Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2022–2023

[Regeling vervallen per 01-01-2024.]
Geraadpleegd op 23-06-2024.
Geldend van 01-07-2022 t/m 31-12-2023

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 15 juni 2022, nr. IENW/BSK-2022/135055, houdende regels voor toekenning van rijksbijdragen voor verkeersveiligheidsmaatregelen 2022–2023 (Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2022–2023)

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • aanvrager: een gemeente, niet behorend tot de Vervoerregio Amsterdam of Metropoolregio Rotterdam Den Haag; een provincie; Vervoerregio Amsterdam; Metropoolregio Rotterdam Den Haag of een waterschap;

 • cofinanciering: de eigen bijdrage aan de maatregel door de ontvanger én de eventuele externe financiering door andere partijen tezamen;

 • minister: Minister van Infrastructuur en Waterstaat;

 • ontvanger: aanvrager aan wie een rijksbijdrage is toegekend;

 • rijksbijdrage: een specifieke uitkering of een subsidie op grond van deze regeling.

Artikel 3. Doel

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Het doel van deze regeling is het stimuleren van het nemen of versnellen van kosteneffectieve en risicogestuurde verkeersveiligheidsmaatregelen op het onderliggend wegennet.

Artikel 4. Kosten die in aanmerking komen voor rijksbijdrage

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 De minister kan op aanvraag een rijksbijdrage verstrekken voor de kosten van het uitvoeren van maatregelen die zijn opgenomen in bijlage 1 bij deze regeling.

 • 2 De volgende kosten komen voor de verstrekking van een rijksbijdrage in aanmerking:

  • a. uitvoeringskosten; en

  • b. infrastructurele kosten.

 • 3 Op grond van deze regeling wordt geen rijksbijdrage verstrekt voor:

  • a. maatregelen waarvoor reeds een specifieke uitkering of een subsidie door het Rijk is verstrekt;

  • b. maatregelen waarvoor in de begroting van de aanvrager in 2022 of 2023 al volledige dekking is;

  • c. maatregelen waarvan de uitvoering al begonnen is vóór de inwerkingtreding van deze regeling;

  • d. reguliere onderhoudswerkzaamheden;

  • e. personele kosten of kosten voor inhuur van personeel ten behoeve van de voorbereiding van werkzaamheden;

  • f. grondaankopen; en

  • g. omzetbelasting over de kosten van activiteiten en maatregelen voor zover deze omzetbelasting in aanmerking komt voor compensatie op grond van de Wet op het BTW-compensatiefonds of verrekend kan worden.

Artikel 5. Plafond en wijze van verdeling

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 Het rijksbijdrageplafond voor de jaren 2022–2023 bedraagt in totaal € 100.000.000,–.

 • 2 In bijlage 2 bij deze regeling is voor elke aanvrager bepaald welk bedrag van de rijksbijdrage voor de aanvrager ten hoogste beschikbaar is.

Artikel 6. Hoogte van de rijksbijdrage

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

De rijksbijdrage bedraagt ten hoogste 50% van de kosten, bedoeld in artikel 4, tweede lid, met een maximum per ontvanger zoals vermeld in bijlage 2 bij deze regeling.

Artikel 7. Aanvraag tot verlening

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 Een rijksbijdrage wordt op aanvraag verstrekt.

 • 2 Een aanvraag wordt ingediend met gebruikmaking van een door de minister ter beschikking gesteld aanvraagformulier.

 • 3 Elke aanvrager dient één aanvraag in waarin alle gewenste maatregelen worden genoemd.

 • 4 Een aanvraag voor een rijksbijdrage wordt uiterlijk 1 oktober 2022 ingediend.

 • 5 Onverminderd artikel 10, vierde lid, onder a tot en met d en f, van het Kaderbesluit subsidies I en M worden in het volledig in te vullen aanvraagformulier, bedoeld in het tweede lid, in ieder geval de volgende gegevens opgenomen:

  • a. een overzicht van de locaties waar elke maatregel wordt gerealiseerd;

  • b. een beschrijving van de huidige verkeersveiligheidssituatie op elke locatie en een toelichting op de wijze waarop het nemen van de voorgestelde maatregel de verkeersveiligheid op de locatie verbetert en de kans op verkeersongevallen verkleint;

  • c. een overzicht met de realisatiedatum van elke maatregel;

  • d. dat de aanvrager een risicoanalyse heeft;

  • e. dat de aanvrager een uitvoeringsagenda heeft of, indien deze nog niet voorhanden is, een planning wanneer deze gereed is.

