Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem 2022

[Regeling vervalt per 01-01-2031.]
Geraadpleegd op 24-06-2024.
Geldend van 04-05-2024 t/m heden

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 26 april 2022, nr. IENW/BSK-2022/76068, houdende de vaststelling van tijdelijke regels voor het verlenen van een specifieke uitkering voor bodemopgaven voor het jaar 2022 (Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem 2022)

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

  • bevoegd gezag: provincie of gemeente als bedoeld in de Wet bodembescherming of gemeente als bedoeld in het Besluit aanwijzing bevoegdgezaggemeenten Wet bodembescherming, zoals die luidden voor de datum waarop de Aanvullingswet bodem Omgevingswet in werking is getreden;

  • buitenproportionele opgave: buitenproportionele opgave als bedoeld in artikel 13, tweede lid;

  • convenant bodem en ondergrond: convenant bodem en ondergrond 2016–2020 zoals dat luidde op 31 december 2020;

  • convenant bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties: convenant bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties zoals dat luidde op 31 december 2015;

  • historische spoedopgave: aanpak van historische spoedeisende bodemverontreiniging als bedoeld in artikel 8, tweede lid;

  • minister: Minister van Infrastructuur en Waterstaat;

  • oude afspraken: aantoonbare financiële afspraken die in het verleden tussen een individueel bevoegd gezag en het Rijk zijn gemaakt over de sanering van een geval van ernstige bodemverontreiniging.

Artikel 3. Doel

Het doel van deze regeling is om door middel van het verstrekken van specifieke uitkeringen bevoegde gezagen in staat te stellen een aantal taken op het gebied van bodemsanering goed af te ronden en nieuwe bodemkwaliteitsopgaven te signaleren en daarop te reageren met een passende aanpak.

Artikel 4. Uitkeringsplafonds

 • 1 Het plafond voor de specifieke uitkeringen op grond van deze regeling bedraagt voor:

  • a. historische spoedopgaven: maximaal € 17.556.924,–, exclusief compensabele btw;

  • b. buitenproportionele opgaven: maximaal € 20.398.331,–, exclusief compensabele btw, waarvan:

   • maximaal € 8.000.000,– exclusief compensabele btw beschikbaar is voor activiteiten met betrekking tot de aanpak van diffuus verspreid lood; en

   • maximaal € 12.398.331,– exclusief compensabele btw beschikbaar is voor activiteiten met betrekking tot de aanpak van PFAS;

  • c. oude afspraken: maximaal € 21.000.000,– exclusief compensabele btw; en

  • d. de tweede aanvraagperiode voor de aanpak historische spoedopgaven, bedoeld in artikel 12a: maximaal € 19.329.778,–, exclusief compensabele btw.

Artikel 5. Reikwijdte aanvraag specifieke uitkering

Een aanvraag voor een specifieke uitkering voor activiteiten als bedoeld in deze regeling wordt gedaan voor de aanpak van ofwel een historische spoedopgave, ofwel een buitenproportionele opgave, met inachtneming van artikel 15, ofwel een oude afspraak.

Artikel 6. Start activiteiten historische spoedopgave en buitenproportionele opgave

Een specifieke uitkering kan worden verleend voor activiteiten als bedoeld in artikel 8, artikel 12a of artikel 13 die in 2022 zijn gestart mits deze zijn opgenomen in de aanvraag voor de desbetreffende specifieke uitkering en aan de bestedingsvoorwaarden, bedoeld in de artikelen 11 respectievelijk 17, wordt voldaan.

Artikel 7. Aanvullende afwijzingsgrond

In aanvulling op de artikelen 11 en 12 van het Kaderbesluit subsidies I en M kan de minister afwijzend beslissen op een aanvraag om een specifieke uitkering als bedoeld in deze regeling, indien voor de activiteiten uit anderen hoofde Rijksmiddelen zijn of zullen worden verstrekt dan wel kunnen worden verstrekt.

§ 2. Historische spoedopgaven

Artikel 8. Verlening specifieke uitkering voor historische spoedopgaven

 • 1 De minister kan op aanvraag een specifieke uitkering verlenen aan een bevoegd gezag voor de aanpak van een of meer historische spoedopgaven.

