Beleidsregel openbaarmaking handhavingsbesluiten, Woo-besluiten en beslissingen op bezwaar

Geraadpleegd op 12-07-2024.
Geldend van 07-05-2022 t/m heden

Beleidsregel openbaarmaking handhavingsbesluiten, Woo-besluiten en beslissingen op bezwaar

Gelet op artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking tot een haar toekomende of onder haar verantwoordelijkheid uitgeoefende bevoegdheid.

1. Begripsbepalingen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

2. Doel van de beleidsregel

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) en de Wet open overheid (Woo) bevoegd om besluiten die zij neemt openbaar te maken. Deze beleidsregel geeft weer op basis van welke overwegingen en op welke wijze de NZa overgaat tot openbaarmaking van de besluiten die zijn genoemd in artikel 3.

3. Reikwijdte

Deze beleidsregel is van toepassing op de besluiten tot actieve openbaarmaking door de NZa van:

4. Algemene uitgangspunten openbaarmaking

 • 4.1 De NZa is transparant over haar beleid en de uitvoering daarvan. De NZa maakt haar besluiten actief openbaar, tenzij er zwaarwegende gronden zijn hiervan af te zien.

 • 4.2 Voor zover de Wmg geen voorschriften bevat over de wijze van openbaarmaking van een besluit, hanteert de NZa de procedurevoorschriften over openbaarmaking uit de Woo.

 • 4.3 Bij de openbaarmaking van besluiten en de daarin opgenomen gegevens die naar hun aard als vertrouwelijk kunnen worden aangemerkt neemt de NZa de vereisten uit de Wmg en de Woo in acht.

 • 4.4 Bedrijfsnamen en persoonsnamen worden in beginsel openbaar gemaakt, tenzij er gronden zijn om daarvan af te zien. Daarbij komt in het bijzonder belang toe aan de artikelen 5.1, eerste, tweede en vijfde lid, en 5.2 van de Woo.

5. Handhavingsbesluiten

Aanwijzing ex artikel 76 Wmg (aanwijzing naleving Wmg)

 • 5.1 De NZa neemt een besluit tot openbaarmaking van een aanwijzing op grond van artikel 81 Wmg.

 • 5.2 Indien de aanwijzing niet binnen de termijn bedoeld in artikel 79 Wmg is nageleefd, kan de NZa besluiten de aanwijzing openbaar te maken.

 • 5.3 De NZa maakt de aanwijzing niet eerder openbaar dan nadat vijf werkdagen zijn verstreken vanaf het moment dat het besluit tot openbaarmaking aan belanghebbenden bekend is gemaakt.

 • 5.4 Indien het adequaat functioneren van de zorgverlenings- of zorginkoopmarkt of de positie van zorgaanbieders op die markt geen uitstel toelaat, kan de NZa besluiten de aanwijzing onverwijld openbaar te maken, ook als de termijn bedoeld in artikel 79 Wmg nog niet is verstreken.

 • 5.5 Indien de NZa besluit tot onverwijlde openbaarmaking, maakt zij de aanwijzing openbaar direct na het moment dat het besluit tot openbaarmaking aan belanghebbenden bekend is gemaakt.

 • 5.6 Indien betrokkene(n) na openbaarmaking alsnog voldoet(/voldoen) aan de aanwijzing, dan doet de NZa daarvan op dezelfde wijze mededeling als bij de voorgaande openbaarmaking.

  Aanwijzing ex artikel 77 of 78 Wmg (aanwijzing naleving Zvw respectievelijk Wlz)

 • 5.7 De NZa neemt een besluit tot openbaarmaking van een aanwijzing op grond van artikel 80 Wmg.

 • 5.8 Indien de aanwijzing niet binnen de termijn bedoeld in artikel 79 Wmg is nageleefd, kan de NZa besluiten de aanwijzing openbaar te maken.

 • 5.9 De NZa maakt de aanwijzing niet eerder openbaar dan nadat vijf werkdagen zijn verstreken vanaf het moment dat het besluit tot openbaarmaking aan belanghebbenden bekend is gemaakt.

 • 5.10 Indien het adequaat functioneren van de verzekeringsmarkt of de positie van de verzekeraars op die markt geen uitstel toelaat, kan de NZa besluiten de aanwijzing onverwijld openbaar te maken. Zij maakt de aanwijzing dan openbaar direct na het moment dat het besluit tot openbaarmaking aan belanghebbenden bekend is gemaakt.

 • 5.11 Indien betrokkene(n) na openbaarmaking alsnog voldoet(/voldoen) aan de aanwijzing, dan doet de NZa daarvan op dezelfde wijze mededeling als bij de voorgaande openbaarmaking.

  Last onder dwangsom ex artikel 82 1 , 83 of 84 Wmg

 • 5.12 De NZa neemt een besluit tot openbaarmaking van een opgelegde last onder dwangsom op grond van artikel 3.1 van de Woo.

 • 5.13 Alvorens te besluiten omtrent de openbaarmaking van het handhavingsbesluit, stelt de NZa belanghebbenden in de gelegenheid om binnen een termijn van twee weken hun zienswijze ten aanzien van de (voorgenomen) openbaarmaking naar voren te brengen.

 • 5.14 Geen zienswijze wordt gevraagd indien belanghebbenden door de NZa reeds eerder in de gelegenheid zijn gesteld om hun zienswijze naar voren te brengen, en er zich naar het oordeel van de NZa sindsdien geen nieuwe feiten of omstandigheden hebben voorgedaan.

 • 5.15 De NZa neemt een besluit tot openbaarmaking van het handhavingsbesluit na afweging van de zienswijze van belanghebbenden, met inachtneming van de artikelen 5.1, eerste, tweede en vijfde lid, en 5.2 van de Woo.