 • 7 De aanvraag van Vervoerregio Amsterdam en Metropoolregio Rotterdam Den Haag gaat tevens vergezeld van een maatregelenprogramma. De door de minister gehonoreerde aanvragen van Vervoerregio Amsterdam en Metropoolregio Rotterdam Den Haag worden uitgevoerd conform de subsidieverordening van de respectievelijke vervoerregio.

Artikel 8. Verlening

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Een besluit tot verlening vermeldt in elk geval:

 • a. de maatregelen waarvoor de rijksbijdrage wordt verleend;

 • b. het bedrag van de rijksbijdrage;

 • c. de wijze waarop het bedrag van de rijksbijdrage wordt bepaald; en

 • d. de periode waarvoor de rijksbijdrage wordt verleend.

Artikel 9. Bevoorschotting en betaling

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 De minister verstrekt bij het besluit tot verlening, bedoeld in artikel 8, een voorschot van 100%.

 • 2 Het voorschot wordt uiterlijk op 1 april 2023 uitgekeerd.

Artikel 10. Voorwaardelijke verlening

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Een rijksbijdrage ten laste van een begroting die nog niet is vastgesteld, wordt verleend onder de voorwaarde, bedoeld in artikel 4:34, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 11. Verplichtingen ontvanger

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 De ontvanger besteedt de rijksbijdrage uitsluitend aan de maatregelen waarvoor de rijksbijdrage wordt verleend.

 • 2 Alle maatregelen waarvoor een rijksbijdrage is verstrekt, zijn uiterlijk op 31 december 2027 gerealiseerd.

Artikel 12. Verantwoording

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Artikel 13. Vaststelling van de rijksbijdrage

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

De minister stelt de rijksbijdrage vast op 31 december van het jaar waarin de laatste verantwoording, bedoeld in artikel 12, heeft plaatsgevonden.

Artikel 14. Evaluatieverslag

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

De minister publiceert voor 31 december 2024 een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van de rijksbijdrage in de praktijk.

Artikel 15. Inwerkingtreding en vervaldatum

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2022.

 • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2024, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op een rijksbijdrage die voor die datum is verstrekt.

Artikel 16. Citeertitel

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2022–2023.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

M.G.J. Harbers

Bijlage 1. bij artikel 4, eerste lid

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

De volgende maatregelen komen voor de verstrekking van een rijksbijdrage in aanmerking:

Algemeen

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • Aanleg van openbare verlichting.

Fietsinfrastructuur

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • Aanbrengen van kant- en asmarkering op fietspaden.

 • Saneren van onnodig geplaatste paaltjes en verticale elementen op of vlak naast fietspaden, of wanneer dit niet mogelijk is het aanbrengen van attentieverhogende markeringen.

 • Saneren van verticale trottoirbanden en hoogteverschillen tussen verharding en berm.

 • Uitvoeren van gesloten verharding van fietsstroken en -paden.

 • Verbreden van fietspaden.

 • Aanleg van een drempel of uitritconstructie bij kruising gebiedsontsluitingsweg/erftoegangsweg met fietspad.

 • Aanleg van een vrijliggend fietspad of een vrijliggend fiets-/bromfietspad (op 50-, 60, en 80 km/uur wegen).

 • Aanleg van een ongelijkvloerse fietsoversteekplaats.

30 km/uur wegen

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • Aanleg van een kruispuntplateau.

 • Aanleg van korte rechtstanden of verkeersdrempels.

 • Aanleg van een uitritconstructie van zijstraten van gebiedsontsluitingswegen naar 30 km/uur-zone.

 • Aanleg van een veilige voetgangersoversteekplaats.

 • Inrichten van een schoolzone met snelheidsverlagende maatregelen.

 • Aanleg van een fietsstraat op een 30 km/uur weg.

50 km/uur wegen

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • Saneren van langsparkeren of parkeerstroken langs de rijbaan.

 • Links afslaan verbieden door aanleg van een doorgetrokken middengeleider.

 • Aanleg van een rotonde binnen de bebouwde kom.

 • Aanleg van rijrichtingscheiding door rammelstrook op asmarkering.

 • Het volwaardig afwaarderen van een gebiedsontsluitingsweg 50 km/uur naar een erftoegangsweg 30 km/uur.