 • 2 Een historische spoedopgave betreft een historische spoedopgave als bedoeld in de Wet bodembescherming, zoals die luidde voor de datum waarop de Aanvullingswet bodem Omgevingswet in werking is getreden en betreft de start, voortzetting, afbouw of afronding door het bevoegd gezag van de aanpak van historische spoedsaneringen als bedoeld in het convenant bodem en ondergrond, bestaande uit:

  • a. de aanpak van de individuele historische spoedlocaties die zijn opgenomen in de eindrapportage van het uitvoeringsprogramma van het convenant bodem en ontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties, gepubliceerd op de website van Bodemplus, alsmede van historische spoedlocaties waarvoor uiterlijk op 30 april 2022 een onherroepelijke beschikking tot spoedige sanering als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Wet bodembescherming, zoals die luidde voor de datum waarop de Aanvullingswet bodem Omgevingswet in werking is getreden is genomen;

  • b. gebiedsgericht grondwaterbeheer in gebieden conform het beheer zoals dat uiterlijk op 30 april 2022 is vastgesteld door het bevoegd gezag;

  • c. nazorg inclusief isoleren, beheer- en controlemaatregelen, van gesaneerde locaties dan wel de afbouw daarvan; of

  • d. de aanpak van de waterbodems die zijn opgenomen in de monitoringsrapportage van het uitvoeringsprogramma van het convenant bodem en ondergrond over het jaar 2020, gepubliceerd op de website van Bodemplus.

 • 3 De specifieke uitkering, bedoeld in het eerste lid, bedraagt maximaal het bedrag aangegeven in bijlage 1 bij deze regeling voor het daarbij genoemde bevoegd gezag.

Artikel 9. Aanvraag specifieke uitkering historische spoedopgave

 • 1 Het bevoegd gezag, bedoeld in artikel 8, eerste lid, kan een specifieke uitkering aanvragen voor activiteiten of voor financiële verplichtingen met betrekking tot de aanpak van een historische spoedopgave die in 2022 worden uitgevoerd respectievelijk worden aangegaan.

 • 2 Een aanvraag als bedoeld in het eerste lid bevat in ieder geval de projecten of de locaties die onderdeel uitmaken van de historische spoedopgave van het bevoegd gezag waarvoor de specifieke uitkering wordt aangevraagd, onderverdeeld naar:

  • individuele spoedlocaties;

  • gebiedsgericht grondwaterbeheer;

  • nazorg inclusief isoleren, beheer- en controlemaatregelen; en

  • de aanpak van waterbodems als bedoeld op lijst C van het convenant bodem en ondergrond.

 • 4 Een aanvraag kan worden ingediend in de periode van 1 tot en met 31 mei 2022.

 • 5 Een aanvraag wordt ingediend met gebruikmaking van het formulier, bedoeld in bijlage 2 bij deze regeling.

Artikel 10. Maximumverlening specifieke uitkering historische spoedopgave

Indien een aanvrager een hogere specifieke uitkering aanvraagt dan het bedrag, bedoeld in artikel 8, derde lid, verleent de minister indien de aanvraag voor honorering in aanmerking komt ten hoogste het bedrag, bedoeld in dat lid.

Artikel 11. Besteding specifieke uitkering historische spoedopgave

 • 1 Het bevoegd gezag, bedoeld in artikel 8, eerste lid, en artikel 12a, eerste lid, besteedt de specifieke uitkering uitsluitend aan de in de beschikking tot subsidieverlening genoemde projecten of locaties voor zover het gaat om kosten voor onderzoek, saneringsmaatregelen of andere activiteiten die nodig zijn voor het wegnemen of beheersen van onaanvaardbare humane, ecologische dan wel verspreidingsrisico’s bij die projecten of locaties, met dien verstande dat de uitkering mag worden besteed aan een ander project of een andere locatie binnen de aanpak van de historische spoedopgave, genoemd in die beschikking.

 • 2 Onverminderd het eerste lid besteedt het bevoegd gezag de specifieke uitkering uitsluitend aan activiteiten waarvan de kosten niet kunnen worden verhaald op de veroorzaker van de bodemverontreiniging of aan activiteiten waarvan de kosten wegens onvoldoende draagkracht niet of niet volledig kunnen worden gedragen door de eigenaar van de locatie.

 • 3 Indien er sprake is van een situatie waarin het bevoegd gezag onverwijld moet handelen vanwege risico’s voor mens of ecologie of van verspreiding van de verontreiniging, mag de specifieke uitkering in afwijking van het tweede lid worden besteed aan de kosten daarvoor, vooruitlopend op het verhaal van die kosten op de veroorzaker van de verontreiniging of de eigenaar van de locatie.

 • 4 Activiteiten als bedoeld in het eerste lid starten in 2022 en hebben een doorlooptijd van ten hoogste drie jaar te rekenen vanaf de datum opgenomen in de beschikking tot verlening van de specifieke uitkering.

