan van de betrouwbaarheid (juistheid, volledigheid en tijdigheid) van de gegevens die derden aanleveren. Op de betrouwbaarheid van deze gegevens hoeft de organisatie zelf geen controle uit te voeren. Voorbeelden hiervan zijn gegevens die door en/of namens de zorgverzekeraars, de Sociale Verzekeringsbank (SVB), de Belastingdienst, buitenlandse verbindingsorganen, de Organen van de woonplaats of (tijdelijk) verblijf aan het CAK worden verstrekt.

Als voorwaarde hierbij geldt dat de aanleverings- en opvraagprocedures en de ingerichte infrastructuur van het CAK (technisch) goed functioneren, zodat deze procedures en infrastructuur in voldoende mate waarborgen dat gegevens beschikbaar zijn voor de eigen administratie van het CAK en geen problemen veroorzaken die de uitvoering van de wettelijke taken door het CAK belemmeren of vertragen. Het aanleveren en opvragen van de taak- en vraaggebonden gegevens door c.q. bij de ketenpartijen moet zodanig gestructureerd zijn georganiseerd en ingericht door het CAK, dat dit waarborgt dat wordt voldaan aan de criteria ten aanzien van de volledigheid en juistheid van de gegevensuitwisseling, met de daarbij behorende beveiligingsmaatregelen ter voorkoming van datalekken.

Om tot een werkbaar rechtmatigheidsbegrip te komen, dat de externe accountant als maatstaf kan hanteren bij zijn accountantsonderzoek, zijn de volgende randvoorwaarden van belang:

 • er moet een duidelijk gedefinieerd normenkader aanwezig zijn;

 • het te onderzoeken object – proces of resultaat daarvan – is duidelijk omschreven;

 • de hieraan gekoppelde verantwoordelijkheden zijn afgebakend;

 • afwijkingen van de norm en fouten moeten meetbaar en kwantificeerbaar zijn. Daarbij moet duidelijk herleidbaar gedocumenteerd zijn hoe wet- en regelgeving is vertaald naar specifieke toetspunten ten aanzien van de uitvoering;

 • de te hanteren controletoleranties, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid staan vast.

In bijlage 2 bij dit model is een overzicht opgenomen van de circulaires en de wet- en regelgeving die de basis vormen voor het rechtmatigheidskader van het CAK, daarnaast zijn daar ook de overige beleidsstukken opgenomen. Zie paragraaf 4.2 voor de uitwerking van de rechtmatigheidseisen per specifieke geldstroom.

Met inachtneming van de genoemde randvoorwaarden en nadere uitwerking van het begrip rechtmatigheid in hoofdstuk 4, dient de externe accountant een rechtmatigheidsoordeel te geven en kan hij in zijn verslag een nadere toelichting geven op de rechtmatige uitvoering van de burgerregelingen door het CAK. In het protocol zijn de richtlijnen voor de controle van de externe accountant uitgewerkt.

3.4. Fouten en onzekerheden

Mogelijke fouten en onzekerheden in de bestuurlijke verantwoording burgerregelingen worden vastgesteld door de externe accountant naar aanleiding van het accountantsonderzoek.

Van een fout is sprake indien er een verschil is tussen enerzijds het gerapporteerde bedrag, de rubricering, de presentatie of de toelichting van een element in de bestuurlijke verantwoording burgerregelingen en anderzijds het bedrag, de rubricering, de presentatie of de toelichting op grond van het verslaggevingsstelsel of indien een (gedeelte van een) post niet in overeenstemming is met één of meer aspecten van de wet- en regelgeving. Fouten worden in absolute zin opgevat voor zover het de naleving van wet- en regelgeving (rechtmatigheid) betreft. Saldering van rechtmatigheidsfouten is daarom niet toegestaan.

Van een onzekerheid in de bestuurlijke verantwoording burgerregelingen is sprake als er onvoldoende informatie beschikbaar is om een (gedeelte van een) post als goed of fout aan te merken, kortom: als onzekerheid bestaat over de getrouwe weergave en/of (on)rechtmatigheid van de betreffende post. Saldering van onzekerheden ten aanzien van rechtmatigheid is niet toegestaan.

Uitgangspunt is dat het CAK alle fouten en onzekerheden in het verslagjaar uitzoekt, oplost en indien mogelijk corrigeert. Ongecorrigeerde fouten en onzekerheden dienen in het eerstvolgende verslagjaar alsnog opgevolgd te worden teneinde deze onzekerheden en fouten op te heffen, tenzij de betreffende toezichthouder (in samenspraak met de keten in zijn toezichtsrapport of goedkeuringsbrief) aangeeft het ‘niet corrigeren’ te honoreren vanwege bepaalde zwaarwegende belangen. Wanneer er geen correctie heeft plaatsgevonden, moet het CAK dit duidelijk motiveren. Dit geldt ook voor fouten en/of onzekerheden uit voorgaande jaren die nog niet zijn afgewikkeld. Indien het CAK om een bepaalde reden onvoldoende of niet geschikte informatie kan verkrijgen, doet het CAK opgave van de verhindering, tenzij het een verhindering in een financiële stroom betreft waarvoor gebruikersverantwoordelijkheid geldt. In dit geval licht het CAK een (mogelijk) geïmporteerde fout of onzekerheid toe in de financiële verantwoording. Over het algemeen is het, voor een adequate onderbouwing van het rechtmatigheidsoordeel van het de externe accountant, noodzakelijk dat het CAK mogelijke fouten en onzekerheden zoveel mogelijk kwantificeert.

Geconstateerde procedurele (niet financiële) onrechtmatigheidsfouten en/of onzekerheden, die niet te kwantificeren zijn, worden separaat verantwoord door het CAK, met een toelichting op de oorzaak, het plan van aanpak richting de oplossing en de werkwijze om dit in het vervolg te voorkomen.

3.5. Materialiteit

3.5.1. Algemeen

De Raad van Bestuur van het CAK tracht de financiële overzichten zodanig op te stellen dat er door de externe accountant met een redelijke mate van zekerheid gesteld kan worden dat deze geen fouten en onzekerheden van materieel belang bevatten. Indien laatstgenoemd begrip bij het gebruik van statistische technieken gekwantificeerd moet worden, moet worden uitgegaan van een betrouwbaarheid van 95% dat de bewering juist is dat de bestuurlijke verantwoording burgerregelingen geen grotere fout of onzekerheid in de controle bevat dan de hieronder genoemde goedkeuringstoleranties.

3.5.2. Toleranties getrouw beeld

De externe accountant bepaalt voor het getrouw beeld oordeel op de financiële overzichten van baten en lasten en activa en passiva van de financiële stromen zelf de materialiteit (goedkeuringstolerantie) rekening houdend met de voor hem geldende beroepsvoorschriften (in het bijzonder de NV COS), zijn eigen professional judgement en het doel van de opdracht zoals omschreven in het protocol. De accountant rapporteert in het accountantsverslag de gehanteerde controletoleranties in dit kader.

3.5.3. Toleranties rechtmatigheid financiële stromen per regeling

De goedkeuringstoleranties voor de financiële rechtmatigheid zijn voorgeschreven per financiële stroom. De externe accountant hanteert de goedkeuringstoleranties per financiële stroom om te kunnen vaststellen of voor de opgenomen financiële stromen in de financiële overzichten van de baten en lasten aan de financiële rechtmatigheidseisen is voldaan. De financiële stromen beoordeelt de externe accountant als rechtmatig indien hierin geen fouten en onzekerheden voorkomen die groter zijn dan de specifieke goedkeuringstoleranties per financiële stroom. De specifieke goedkeuringstoleranties zijn opgenomen in de subparagrafen van de 18 wettelijke taken en regelingen in hoofdstuk 4.2. en in het protocol.

4. Rechtmatigheidskader

4.1. Inleiding

Het rechtmatigheidskader is in de volgende paragrafen gespecificeerd naar de desbetreffende taken en regelingen die het CAK uitvoert. Als bij de uitvoering van deze taken en regelingen wordt voldaan aan de toepasselijke wet- en regelgeving, dan zijn de daaruit voortvloeiende baten en lasten, activa en passiva van de financiële stromen als rechtmatig aan te merken.

4.2. Financiële stromen

4.2.1. Onverzekerbare vreemdelingenregeling

Taak

Het CAK is verantwoordelijk voor het verstrekken van een wettelijke bijdrage aan zorgverleners (al dan niet gecontracteerd door het CAK) die inkomsten derven als gevolg van de medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerbare vreemdelingen. Deze groep omvat:

 • vreemdelingen die een aanvraag voor een verblijfsvergunning regulier hebben ingediend;

 • vreemdelingen die bezwaar of beroep hebben ingesteld tegen een afwijzende beslissing op een aanvraag voor een reguliere verblijfsvergunning;

 • vreemdelingen die niet rechtmatig in Nederland verblijven.

Wettelijk uitgangspunt is dat de onverzekerbare vreemdeling zelf verantwoordelijk is voor de betaling van de geleverde zorg. Slechts in die gevallen waarin, ondanks inspanningen van de zorgaanbieder, geen kosten verhaald kunnen worden op de patiënt, biedt de wet een mogelijkheid om een beroep te doen op een bijdrage uit de onverzekerbare vreemdelingenregeling. Het CAK vergoedt alleen de zorg die valt onder de Zvw of onder de AWBZ/Wlz-aanspraken. Zorgverleners kunnen 100% bij zwangerschap en bevallingen declareren. Voor de overige declaraties wordt 80% vergoed aan de zorgverlener, waarbij op grond van artikel 122a lid 5 juncto lid 6 van de Zvw een afwijkend vergoedingstarief kan worden afgesproken. Zo heeft het CAK met diverse zorginstellingen, zoals GGZ-instellingen, ziekenhuizen, apotheken en huisartsen, contracten afgesloten.

Het CAK dient voor deze zorgkosten jaarlijks een begroting in bij het Ministerie van VWS en verantwoordt zich daarover. De zorglasten voor onverzekerbare vreemdelingen komen niet ten laste van het Zorgverzekeringsfonds. De balansposities verantwoordt het CAK in rekening-courant bij het Ministerie van VWS.

Voor het bepalen van de tarieven bij de declaraties van de ziektekosten wordt gebruik gemaakt van de aangeleverde NZa-tarieven aan het CAK. Voor de juistheid van deze aangeleverde NZa-tarieven geldt een gebruikersverantwoordelijkheid voor het CAK.

Normenkader

Het CAK is op grond van de Wlz (artikel 6.1.2 onder i), de Zvw (artikel 122a), de Vreemdelingenwet 2000 (artikel 10), het Besluit Zorgverzekeringen (artikel 3b.1) en de Regeling Zorgverzekering (artikel 7a.1) belast met de uitvoering van de regeling Onverzekerbare vreemdelingen.

De uit de Onverzekerbare vreemdelingenregeling voortvloeiende ontvangsten en uitgaven en activa en passiva van de financiële stromen zijn rechtmatig indien deze in overeenstemming zijn met de in het bovengenoemde normenkader gestelde eisen op het gebied van juistheid, volledigheid en tijdigheid.

Koppeling financiële stromen

Het CAK baseert de verantwoording op de ultimo 2021 bekende stand van de zorginstellingen ontvangen en betaalde declaraties. De bijdrage van het Ministerie van VWS is niet gelijk aan de lasten. De lasten zijn gelijk aan de uitgaven aan de zorgaanbieders. Eventuele verschillen tussen verleende voorschotten van het Ministerie van VWS en de afrekeningen met de zorgaanbieders worden later verrekend met het Ministerie van VWS. Dit wordt verantwoord in het financieel overzicht van de activa en passiva (inclusief verloopoverzicht) van deze financiële stroom. Op verzoek van het Ministerie van VWS worden de bedragen in de toelichting in euro’s met twee decimalen weergegeven.

Goedkeuringstolerantie

Voor de goedkeuringstolerantie wordt uitgegaan van 5% van de som van de ontvangsten en uitgaven van deze regeling in het verslagjaar. Dit is afwijkend ten opzichte van de andere regelingen vanwege de toepassing van het kasstelsel (zie bijlage 1 Toelichtingen en waarderingsgrondslagen).

4.2.2. Gemoedsbezwaardenregeling

Taak

Gemoedsbezwaarden zijn personen die zich op grond van hun geloofsovertuiging niet verzekeren. Een gemoedsbezwaarde kan bij de SVB ontheffing van de premieplicht voor de Zvw aanvragen. Na het verlenen van een ontheffing meldt de SVB de gemoedsbezwaarde aan bij het CAK. Voor de aangeleverde gegevens van de SVB en van de Belastingdienst geldt voor het CAK een gebruikersverantwoordelijkheid. Het CAK neemt wel de verantwoordelijkheid voor het periodiek afstemmen met de SVB of de gegevens in beide administraties (SVB en CAK) gelijk zijn.

Gemoedsbezwaarden hebben wel de verplichting om een bijdragevervangende belasting te betalen. De hoogte van de bijdragevervangende belasting voor de Zvw is gelijk aan de inkomensafhankelijke bijdrage die de gemoedsbezwaarde zou moeten betalen indien hij wel verzekeringsplichtig zou zijn. De belasting die de gemoedsbezwaarde voor de Zvw betaalt, wordt apart gezet op een spaarrekening bij het CAK. Gemoedsbezwaarden hebben het recht op vergoeding van ziektekosten uit de door hen gespaarde bedragen. Dit voor zover de ziektekosten niet uitstijgen boven het saldo van de spaarrekening die het CAK aanhoudt. Voor het bepalen van de tarieven bij de declaraties van de ziektekosten maakt het CAK gebruik van de aangeleverde NZa-tarieven. Voor de juistheid van deze aangeleverde NZa-tarieven geldt voor het CAK een gebruikersverantwoordelijkheid.