 • Aanleg van een veilige voetgangersoversteekplaats.

 • Aanleg van een fietsoversteek, via een middeneiland, alleen bij een kruispunt.

 • Aanleg van een snelheidsremmend plateau voor een fietsoversteek, alleen bij een kruispunt.

 • Aanleg van een uitritconstructie van zijstraten gebiedsontsluitingswegen naar 30 km/uur-zone.

60 km/uur wegen

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • Aanleg van een kruispuntplateau.

 • Aanleg van verticale elementen voor korte rechtstanden (rekening houdend met landbouwverkeer).

 • Aanleg van één rijloper met fiets(suggestie)stroken en bermen.

80 km/uur wegen

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • Aanbrengen van een (fysieke) rijrichtingscheiding.

 • Aanleggen van veilige, obstakelvrije bermen.

 • Aanleg van een parallelweg voor het ontsluiten van percelen.

 • Aanleg van rijrichtingsscheiding door rammelstrook op as-markering.

 • Aanleg van een fietsoversteek, via een middeneiland, alleen bij een kruispunt.

 • Aanleg van een snelheidsremmend plateau voor een fietsoversteek, alleen bij een kruispunt.

 • Aanleg van een rotonde buiten de bebouwde kom.

 • Het volwaardig afwaarderen van een 80 km/uur weg naar een 60 km/uur weg.

100 km/uur-wegen

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • Aanbrengen van een (fysieke) rijrichtingscheiding.

 • Aanleggen van veilige, obstakelvrije bermen.

 • Aanleg van een parallelweg voor het ontsluiten van percelen.

 • Aanleg van een ongelijkvloerse kruising.

 • Het volwaardig afwaarderen van een 100 km/uur weg naar een 80 km/uur weg.

Bijlage 2. bij artikel 5, tweede lid, en artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Op de volgende plafondbedragen kan de aanvrager maximaal aanspraak maken. Deze bedragen zijn gebaseerd op het aantal kilometer wegen in beheer van een gemeente, provincie of waterschap.

Provincies

Aanvrager

Plafondbedrag

Aanvrager

Plafondbedrag

Provincie Drenthe

€ 355.900,00

Provincie Noord-Brabant

€ 465.900,00

Provincie Flevoland

€ 407.200,00

Provincie Noord-Holland

€ 587.300,00

Provincie Fryslân

€ 494.200,00

Provincie Overijssel

€ 593.800,00

Provincie Gelderland

€ 990.900,00

Provincie Utrecht

€ 312.300,00

Provincie Groningen

€ 415.900,00

Provincie Zeeland

€ 348.000,00

Provincie Limburg

€ 429.300,00

Provincie Zuid-Holland

€ 567.100,00

Waterschappen

Aanvrager

Plafondbedrag

Aanvrager

Plafondbedrag

HHS Hollands Noorderkwartier

€ 836.200,00

Waterschap Scheldestromen

€ 2.553.900,00

Waterschap Rivierenland

€ 430.800,00

Waterschap De Hollandse Delta

€ 975.200,00

Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard

€ 114.800,00

   
Gemeenten binnen Vervoerregio Amsterdam

Aanvrager

Plafondbedrag

Aanvrager

Plafondbedrag

Aalsmeer

€ 105.200,00

Oostzaan

€ 30.000,00

Amstelveen

€ 245.600,00

Ouder-Amstel

€ 78.000,00

Amsterdam

€ 1.552.100,00

Purmerend

€ 253.400,00

Diemen

€ 84.400,00

Uithoorn

€ 105.400,00

Edam-Volendam

€ 102.500,00

Wormerland

€ 37.000,00

   