 • 5 In geval van onvoorziene vertraging in de uitvoering mogen in afwijking van het vierde lid de projecten uiterlijk op 31 december 2030 zijn uitgevoerd.

Artikel 12. Verplichting ontvanger specifieke uitkering voor historische spoedopgaven

Het bevoegd gezag, bedoeld in artikel 8, eerste lid, en artikel 12a, eerste lid, verstrekt jaarlijks voor het einde van het kalenderjaar informatie aan de minister over de voortgang van de activiteiten waarvoor de desbetreffende specifieke uitkering is verstrekt, waarbij wordt aangegeven welke activiteiten worden uitgevoerd of zijn afgerond.

Artikel 12a. Tweede aanvraagperiode historische spoedopgave en wijze van verdelen middelen

 • 1 De minister kan op aanvraag een specifieke uitkering verlenen aan een bevoegd gezag voor de aanpak van een of meer historische spoedopgaven als bedoeld in artikel 12b.

 • 2 Een aanvraag kan worden ingediend in de periode van 3 tot en met 31 oktober 2022.

Artikel 12b. Aanvraag historische spoedopgave tweede aanvraagperiode

 • 1 Het bevoegd gezag, bedoeld in artikel 12a, eerste lid, kan een specifieke uitkering aanvragen voor activiteiten of voor financiële verplichtingen met betrekking tot de aanpak van een historische spoedopgave die in 2022 worden uitgevoerd respectievelijk worden aangegaan mits de aanvraag de aanpak betreft van activiteiten, locaties of projecten:

 • 3 Een aanvraag wordt ingediend met gebruikmaking van het formulier, bedoeld in bijlage 2a bij deze regeling indien het een aanvraag als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, betreft.

 • 4 Een aanvraag wordt ingediend door een daartoe namens het bevoegd gezag bevoegde persoon ondertekende brief indien het een aanvraag als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, betreft. In de brief wordt het resterende bedrag opnieuw aangevraagd en wordt verwezen naar de desbetreffende aanvraag van mei 2022 en de desbetreffende beschikking tot verlening van de specifieke aanvraag.

 • 5 Een aanvraag als bedoeld in dit artikel kan per e-mail worden gedaan.

Artikel 12c. Wijze van verdelen middelen tweede aanvraagperiode historische spoedopgave

De minister verdeelt het beschikbare bedrag, bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel d, op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

§ 3. Buitenproportionele opgaven

Artikel 13. Verlening specifieke uitkering voor buitenproportionele opgaven

 • 1 De minister kan op aanvraag een specifieke uitkering verlenen aan een bevoegd gezag voor het uitvoeren van een of meer buitenproportionele opgaven.

 • 2 Een buitenproportionele opgave is een bodem- of grondwaterkwaliteitsopgave voor het bevoegd gezag:

  • a. met betrekking tot het element diffuus verspreid lood of tot het element PFAS, waarbij sprake is van een dringende noodzaak om maatregelen te nemen vanwege risico’s voor mens of ecologie of van verspreiding van de verontreiniging of omdat stagnatie dreigt van noodzakelijke maatschappelijke ontwikkelingen;

  • b. waarvoor de aanpak vraagt om veel kennis, capaciteit en middelen van dat bevoegd gezag; en

  • c. die niet valt onder afronding van historische spoedopgaven of onder oude afspraken.

Artikel 14. Kosten die in aanmerking komen voor een specifieke uitkering voor buitenproportionele opgaven

De kosten die voor een specifieke uitkering als bedoeld in artikel 13 in aanmerking komen, zijn de kosten die rechtstreeks verband houden met onderzoek of bodemsanering in het kader van de aanpak van de buitenproportionele opgave.

Artikel 15. Aanvraag specifieke uitkering voor buitenproportionele opgaven

 • 2 Een aanvraag als bedoeld in het eerste lid betreft een of meer projecten en bevat per project in ieder geval een projectplan.

 • 3 Het projectplan, bedoeld in het tweede lid, bevat:

  • een beschrijving van het doel en de activiteiten waarvoor een specifieke uitkering wordt aangevraagd en waaruit blijkt dat er voor de aanpak door het desbetreffende bevoegd gezag een dringende noodzaak is om onaanvaardbare risico’s voor mens of ecologie of van verspreiding van de verontreiniging weg te nemen; en

  • de kosten per activiteit van het project zoals opgenomen in het projectplan, waarbij wordt onderbouwd voor welk deel van de kosten de specifieke uitkering wordt gevraagd.

 • 4 Indien activiteiten als bedoeld in het derde lid, worden uitgevoerd tezamen met andere decentrale overheden, zijn in het projectplan hun rol en verantwoordelijkheden uitgewerkt waaruit blijkt dat het bevoegd gezag de activiteiten uit het projectplan kan realiseren.