Normenkader

Het CAK is op grond van de Wlz (artikel 6.1.2 onder h), de Zvw (artikel 39, tweede lid onder d, artikel 57 en artikel 70), de Wet Financiering Sociale Verzekeringen (artikelen 64 t/m 67) en de Regeling Zorgverzekering (artikelen 6.4.1, 6.4.2 en 6.4a1) belast met de uitvoering van de Gemoedsbezwaardenregeling.

De uit de Gemoedsbezwaardenregeling voortvloeiende baten en lasten, activa en passiva van de financiële stromen zijn rechtmatig indien deze in overeenstemming zijn met de in het bovengenoemde normenkader gestelde eisen op het gebied van juistheid, volledigheid en tijdigheid.

Koppeling financiële stromen

Het CAK baseert de verantwoording op de ultimo 2021 bekende financiële stroom op basis van de vastgestelde bijdragevervangende belasting door de Belastingdienst, met inachtneming van de schattingen van deze belastingen door het CAK, indien dit nog niet door de Belastingdienst is vastgesteld. De verleende uitkeringen zijn gelijk aan de lasten. De vervallen polissen worden afgerekend met het Zorginstituut. Dit wordt verantwoord in het financiële overzicht van de activa en passiva (inclusief verloopoverzicht) van deze financiële stroom.

Goedkeuringstolerantie

Voor de goedkeuringstolerantie wordt uitgegaan van 10% van de som van de baten en lasten van deze regeling in het verslagjaar.

4.2.3. Onverzekerdenregeling

Taak

Verzekeringsplichtige personen die niet aan hun Zvw-verzekeringsplicht voldoen en nalaten een zorgverzekeringsovereenkomst af te sluiten, zijn onverzekerd. Zij worden door de SVB opgespoord door middel van bestandsvergelijking. De gegevensbestanden worden door de SVB beheerd. De SVB meldt de resultaten van de bestandsvergelijking maandelijks aan het CAK. Het CAK verwerkt de mutatie van deze bestanden en gaat op basis van de bestandsvergelijking na welke verzekeringsplichtigen in weerwil van hun verzekeringsplicht geen zorgverzekering hebben afgesloten. Het CAK heeft ten aanzien van de aangeleverde gegevens een gebruikersverantwoordelijkheid. Het CAK neemt wel de verantwoordelijk voor het periodiek afstemmen met de SVB of de gegevens in beide administraties (SVB en CAK) gelijk zijn.

Een onverzekerde persoon die is opgespoord door middel van bestandsvergelijking krijgt een brief van het CAK. Daarin wordt hij gewezen op het feit dat hij is gesignaleerd als iemand die (vermeend) verzekeringsplichtig is voor de Zvw, maar die geen zorgverzekering heeft afgesloten. De onverzekerde persoon krijgt vervolgens drie maanden de gelegenheid om alsnog een zorgverzekering af te sluiten of aan te geven welke omstandigheden maken dat hij niet verzekeringsplichtig is.

Wanneer drie maanden na de aanschrijving blijkt dat betrokkene zich nog altijd niet verzekerd heeft, legt het CAK een boete op. De hoogte van de boete is gelijk aan driemaal de tot een maandbedrag herleide standaardpremie, zoals bedoeld in de Wet op de zorgtoeslag (Wtz). De boete kan tweemaal worden opgelegd. De tweede boete wordt opgelegd wanneer blijkt dat iemand drie maanden na het opleggen van de eerste boete nog altijd niet verzekerd is. Indien bij een volgende bestandsvergelijking blijkt dat de onverzekerde na twee boetes nog altijd onverzekerd is, dan verzekert het CAK hem ambtshalve bij een zorgverzekeraar. Om te voorkomen dat deze verzekerde onmiddellijk na ambtshalve verzekering zijn premie niet betaalt, is hij gedurende een periode van twaalf maanden een bestuursrechtelijke premie verschuldigd.

Het CAK kan de bestuursrechtelijke premie in de vorm van broninhouding inhouden op het loon of de uitkering van betrokkene. Blijkt broninhouding van de bestuursrechtelijke premie niet mogelijk, dan draagt het CAK de inning over aan het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Het CJIB is gemandateerd om namens het CAK de vordering te innen. De inningsactiviteiten vallen onder de directe verantwoordelijkheid van het CAK en het CAK verantwoordt zich hierover in de bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2021. Het CAK verstrekt aan het CJIB een controleprotocol met betrekking tot de verantwoording van het CJIB inzake de inning van de bestuursrechtelijke premie onverzekerden (één protocol voor de wanbetalers- en onverzekerdenregeling). Het controleprotocol ziet toe op procescontroles door het CAK bij het CJIB. Gedurende het jaar (periodiek) en jaarlijks (eindverantwoording) verantwoordt het CJIB zich financieel over de gevoerde inningsactiviteiten. De eindverantwoording van het CJIB dient vergezeld te zijn van een controleverklaring van de externe accountant van het CJIB.

Zorgverzekeraars ontvangen voor personen die ambtshalve zijn verzekerd een compensatiebijdrage van het CAK. Deze bijdrage wordt betaald per kalenderjaar en is afkomstig uit het Zvf.

Uitvoering van de hersteloperatie KOT

Het CAK heeft naar aanleiding van een besluit van de staatsecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane besloten opdracht te geven aan een verzoek van het Ministerie van VWS om in het jaar 2021 uitvoering te gegeven aan de hersteloperatie KOT met betrekking tot de gedupeerden in de onverzekerdenregeling. Voor de nadere context bij de uitvoering en de verantwoording door het CAK wordt verwezen naar bijlage 4.

Normenkader

Het CAK is op grond van de Wlz (artikel 6.1.2d), de Zvw (artikel 9a t/m d, artikel 18e en artikel 34a), de Wet op de zorgtoeslag (artikel 5, tweede lid), de Regeling vaststelling standaardpremie en bestuursrechtelijke premies 2021, de Regeling Zorgverzekering (artikel 6.4.a.1 en artikelen 6.5.1 t/m 6.5.4), de Beleidsregels CAK inning bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet 01-08-2018 en de Beleidsregel CAK betaling bestuurlijke boete onverzekerden Zorgverzekeringswet 2017 belast met de uitvoering van de Onverzekerdenregeling.

De uit de Onverzekerdenregeling voortvloeiende baten en lasten, activa en passiva van de financiële stromen zijn rechtmatig indien deze in overeenstemming zijn met de in het bovengenoemde normenkader gestelde eisen op het gebied van juistheid, volledigheid en tijdigheid.

Goedkeuringstolerantie

Voor de goedkeuringstolerantie wordt uitgegaan van 5% van de som van de baten en lasten van deze regeling in het verslagjaar.

4.2.4. Wanbetalersregeling

Taak

De Wanbetalersregeling houdt in dat zorgverzekeraars in het geval van wanbetaling de verzekering niet mogen schorsen. De regeling voorkomt dat een verzekeringnemer door de verzekeraar wordt geroyeerd vanwege een premieachterstand en zorgt zo voor het in stand houden van de dekking van de verzekering voor de verzekeringsnemer. Omdat dit een niet beïnvloedbaar risico vormt voor de zorgverzekeraars, kunnen zij onder bepaalde voorwaarden verzekerden bij het CAK aanmelden als wanbetaler.

Het CAK ontvangt van alle zorgverzekeraars maandelijks bestanden met aan- en afmeldingen van wanbetalers met een betalingsachterstand van minimaal zes maanden. De zorgverzekeraars zijn, binnen de mogelijkheden die zij hebben, verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en tijdigheid (waaronder actualiteit) van de aangeleverde gegevens van de personen die als wanbetaler worden aangemeld. Het CAK heeft ten aanzien van deze gegevens een gebruikersverantwoordelijkheid. Het CAK neemt wel de verantwoordelijkheid voor het periodiek afstemmen met de zorgverzekeraars of de gegevens in beide administraties (zorgverzekeraar en CAK) gelijk zijn. De zorgverzekeraar verstrekt een bestuursverklaring bij de aanmelding als bewijs dat aan de voorwaarden is voldaan. De NZa ziet erop toe dat zorgverzekeraars deze bestuursverklaring terecht afgeven.

Het CAK start de bestuursrechtelijke premie-inning in de maand volgend op de maand van de aanmelding en legt de door zorgverzekeraars aangemelde wanbetalers een bestuursrechtelijke premie op van een door de Minister van VWS bepaald percentage van de nominale rekenpremie. Het CAK int de bestuursrechtelijke premie in beginsel via broninhouding. Indien broninhouding niet mogelijk is, draagt het CAK de vordering over aan het CJIB. Het CJIB is gemandateerd om namens het CAK de vordering te innen. De inningsactiviteiten vallen onder de directe verantwoordelijkheid van het CAK en het CAK verantwoordt zich hierover in de bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2021. Het CAK verstrekt aan het CJIB een controleprotocol met betrekking tot de verantwoording van het CJIB inzake de inning van de bestuursrechtelijke premie wanbetalers (één protocol voor de wanbetalers- en onverzekerdenregeling). Het controleprotocol ziet toe op procescontroles door het CAK bij het CJIB. Gedurende het jaar (periodiek) en jaarlijks (eindverantwoording) verantwoordt het CJIB zich financieel over de in opdracht van het CAK gevoerde inningsactiviteiten. De financiële eindverantwoording van het CJIB dient vergezeld te zijn van een controleverklaring van de externe accountant van het CJIB.

Het is wettelijk geregeld6 dat de Belastingdienst de zorgtoeslag van een aan het CJIB overgedragen wanbetaler direct aan het CJIB betaalt ten behoeve van de premieverplichting van de wanbetaler.

De aangemelde wanbetalers stromen uit de Wanbetalersregeling indien de zorgverzekeraar de betreffende wanbetaler afmeldt. Vanaf 1 augustus 2018 stuurt het CAK geen eindafrekening bestuursrechtelijke premie meer naar de klant.

Het Ministerie van VWS kan een deel van de geïnde bestuursrechtelijke premies gebruiken voor de financiering van de uitvoeringskosten. Het af te dragen percentage van de door het CAK ontvangen bedragen is door het Ministerie van VWS vastgesteld.

Uitvoering van de hersteloperatie KOT

Het CAK heeft naar aanleiding van een besluit van de staatsecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane besloten opdracht te geven aan een verzoek van het Ministerie van VWS om in het jaar 2021 uitvoering te gegeven aan de hersteloperatie KOT met betrekking tot de gedupeerden in de wanbetalersregeling. Voor de nadere context bij de uitvoering en de verantwoording door het CAK wordt verwezen naar bijlage 4.

Normenkader

Het CAK is op grond van de Wlz (artikel 6.1.2 onder e), de Zvw (artikel 18a t/m g, 34a, en 39, tweede en derde lid), de Wet op de zorgtoeslag (artikel 5, tweede lid), de Regeling zorgverzekering (artikel 6.5.1 t/m 6.5.7 en 7b.1), de Regeling vaststelling standaardpremie en bestuursrechtelijke premies 2021, de Beleidsregels CAK inning bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet 01-08-2018 en de Beleidsregels CAK verstrekking bijdrage aan zorgverzekeraars voor het verzekerd houden van wanbetalers van de nominale premie Zorgverzekeringswet 2017 belast met de uitvoering van de Wanbetalersregeling.

De uit de Wanbetalersregeling voortvloeiende baten en lasten, activa en passiva van de financiële stromen zijn rechtmatig indien deze in overeenstemming zijn met de in het bovengenoemde normenkader gestelde eisen op het gebied van juistheid, volledigheid en tijdigheid.

Goedkeuringstolerantie

Voor de goedkeuringstolerantie wordt uitgegaan van 5% van de som van de baten en lasten van deze regeling in het verslagjaar.

4.2.5. Verstrekking compensatiebijdrage aan zorgverzekeraars voor het verzekerd houden van wanbetalers

Taak

Zorgverzekeraars ontvangen voor het verzekerd houden van wanbetalers een compensatiebijdrage van het CAK die gelijk is aan de standaardpremie zoals bedoeld in de Wtz. Deze bijdrage wordt verstrekt indien de zorgverzekeraar de dekking van de verzekering in stand laat, de wettelijk voorgeschreven incasso-inspanningen verricht en voldoende medewerking verleent aan activiteiten die zijn gericht op aflossing van de schuld. De bijdrage wordt betaald per kalenderjaar, is afkomstig uit het Zvf en voorkomt dat zorgverzekeraars wanbetalers royeren. Het risico voor de eerste zes maanden premieachterstand wordt gedragen door de zorgverzekeraar zelf.

Deze regeling is gekoppeld aan de Wanbetalersregeling. De zorgverzekeraars krijgen namelijk een compensatie voor de (actieve) wanbetalers. Er vindt een gegevensaanlevering vanuit de zorgverzekeraars plaats, zodat kan worden vastgesteld wat er moet worden gecompenseerd, volgens de zorgverzekeraars in vergelijk met de administratie (facturatiegegevens) van het CAK van de wanbetalers aan wie een bestuursrechtelijke premie is opgelegd. Gedurende de looptijd van een polis van een wanbetaler is het mogelijk dat het CAK het betalen van de compensatiebijdrage moet opschorten, omdat de wanbetaler een stabilisatieovereenkomst (voorbereidend op schuldhulp) of een betalingsregeling met de zorgverzekeraar overeengekomen is. De zorgverzekeraar meldt de begin- en einddatum hiervan aan het CAK. De zorgverzekeraar heeft over deze periode geen recht op compensatie.