 • 5.16 Openbaarmaking van het handhavingsbesluit geschiedt niet eerder dan vijf werkdagen nadat het besluit tot openbaarmaking is toegezonden aan belanghebbenden. Deze termijn is ook van toepassing indien de NZa geen zienswijze vraagt.

  Bestuurlijke boete ex artikel 85, 86, 87, 88 en 89 Wmg.

 • 5.17 De NZa neemt een besluit tot openbaarmaking van een opgelegde bestuurlijke boete op grond van artikel 3.1 van de Woo.

 • 5.18 Alvorens te besluiten omtrent de openbaarmaking van het boetebesluit stelt de NZa belanghebbenden in de gelegenheid om binnen een termijn van twee weken hun zienswijze ten aanzien van de (voorgenomen) openbaarmaking naar voren te brengen.

 • 5.19 Geen zienswijze wordt gevraagd indien belanghebbenden door de NZa eerder in de gelegenheid zijn gesteld om hun zienswijze naar voren te brengen, en er zich naar oordeel van de NZa sindsdien geen nieuwe feiten of omstandigheden hebben voorgedaan.

 • 5.20 De NZa neemt een besluit tot openbaarmaking van het boetebesluit na afweging van de zienswijze van belanghebbenden, met inachtneming van de artikelen 5.1, eerste, tweede en vijfde lid, en 5.2 van de Woo.

 • 5.21 Openbaarmaking van het boetebesluit geschiedt niet eerder dan vijf werkdagen nadat het besluit tot openbaarmaking is toegezonden aan belanghebbenden. Deze termijn is ook van toepassing indien de NZa geen zienswijze vraagt.

6. Woo-besluiten

 • 6.1 De NZa maakt een besluit op een verzoek om publieke informatie als bedoeld in artikel 4.1 van de Woo, inclusief de daarbij verstrekte publieke informatie en het eraan ten grondslag liggende informatieverzoek, openbaar op grond van artikel 3.1 van de Woo.

 • 6.2 De NZa doet van de openbaarmaking melding aan verzoeker en belanghebbenden.

 • 6.3 Openbaarmaking van het Woo-besluit, inclusief de daarbij verstrekte publieke informatie en het informatieverzoek, geschiedt gelijktijdig met het moment waarop het besluit wordt bekendgemaakt aan verzoeker en belanghebbenden.

7. Beslissingen op bezwaar

 • 7.1 De NZa neemt een besluit tot openbaarmaking van een beslissing op bezwaar op grond van artikel 20 van de Wmg.

 • 7.2 Alvorens te besluiten omtrent de openbaarmaking van een beslissing op bezwaar stelt de NZa belanghebbenden in de gelegenheid om binnen een termijn van twee weken hun zienswijze ten aanzien van de (voorgenomen) openbaarmaking naar voren te brengen.

 • 7.3 Geen zienswijze wordt gevraagd indien belanghebbenden door de NZa eerder in de gelegenheid zijn gesteld om hun zienswijze naar voren te brengen, en er zich naar oordeel van de NZa sindsdien geen nieuwe feiten of omstandigheden hebben voorgedaan.

 • 7.4 De NZa neemt een besluit tot openbaarmaking na afweging van de zienswijze van belanghebbenden, met inachtneming van de artikelen 5.1, eerste, tweede en vijfde lid, en 5.2 van de Woo.

 • 7.5 Openbaarmaking van de beslissing op bezwaar geschiedt niet eerder dan vijf werkdagen nadat het besluit tot openbaarmaking is toegezonden aan belanghebbenden. Deze termijn is ook van toepassing indien de NZa geen zienswijze vraagt.

8. Wijze van openbaarmaking

 • 8.1 De NZa maakt haar besluiten openbaar door plaatsing daarvan op haar website, tenzij in het besluit tot openbaarmaking een andere wijze wordt aangegeven.

 • 8.2 De NZa brengt via de communicatiekanalen die zij daartoe geraden acht persberichten en/of mededelingen naar buiten over het betreffende besluit.

 • 8.3 De bevoegdheid om te beslissen over de openbaarmaking van een besluit is geregeld in het ‘Besluit Organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NZa’.

9. Intrekken oude beleidsregel

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze beleidsregel wordt de beleidsregel ‘Openbaarmaking handhavingsbesluiten, Wob-besluiten en beslissingen op bezwaar’, met kenmerk AL/BR-0033, ingetrokken.

10. Toepasselijkheid voorafgaande beleidsregel

De beleidsregel ‘Openbaarmaking handhavingsbesluiten, Wob-besluiten en beslissingen op bezwaar’, met kenmerk AL/BR-0033, blijft van toepassing op besluiten en aangelegenheden die hun grondslag vinden in die beleidsregel en die betrekking hebben op de periode waarvoor die beleidsregel gold.

11. Inwerkingtreding en citeertitel

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 mei 2022. Indien de Staatscourant waarin de beleidsregel ingevolge artikel 5, aanhef en onder e, van de Bekendmakingswet wordt geplaatst wordt uitgegeven na 30 april 2022, treedt de beleidsregel in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de beleidsregel wordt geplaatst, en werkt zij terug tot en met 1 mei 2022.

De beleidsregel ligt ter inzage bij de NZa en is te raadplegen op www.nza.nl.

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: ‘Beleidsregel openbaarmaking handhavingsbesluiten, Woo-besluiten en beslissingen op bezwaar’.

 1. De bepalingen zijn ook van toepassing indien de NZa op grond van artikel 82 Wmg een last onder bestuursdwang oplegt. ^ [1]
Naar boven