 • 5 Een aanvraag kan worden ingediend in de periode van 1 tot en met 31 mei 2022.

 • 6 Een aanvraag wordt ingediend met gebruikmaking van het formulier, bedoeld in bijlage 3 bij deze regeling.

Artikel 16. Wijze van verdelen middelen specifieke uitkering voor buitenproportionele opgaven

 • 3 Indien het bedrag dat beschikbaar is voor activiteiten voor de aanpak van het element diffuus verspreid lood niet is uitgeput, wordt het resterende bedrag toegevoegd aan het beschikbare bedrag voor het element PFAS en wordt dat bedrag evenredig verdeeld over de daarvoor voor honorering in aanmerking komende aanvragen.

Artikel 17. Besteding specifieke uitkering voor buitenproportionele opgaven

 • 1 Het bevoegd gezag, bedoeld in artikel 13, eerste lid, besteedt de specifieke uitkering voor een buitenproportionele opgave uitsluitend aan de voorbereiding, begeleiding en uitvoering van de activiteiten zoals opgenomen in het projectplan, met dien verstande dat een uitkering voor activiteiten voor een project mag worden besteed aan andere activiteiten binnen hetzelfde element, bedoeld in artikel 13, tweede lid, onderdeel a.

 • 2 Onverminderd het eerste lid besteedt het bevoegd gezag de specifieke uitkering uitsluitend aan activiteiten waarvan de kosten niet kunnen worden verhaald op de veroorzaker van de bodemverontreiniging of aan activiteiten waarvan de kosten wegens onvoldoende draagkracht niet of niet volledig kunnen worden gedragen door de eigenaar van de locatie.

 • 3 Indien er sprake is van een situatie waarin het bevoegd gezag onverwijld moet handelen vanwege risico’s voor mens of ecologie of van verspreiding van de verontreiniging, mag de specifieke uitkering in afwijking van het tweede lid worden besteed aan de kosten daarvoor, vooruitlopend op het verhaal van die kosten op de veroorzaker van de verontreiniging of de eigenaar van de locatie.

 • 4 Een project start in 2022 en heeft een doorlooptijd van ten hoogste drie jaar te rekenen vanaf de datum opgenomen in de beschikking tot verlening van de specifieke uitkering.

 • 5 In geval van onvoorziene vertraging in de uitvoering mag in afwijking van het vierde lid het project uiterlijk op 31 december 2030 zijn uitgevoerd.

Artikel 18. Verplichting ontvanger specifieke uitkering voor buitenproportionele opgaven

Het bevoegd gezag, bedoeld in artikel 13, eerste lid, verstrekt jaarlijks voor het einde van het kalenderjaar informatie aan de minister over de voortgang van de activiteiten waarvoor de desbetreffende specifieke uitkering is verstrekt, waarbij wordt aangegeven welke projecten worden uitgevoerd of zijn afgerond.

§ 4. Oude afspraken

Artikel 19. Verlening specifieke uitkering voor oude afspraken

De minister kan op aanvraag een specifieke uitkering verlenen aan een bevoegd gezag voor de aanpak van een of meer gevallen van bodemverontreiniging waarover een oude afspraak is gemaakt.

Artikel 20. Aanvraag specifieke uitkering voor oude afspraken

 • 1 Een aanvraag als bedoeld in artikel 19 bevat in ieder geval een projectplan voor de uitwerking van de beoogde maatregelen voor de in dat artikel bedoelde aanpak.

 • 2 De aanpak, bedoeld in het eerste lid, voldoet aan de bestedingsvoorwaarden, bedoeld in artikel 22, en het doel van de sanering is concreet beschreven en meetbaar.

 • 3 Een aanvraag kan worden ingediend in de periode van 15 oktober tot en met 31 december 2022.

 • 4 Een aanvraag wordt ingediend met gebruikmaking van het formulier, bedoeld in bijlage 4 bij deze regeling.

Artikel 21. Wijze van verdelen middelen specifieke uitkering voor oude afspraken

De minister verdeelt het beschikbare bedrag, bedoeld in artikel 4, onderdeel c, op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Artikel 22. Besteding specifieke uitkering voor oude afspraken

 • 1 Het bevoegd gezag, bedoeld in artikel 19, besteedt de specifieke uitkering uitsluitend aan:

  • a. de instandhouding of voortzetting van een reeds tussen de toenmalige Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en het desbetreffende bevoegd gezag overeengekomen gevalsgerichte aanpak van ernstige bodemverontreiniging;

  • b. het nemen van maatregelen die tot doel hebben om te komen tot afbouw van isoleren, beheer- en controlemaatregelen als bedoeld in het convenant bodem en ondergrond; of

  • c. het wegnemen van onvoorziene milieu-hygiënische risico’s bij de reeds overeengekomen gevalsgerichte aanpak van ernstige verontreiniging.