Normenkader

Het CAK is grond van de Wlz (artikel 6.1.2 onder f), de Zvw (artikel 18a t/m g, 34a en 39 tweede en derde lid), de Wet op de zorgtoeslag (artikel 5, tweede lid), de Regeling zorgverzekering (artikel 6.5.1 t/m 6.5.7 en 7b.1), Regeling vaststelling standaardpremie en bestuursrechtelijke premies 2021, de Beleidsregels CAK inning bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet 01-08-2018 en de Beleidsregels CAK verstrekking bijdrage aan zorgverzekeraars voor het verzekerd houden van wanbetalers van de nominale premie Zorgverzekeringswet 2017 belast met het verstrekken van een compensatiebijdrage aan zorgverzekeraars voor het verzekerd houden van wanbetalers.

De uit de ‘verstrekking compensatiebijdrage aan zorgverzekeraars voor het verzekerd houden van ‘wanbetalers’ voortvloeiende baten en lasten, activa en passiva van de financiële stromen zijn rechtmatig indien deze in overeenstemming zijn met de in het bovengenoemde normenkader gestelde eisen op het gebied van juistheid, volledigheid en tijdigheid.

Goedkeuringstolerantie

Voor de goedkeuringstolerantie wordt uitgegaan van 1% van de som van de baten en lasten van deze regeling in het verslagjaar.

4.2.6. Overgangsregeling Missionarissen

Taak

Missionarissen betalen premie aan zorgverzekeraar CZ en dienen daar hun declaraties in. CZ brengt het verschil tussen de premie en de gedeclareerde zorgkosten in rekening bij het CAK. Dit gaat ten laste van het Zvf. Het CAK heeft een overeenkomst met CZ voor de uitvoering van deze regeling. Het CAK ontvangt jaarlijks een eindverantwoording van CZ met controleverklaring van de internal auditdienst van CZ met betrekking tot de uitvoering van de overgangsregeling.

Normenkader

Het CAK is op grond van de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet (artikelen 2.2.5 en 2.2.6) belast met de uitvoering van de overgangsregeling Missionarissen.

De uit de overgangsregeling Missionarissen voortvloeiende baten en lasten, activa en passiva van de financiële stromen zijn rechtmatig indien deze in overeenstemming zijn met de in het bovengenoemde normenkader gestelde eisen op het gebied van juistheid, volledigheid en tijdigheid.

Goedkeuringstolerantie

Voor de goedkeuringstolerantie wordt uitgegaan van 10% van de som van de baten en lasten van deze regeling in het verslagjaar, sinds het voorgaande verantwoordingsjaar 2020 (voorheen was dit 1%). De heroverweging van de controletolerantie is in overeenstemming met de ketenpartijen (het Ministerie van VWS, het Zorginstituut en de NZa) doorgevoerd. Daarnaast is er voor verslaggevingsjaar 2021 met een tweede heroverweging voor deze regeling ingestemd om bij uitzondering de totale last van de financiële stroom als het ware op te knippen in de werkelijke zorgkosten en schattingspost betreffende de ‘nog te betalen zorglasten’ en dit schattingselement buiten scope te stellen7. Buiten de schattingspost om is er een controletolerantie die vrijwel nihil is van toepassing voor het meest betekenisvolle gedeelte van deze financiële stroom, namelijk de werkelijke zorgkosten, waarvoor de rechtmatigheid wordt gecontroleerd middels een (nagenoeg integrale) controle van de ingediende declaraties door de accountant van CZ.

Dit is in de keten afgestemd en daarnaast is met het Zorginstituut afgestemd dat de gevraagde verhoging van de controletolerantie en het uitscopen van de schattingspost geen invloed heeft op de zekerheid die het Zorginstituut nodig heeft om zich in zijn hoedanigheid van beheerder van het Zvf te kunnen verantwoorden.

4.2.7. Overgangsregeling AWBZ-zorg buitenland

Taak

Bij de invoering van de Zvw is besloten dat personen die in het buitenland wonen en al AWBZ-zorg genoten, dit kunnen blijven doen. Er komen geen nieuwe rechthebbenden meer bij. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis verzorgt de administratie voor deze regeling namens het CAK. Het CAK heeft een overeenkomst met Zilveren Kruis voor de uitvoering van de overgangsregeling AWBZ-zorg buitenland.

Normenkader

Het CAK is op grond van de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet (artikelen 3.1.2 t/m 3.1.6) belast met de uitvoering van de overgangsregeling AWBZ-zorg buitenland.

De uit de overgangsregeling AWBZ-zorg buitenland voortvloeiende baten en lasten, activa en passiva van de financiële stromen zijn rechtmatig indien deze in overeenstemming zijn met de in het bovengenoemde normenkader gestelde eisen op het gebied van juistheid, volledigheid en tijdigheid.

Goedkeuringstolerantie

Voor de goedkeuringstolerantie wordt uitgegaan van 1% van de som van de baten en lasten van deze regeling in het verslagjaar.

4.2.8. Beheerskosten overgangsregeling AWBZ-zorg buitenland

Taak

Het CAK heeft een overeenkomst met zorgverzekeraar Zilveren Kruis voor de uitvoering van de overgangsregeling AWBZ-zorg buitenland namens het CAK. Hierin is tevens een vergoeding voor de uitvoeringskosten opgenomen die separaat in de bestuurlijke verantwoording burgerregelingen wordt verantwoord. Daarnaast heeft het CAK aan het Zilveren Kruis een controleprotocol verstrekt ten behoeve van de controleverklaring van de externe accountant van het Zilveren Kruis bij de (financiële) verantwoording door Zilveren Kruis bij deze aan hen uitbestede taak.

Normenkader

Het CAK is op grond van de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet (artikel 3.1.2 t/m 3.1.6) belast met de uitvoering van de overgangsregeling AWBZ-zorg buitenland en heeft dit uitbesteed aan Zilveren Kruis. De jaarlijkse beheerskosten vloeien voort uit de overeenkomst overgangsregeling Awbz-zorg in het buitenland, die het CAK heeft afgesloten met Zilveren Kruis.

De beheerskosten zijn rechtmatig indien deze kosten in overeenstemming zijn de in het bovengenoemde normenkader gestelde eisen op het gebied van juistheid, volledigheid en tijdigheid.

Goedkeuringstolerantie

Voor de goedkeuringstolerantie wordt uitgegaan van 1% van de som van de baten en lasten van deze regeling in het verslagjaar.

4.2.9. Administratie en inning bijdrage verdragsgerechtigden (verzekeringskantoor)

Taak

De internationale regelingen zorgen er onder andere voor dat mensen die zich binnen de EU/EER en Zwitserland of tussen Nederland en de verdragslanden verplaatsen, hun ziektekostendekking niet verliezen.

Personen die in een ander EU-land of verdragsland wonen, hebben onder bepaalde omstandigheden een ‘verdragsrecht op zorg’ in het woonland ten laste van Nederland. Nederland vergoedt de door het orgaan in het woonland vergoede zorg uit het verzekerde pakket van het woonland.

Voor deze zorg betaalt de verdragsgerechtigde een bijdrage die wordt geïnd door het CAK. Deze bijdrage bestaat uit inkomensafhankelijke bijdragen voor de Wlz en de Zvw en een nominale component. De hoogte van de verdragsbijdrage wordt gecorrigeerd met een woonlandfactor. Voor elk verdragsland geldt een aparte woonlandfactor. De woonlandfactor zorgt ervoor dat de hoogte van de verdragsbijdrage in overeenstemming is met de omvang en de kosten van het zorgpakket in het woonland van de verdragsgerechtigde.

Uitvoering van de hersteloperatie KOT

Het CAK heeft naar aanleiding van een besluit van de staatsecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane besloten opdracht te geven aan een verzoek van het Ministerie van VWS om in het jaar 2021 uitvoering te gegeven aan de hersteloperatie KOT met betrekking tot de gedupeerden in de regeling bijdrage verdragsgerechtigden. Voor de nadere context bij de uitvoering en de verantwoording door het CAK wordt verwezen naar bijlage 4.

Normenkader

Het CAK is bevoegd orgaan in de zin van artikel 1 onderdeel q onder iii van Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels en bilaterale sociale zekerheidsverdragen (Verordening (EG) nr. 883/2004). In Titel III, Hoofdstuk 1 van Verordening (EG) nr. 987/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (Verordening (EG) nr. 883/2004) zijn de relevante prestaties opgenomen. Het CAK is op grond van artikel 6.1.2, onder g, van de Wlz juncto artikel 69, tweede lid, van de Zvw belast met de inning van de verdragsbijdrage. Op grond van artikel 39, tweede lid, van de Zvw komen deze bijdragen ten gunste van het Zvf.

Daarnaast is de volgende wet- en regelgeving van toepassing:

De toepasselijke bilaterale sociale zekerheidsverdragen betreffen:

 • Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije inzake sociale zekerheid;8

 • Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko;9

 • Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië (geldt voor Bosnië-Herzegovina, Montenegro en Servië);

 • Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Tunesië inzake sociale zekerheid;

 • Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kaapverdië inzake sociale zekerheid;

 • Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van Macedonië inzake sociale zekerheid.

Op 1 februari 2020 is het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk (VK) van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie in werking getreden (Terugtrekkingsakkoord). Dit Terugtrekkingsakkoord bevat de voorwaarden voor een ordelijk vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Op 30 december 2020 hebben de EU en het VK het Handels- en Samenwerkingsakkoord (HSA) gesloten. Het HSA regelt de relatie tussen de EU en het VK vanaf 1 januari 2021. De voor het CAK relevante bepalingen zijn grotendeels identiek aan de bepalingen van de Verordeningen (EG) nrs. 883/2004 en 987/2009.

Innen van bijdragen verdragsgerechtigden

Voor het incassoproces volgt het CAK het intern opgestelde debiteurenbeleid ‘de regeling verdragsgerechtigden’. Het debiteurenbeleid geeft onder meer aan hoe het CAK de opgelegde bijdragen moet incasseren en wanneer afboeking wegens oninbaarheid plaatsvindt.

Als het CAK voldoet aan de geldende wet- en regelgeving en de procedures zoals vastgelegd in het debiteurenbeleid en de bepalingen uit de Awb omtrent verjaring, is er sprake van een rechtmatige uitvoering van het inningsproces bijdrage verdragsgerechtigden.

De uit de ‘administratie en inning bijdrage verdragsgerechtigden (verzekeringskantoor)’ voortvloeiende baten en lasten, activa en passiva van de financiële stromen zijn rechtmatig indien deze in overeenstemming zijn met de in het bovengenoemde normenkader gestelde eisen op het gebied van juistheid, volledigheid en tijdigheid.

Goedkeuringstolerantie

Voor de goedkeuringstolerantie wordt uitgegaan van 5% van de som van de baten en lasten van deze regeling in het verslagjaar.

4.2.10. Verrekening zorglasten met verdragslanden (verbindingsorgaan)

Taak

Het CAK vervult voor Nederland de taak van internationaal verbindingsorgaan op het gebied van de interstatelijke kostenafrekening. Die taak houdt in dat het CAK voor de Europese verordeningen en bilaterale sociale zekerheidsverdragen zorgdraagt voor de wederzijdse verrekening van de zorglasten die het gevolg zijn van de toepassing van de internationale regelingen.

Het CAK belast de door buitenlandse verbindingsorganen ingediende schuldvorderingen van Nederlandse verzekerden, bijvoorbeeld voor spoedeisende zorg tijdens een vakantie, door aan de Nederlandse zorgverzekeraars van betrokkenen. Het CAK registreert deze geldstroom via de balans vanwege het kostenneutrale karakter.

De zorglasten van verdragsgerechtigden komen direct ten laste van het Zvf. Deze groep bestaat uit personen die in het buitenland wonen, maar ten laste van Nederland in het woonland recht hebben op medische zorg. Het betreft gepensioneerden/uitkeringsgerechtigden (en hun eventuele gezinsleden) en de (achtergebleven) gezinsleden van in Nederland Zvw-verzekeringsplichtigen.

De verrekeningen van de zorglasten met verdragslanden vinden zowel op basis van vaste bedragen als tegen werkelijk gemaakte kosten plaats. Dit is afhankelijk van wat de betreffende internationale regeling daarover bepaalt.

Lasten uit verrekeningen tegen werkelijke kosten of vaste bedragen komen geheel ten laste van het Zvf als het de groep verdragsgerechtigden betreft.

Baten op basis van werkelijke uitgaven komen geheel ten goede aan het Zvf.

Het kan voorkomen dat goedgekeurde buitenlandse declaraties met betrekking tot verdragsgerechtigden achteraf bezien (deels) moeten worden gecorrigeerd door een wijziging in de verzekeringspositie met terugwerkende kracht, als gevolg van de correcties met terugwerkende kracht door het buitenlandse verbindingsorgaan. Dit geeft een onzekerheid in de verantwoording waarbij gebruikersverantwoordelijkheid speelt ten aanzien van de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de ingediende declaraties. Eventuele retrospectieve wijzigingen dienen naar aard en omvang te worden toegelicht.

Normenkader

Het CAK is op grond van alle onderstaand vermelde artikelen aangewezen als verbindingsorgaan voor Nederland. Dit betreft:

Zie paragraaf 4.2.9Administratie en inning bijdrage verdragsgerechtigden (verzekeringskantoor) voor de toepasselijke bilaterale sociale zekerheidsverdragen.

De uit de ‘verrekeningen zorglasten met verdragslanden (verbindingsorgaan)’ voortvloeiende baten en lasten, activa en passiva van de financiële stromen zijn rechtmatig indien deze in overeenstemming zijn met de in het bovengenoemde normenkader gestelde eisen op het gebied van juistheid, volledigheid en tijdigheid.