Zaanstad

€ 431.200,00

Haarlemmermeer

€ 664.800,00

Waterland

€ 47.700,00

Landsmeer

€ 29.100,00

   
Gemeenten binnen Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Aanvrager

Plafondbedrag

Aanvrager

Plafondbedrag

Albrandswaard

€ 85.300,00

Pijnacker-Nootdorp

€ 211.900,00

Barendrecht

€ 171.800,00

Ridderkerk

€ 126.000,00

Brielle

€ 51.700,00

Rijswijk

€ 138.900,00

Capelle aan den IJssel

€ 176.800,00

Rotterdam

€ 1.499.500,00

Delft

€ 243.800,00

Schiedam

€ 178.000,00

Hellevoetsluis

€ 129.000,00

’s-Gravenhage

€ 965.800,00

Krimpen aan den IJssel

€ 82.200,00

Vlaardingen

€ 205.100,00

Lansingerland

€ 288.800,00

Wassenaar

€ 114.800,00

Leidschendam-Voorburg

€ 194.300,00

Westland

€ 444.700,00

Maassluis

€ 85.300,00

Westvoorne

€ 58.700,00

Midden-Delfland

€ 127.100,00

Zoetermeer

€ 348.900,00

Nissewaard

€ 260.900,00

   
Gemeenten

Aanvrager

Plafondbedrag

Aanvrager

Plafondbedrag

Aa en Hunze

€ 382.400,00

Lochem

€ 472.800,00

Aalten

€ 289.400,00

Loon op Zand

€ 146.900,00

Achtkarspelen

€ 221.400,00

Lopik

€ 90.300,00

Alblasserdam

€ 56.000,00

Loppersum

€ 149.400,00

Alkmaar

€ 422.100,00

Losser

€ 235.800,00

Almelo

€ 381.100,00

Maasdriel

€ 179.100,00

Almere

€ 969.300,00

Maasgouw

€ 225.200,00

Alphen aan den Rijn

€ 398.400,00

Maashorst

€ 399.900,00

Alphen-Chaam

€ 149.500,00

Maastricht

€ 433.300,00

Altena

€ 444.600,00

Medemblik

€ 139.000,00

Ameland

€ 91.700,00

Meerssen

€ 124.900,00

Amersfoort

€ 495.400,00

Meierijstad

€ 643.700,00

Apeldoorn

€ 814.800,00

Meppel

€ 179.600,00

Appingedam

€ 74.100,00

Middelburg (Z.)

€ 194.600,00

Arnhem

€ 543.400,00

Midden-Drenthe

€ 506.800,00

Assen

€ 379.100,00

Midden-Groningen

€ 488.900,00

Asten

€ 152.600,00

Moerdijk

€ 336.400,00

Baarle-Nassau

€ 128.600,00

Molenlanden

€ 102.000,00

Baarn

€ 113.500,00

Montferland

€ 283.300,00

Barneveld

€ 420.400,00

Montfoort

€ 52.200,00

Beek (L.)

€ 101.600,00

Mook en Middelaar

€ 65.100,00

Beekdaelen

€ 301.900,00

Neder-Betuwe

€ 171.700,00

Beesel

€ 121.400,00

Nederweert

€ 260.000,00

Berg en Dal

€ 216.200,00

Nieuwegein

€ 222.400,00

Bergeijk

€ 198.400,00

Nieuwkoop

€ 149.100,00

Bergen (L.)

€ 200.300,00

Nijkerk

€ 216.300,00

Bergen (NH.)