 • 2 Onverminderd het eerste lid besteedt het bevoegd gezag de specifieke uitkering uitsluitend aan activiteiten waarvan de kosten niet kunnen worden verhaald op de veroorzaker van de bodemverontreiniging of aan activiteiten waarvan de kosten wegens onvoldoende draagkracht niet of niet volledig kunnen worden gedragen door de eigenaar van de locatie.

 • 3 Indien er sprake is van een situatie waarin het bevoegd gezag onverwijld moet handelen vanwege risico’s voor mens of ecologie of van verspreiding van de verontreiniging, mag de specifieke uitkering in afwijking van het tweede lid worden besteed aan de kosten daarvoor, vooruitlopend op het verhaal van die kosten op de veroorzaker van de verontreiniging of de eigenaar van de locatie.

 • 4 Een project als bedoeld in artikel 19 start in 2023 en heeft een doorlooptijd van ten hoogste drie jaar te rekenen vanaf de datum van de beschikking tot verlening van de specifieke uitkering.

 • 5 In geval van onvoorziene vertraging in de uitvoering mag in afwijking van het vierde lid het project uiterlijk op 31 december 2030 zijn uitgevoerd.

§ 5. Bevoorschotting

Artikel 23. Voorschotverstrekking

 • 1 De minister verstrekt een voorschot van 100%.

 • 2 In de beschikking tot verlening van een specifieke uitkering als bedoeld in deze regeling, wordt vermeld wanneer het voorschot wordt verstrekt.

§ 6. Verantwoording andere overheden en vaststelling specifieke uitkering

Artikel 24. Verantwoording door andere overheden

 • 3 De artikelen 17a en 17b van de Financiële-verhoudingswet zijn van overeenkomstige toepassing op de verantwoording over de besteding van een specifieke uitkering voor de aanpak van een historische spoedopgave en over de besteding van een specifieke uitkering voor de aanpak van een buitenproportionele opgave indien een waterschap middelen uit de desbetreffende specifieke uitkering ontvangt.

Artikel 25. Vaststelling specifieke uitkering

 • 1 De minister stelt de specifieke uitkering uiterlijk op 31 december van het jaar waarop de desbetreffende eindverantwoording, bedoeld in artikel 17a van de Financiële-verhoudingswet, is ontvangen, vast op het bedrag dat is bepaald in de verlening indien de activiteiten waarvoor de specifieke uitkering is verleend geheel zijn verricht en daarnaast volledig is voldaan aan de bestedingsvoorwaarden, bedoeld in artikel 11, 17, respectievelijk 22, en aan de verplichting, bedoeld in artikel 12 respectievelijk 18.

 • 2 De minister stelt de specifieke uitkering vast op een lager bedrag dan is bepaald in de verleningsbeschikking indien de activiteiten waarvoor de specifieke uitkering is verleend, niet of niet geheel hebben plaatsgevonden conform de bestedingsvoorwaarden, bedoeld in artikel 11, 17, respectievelijk artikel 22 en de verplichting, bedoeld in artikel 12 respectievelijk 18.

§ 8. Slotbepalingen

Artikel 27. Inwerkingtreding en horizonbepaling

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 mei 2022.

 • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2031, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op specifieke uitkeringen die voor die datum zijn verleend.

Artikel 28. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem 2022.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat,

V.L.W.A. Heijnen

Bijlage 2. bedoeld in artikel 9, vijfde lid

Aanvraagformulier specifieke uitkering historische spoedopgaven

Aanvraag als bedoeld in artikel 8 van de Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem 2022

Indienen via

spukbodem@minienw.nl

Uiterlijk

31 mei 2022

Sla uw aanvraag op als een PDF-bestand met titel <jjjjmmdd – Aanvraag [naam specifieke uitkering] [onderdeel regeling] [naam organisatie]>.

Mail dit bestand inclusief bijlage uiterlijk op de aangegeven datum naar bovenstaand e-mailadres. Vermeld bij de e-mail als onderwerp: Aanvraag [naam specifieke uitkering] [naam organisatie].

Vergeet niet een formele (digitale) en een door het daartoe bevoegde persoon ondertekende aanbiedingsbrief als aparte bijlage bij de mail te voegen.