Goedkeuringstolerantie

Voor de goedkeuringstolerantie bij deze regeling worden twee aparte grondslagen voor toleranties voorgeschreven om het effect onrechtmatigheden en/of onzekerheden op de baten en lasten en daarnaast op de balansmutaties apart weer te geven en ook om het risico op dubbeltellingen te ondervangen. Er wordt uitgegaan van 10% van de som van de baten en lasten van deze regeling in het verslagjaar en daarnaast 10% van de som van de balansmutaties van deze regeling in het verslagjaar 10.

4.2.11. Verrekeningen verdragslanden via Orgaan van de woonplaats

Taak

Op grond van internationale regelingen hebben buitenlandse verzekerden die in Nederland wonen of werken recht op wettelijke medische zorg.

Het Orgaan van de woonplaats (zorgverzekeraar CZ is door het Ministerie van VWS aangewezen als Orgaan van de woonplaats) betaalt aan Nederlandse zorgaanbieders de kosten van zorg van de ten laste van verdragslanden verzekerde personen. Deze kosten brengt het Orgaan van de woonplaats in rekening bij het CAK als internationaal verbindingsorgaan voor Nederland. Het CAK brengt deze lasten op haar beurt in rekening bij de verdragslanden op basis van werkelijke kosten of vaste bedragen, afhankelijk wat van toepassing is.

In het geval van werkelijke kosten brengt het CAK evenveel in rekening bij de verdragslanden als dat zij aan het Orgaan van de woonplaats betaalt. Er zijn voor het CAK dus geen baten of lasten en de administratie loopt via de balans van het CAK.

In geval er wordt afgerekend op basis van vaste bedragen rekent het CAK af met de verdragslanden op basis van een vast bedrag per verdragsgerechtigde in Nederland. De lasten (te betalen aan het Orgaan van de woonplaats) zijn dan niet gelijk aan de opbrengsten (te ontvangen van de verdragslanden) zodat er voor het CAK een last- of bateverschil resteert.

Het CAK heeft als uitvoerder van de buitenlandtaak een overeenkomst gesloten met zorgverzekeraar CZ. Het CAK en CZ verhouden zich tot elkaar als ketenpartners en hebben in de overeenkomst afspraken met elkaar gemaakt over de samenwerking. Ook betaalt het CAK de beheerskosten van CZ. Volgens de overeenkomst wordt de verantwoording van CZ over de uitvoering door de taak van het Orgaan van de woonplaats voorzien van een controleverklaring van de externe accountant van het Orgaan van de woonplaats inzake de juistheid en volledigheid van de verantwoording en rechtmatigheid van de financiële stromen. Conform onderlinge afspraak wordt dit tijdig opgeleverd aan het CAK, uiterlijk op 31 mei van het jaar volgend op het verantwoordingsjaar. De NZa voert het toezicht uit op de verantwoording van CZ als Orgaan van de woonplaats en maakt daarbij gebruik van de werkzaamheden van de accountant van CZ.

Het CAK heeft ten aanzien van informatie die afkomstig is van CZ een gebruikersverantwoordelijkheid. Eventuele onzekerheden in de verkregen informatie van het CZ dienen naar aard en omvang te worden beschreven en toegelicht in de bestuurlijke verantwoording door het CAK. Tevens treft het CAK waarborgen dat de contractuele bepalingen met Zilveren Kruis worden nageleefd.

Normenkader

CZ is voor de toepassing van Titel I, artikel 1 onderdeel r en Titel III, Hoofdstuk 1 van Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de sociale zekerheidsstelsels en artikel 123 van de Zvw aangewezen als Orgaan van de woonplaats. In Titel III, Hoofdstuk 1 van Verordening (EG) nr. 987/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de sociale zekerheidsstelsels zijn de relevante prestaties opgenomen. De grondslag voor de beheerskostenvergoeding is artikel 39, derde lid, onder e, van de Zvw.

Daarnaast is de volgende regelgeving van toepassing:

Zie paragraaf 4.2.9Administratie en inning bijdrage verdragsgerechtigden (verzekeringskantoor) voor de toepasselijke bilaterale verdragen.

De uit de ‘verrekeningen zorglasten verdragslanden via Orgaan van de woonplaats’ voortvloeiende baten en lasten, activa en passiva van de financiële stromen zijn rechtmatig indien deze in overeenstemming zijn met de in het bovengenoemde normenkader gestelde eisen op het gebied van juistheid, volledigheid en tijdigheid.

Goedkeuringstolerantie

Voor de goedkeuringstolerantie bij deze regeling worden twee aparte grondslagen voor toleranties voorgeschreven om het effect onrechtmatigheden en/of onzekerheden op de baten en lasten en daarnaast op de balansmutaties apart weer te geven en ook om het risico op dubbeltellingen te ondervangen. Er wordt uitgegaan van 10% van de som van de baten en lasten van deze regeling in het verslagjaar en daarnaast 10% van de som van de balansmutaties van deze regeling in het verslagjaar11.

4.2.12. Beheerskosten Orgaan van de woonplaats

Taak en grondslag

Zorgverzekeraar CZ ontvangt voor de uitvoering van zijn taak als Orgaan van de woonplaats een vergoeding vanuit het Zvf. Het CAK is belast met de uitvoering van de buitenlandtaak en betaalt deze vergoeding aan CZ als Orgaan van de woonplaats en belast deze door aan het Zorginstituut als fondsbeheerder van het Zvf. De vergoeding vindt plaats op basis van prijs maal hoeveelheid van de zorgkosten van buitenlanders die in Nederland wonen en elders verzekerd zijn. De prijs wordt jaarlijks door het CAK geïndexeerd en de aantallen worden door CZ aangeleverd. Hiervoor heeft het CAK een overeenkomst gesloten met CZ. Volgens de overeenkomst wordt de verantwoording over de uitvoering van deze taak van het Orgaan van de woonplaats voorzien van een controleverklaring van hun accountant inzake de juistheid en volledigheid van de verantwoording en rechtmatigheid van de financiële stromen. Conform onderlinge afspraak wordt dit tijdig opgeleverd aan het CAK, uiterlijk op 31 mei van het jaar volgend op het verantwoordingsjaar. De NZa voert het toezicht uit op de verantwoording van CZ als Orgaan van de woonplaats en maakt daarbij gebruik van de werkzaamheden van de accountant van CZ.

Het CAK heeft ten aanzien van de juistheid van de door CZ aangeleverde aantallen een gebruikersverantwoordelijkheid. Eventuele onzekerheden in de verkregen informatie van het CZ dienen naar aard en omvang te worden beschreven en toegelicht in de bestuurlijke verantwoording door het CAK. Tevens treft het CAK waarborgen dat de contractuele bepalingen met Zilveren Kruis worden nageleefd.

Normenkader

Zie paragraaf 4.2.11Verrekeningen verdragslanden via Orgaan van de woonplaats (verbindingsorgaan).

De beheerskosten zijn rechtmatig indien deze kosten in overeenstemming zijn met de in het bovengenoemde normenkader gestelde eisen op het gebied van juistheid, volledigheid en tijdigheid, waaronder de contractuele bepalingen (juistheid prijzen).

Goedkeuringstolerantie

Voor de goedkeuringstolerantie wordt uitgegaan van 1% van de som van baten en lasten van deze regeling in het verslagjaar.

4.2.13. Verrekening zorglasten verdragslanden via Orgaan van de verblijfplaats

Taak

Op grond van internationale regelingen hebben buitenlandse verzekerden en Nederlandse verdragsgerechtigden die tijdelijk in Nederland verblijven recht op wettelijke medische zorg. De uitvoering hiervan is in handen van het Orgaan van de verblijfplaats. Het Ministerie van VWS heeft zorgverzekeraar Zilveren Kruis aangewezen als Orgaan van de verblijfplaats voor Nederland. Daarnaast is Zilveren Kruis aangewezen als Bevoegd orgaan voor de zorg van Nederlandse verdragsgerechtigden die tijdelijk in Nederland verblijven (zie hiervoor verder paragraaf 4.2.14Verrekeningen Bevoegd orgaan voor tijdelijk verblijf Nederlandse verdragsgerechtigden).

Het CAK heeft een overeenkomst gesloten met Zilveren Kruis als Orgaan van de verblijfplaats. De verantwoording over de uitvoering van de taak van Orgaan van de verblijfplaats wordt door de externe accountant van Zilveren Kruis gecontroleerd en voorzien van een controleverklaring inzake de juistheid en volledigheid van de verantwoording en rechtmatigheid van de financiële stromen. De NZa voert het toezicht uit op de verantwoordingen van Zilveren Kruis als Orgaan van de verblijfplaats en Bevoegd orgaan voor tijdelijk verblijf van Nederlandse verdragsgerechtigden en maakt daarbij gebruik van de werkzaamheden van de accountant van het Zilveren Kruis.

Het Orgaan van de verblijfplaats betaalt aan zorginstellingen de kosten van zorg van de ten laste van verdragslanden verzekerde personen. Deze kosten brengt zij in rekening bij het CAK als internationaal verbindingsorgaan voor Nederland. Het CAK brengt deze lasten op haar beurt in rekening bij de verdragslanden.

Zorgaanbieders die zorg hebben verleend aan tijdelijk in Nederland verblijvende buitenlandse verzekerden en Nederlandse verdragsgerechtigden, declareren de kosten bij Zilveren Kruis. De kosten voor buitenlands verzekerden worden via het CAK als verbindingsorgaan in rekening gebracht bij de buitenlandse verbindingsorganen.

Het CAK heeft ten aanzien van informatie die afkomstig is van Zilveren Kruis een gebruikersverantwoordelijkheid. Eventuele onzekerheden in de verkregen informatie van het Zilveren Kruis dienen naar aard en omvang te worden beschreven en toegelicht in de bestuurlijke verantwoording door het CAK. Tevens treft het CAK waarborgen dat de contractuele bepalingen met Zilveren Kruis worden nageleefd.

Normenkader

Zilveren Kruis is voor de toepassing van artikel 1 onderdeel r en Titel III, Hoofdstuk 1 van Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de sociale zekerheidsstelsels en artikel 123 van de Zvw aangewezen als Orgaan van de verblijfplaats. In Titel III, Hoofdstuk 1 van Verordening (EG) nr. 987/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels zijn de relevante prestaties opgenomen. De grondslag voor de beheerskostenvergoeding is artikel 39, derde lid, onder e, van de Zvw.

Daarnaast is de volgende regelgeving van toepassing:

Zie paragraaf 4.2.9Administratie en inning bijdrage verdragsgerechtigden(verzekeringskantoor) voor de toepasselijke bilaterale verdragen.

De uit de ‘verrekeningen zorglasten verdragslanden via Orgaan van de verblijfplaats’ voortvloeiende baten en lasten, activa en passiva van de financiële stromen zijn rechtmatig indien deze in overeenstemming zijn met de in het bovengenoemde normenkader gestelde eisen op het gebied van juistheid, volledigheid en tijdigheid.

Goedkeuringstolerantie

Voor de goedkeuringstolerantie bij deze regeling worden twee aparte grondslagen voor toleranties voorgeschreven om het effect onrechtmatigheden en/of onzekerheden op de baten en lasten en daarnaast op de balansmutaties apart weer te geven en ook om het risico op dubbeltellingen te ondervangen. Er wordt uitgegaan van 10% van de som van de baten en lasten van deze regeling in het verslagjaar en daarnaast 10% van de som van de balansmutaties van deze regeling in het verslagjaar12.

4.2.14. Verrekening zorglasten Bevoegd orgaan voor tijdelijk verblijf van Nederlandse verdragsgerechtigden

Taak

Het Ministerie van VWS heeft Zilveren Kruis aangewezen als Bevoegd orgaan voor het verlenen en vergoeden van verstrekkingen tijdens een tijdelijk verblijf in Nederland voor de zorg van Nederlandse verdragsgerechtigden. Verstrekkingen komen ten laste van het Zvf. Het CAK heeft een overeenkomst gesloten met het Zilveren Kruis als voornoemd Bevoegd orgaan van de verblijfplaats.

Het CAK heeft ten aanzien van informatie die afkomstig is van Zilveren Kruis een gebruikersverantwoordelijkheid. Eventuele onzekerheden in de verkregen informatie van het Zilveren Kruis dienen naar aard en omvang te worden beschreven en toegelicht in de bestuurlijke verantwoording door het CAK. Tevens treft het CAK waarborgen dat de contractuele bepalingen met Zilveren Kruis worden nageleefd en dat een accountant een controleverklaring verstrekt inzake de juistheid en volledigheid van de verantwoording en rechtmatigheid van de financiële stromen. De NZa het toezicht uit op de verantwoordingen van Zilveren Kruis als Orgaan van de verblijfplaats en Bevoegd orgaan voor tijdelijk verblijf van Nederlandse verdragsgerechtigden.

Normenkader

Zilveren Kruis is voor de toepassing van artikel 1 onderdeel q onder iii en Titel III, Hoofdstuk 1 van Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de sociale zekerheidsstelsels aangewezen als Bevoegd orgaan voor tijdelijk verblijf van Nederlandse verdragsgerechtigden. In Titel III, Hoofdstuk 1 van Verordening (EG) nr. 987/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels zijn de relevante prestaties opgenomen. De grondslag voor de beheerskostenvergoeding is artikel 39, derde lid, onder e van de Zvw.

De uit de ‘verrekening zorglasten Bevoegd orgaan voor tijdelijk verblijf van Nederlandse verdragsgerechtigden’ voortvloeiende baten en lasten, activa en passiva van de financiële stromen zijn rechtmatig indien deze in overeenstemming zijn met de in het bovengenoemde normenkader gestelde eisen op het gebied van juistheid, volledigheid en tijdigheid.

