Regeling eenmalige specifieke uitkering voor gemeenten i.v.m. het treffen van maatregelen [...] veroorzaakt door asielzoekers in 2022 en 2023

[Regeling materieel uitgewerkt per 25-05-2024.]
Geraadpleegd op 20-06-2024.
Geldend van 25-05-2022 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 17 mei 2022, nr. 3994781, houdende een eenmalige specifieke uitkering voor gemeenten in verband met het treffen van maatregelen ter vermindering van overlast en criminaliteit veroorzaakt door asielzoekers in 2022 en 2023

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,

Gelet op artikel 17, vijfde lid, van de Financiële-verhoudingswet;

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • COA: Centraal Orgaan opvang Asielzoekers

 • staatssecretaris: de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Artikel 2. Specifieke uitkering

De staatssecretaris kan in 2022 op aanvraag van een of meer gemeenten eenmalig een specifieke uitkering verstrekken ten behoeve van het treffen van maatregelen ter vermindering van overlast en criminaliteit veroorzaakt door asielzoekers.

Artikel 3. Aanvraag

 • 1 Een aanvraag bevat in ieder geval:

  • a. de naam van de gemeente of gemeenten waarvoor een aanvraag wordt gedaan;

  • b. een plan van aanpak ten behoeve van de lokale aanpak van overlastgevende asielzoekers in 2022 of 2023;

  • c. een begroting van de te ondernemen activiteiten waaruit blijkt dat de gemeente of gemeenten overlast en criminaliteit door asielzoekers ervaart/ervaren en het plan bijdraagt aan vermindering van deze overlast en criminaliteit door asielzoekers; en

  • d. het IBAN-nummer waarop het toegekende bedrag kan worden overgemaakt.

 • 2 De aanvraag heeft betrekking op kosten die zijn gemaakt tussen 1 januari 2022 en 31 mei 2023.

 • 3 De aanvraag wordt voor 1 oktober 2022 ingediend, met gebruikmaking van een door de staatssecretaris ter beschikking gesteld digitaal aanvraagformulier.

Artikel 4. Hoogte specifieke uitkering en wijze van verstrekking

 • 2 Elke gemeente met minimaal 1.500 opvangplekken volgens de Bestuursovereenkomt met het COA kan maximaal € 150.000 inclusief BTW aan specifieke uitkering ontvangen.

 • 3 Elke gemeente met minimaal 1.000 en maximaal 1.499 opvangplekken volgens de Bestuursovereenkomt met het COA kan maximaal € 100.000 inclusief BTW aan specifieke uitkering ontvangen.

 • 4 Elke gemeente met minder dan 1.000 opvangplekken volgens de Bestuursovereenkomt met het COA kan maximaal € 50.000 inclusief BTW aan specifieke uitkering ontvangen. Dit geldt ook voor gemeenten zonder Bestuursovereenkomst met het COA, maar die wel overlast ervaren van bewoners van opvanglocaties in andere gemeenten.

 • 5 Indien meerdere gemeenten gezamenlijk een aanvraag indienen, wordt het van toepassing zijnde maximale bedrag aan specifieke uitkering als bedoeld in het tweede of derde lid bij elkaar opgeteld.

 • 6 De aanvragen die voldoen aan de in artikel 3 genoemde vereisten worden behandeld op volgorde van binnenkomst, waarbij alleen volledige aanvragen in behandeling worden genomen.

Artikel 5. Meldingsplicht

De gemeente die een specifieke uitkering heeft ontvangen is verplicht om onverwijld een schriftelijke melding te doen zodra aannemelijk is dat de activiteiten waarvoor de specifieke uitkering is verleend niet, niet tijdig of niet geheel zullen worden verricht of dat niet, niet tijdig of niet geheel aan de aan de specifieke voorwaarden verbonden verplichtingen als bedoeld in artikel 2 zal worden voldaan.

Artikel 6. Vaststelling en verantwoording

 • 1 Nadat de staatssecretaris de verantwoordingsinformatie, bedoeld in artikel 17a van de Financiële-verhoudingswet, van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft ontvangen, stelt de staatssecretaris de uitkering binnen 22 weken overeenkomstig de verlening vast.

 • 2 De staatssecretaris kan de uitkering lager vaststellen, indien:

  • a. de activiteiten waarvoor de uitkering is verleend niet of niet geheel hebben plaatsgevonden;

  • b. de gemeente niet heeft voldaan aan de aan de uitkering verbonden verplichtingen;

  • c. de gemeente onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een andere beschikking op de aanvraag tot een specifieke uitkering zou hebben geleid, of

  • d. de verlening van de uitkering onjuist was en de gemeente waaraan de uitkering is verleend dit wist of behoorde te weten.

 • 3 De gemeenten nemen de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie in acht bij de besteding van de specifieke uitkering.

Artikel 8. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2022.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 17 mei 2022

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,

E. van der Burg

Naar boven