 

Gegevens Aanvrager

Bevoegd gezag

 

Postadres

 

Postcode en plaats

 

IBAN rekeningnummer en bewijs dat dit rekeningnummer op naam van de aanvrager staat.

 

Contactpersoon

 

Rechtstreeks telefoonnummer

 

E-mail

 
 

Totaaloverzicht Aanvraag per element

Kosten per project/locatie

Naam projecten/locaties en Wbb-locatiecodes waarvoor uitkering voor 2022 wordt aangevraagd1

Totale kosten project (inclusief btw) in euro’s

Totale btw in euro’s

Compensabele btw in euro’s

Bedrag dat wordt aangevraagd2

1. individuele spoedlocaties

..........

..........

..........

€ ..........

€ ..........

€ ..........

€ ..........

€ ..........

€ ..........

€ ..........

€ ..........

€ ..........

€ ..........

€ ..........

€ ..........

2. gebiedsgericht grondwaterbeheer

..........

..........

..........

€ ..........

€ ..........

€ ..........

€ ..........

€ ..........

€ ..........

€ ..........

€ ..........

€ ..........

€ ..........

€ ..........

€ ..........

3. nazorg inclusief isoleren, beheer- en controlemaatregelen

..........

..........

..........

€ ..........

€ ..........

€ ..........

€ ..........

€ ..........

€ ..........

€ ..........

€ ..........

€ ..........

€ ..........

€ ..........

€ ..........

4. de aanpak van waterbodems als bedoeld op lijst C van het convenant bodem en ondergrond

..........

..........

..........

€ ..........

€ ..........

€ ..........

€ ..........

€ ..........

€ ..........

€ ..........

€ ..........

€ ..........

€ ..........

€ ..........

€ ..........

Totaal aangevraagd bedrag 3

€ ..........

€ ..........

€ ..........

€ ..........

 

Ondertekening

De aanvrager verklaart hierbij:

Bekend te zijn met en zich te houden aan de voorwaarden en verplichtingen zoals genoemd in de geldende wet- en regelgeving. Specifiek dat het instrumentarium voor het kostenverhaal als bedoeld in de Wet bodembescherming is of wordt toegepast.

Alle gegevens in dit aanvraagformulier en alle bijlagen naar waarheid te hebben verstrekt.

Dat de contactpersoon bevoegd is om deze aanvraag namens de aanvrager in te dienen

Plaats

 

Datum

 

Naam

 

Functie

 

Handtekening contactpersoon

 

1 Voor de projecten of de locaties waarvoor de specifieke uitkering 2022 wordt aangevraagd en de begroting van de kosten per project/locatie waarvoor de specifieke uitkering wordt aangevraagd gelden de volgende voorwaarden:

 • het betreft projecten/locaties die onderdeel uitmaken van de historische spoedopgave van het bevoegd gezag, bedoeld in artikel 8, tweede lid, van de regeling, en

 • het betreft enkel de kosten voor onderzoek, saneringsmaatregelen of andere activiteiten die nodig zijn voor het wegnemen of beheersen van onaanvaardbare humane, ecologische dan wel verspreidingsrisico’s bij die projecten of locaties, en

 • de specifieke uitkering wordt uitsluitend aangevraagd voor activiteiten waarvan de kosten niet kunnen worden verhaald op de veroorzaker van de bodemverontreiniging of voor activiteiten waarvan de kosten wegens onvoldoende draagkracht niet kunnen worden gedragen door de eigenaar, en

 • de uitkering heeft betrekking op activiteiten die starten in 2022 en een doorlooptijd hebben van ten hoogste drie jaar te rekenen vanaf de datum die daartoe is opgenomen in de beschikking tot verlening van de specifieke aanvraag.

2 Bedrag inclusief de niet-compensabele BTW en exclusief de compensabele BTW.

3 Het totaal van de gevraagde uitkering bedraagt maximaal het bedrag aangegeven in bijlage 1 bij deze regeling voor het daarbij genoemde bevoegd gezag. Indien een aanvrager een hogere specifieke uitkering aanvraagt dan dit bedrag dan verleent de minister, indien de aanvraag voor honorering in aanmerking komt, ten hoogste het bedrag aangegeven in bijlage 1.