Goedkeuringstolerantie

Voor de goedkeuringstolerantie wordt uitgegaan van 10% van de som van de baten en lasten van deze regeling in het verslagjaar.

4.2.15. Beheerskosten Orgaan van de verblijfplaats en Bevoegd orgaan voor tijdelijk verblijf van Nederlandse verdragsgerechtigden

Taak

Zilveren Kruis ontvangt voor de uitvoering van zijn taken als Orgaan van de verblijfplaats en Bevoegd orgaan voor tijdelijk verblijf van Nederlandse verdragsgerechtigden een vergoeding vanuit het Zvf. Het CAK betaalt deze vergoedingen aan Zilveren Kruis en belast deze door aan het Zorginstituut als fondsbeheerder van het Zvf. Het CAK heeft hiervoor een overeenkomst gesloten met Zilveren Kruis.

Het CAK heeft ten aanzien van informatie die afkomstig is van Zilveren Kruis een gebruikersverantwoordelijkheid. Eventuele onzekerheden in de verkregen informatie van het Zilveren Kruis dienen naar aard en omvang te worden beschreven en toegelicht in de bestuurlijke verantwoording door het CAK. Tevens treft het CAK waarborgen dat de contractuele bepalingen met Zilveren Kruis worden nageleefd en dat een accountant een controleverklaring verstrekt inzake de juistheid en volledigheid van de verantwoording en rechtmatigheid van de financiële stromen. De NZa het toezicht uit op de verantwoordingen van Zilveren Kruis als Orgaan van de verblijfplaats en Bevoegd orgaan voor tijdelijk verblijf van Nederlandse verdragsgerechtigden.

Normenkader

Zie paragraaf 4.2.13 Verrekening zorglasten verdragslanden via Orgaan van de verblijfplaats en paragraaf 4.2.14 Verrekening zorglasten Bevoegd orgaan voor tijdelijk verblijf Nederlandse verdragsgerechtigden.

De beheerskosten zijn rechtmatig indien deze kosten in overeenstemming zijn met de in het bovengenoemde normenkader gestelde eisen op het gebied van juistheid, volledigheid en tijdigheid, waaronder de contractuele bepalingen.

Goedkeuringstolerantie

Voor de goedkeuringstolerantie wordt uitgegaan van 1% van de som van de baten en lasten van deze regeling in het verslagjaar.

4.2.16. Vorderingen op zorgverzekeraars inzake verdragen

Taak

Het CAK is belast met het vorderen van gelden op zorgverzekeraars inzake de kosten die voor Nederlandse verdragsgerechtigden zijn gemaakt op grond van verdragen. Het CAK brengt de kosten bij de zorgverzekeraars evenveel in rekening als de kosten die voor Nederlandse verdragsgerechtigden zijn gemaakt op grond van verdragen. Er zijn voor het CAK dus geen baten of lasten en de administratie loopt over de balans van het CAK.

Normenkader

Het CAK is door haar taak als verbindingsorgaan (zie paragraaf 4.2.10Verrekeningen zorglasten met verdragslanden (verbindingsorgaan)) onder meer belast met het vorderen van gelden op zorgverzekeraars inzake bilaterale sociale zekerheidsverdragen. Regels hierover zijn te vinden in Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (artikel 35 en 41) en Verordening (EG) nr. 987/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de sociale zekerheidsstelsels (artikel 66, tweede lid en 67).

Daarnaast is de volgende regelgeving van toepassing:

Zie paragraaf 4.2.9Administratie en inning bijdrage verdragsgerechtigden voor de toepasselijke bilaterale sociale zekerheidsverdragen.

De uit de vorderingen op zorgverzekeraars inzake verdragen voortvloeiende activa en passiva zijn rechtmatig indien deze in overeenstemming zijn met de in het bovengenoemde normenkader gestelde eisen op het gebied van juistheid, volledigheid en tijdigheid.

Goedkeuringstolerantie

Voor de goedkeuringstolerantie wordt uitgegaan van 10% van de som van de balansmutaties van deze regeling in het verslagjaar.

4.2.17. Beheerskosten medefinanciering sociaal attachés

Taak

Het CAK financiert op grond van een overeenkomst met de SVB de Bureaus voor Sociale Zaken (de sociaal attachés) mee. De sociaal attachés waar het CAK gebruik van maakt, maken onderdeel uit van de SVB en zijn gevestigd in Marokko, Turkije en Spanje. De attachés zijn in dienst van de SVB en voeren in opdracht van Nederlandse uitvoeringsinstellingen diensten uit op het terrein van de sociale zekerheid. Zij geven lokaal informatie over de Nederlandse sociale verzekeringen, waaronder de Zvw, en treden daarmee voor het CAK op als lokaal aanspreekpunt voor wat betreft de verdragsgerechtigden die in deze landen wonen of (tijdelijk) verblijven.

De SVB krijgt hiervoor een vergoeding uit het Zvf. Afhankelijk van de activiteiten die de sociaal attachés uitvoeren voor het CAK wordt het bedrag van de beheerskosten vastgesteld en doorberekend aan het Zvf. De SVB dient hiervoor facturen in bij het CAK.

De verantwoording voor deze geldstroom bestaat uit ingediende facturen (op basis van een kostenopgave bijlage) door de SVB, waarop de SVB het naar rato factuurbedrag factureert aan de verschillende Nederlandse uitvoeringsinstellingen, waaronder het CAK, voor wat betreft de verrichte activiteiten (aantallen geleverde prestaties) door de sociaal attachés ten behoeve van het CAK. Op de betrouwbaarheid van de inhoud van de ingediende facturen door de SVB (juistheid en volledigheid van de verantwoorde geleverde prestaties door de sociaal attachés ten behoeve van het CAK) geldt een gebruikersverantwoordelijkheid voor het CAK. Eventuele onzekerheden in de verkregen informatie van de SVB dienen naar aard en omvang te worden beschreven en toegelicht in de bestuurlijke verantwoording door het CAK.

De daartoe gemandateerde functionarissen van het CAK beoordelen de ingediende facturen van de SVB zichtbaar op juistheid (voor zover mogelijk) conform de contractuele bepalingen tussen de SVB en het CAK en beslissen over de acceptatie en betaling daarvan ten laste van het Zvf.

Normenkader

De SVB ontvangt een vergoeding voor de activiteiten die sociaal attachés voor het CAK verrichten op basis van de Zvw (artikel 39, derde lid, onder e. Dit betreffen activiteiten in het kader van de taken voortvloeiend uit artikel 69, eerste lid).

De beheerskosten zijn rechtmatig indien deze kosten in overeenstemming zijn met de in het bovengenoemde normenkader gestelde eisen op het gebied van juistheid, volledigheid en tijdigheid, waaronder de contractuele bepalingen.

Goedkeuringstolerantie

Voor de goedkeuringstolerantie wordt uitgegaan van 1% van de som van de baten en lasten van deze regeling in het verslagjaar.

4.2.18. Vrijwillige overeenkomst zorgkostendekking (VOZD)

Taak

Op 4 juni 2015 heeft het Europese Hof van Justitie (HvJ EU) uitspraak gedaan in de zaak Fischer-Lintjens. De uitspraak ziet toe op de toepassing van de aanwijsregels van Verordening (EEG) nr. 1408/71, de rechtsvoorganger van Verordening (EG) nr. 883/2004, met betrekking tot de ziektekostendekking voor gepensioneerden. Nederland werd in die casus, door de toekenning met terugwerkende kracht van een wettelijk pensioen, bevoegd om op te komen voor de ziektekosten met ingang van de ingangsdatum van het pensioen. Er ontstond echter een hiaat in de ziektekostendekking voor betrokkene, doordat de Zvw het sluiten van een zorgverzekering met terugwerkende kracht beperkt. Een zorgverzekering kan immers hooguit vier maanden terugwerken tot het moment waarop de verzekeringsplicht ontstond. Het HvJ EU oordeelde dat dit hiaat in de ziektekostendekking in strijd is met het Europese recht. De uitspraak is van toepassing op alle gevallen waarin iemand met toepassing van de aanwijsregels met terugwerkende kracht onder de Nederlandse socialezekerheidswetgeving valt.

Vooruitlopend op een wettelijke regeling heeft de voorzitter van de Raad van Bestuur van het CAK een volmacht van de Minister van VWS gekregen om in gevallen als deze namens de Staat vaststellingsovereenkomsten te sluiten met betrokken personen, de zogenaamde Vrijwillige overeenkomst zorgkostendekking (VOZD). De burger beslist zelf of hij een overeenkomst sluit. De vergoede zorgkosten worden gedekt vanuit het Zvf, de geïnde bijdrage komt ten gunste van het Zvf.

Normenkader

Het CAK is op grond van de opdrachtbrief van het Ministerie van VWS met kenmerk 1236218-168051-Z van 16 november 2017, het Besluit volmacht CAK Zorgkostendekking retroactief internationaal van 16 november 2017 (n.a.v. HvJ EU 4 juni 2015, zaak C-543/13); memo Reparatie Fischer-Lintjes (C-543/13) en het Formulier Toestemming verwerking persoonsgegevens belast met de uitvoering van de VOZD-regeling.

De uit de VOZD-regeling voortvloeiende baten en lasten, activa en passiva van de financiële stromen zijn rechtmatig indien deze in overeenstemming zijn met de in het bovengenoemde normenkader gestelde eisen op het gebied van juistheid, volledigheid en tijdigheid.

Goedkeuringstolerantie

Voor de goedkeuringstolerantie wordt uitgegaan van 1% van de som van de baten en lasten van deze regeling in het verslagjaar.

5. Aanleverprocedure en vertrouwelijkheid gegevens

5.1. Aanleverprocedure

Bij de aanleverprocedure gaat het om de manier waarop het CAK de jaarverslaggeving aan het Ministerie van VWS en de NZa moet toesturen. Hierbij is bepaald dat het Zorginstituut onderdeel uitmaakt van de verspreidingskring.

Het CAK moet de bestuurlijke verantwoording burgerregelingen en de accountantsproducten (controleverklaring, accountantsverslag) vóór 1 juli van het jaar volgend op het verslagjaar versturen aan het Ministerie van VWS en de NZa. Het Zorginstituut Nederland behoort eveneens tot de verspreidingskring.

Fysieke inzending aan het Ministerie van VWS

Voor het insturen van de fysieke verantwoordingsdocumenten verzoekt VWS het CAK gebruik te maken van de volgende adressering:

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

T.a.v. directeur-Zorgverzekeringen

de heer drs. K.J. Bemiers

Postbus 20350

2500 EJ Den Haag

Fysieke inzending aan de NZa

Voor het insturen van de fysieke verantwoordingsdocumenten verzoekt de NZa het CAK gebruik te maken van de volgende adressering:

Nederlandse Zorgautoriteit

T.a.v. mevrouw M. Kaljouw

Postbus 3017

3502 GA Utrecht

Elektronische inzending NZa

Voor de elektronische toezending van verantwoordingsdocumenten verzoekt de NZa het CAK gebruik te maken van het NZa-uitwisselportaal.

Overige informatie

Het CAK kan op eigen initiatief of op uitnodiging van het Ministerie van VWS of de NZa aanvullende informatie over de jaarverslaggeving verstrekken. Voor het inzenden daarvan geldt de bovenstaande wijze van inzending.

Voor alle vragen over het toezenden van de jaarverslaggeving en de aanvullingen daarop aan de NZa kan het CAK zich wenden tot de helpdesk CAK, telefoonnummer 030 – 296 83 73, e-mail info@nza.nl (t.a.v. de heer drs. M.A. Maaten).

5.2. Vertrouwelijkheid van bedrijfsgegevens

De NZa, het Ministerie van VWS en het Zorginstituut hanteren de gedragslijn dat wettelijke informatie die in het financieel verslag en uitvoeringsverslag is opgenomen, in principe openbare informatie is nadat het financieel verslag en het uitvoeringsverslag door de Minister van VWS zijn goedgekeurd. Voor het overige geldt dat bedrijfsgegevens die het CAK in vertrouwen heeft verstrekt, in beginsel niet openbaar worden gemaakt.

6. Bekrachtiging

6.1. Ministerie van VWS

Dit model is tot stand gekomen na overleg tussen vertegenwoordigers van het Ministerie van VWS enerzijds en het CAK en zijn externe accountant anderzijds, in samenspraak met het Zorginstituut. De bekrachtiging van dit model zal gezamenlijk door het Ministerie van VWS en de NZa plaatsvinden door middel van een brief. De brief wordt geadresseerd aan de Raad van Bestuur van het CAK.

6.2. Raad van Bestuur van de NZa

Dit model is tot stand gekomen na overleg tussen vertegenwoordigers van de NZa enerzijds en het CAK en zijn externe accountant anderzijds, in samenspraak met het Zorginstituut. De bekrachtiging van dit model zal gezamenlijk door het Ministerie van VWS en de NZa plaatsvinden door middel van een brief. De brief wordt geadresseerd aan de Raad van Bestuur van het CAK.

Bijlage 1. Toelichtingen en waarderingsgrondslagen

Hierna zijn de te hanteren toelichtingen en waarderingsgrondslagen opgenomen. Indien het CAK deze toelichtingen en waarderingsgrondslagen wil wijzigen of niet wil toepassen vindt hierover vooraf afstemming plaats met het Ministerie van VWS, het Zorginstituut en de NZa. Partijen moeten het eens zijn over de te hanteren toelichtingen en waarderingsgrondslagen. Met het opstellen van de financiële overzichten inclusief toelichtingen conform dit model stelt het CAK zich in staat om te voldoen aan de verantwoordingsvereisten van het Ministerie van VWS en de NZa als toezichthouders.