€ 254.600,00

Nijmegen

€ 510.400,00

Bergen op Zoom

€ 339.100,00

Noardeast-Fryslân

€ 582.000,00

Berkelland

€ 623.200,00

Noord-Beveland

€ 60.700,00

Bernheze

€ 273.400,00

Noordenveld

€ 327.600,00

Best

€ 169.400,00

Noordoostpolder

€ 442.300,00

Beuningen

€ 157.500,00

Noordwijk

€ 167.300,00

Beverwijk

€ 128.000,00

Nuenen, Gerwen en Nederwetten

€ 167.100,00

Bladel

€ 150.200,00

Nunspeet

€ 213.100,00

Blaricum

€ 65.000,00

Oegstgeest

€ 70.100,00

Bloemendaal

€ 92.000,00

Oirschot

€ 212.300,00

Bodegraven-Reeuwijk

€ 146.400,00

Oisterwijk

€ 196.400,00

Boekel

€ 86.700,00

Oldambt

€ 376.200,00

Borger-Odoorn

€ 398.600,00

Oldebroek

€ 161.300,00

Borne

€ 128.800,00

Oldenzaal

€ 139.100,00

Borsele

€ 112.100,00

Olst-Wijhe

€ 224.500,00

Boxtel

€ 204.000,00

Ommen

€ 345.500,00

Breda

€ 756.000,00

Oost Gelre

€ 308.700,00

Bronckhorst

€ 586.600,00

Oosterhout

€ 294.500,00

Brummen

€ 194.700,00

Ooststellingwerf

€ 285.800,00

Brunssum

€ 103.100,00

Opmeer

€ 39.300,00

Bunnik

€ 85.500,00

Opsterland

€ 312.300,00

Bunschoten

€ 87.400,00

Oss

€ 588.400,00

Buren

€ 296.600,00

Oude IJsselstreek

€ 326.500,00

Castricum

€ 152.100,00

Oudewater

€ 57.100,00

Coevorden

€ 544.400,00

Overbetuwe

€ 292.300,00

Cranendonck

€ 177.200,00

Papendrecht

€ 94.100,00

Culemborg

€ 138.500,00

Peel en Maas

€ 422.300,00

Dalfsen

€ 358.100,00

Pekela

€ 100.000,00

Dantumadiel

€ 176.400,00

Putten

€ 217.900,00

De Bilt

€ 163.900,00

Raalte

€ 405.700,00

De Fryske Marren

€ 518.200,00

Reimerswaal

€ 103.600,00

De Ronde Venen

€ 229.200,00

Renkum

€ 157.200,00

De Wolden

€ 375.000,00

Renswoude

€ 34.900,00

Delfzijl

€ 263.300,00

Reusel-De Mierden

€ 152.000,00

Den Helder

€ 219.900,00

Rheden

€ 213.700,00

Deurne

€ 338.900,00

Rhenen

€ 100.300,00

Deventer

€ 495.400,00

Rijssen-Holten

€ 310.400,00

Dinkelland

€ 409.900,00

Roerdalen

€ 264.300,00

Doesburg

€ 43.600,00

Roermond

€ 290.000,00

Doetinchem

€ 325.400,00

Roosendaal

€ 396.200,00

Dongen

€ 124.900,00

Rozendaal

€ 26.300,00

Dordrecht

€ 379.100,00

Rucphen

€ 190.400,00

Drechterland

€ 57.400,00

Schagen

€ 245.500,00

Drimmelen

€ 198.400,00

Scherpenzeel

€ 44.400,00

Dronten

€ 350.000,00

Schiermonnikoog

€ 42.300,00

Druten

€ 116.500,00

Schouwen-Duiveland

€ 223.100,00

Duiven

€ 133.900,00

's-Hertogenbosch

€ 625.600,00

Echt-Susteren

€ 312.700,00

Simpelveld

€ 67.600,00

Ede

€ 686.600,00

Sint-Michielsgestel

€ 202.400,00

Eemnes

€ 70.300,00

Sittard-Geleen

€ 428.600,00

Eersel

€ 187.600,00

Sliedrecht

€ 69.000,00

Eijsden-Margraten

€ 275.500,00

Sluis

€ 147.200,00

Eindhoven

€ 750.700,00

Smallingerland

€ 319.100,00

Elburg

€ 149.500,00

Soest

€ 147.400,00

Emmen

€ 773.900,00

Someren

€ 211.200,00

Enkhuizen

€ 63.600,00

Son en Breugel

€ 111.000,00

Enschede

€ 686.800,00

Stadskanaal

€ 273.700,00

Epe

€ 371.700,00

Staphorst

€ 285.000,00

Ermelo

€ 182.000,00

Stede Broec

€ 58.300,00

Etten-Leur

€ 223.600,00

Steenbergen

€ 274.900,00

Geertruidenberg

€ 108.500,00

Steenwijkerland

€ 463.600,00

Geldrop-Mierlo

€ 162.000,00

Stein (L.)

€ 132.900,00

Gemert-Bakel

€ 306.800,00

Stichtse Vecht

€ 277.200,00

Gennep

€ 153.300,00

Súdwest-Fryslân

€ 831.100,00

Gilze en Rijen

€ 164.600,00

Terneuzen

€ 282.900,00

Goeree-Overflakkee

€ 217.700,00

Terschelling

€ 98.000,00

Goes

€ 169.300,00

Texel

€ 230.100,00

Goirle

€ 140.700,00

Teylingen

€ 124.700,00

Gooise Meren

€ 212.300,00

Tholen

€ 92.100,00

Gorinchem

€ 110.700,00

Tiel

€ 180.000,00

Gouda

€ 196.600,00

Tilburg

€ 861.600,00

Grave

€ 89.800,00

Tubbergen

€ 327.400,00

Groningen

€ 729.600,00

Twenterand

€ 261.600,00

Gulpen-Wittem

€ 217.200,00

Tynaarlo

€ 317.700,00

Haaksbergen

€ 275.700,00

Tytsjerksteradiel

€ 296.900,00

Haaren

€ 139.200,00

Uitgeest

€ 37.600,00

Haarlem

€ 346.000,00

   