Bijlage 1. Gegevens SiSa-medeoverheden (waaronder omgevingsdiensten)

Naam organisatie 1

 

Contactpersoon

 

rechtstreeks telefoonnummer

 

e-mail

 

rol

 

Naam organisatie 2

 

Contactpersoon

 

rechtstreeks telefoonnummer

 

e-mail

 

rol

 

Naam organisatie 3

 

Contactpersoon

 

rechtstreeks telefoonnummer

 

e-mail

 

rol

 

Naam organisatie 4

 

Contactpersoon

 

Rechtstreeks telefoonnummer

 

e-mail

 

rol

 

Bijlage 2a. bedoeld in artikel 12b, derde lid

Aanvraagformulier specifieke uitkering historische spoedopgaven – Tweede aanvraagronde

Aanvraag als bedoeld in artikel 12a van de Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem 2022

Indienen via

spukbodem@minienw.nl

Uiterlijk

31 oktober 2022

Sla uw aanvraag op als een PDF-bestand met titel <jjjjmmdd – Aanvraag [naam specifieke uitkering] [onderdeel regeling] [naam organisatie]>.

Mail dit bestand inclusief bijlage uiterlijk op de aangegeven datum naar bovenstaand e-mailadres. Vermeld bij de e-mail als onderwerp: Aanvraag [naam specifieke uitkering] [naam organisatie].

Vergeet niet een formele (digitale) en een door het daartoe bevoegde persoon ondertekende aanbiedingsbrief als aparte bijlage bij de mail te voegen.

 

Gegevens Aanvrager

Bevoegd gezag

 

Postadres

 

Postcode en plaats

 

IBAN rekeningnummer en bewijs dat dit rekeningnummer op naam van de aanvrager staat.

 

Contactpersoon

 

Rechtstreeks telefoonnummer

 

E-mail

 
 

Totaaloverzicht Aanvraag per element

Kosten per project/locatie die niet in de aanvraag van mei 2022 was opgenomen of waarvoor budget wordt aangevraagd1

Naam projecten/locaties en Wbb-locatiecodes waarvoor uitkering voor 2022 wordt aangevraagd2

Totale kosten project (inclusief btw) in euro’s

Totale btw in euro’s

Compensabele btw in euro’s

Bedrag dat wordt aangevraagd3

1. individuele spoedlocaties

...........................

...........................

...........................

€ ..................

€ ..................

€ ..................

€ ..................

€ ..................

€ ..................

€ ..................

€ ..................

€ ..................

€ ..................

€ ..................

€ ..................

2. gebiedsgericht grondwaterbeheer

...........................

...........................

...........................

€ ..................

€ ..................

€ ..................

€ ..................

€ ..................

€ ..................

€ ..................

€ ..................

€ ..................

€ ..................

€ ..................

€ ..................

3. nazorg inclusief isoleren, beheer- en controlemaatregelen

...........................

...........................

...........................

€ ..................

€ ..................

€ ..................

€ ..................

€ ..................

€ ..................

€ ..................

€ ..................

€ ..................

€ ..................

€ ..................

€ ..................

4. de aanpak van waterbodems als bedoeld op lijst C van het convenant bodem en ondergrond

...........................

...........................

...........................

€ ..................

€ ..................

€ ..................

€ ..................

€ ..................

€ ..................

€ ..................

€ ..................

€ ..................

€ ..................

€ ..................

€ ..................

Totaal aangevraagd bedrag

€ ..................

€ ..................

€ ..................

€ ..................

 

Naam project/locatie

Korte toelichting per project/locatie die niet in de aanvraag van mei 2022 was opgenomen of waarvoor aanvullend budget wordt aangevraagd4

1. individuele spoedlocaties

   
   
   

2. gebiedsgericht grondwaterbeheer

   
   
   

3. nazorg inclusief isoleren, beheer- en controlemaatregelen

   
   
   

4. de aanpak van waterbodems als bedoeld op lijst C van het convenant bodem en ondergrond

   
   
   
   

Ondertekening

De aanvrager verklaart hierbij:

Bekend te zijn met en zich te houden aan de voorwaarden en verplichtingen zoals genoemd in de geldende wet- en regelgeving. Specifiek dat het instrumentarium voor het kostenverhaal als bedoeld in de Wet bodembescherming is of wordt toegepast.

Dat in dit aanvraagformulier middelen worden aangevraagd voor andere activiteiten of locaties dan opgenomen in de aanvraag van mei 2022 en dat er dus geen sprake is van het twee keer aanvragen van een specifieke uitkering voor dezelfde activiteit.

Alle gegevens in dit aanvraagformulier en alle bijlagen naar waarheid te hebben verstrekt.

Dat de contactpersoon bevoegd is om deze aanvraag namens de aanvrager in te dienen.