Algemene toelichting

Gebruik van schattingen

Bij de toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de financiële overzichten vormt de Raad van Bestuur van het CAK zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de financiële overzichten opgenomen bedragen. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. Indien de schattingen voor het geven van inzicht voor de gebruikers van de financiële overzichten noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen in de toelichting bij de betreffende financiële stroom of balanspost.

Gebruikersverantwoordelijkheid

Het CAK is bij de uitvoering van verschillende regelingen afhankelijk van gegevensaanleveringen door derden. Voor de financiële stromen van deze partijen geldt voor het CAK een gebruikersverantwoordelijkheid. In geval dat er sprake is van een gebruikersverantwoordelijkheid en wanneer er sprake is van een (geïmporteerde) onzekerheid, wordt dit toegelicht in de financiële overzichten van de baten en lasten en activa en passiva van de financiële stromen bij de betreffende regeling met uiteenzetting van geconstateerde onzekerheden.

Specificaties rekening-courant Zorginstituut Nederland

In de toelichtingen bij de financiële overzichten van de activa en passiva dienen specificaties van het verloop van de rekening-courant met het Zorginstituut van de verschillende burgerregelingen te worden opgenomen. Hiervoor is een format zoals afgestemd met het Zorginstituut opgenomen in bijlage 3.

Gebeurtenissen na balansdatum

Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en die blijken tot aan de datum van het opmaken van de bestuurlijke verantwoording burgerregelingen worden verwerkt in de financiële overzichten.

Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum worden niet in de financiële overzichten verwerkt. Als dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers van de verantwoording, worden de aard en de geschatte financiële gevolgen ervan opgenomen in de toelichting van de financiële overzichten.

Waarderingsgrondslagen

Algemeen

In het overzicht gebruikt het CAK grondslagen met toepassing van het baten- en lastenstelsel, met uitzondering van de financiële stroom ‘Onverzekerbare vreemdelingen’. Bij deze financiële stroom worden de grondslagen volgens het kasstelsel gehanteerd. De bestuurlijke verantwoording burgerregelingen is opgesteld in euro’s.

Vergelijking voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.

Grondslagen voor de bepaling van activa en passiva

Vorderingen

De in het overzicht opgenomen vorderingen betreffen vorderingen op derden. Vorderingen worden bij de eerste waardering verwerkt tegen reële waarde. Vorderingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve-rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. De effectieve rente en eventuele bijzondere waardeverminderingsverliezen worden direct in de staat van baten en lasten verwerkt. Omdat het CAK niet beschikt over langlopende vorderingen, wijkt de reële waarde van de vorderingen niet materieel af van de nominale waarde van de post onder aftrek van een eventuele voorziening oninbaarheid.

Een bijzonder waardeverminderingsverlies met betrekking tot een tegen geamortiseerde kostprijs gewaardeerde vordering wordt bepaald aan de hand van het verschil tussen de boekwaarde en de contante waarde van de verwachte toekomstige kasstromen, gedisconteerd tegen de oorspronkelijke effectieve rente van het actief. Bijzondere waardeverminderingsverliezen worden opgenomen in de staat van baten en lasten.

De veronderstellingen die van invloed zijn op het bepalen van de (omvang van de) voorziening per regeling worden per jaar door de Raad van Bestuur van het CAK beoordeeld en vastgesteld. Het risico voor oninbaarheid is voor rekening van het betreffende fonds.

Financiële verplichtingen

De in het overzicht opgenomen verplichtingen betreffen schulden aan derden. Financiële verplichtingen worden bij de eerste waardering verwerkt tegen reële waarde. De verplichtingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen kostprijs op basis van de effectieve rentemethode.

Liquide middelen

De liquide middelen betreffen bankrekeningen met de rekening-couranten met het Ministerie van Financiën, het Zorginstituut en bij de Onverzekerbare Vreemdelingenregeling het Ministerie van VWS. De liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Bij de bestuurlijke verantwoording burgerregelingen is sprake van schatkistbankieren. Het schatkistbankieren is gebaseerd op het principe van zero-balancing. Zero-balancing betekent dat het saldo op een bankrekening aan het einde van de dag wordt afgeroomd of juist aangevuld tot nul.

De eventuele beschikbare middelen per eind van het jaar zijn niet vrij ter beschikking van het CAK.

De liquide middelen in het kader van de uitvoeringstaken maken integraal deel uit van het Zorgverzekeringsfonds (Zvf), het Fonds langdurige zorg (Flz) of het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (AFBZ13) en worden integraal verantwoord in het Financieel Verslag Fondsen, uitgebracht door het Zorginstituut Nederland. De zorglasten voor onverzekerbare vreemdelingen komen niet ten laste van het Zvf. De liquide middelen verantwoordt het CAK in rekening-courant met het Ministerie van VWS.

Grondslagen voor de bepaling van baten en lasten

Baten en lasten

De toerekening van baten en lasten vindt zoveel mogelijk plaats aan het jaar waarop deze betrekking hebben. Afwijkingen hierop worden toegelicht.

Baten worden in de rekening van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden en waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden en waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Interestbaten en -lasten

Indien in het kader van een uitvoeringstaak sprake is van interestbaten en/of -lasten aan derden, worden deze apart vermeld. Deze interestbaten en -lasten worden verantwoord in het jaar waarop de interestbaten of -lasten betrekking hebben.

Bijlage 2. Juridisch kader met wet- en regelgeving en overige beleidsstukken

Inzake de in het verslagjaar 2021 geldende relevante algemene en bijzondere wet- en regelgeving, circulaires, brieven van het Zorginstituut en brieven van het Ministerie van VWS verwijzen het Ministerie van VWS en de NZa naar de tabellen in het juridisch kader van het CAK. Hierin zijn alle documenten die van belang zijn voor het CAK voor de uitvoering van de burgerregelingen in het verslagjaar 2021 opgenomen. Het juridisch kader wordt actueel gehouden door het CAK gedurende het jaar.

Het juridisch kader geeft een opsomming van alle voor het CAK geldende wet- en regelgeving en bestuurlijke afspraken waarbij de volgende categorieën gelden voor de burgerregelingen:

 • 1. Algemeen-CAK-Breed;

 • 2. Inkoop en contractmanagement;

 • 3. CAK Burgerregelingen – breed;

 • 4. CAK Burgerregelingen – per taak/regeling;

 • 5. Brieven VWS – CAK Algemeen;

 • 6. Brieven VWS – CAK Burgerregelingen breed;

 • 7. Brieven VWS – CAK Burgerregelingen per financiële stroom

 • 8. Overig:

  • a. brieven Zorginstituut Nederland

  • b. documenten Administratieve Commissie (ex. Artikel 71/72 Vo883/2004)

  • c. Protocol CAK

  • d. externe publicaties.

Voor de geldende onderliggende specifieke verwijzingen naar regelgeving, brieven, beleidstukken etc. wordt voor de bovengenoemde categorieën onder 1 tot en met 8 verwezen naar het juridische kader van het CAK en de daarbij horende bijlage. Daarnaast wordt verwezen in dit model naar paragraaf 4.2 waarin per regeling de voornaamste toepasselijke wet- en regelgeving is opgenomen onder het normenkade.

Bijlage 3. Inrichtingsvoorschriften financiële overzichten

Bij het opstellen van de financiële overzichten moet gebruik gemaakt worden van onderstaande modellen. Het CAK is de ruimte gelaten om daar waar het nodig is van toepassing zijnde aanvullende regels in de modellen toe te voegen.

1. Onverzekerbare vreemdelingenregeling

Uitgaven

Uitgaven onverzekerbare vreemdelingen x €

2021

2020

Eerstelijns zorgverleners

   

Farmacie

   

Hulpmiddelen

   

Ambulancevervoer

   

Huisartsenzorg

   

Verloskundige zorg

   

Kraamzorg

   

Tandheelkundige zorg

   

Paramedische zorg

   

Subtotaal eerstelijns zorgverleners

   

Ziekenhuizen

   

Wlz/AWBZ-instellingen

   

GGZ

   

Overige uitgaven

   

Totale uitgaven

   
Activa en passiva

Rekening-Courant met VWS inzake onverzekerbare vreemdelingen x €

2021

2020

Balans per 1 januari

   

Uitgaven

   

Ontvangen budget

   

Balans per 31 december

   

2. Gemoedsbezwaardenregeling

Verloopoverzicht (inclusief baten en lasten)

Verloopoverzicht gemoedsbezwaarden x € 1.000

2021

2020

Saldo rekeningen gemoedsbezwaarden per 1 januari (A) (Activa/passiva)

   

(Ingehouden) bijdragevervangende belasting (baten)

   

Verleende vergoedingen voor zorglasten (lasten)

   

Saldo rekeningen gemoedsbezwaarden voor resultaatbestemming

   

Saldo rekening gemoedsbezwaarden per 31 december (A+B) (Activa/passiva) x € 1.000

   

Resultaatbestemming

   

Toevoeging ten gunste van het Zvf

   

Toevoeging aan rekening gemoedsbezwaarden (B)

   

Totaal resultaatbestemming

   

3. Onverzekerdenregeling

Baten en lasten:

Baten en lasten onverzekerden

Toelichting op baten en lasten x € 1.000

2021

2020

Baten

   

Boetes opgelegd aan onverzekerden

   

Premies opgelegd aan ambtshalve verzekerden

   

Totale baten

   

Lasten

   

Te betalen premies aan zorgverzekeraars

   

Afdracht bestuurlijke boetes (aan VWS)

   

Mutatie voorziening oninbaar

   

Totale lasten

   

Saldo baten en lasten

   
Activa en passiva

Regeling onverzekerden

Toelichting balans x € 1.000

2021

2020

Activa

   

Totale waarde vorderingen onverzekerden op 1 januari

   

Te ontvangen boetes en premies onverzekerden

   

Ontvangen boetes onverzekerden

   

Ontvangen premies onverzekerden

   

Dotatie aan voorziening oninbaar onverzekerden

   

Totaal waarde vorderingen onverzekerden per 31 december

   

Passiva

   

Verplichtingen per 1 januari

   

Te betalen afdracht boetes aan Zvf

   

Te betalen premies aan zorgverzekeraars

   

Betaalde premies aan zorgverzekeraars

   

Betaalde afdracht Zvf

   

Overige betalingen

   

Totale waarde verplichtingen onverzekerden per 31 december

   
Voorziening oninbaar onverzekerden

Toelichting balans x € 1.000

2021

2020

Stand per 1 januari

   

Dotatie

   

Vrijval

   

Afboeking

   

Stand per 31 december

   

4. Wanbetalersregeling

Baten en lasten

Baten en lasten wanbetalers

Toelichting op baten en lasten x € 1.000

2021

2020

Baten

   

Bestuursrechtelijke premies wanbetalers

   

Totale baten

   

Lasten

   

Afdracht wettelijke premie-opslag

   

Mutatie voorziening oninbaar

   

Totale lasten

   

Saldo baten en lasten

   

Regeling wanbetalers

Toelichting balans x € 1.000

2021

2020

Activa

   

Totale waarde vorderingen wanbetalers per 1 januari

   

Te ontvangen bestuursrechtelijke premies

   

Ontvangen bestuursrechtelijke premies

   

Dotatie voorziening oninbaarheid

   

Totale waarde vorderingen per 31 december

   

Regeling wanbetalers

Toelichting balans x € 1.000

2021

2020

Passiva

   

Verplichtingen per 1 januari

   

Afdracht wettelijke premie-opslag

   

Betaalde wettelijke premie-opslag

   

Overige betalingen

   

Totaal waarde verplichtingen wanbetalers per 31 december

   
Voorziening oninbaar wanbetalers

Toelichting balans x € 1.000

2021

2020

Stand per 1 januari

   

Dotatie

   

Vrijval

   

Afboeking

   

Stand per 31 december

   

5. Verstrekking compensatiebijdrage aan zorgverzekeraars voor het verzekerd houden van wanbetalers

Verloopoverzicht (inclusief baten en lasten)

Verloopoverzicht Compensatie wanbetalers aan zorgverzekeraars (inclusief baten en lasten) x € 1.000

2021

2020

Vorderingen of verplichtingen per 1 januari compensatie wanbetalers aan zorgverzekeraars

   

Te betalen compensatie wanbetalers aan zorgverzekeraars

   

Betaalde compensatie wanbetalers aan zorgverzekeraars

   

Nog te vorderen of nog te betalen compensatie wanbetalers aan zorgverzekeraars per 31 december

   

6. Overgangsregeling Missionarissen

Baten en lasten

Toelichting op baten en lasten x € 1.000

2021

2020

Bijdragen missionarissen

   

Zorglasten missionarissen

   
Activa/passiva

Schulden nog te betalen zorglasten missionarissen x € 1.000

1 januari 2020

Mutatie schuld

Geïnd

31 december 2020

Nog te betalen zorglasten missionarissen

       

Schulden nog te betalen zorglasten missionarissen x € 1.000

1 januari 2021

Mutatie schuld

Geïnd

31 december 2021

Nog te betalen zorglasten missionarissen

       

7. Overgangsregeling AWBZ-zorg buitenland

Lasten

Lasten internationale verdragen

Toelichting op rekening baten en lasten x € 1.000

2021

2020

Doorberekend door Zilveren Kruis

   

Totaal doorberekend door internationale verdragspartners

   

8. Beheerskosten overgangsregeling AWBZ-zorg buitenland

Lasten

Lasten internationale verdragen

Toelichting op rekening baten en lasten x € 1.000

2021

2020

Doorberekend door Zilveren Kruis aan beheerskosten

   