Halderberge

€ 215.700,00

Urk

€ 64.700,00

Hardenberg

€ 687.000,00

Utrecht

€ 862.100,00

Harderwijk

€ 207.600,00

Utrechtse Heuvelrug

€ 291.900,00

Hardinxveld-Giessendam

€ 45.700,00

Vaals

€ 75.900,00

Harlingen

€ 93.900,00

Valkenburg aan de Geul

€ 134.700,00

Hattem

€ 77.500,00

Valkenswaard

€ 161.400,00

Heemskerk

€ 135.300,00

Veendam

€ 177.400,00

Heemstede

€ 78.300,00

Veenendaal

€ 167.500,00

Heerde

€ 170.400,00

Veere

€ 122.100,00

Heerenveen

€ 396.500,00

Veldhoven

€ 215.400,00

Heerhugowaard

€ 339.900,00

Velsen

€ 250.300,00

Heerlen

€ 314.400,00

Venlo

€ 592.500,00

Heeze-Leende

€ 158.200,00

Venray

€ 369.600,00

Heiloo

€ 93.400,00

Vijfheerenlanden

€ 161.100,00

Hellendoorn

€ 345.500,00

Vlieland

€ 32.800,00

Helmond

€ 407.600,00

Vlissingen

€ 174.000,00

Hendrik-Ido-Ambacht

€ 81.300,00

Voerendaal

€ 113.400,00

Hengelo OV

€ 375.200,00

Voorschoten

€ 74.200,00

Het Hogeland

€ 615.000,00

Voorst

€ 251.900,00

Heumen

€ 119.800,00

Vught

€ 128.800,00

Heusden

€ 235.100,00

Waadhoeke

€ 472.600,00

Hillegom

€ 62.100,00

Waalre

€ 86.800,00

Hilvarenbeek

€ 181.100,00

Waalwijk

€ 259.300,00

Hilversum

€ 261.200,00

Waddinxveen

€ 108.200,00

Hoeksche Waard

€ 324.200,00

Wageningen

€ 144.600,00

Hof van Twente

€ 464.300,00

Weert

€ 393.000,00

Hollands Kroon

€ 426.600,00

West Betuwe

€ 453.200,00

Hoogeveen

€ 330.900,00

West Maas en Waal

€ 188.300,00

Hoorn

€ 221.000,00

Westerkwartier

€ 593.700,00

Horst aan de Maas

€ 458.700,00

Westerveld

€ 390.400,00

Houten

€ 244.100,00

Westervoort

€ 48.800,00

Huizen

€ 136.900,00

Westerwolde

€ 431.600,00

Hulst

€ 141.300,00

Weststellingwerf

€ 313.500,00

IJsselstein

€ 111.500,00

Wierden

€ 248.300,00

Kaag en Braassem

€ 150.000,00

Wijchen

€ 244.300,00

Kampen

€ 305.200,00

Wijdemeren

€ 96.300,00

Kapelle

€ 53.800,00

Wijk bij Duurstede

€ 129.000,00

Katwijk

€ 157.900,00

Winterswijk

€ 323.100,00

Kerkrade

€ 161.900,00

Woensdrecht

€ 267.900,00

Koggenland

€ 65.800,00

Woerden

€ 221.200,00

Krimpenerwaard

€ 148.200,00

Woudenberg

€ 77.700,00

Laarbeek

€ 188.900,00

Zaltbommel

€ 218.100,00

Land van Cuijk

€ 792.700,00

Zandvoort

€ 72.000,00

Landgraaf

€ 156.800,00

Zeewolde

€ 225.800,00

Laren (NH.)

€ 58.800,00

Zeist

€ 195.500,00

Leeuwarden

€ 682.300,00

Zevenaar

€ 270.100,00

Leiden

€ 289.700,00

Zoeterwoude

€ 50.500,00

Leiderdorp

€ 79.300,00

Zuidplas

€ 224.400,00

Lelystad

€ 486.300,00

Zundert

€ 235.200,00

Leudal

€ 421.500,00

Zutphen

€ 176.900,00

Leusden

€ 149.600,00

Zwartewaterland

€ 148.200,00

Lingewaard

€ 245.800,00

Zwijndrecht

€ 131.700,00

Lisse

€ 63.200,00

Zwolle

€ 577.700,00

Naar boven