Totaal doorberekend door internationale verdragspartners

   

9. Administratie en inning bijdrage verdragsgerechtigden (verzekeringskantoor)

Baten en lasten

Bijdragen verdragsgerechtigden

Toelichting op baten en lasten x € 1.000

2021

2020

Baten

   

Opgelegd

   

Correctie voorgaande jaren

   

Totale baten

   
     

Lasten

   

Heffingsrente niet ingezetenen

   

Voorziening oninbaar

   

Totale lasten

   

Saldo baten en lasten

   
Activa en passiva

Vorderingen bijdragen verdragsgerechtigden 2021 x € 1.000

2021

Stand per 1 januari

 

Te innen

 

Geïnd

 

Afgeboekt

 

Totale waarde vorderingen

 

Voorziening oninbaar

 

Waarde vorderingen per 31 december

 
Voorziening oninbaar

Voorziening oninbaar bijdrage verdragsgerechtigden

Toelichting balans € x 1.000

2021

2020

Stand per 1 januari

   

Dotatie

   

Vrijval

   

Afboeking

   

Stand per 31 december

   

10. Verrekeningen zorglasten met verdragslanden (verbindingsorgaan)

Baten

Doorberekend aan internationale verdragspartners (baten)

(x € 1.000)

2021

2020

Zorgverzekeringsfonds

   

Fonds langdurige zorg

   

Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten

   

Totaal baten internationale verdragspartners

   
Lasten

Doorberekend door internationale verdragspartners (lasten)

(x 1.000)

2021

2020

Doorberekend over uitvoeringsjaar

   

Correctie voorgaande jaren

   

Totale lasten internationale verdragspartners

   
Activa

Vorderingen op internationale verdragspartners

Toelichting activa en passiva x 1 €.000

Zvf

Flz

AFBZ

Totaal

Saldo per 1 januari 2020

       

Doorberekend aan internationale verdragspartners

       

Per saldo te ontvangen

       

Ontvangen van internationale verdragspartners

       

Saldo per 31 december 2020

       

Saldo per 1 januari 2021

       

Doorberekend aan internationale verdragspartners

       

Per saldo te ontvangen

       

Ontvangen van internationale verdragspartners

       

Saldo per 31 december 2021

       
Passiva

Verplichtingen aan internationale verdragspartners

Toelichting activa en passiva x € 1.000

2021

2020

Saldo per 1 januari

   

Doorberekend door internationale verdragspartners

   

Per saldo te betalen

   

Betaald aan internationale verdragspartners

   

Verplichtingen Zvf per 31 december

   

11. Verrekeningen verdragslanden via Orgaan van de woonplaats

Baten en lasten

Doorberekend aan internationale verdragspartners

Toelichting op rekening van baten en lasten € x 1.000

2021

2020

Via Orgaan van de woonplaats

   

Totaal doorberekend aan internationale verdragspartners (baten)

   

Doorberekend inzake internationale verdragspartners

Toelichting op rekening van baten en lasten x € 1.000

2021

2020

Via Orgaan van de woonplaats

   

Totaal doorberekend door internationale verdragspartners (lasten)

   
Activa en passiva

Vorderingen inzake verdragslanden 2020

Toelichting balans x € 1.000

Per 1 januari

Mutatie vorderingen

Betaald

Per 31 december

Op Orgaan van de woonplaats

       

Afboekingen op vorderingen die Orgaan van de woonplaats heeft op (ex) buitenlands verzekerden

       

Totaal

       

Vorderingen inzake verdragslanden 2021

Toelichting balans x € 1.000

Per 1 januari

Mutatie vorderingen

Betaald

Per 31 december

Op Orgaan van de woonplaats

       

Afboekingen op vorderingen die Orgaan van de woonplaats heeft op (ex) buitenlands verzekerden

       

Totaal

       

Verplichtingen inzake verdragslanden 2021

Toelichting balans x € 1.000

Per 1 januari

Mutatie verplichtingen

Betaald

Per 31 december

Op Orgaan van de woonplaats

       

Totaal

       

12. Beheerskosten Orgaan van de woonplaats

Baten en lasten

Toelichting op baten en lasten beheerskosten x € 1.000

2021

2020

Beheerskosten van het Organen van de woon- plaats (lasten)

   

Totale lasten beheerskosten Orgaan van de woon- plaats

   
Activa en passiva

Schuld inzake Orgaan van de woonplaats

1 januari 2020

Mutatie schuld

Geïnd

31 december 2020

Verschuldigde beheerskosten aan Orgaan van de woonplaats

       

Schuld inzake Orgaan van de woonplaats

1 januari 2021

Mutatie schuld

Geïnd

31 december 2021

Verschuldigde beheerskosten aan Orgaan van de woonplaats

       

13. Verrekeningen verdragslanden via Orgaan van de verblijfplaats

Baten en lasten

Doorberekend aan internationale verdragspartners

Toelichting op rekening van baten en lasten x € 1.000

2021

2020

Via Orgaan van de verblijfplaats

   

Totaal doorberekend aan internationale verdragspartners (baten)

   

Doorberekend inzake internationale verdragspartners

Toelichting op rekening van baten en lasten x € 1.000

2021

2020

Via Orgaan van de verblijfplaats

   

Totaal doorberekend door internationale verdragspartners (lasten)

   
Activa/passiva

Vorderingen inzake verdragslanden 2020

Toelichting balans x 1 €.000

Per 1 januari

Mutatie verplichtingen

Betaald

Per 31 december

Op Orgaan van de verblijfplaats

       

Totaal

       

Vorderingen inzake verdragslanden 2021

Toelichting balans x € 1.000

       

Op Orgaan van de verblijfplaats

       

Totaal

       

Verplichtingen inzake verdragslanden 2021

Toelichting balans x € 1.000

Per 1 januari

Mutatie verplichtingen

Betaald

Per 31 december

Op Orgaan van de verblijfplaats

       

Totaal

       

14. Verrekeningen Bevoegd orgaan voor tijdelijk verblijf van Nederlandse verdragsgerechtigden

Baten Bevoegd orgaan voor tijdelijk verblijf van Nederlandse verdragsgerechtigden x € 1.000

2021

2020

Baten

   

Lasten Bevoegd orgaan voor tijdelijk verblijf van Nederlandse verdragsgerechtigden

2021

2020

Lasten

   

Vorderingen inzake Bevoegd orgaan tijdelijk verblijf van Nederlandse vedragsgerechtigden 2020

Toelichting balans x € 1.000

Per 1 januari

Mutatie verplicht-ingen

Betaald

Per 31 december

Op Bevoegd orgaan tijdelijk verblijf van Nederlandse verdragsgerechtigden

       

Totaal

       

Vorderingen Bevoegd orgaan tijdelijk verblijf Nederlandse van verdragsgerecht-igden 2021

Toelichting balans x € 1.000

       

Op Bevoegd orgaan tijdelijk verblijf Nederlandse van verdragsgerechtigden

       

Totaal

       

Verplichtingen inzake Bevoegd orgaan tijdelijk verblijf van Nederlandse verdragsgerecht-igden 2021

Toelichting balans x € 1.000

Per 1 januari

Mutatie verplicht-ingen

Betaald

Per 31 december

Op Bevoegd orgaan tijdelijk verblijf Nederlandse van verdragsgerechtigden

       

Totaal

       

15. Beheerskosten Orgaan van de verblijfplaats en Bevoegd orgaan voor tijdelijk verblijf van Nederlandse verdragsgerechtigden

Baten en lasten

Toelichting op baten en lasten beheerskosten x € 1.000

20211

2020

Beheerskosten Orgaan van de verblijfplaats (lasten)

   

Beheerskosten Bevoegd orgaan tijdelijk verblijf Nederlandse verdragsgerechtigden (lasten)

   

Totale lasten beheerskosten Orgaan van de verblijfplaats

   
Activa en passiva
 

1 januari 2020

Mutatie schuld

Geïnd

31 december 2020

Verschuldigde beheerskosten inzake Orgaan van de verblijfplaats x € 1.000

       

Verschuldigde beheerskosten inzake Bevoegd orgaan van tijdelijk verblijf Nederlands verdragsgerechtigden x € 1.000

       
 

1 januari 2021

Mutatie schuld

Geïnd

31 december 2021

Verschuldigde beheerskosten inzake Orgaan van de verblijfplaats x € 1.000

       

Verschuldigde beheerskosten aan het Bevoegd orgaan tijdelijk verblijf van Nederlandse verdragsgerechtigden x € 1.000

       

16. Vorderingen op zorgverzekeraars inzake verdragen

Activa

Vorderingen op zorgverzekeraars inzake verdragen

Toelichting activa en passiva x € 1.000

Zvf

Saldo per 1 januari 2021

 

Te verrekenen met de zorgverzekeraars

 

Per saldo te ontvangen

 

Ontvangen van zorgverzekeraars

 

Saldo per 31 december 2021

 

17. Beheerskosten medefinanciering sociaal attachés

Baten en lasten

Toelichting op baten en lasten Zvf x € 1.000

2021

2020

Beheerskosten sociaal attachés (lasten)

   

Totaal lasten beheerskosten sociaal attachés

   
Activa en passiva:

Overzicht van activa en passiva x € 1.000

1 januari 2021

Mutatie schuld

Geïnd

31 december 2021

Verschuldigde beheerskosten sociaal attachés

       

18. Vrijwillige overeenkomst zorgkostendekking (VOZD)

Baten

Aan betrokkenen in rekening gebrachte premie

(baten)

(x € 1.000)

2021

2020

Aan betrokkenen in rekening gebrachte premie

   
Lasten:

Door betrokkenen in rekening gebrachte zorgkosten (lasten)

(x 1.000)

2021

2020

Door betrokkenen in rekening gebrachte zorgkosten

   
Activa en passiva:

Vorderingen

Toelichting activa € x 1.000

2021

2020

Saldo per 1 januari

   

Aan betrokkenen in rekening gebrachte zorgpremie

   

Per saldo te ontvangen zorgpremie

   

Ontvangen zorgpremie van betrokkenen

   

Vorderingen nog te ontvangen zorgpremie per 31 december

   

Verplichtingen

Toelichting passiva x € 1.000

2021

2020

Saldo per 1 januari

   

Door betrokkenen in rekening gebrachte zorgkosten

   

Per saldo te betalen zorgkosten

   

Betaalde zorgkosten aan betrokkenen

   

Verplichtingen nog te betalen zorgkosten per 31 december

   
Tabel Opbouw saldo Rekening-courant met Zorginstituut Nederland

Rekening-courant Zorginstituut Nederland (€ x 1.000)

2021

Voorschot

Afdracht

Resultaat

Overig

2020

RC verdragslanden (totaal)

         

RC Bijdragen verdragsgerechtigden

         

RC Gemoedsbezwaarden

         

RC Wanbetalers (incl. compensatie)

         

RC Onverzekerden

         

RC Missionarissenregeling

         

RC Overgangsregeling AWBZ/Wlz

         

RC Beheerskosten medefinanciering sociaal attachés

         

RC Vrijwillige overeenkomst zorgkostendekking (VOZD)

         

Totaal

         

Bijlage 4. Verantwoording uitvoering hersteloperatie kinderopvangtoeslag

Op 18 januari 2021 is door de Staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane in een brief aan de Tweede Kamer (2021Z0896) de gewenste aanpak voor gedupeerde ouders binnen de hersteloperatie kinderopvangtoeslag (KOT) beschreven. In relatie tot de aanpak van de schuldenproblematiek is aangegeven dat alle openstaande schulden, die gedupeerde ouders op dat moment van uitbetalen van de herstelbetaling bij de Belastingdienst hebben, worden kwijtgescholden. Ook andere publieke schuldeisers waaronder het CAK schelden de betreffende schulden van deze gedupeerden kwijt.

Voor het CAK speelt kwijtschelding bij de volgende regelingen in dit model:

 • a. Wanbetalersregeling

 • b. Onverzekerdenregeling

 • c. Regeling bijdrage verdragsgerechtigden

Binnen het proces van de hersteloperatie moeten een aantal stappen worden doorlopen. De gemaakte afspraken hierover tussen het Ministerie van VWS en het CAK zijn beschreven in de brief van 23 februari 2021 (1833099-218853-Z), in de brief van 6 mei 2021 (2352044-10076900) alsook in latere brieven en opdrachtmails die door de directeur Zorgverzekeringen van het Ministerie van VWS of een gemandateerd MT-lid zijn verzonden aan de Raad van Bestuur van het CAK. Dit betreft:

Opdrachtmails van het Ministerie van VWS aan het CAK,

compleet overzicht inzake KOT-handelingen

Onderwerp

28-01-2021 15:33

Wanbetalersregeling

19-02-2021 16:28

Verzoek tweede bestand van mogelijke gedupeerden op te pakken

23-02-2021 16:47

Brief inz. Hersteloperatie gedupeerde ouders kinderopvangtoeslag

(bevat tevens de formele brief d.d. 23-02-2021 van het Ministerie van VWS aan het CAK)

01-03-2021 15:52

Verzoek CAK oppakken derde bestand mogelijk gedupeerden

26-03-2021 14:03

Verzoek vierde bestand van mogelijke gedupeerden op te pakken

13-04-2021 17:25

Verzoek vijfde bestand van mogelijke gedupeerden op te pakken

07-05-2021 09:27

Hersteloperatie gedupeerde ouders kinderopvangtoeslag

(bevat tevens de formele brief d.d. 06-05-2021 het Ministerie van VWS aan het CAK)

21-05-2021 16:18

Verzoek 6e, 7e en 8e bestand van mogelijke gedupeerden op te pakken

02-06-2021 10:00

Reactie CAK inzake de kwijtschelding van schulden voor gedupeerden van de Kinderopvangtoeslagaffaire

(bevat formele brief van het CAK aan het Ministerie van VWS d.d. 31-05-2021 in reactie op de brief van het Ministerie van VWS d.d. 06-05-2021)

07-06-2021 16:17

Verzoek om 9e bestand van mogelijke gedupeerden op te pakken

23-07-2021 17:05

Opdrachtmail herstarten bestuursrechtelijke premie

•. Het pauzeren en kwijtschelden van schulden

Pauzering

Concreet betekent pauzering dat het CAK voorlopig de reguliere incasso-inspanningen opschort van de invorderingen van alle openstaande facturen voor 1 januari 2021 van de door de Belastingdienst aangegeven lijst(en) met (mogelijk) gedupeerden. Dit houdt in dat het CAK voor deze groep, tot dat nadere berichtgeving van de Belastingdienst is ontvangen, niet meer handelt naar het reguliere proces volgens het incassoprotocol van het CAK en daarom geen aanmaningen stuurt en ook het traject bij de gecontracteerde deurwaarders laat pauzeren. In eerste instantie heeft het Ministerie van VWS op 23 februari 2021 schriftelijk aan het CAK gevraagd om schulden van de betreffende (mogelijk) gedupeerden op te schorten (1833099-218853-Z). De invordering van schulden van zelfmelders bij de Belastingdienst blijft opgeschort totdat het CAK van de Belastingdienst/Toeslagen bericht heeft ontvangen:

 • dat de invordering herstart kan worden omdat men niet meer tot de doelgroep gedupeerden behoort; of

 • dat de vordering kwijtgescholden moet worden.

Kwijtschelden

Met de brief van 6 mei 2021 is schriftelijk door het Ministerie van VWS aan het CAK de opdracht gegeven om schulden kwijt te schelden14 bij gedupeerden waarvan de Belastingdienst/Toeslagen heeft vastgesteld dat deze hiervoor in aanmerking komen.

TOELICHTING KWIJTSCHELDING

Openstaande vorderingen van gedupeerden bij het CAK worden kwijtgescholden tot en met 31 december 2020, nadat de Belastingdienst/Toeslagen heeft vastgesteld dat de betreffende gedupeerde hiervoor in aanmerking komt.

Het kwijtschelden van de betreffende schulden betekent ook dat de bedragen die vanaf 1 januari 2021 zijn betaald voor de betreffende schulden in aanmerking komen voor kwijtschelding (restitutie).

•. Bestuurlijke verantwoording

In de bestuurlijke verantwoording 2021 verantwoordt het CAK zich over de uitvoering van de hersteloperatie KOT in de andere informatie.

Verantwoording over het uitvoeringsproces hersteloperatie KOT

Het Ministerie van VWS vraagt aan het CAK om zich in de bestuurlijke verantwoording in de andere informatie te verantwoorden over of zij de uitvoering van de hersteloperatie KOT heeft uitgevoerd zoals gevraagd door het Ministerie van VWS in haar brieven en mails. Hierbij is van belang dat het CAK aangeeft of deze uitvoering er volgens het CAK toe heeft geleid dat in 2021 schulden van (mogelijk) gedupeerden, op basis van de aangeleverde gegevens door de Belastingdienst, zijn gepauzeerd en/of kwijtgescholden en/of onverschuldigde betalingen zijn terugbetaald. Alsook dat het CAK zorgvuldig is omgegaan met (persoons)gegevens. Van belang is dat de door het Ministerie van VWS aan het CAK gevraagde afwikkeling voor de betreffende (mogelijk) gedupeerden goed is verlopen. Het is aan de Belastingdienst om te bepalen voor welke (mogelijk) gedupeerden pauzering of kwijtschelding van toepassing is. Voor de door de Belastingdienst aangeleverde gegevens geldt de zogenaamde ‘gebruikersverantwoordelijkheid’.

Het CAK besteedt in haar bestuurlijke verantwoording minimaal aandacht aan de uitvoering van de volgende onderdelen:

 • 1. Pauzering van lopende schulden van (mogelijk) gedupeerden.

 • 2. Kwijtschelding van schulden van gedupeerden.

 • 3. De restitutie van onverschuldigde betalingen.

 • 4. Verzoeken om reeds geleden schade door een gedupeerde in beeld te brengen in verband met het recht op eventuele extra compensatie.

 • 5. De omgang met (persoons)gegevens.

Voor de uitvoering van de wanbetalersregeling wordt gevraagd om ook in de verantwoording aandacht te besteden aan:

 • Het staken van de bestuursrechtelijke premie;

Voor de hiervoor beschreven onderdelen geeft het CAK ook aan hoe zij een correcte uitvoering heeft geborgd. Het CAK beschrijft de interne beheersingsmaatregelen die het CAK heeft getroffen ter waarborging de juiste en volledige verwerking in de (financiële) administratie van de door de Belastingdienst aangegeven lijst(en) met (mogelijk) gedupeerden volgens het stappenplan van de hersteloperatieprocedures zoals beschreven in de voorgenoemde opdrachtbrieven en mails van het Ministerie van VWS15.

Verantwoording over de omvang van de hersteloperatie KOT

Daarnaast wordt het CAK gevraagd om in de bestuurlijke verantwoording 2021 bij de andere informatie te verantwoorden wat de omvang per 31 december 2021 is van:

 • De gepauzeerde bedragen per regeling inclusief vermelding van het aantal (mogelijk) gedupeerden op 31 december 2021;

 • De kwijtgescholden bedragen per regeling in 2021 inclusief vermelding van het aantal gedupeerden.

Ook moet het CAK bij deze verantwoording van aantallen en bedragen voor pauzeren of kwijtschelden primair zelf een aansluiting hebben gemaakt, waaruit aantoonbaar blijkt dat de uitgevoerde (financiële) handelingen voor de herstelacties van de KOT terug te herleiden zijn naar de opdrachtbrieven en mails van het Ministerie van VWS en de daar bijhorende door de Belastingdienst aangegeven lijst(en) van (mogelijk) gedupeerden met betrekking tot de herstelactieprocedures van de KOT voor wat betreft het pauzeren of kwijtschelden.

Het CAK moet zelf ook een beoordeling doen in het verlengde van haar uitvoeringstaken die aantoont dat de opdrachtbrieven van het Ministerie van VWS met de daar bijhorende door de Belastingdienst aangegeven lijst(en) tot een juiste en volledige verwerking in de (financiële) administratie en bestuurlijke verantwoording hebben geleid. Het CAK verantwoordt zich hierover in de bestuurlijke verantwoording 2021. De externe accountant rapporteert vervolgens conform NVCOS 720 voorschriften, dit is verder uitgewerkt in het protocol.

•. Kwijtscheldingsgrondslag

Om kwijtschelding mogelijk te maken is er een kwijtscheldingsgrondslag opgenomen in de voorgenomen wetswijziging. Deze grondslag is tijdelijk, geldt voor door de Belastingdienst aangegeven lijst(en) van gedupeerden en werkt terug tot het begin van de hersteloperatie. Het CAK handelt op verzoek van het Ministerie van VWS vooruitlopend op het inwerkingtreden van deze grondslag. Hierover is de Tweede Kamer, voordat de eerste kwijtschelding door het CAK heeft plaatsgevonden, geïnformeerd. Zodra de kwijtscheldingsgrondslag is aangenomen wordt deze onderdeel van het rechtmatigheidskader van ‘Bijlage 2. Juridisch Kader met wet- en regelgeving en overige beleidsstukken’.

 1. Zie hiervoor www.publiekverantwoorden.nl. ^ [1]
 2. Bij inwerkingtreding van de Verzamelwet VWS 2018, artikel XVII, C (artikel 68 van de Zvw), bestaat een wettelijke grondslag voor het toezicht door de NZa (op grond van artikel 16, aanhef, onderdeel m, van de Wmg) op uitvoering van artikel 68 van de Zvw. ^ [2]
 3. De aanleverdatum zoals overeengekomen tussen partijen is gevolgd voor het verantwoordingsjaar 2021 en geldt voor de bestuurlijke verantwoording burgerregelingen. Deze datum kan afwijken van de aanleverdata die gelden voor andere onderdelen van het financieel verslag. ^ [3]
 4. De Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 februari 2017, kenmerk 997477-153689-Z, Laatstelijk gewijzigd op 1 maart 2019 houdende regels voor de subsidieverstrekking aan zorgaanbieders voor het verlenen van medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden. De SOV kent een eigen protocol die door het Ministerie van VWS is vastgesteld (d.d. 17-01-2018) bij brief van 08/02/2018 (kenmerk: 286351-172555-Z). ^ [4]
 5. Op basis van artikel 61 van de Wmg. ^ [5]
 6. Op basis van artikel 18f lid 6 van de Zvw en artikel 5 lid 3 van de Beleidsregels CAK inning bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet 2018. ^ [6]
 7. Deze en voorgaande heroverweging in de verantwoording en controle voor deze regeling is wenselijk bevonden in de keten vanwege doelmatigheidsreden, gezien dat het een aflopende regeling betreft die relatief klein is van omvang en de kosten en baten van de assurance die moet worden verkregen (met inbegrip van de externe accountant) niet meer tegen elkaar opwegen. De overgangsregeling kent al tijden een zogenoemd ‘granieten’ klantbestand. Dit wil zeggen dat er geen klanten meer bijkomen, maar dat er alleen klanten afgaan. Daarbij speelt dat regeling een terugkerende onzekerheid kampt met betrekking tot de schattingspost betreffende de ‘nog te betalen zorglasten’ die in de trend der jaren uitkomt op circa 5% van de totaalsom van baten en lasten van deze regeling. Deze schattingspost loopt er in het jaar daaropvolgend weer uit met werkelijk ingediende declaraties, waar dan wel assurance over de rechtmatigheid wordt verkregen. ^ [7]
 8. Het verdrag met Turkije regelt het recht op zorg van gepensioneerden in Turkije. Voorwaarde is dat gepensioneerden volgens het Nederlandse recht een aanspraak op verstrekkingen hebben. In de huidige situatie wordt aan deze voorwaarde niet voldaan, Omdat gepensioneerden niet in Nederland wonen of werken. Sinds 2006 ontbreekt daarmee de formele basis voor het recht op vergoeding van zorg en medische kosten. Een concreet voorstel tot wijziging van het Turks-Nederlandse verdrag ligt al sinds het jaar 2000 op tafel. Dit voorstel maakt vergoeding van zorg en medische kosten voor gepensioneerden in Turkije mogelijk. De betreffende wijziging is onderdeel van een breder pakket van sociale zekerheden dat dient te worden aangepast. Het CAK kan dit knelpunt niet zelfstandig oplossen en is hierbij afhankelijk van de ministeries van VWS en SZW. Het CAK handelt in deze situatie, in opdracht van het Ministerie van VWS en vooruitlopend op de inwerkingtreding van deze verdragswijziging, al wel in de geest van deze wijziging. Het Ministerie van VWS heeft aangegeven zich binnen haar mogelijkheden in te spannen om de verdragswijziging in werking te laten treden. ^ [8]
 9. In het verdrag met Marokko is opgenomen dat het recht op vergoeding van zorg en medische kosten alleen geldt voor personen die verzekerd (of meeverzekerd) zijn op grond van de (niet meer bestaande) Ziekenfondswet. Hierdoor ontbreekt eveneens sinds 2006 de formele basis voor vergoeding van zorg en medische kosten. Het Ministerie van VWS is sinds 2007 bezig om de bepaling in het verdrag aan te passen. Ook hier is waarschijnlijk geen spoedig resultaat te verwachten. Het CAK kan dit knelpunt niet zelf oplossen. ^ [9]
 10. De financiële stromen ‘verrekening zorglasten met verdragslanden’ en ‘vorderingen op zorgverzekeraars inzake verdragen’ hebben een onderlinge samenhang. Zorgkosten die Nederlanders in het buitenland maken en het CAK uitbetaalt aan het buitenland verrekent het CAK met de zorgverzekeraars. Dit betreft een kostenneutrale stroom die via de balans verloopt. ^ [10]
 11. ^ [11]
 12. ^ [12]
 13. Dit betreft de balanspositie voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten(AWBZ)-zorg aan verdragsgerechtigden uit het buitenland in Nederland op basis van internationale verdragen. Welk deel daarvan door het CAK daadwerkelijk is ontvangen moet nog worden uitgezocht. Het ontvangen deel moet worden afgedragen aan het AFBZ en het nog bij het buitenland uitstaande deel gaat over naar het Flz. Dit in verband met de per 1 januari 2015 ingetrokken AWBZ. Conform de overgangsbepalingen in de Wlz in artikel 11.2.8 heeft het CAK haar eindverslag over haar uitvoering van de AWBZ uitgebracht als integraal deel van haar bestuurlijke verantwoording 2020. Het hieraan verbonden AFBZ wordt door het Zorginstituut afgesloten op 31 december 2022. ^ [13]
 14. Schulden die voortvloeien uit ernstig misbruik blijven hiervan uitgezonderd. ^ [14]
 15. Het CAK handelt in deze situatie, in opdracht van het Ministerie van VWS en vooruitlopend op de inwerkingtreding van de voorgenomen wetswijziging. Op dit moment is een kwijtscheldingsgrondslag in voorbereiding. Het Ministerie van VWS heeft aangegeven zich binnen haar mogelijkheden in te spannen de voorgenomen wetswijziging zo spoedig in werking te laten treden. ^ [15]
Naar boven