Plaats

 

Datum

 

Naam

 

Functie

 

Handtekening contactpersoon

 
   
   
   
   

Bijlage 1. Gegevens SiSa-medeoverheden (waaronder omgevingsdiensten)

 

Naam organisatie 1

 

Contactpersoon

 

rechtstreeks telefoonnummer

 

e-mail

 

rol

 

Naam organisatie 2

 

Contactpersoon

 

rechtstreeks telefoonnummer

 

e-mail

 

rol

 

Naam organisatie 3

 

Contactpersoon

 

rechtstreeks telefoonnummer

 

e-mail

 

rol

 

Naam organisatie 4

 

Contactpersoon

 

Rechtstreeks telefoonnummer

 

e-mail

 

rol

 

1 De bedragen op het aanvraagformulier mogen uitsluitend betrekking hebben op middelen voor activiteiten, projecten of locaties die niet in de aanvraag van mei 2022 waren opgenomen. Als voor een project of locatie middelen voor een nieuwe activiteit worden aangevraagd, dient dit toegelicht te worden in de daarvoor bedoelde tabel op het aanvraagformulier. Voor het aanvragen van het bedrag dat in mei 2022 is aangevraagd maar op grond van bijlage 1 van de regeling niet is gehonoreerd, volstaat een aanvraag per brief zonder aanvraagformulier, met verwijzing naar die aanvraag en de beschikking. Het is dus niet nodig nogmaals de locaties en bedragen in te vullen die reeds in de aanvraag van mei 2022 zijn ingediend. De aanvrager kan er voor kiezen de aanvraag enkel per e-mail op te sturen.

2Voor de projecten of de locaties waarvoor de specifieke uitkering 2022 wordt aangevraagd en de begroting van de kosten per project/locatie waarvoor de specifieke uitkering wordt aangevraagd, gelden de volgende voorwaarden:

• het betreft projecten/locaties die onderdeel uitmaken van de historische spoedopgave van het bevoegd gezag, bedoeld in artikel 12a van de regeling, en

• het betreft enkel de kosten voor onderzoek, saneringsmaatregelen of andere activiteiten die nodig zijn voor het wegnemen of beheersen van onaanvaardbare humane, ecologische dan wel verspreidingsrisico’s bij die projecten of locaties, en

• de specifieke uitkering wordt uitsluitend aangevraagd voor activiteiten waarvan de kosten niet kunnen worden verhaald op de veroorzaker van de bodemverontreiniging of voor activiteiten waarvan de kosten wegens onvoldoende draagkracht niet kunnen worden gedragen door de eigenaar, en

• de uitkering heeft betrekking op activiteiten die starten in 2022 en een doorlooptijd hebben van ten hoogste drie jaar te rekenen vanaf de datum die daartoe is opgenomen in de beschikking tot verlening van de specifieke aanvraag.

3 Bedrag inclusief de niet-compensabele BTW en exclusief de compensabele BTW.

4 Hier kan een korte toelichting worden opgenomen om bijvoorbeeld bijzonderheden aan te geven (zie 1) of om de scheiding met de aanvraag van mei 2022 duidelijk te maken. Dit om onduidelijkheden te voorkomen over het mogelijk twee keer aanvragen van middelen voor dezelfde activiteiten.

Bijlage 3. bedoeld in artikel 15, zesde lid

Aanvraagformulier specifieke uitkering buitenproportionele opgaven

Aanvraag als bedoeld in artikel 13 van de Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem 2022

Indienen via

spukbodem@minienw.nl

Uiterlijk

31 mei 2022

Sla uw aanvraag op als een PDF-bestand met titel <jjjjmmdd – Aanvraag [naam specifieke uitkering] [onderdeel] [element] [naam organisatie]>.

Mail dit bestand inclusief bijlagen uiterlijk op de aangegeven datum naar bovenstaand e-mailadres. Vermeld bij de e-mail als onderwerp: Aanvraag [naam specifieke uitkering] [naam organisatie].

Vergeet niet bij de e-mail een formele (digitale) en een door het daartoe bevoegde persoon ondertekende aanbiedingsbrief en per project bijlage 2 in te vullen en een projectplan en kostenraming toe te voegen als aparte bijlage.

 

Gegevens Aanvrager

Bevoegd gezag

 

Postadres

 

Postcode en plaats

 

IBAN rekeningnummer en bewijs dat dit rekeningnummer op naam van de aanvrager staat.

 

Contactpersoon

 

Rechtstreeks telefoonnummer

 

E-mail

 
 

Element van onderdeel buitenproportionele opgaven (maximaal één element per aanvraag)1

Diffuus verspreid lood

PFAS (inclusief PFAS vervangers zoals GenX)

 

Totaaloverzicht Aanvraag

 

Naam Project2/Activiteiten

Bedrag dat wordt aangevraagd3

1.

Naam project: [bv. programmatische aanpak diffuus verspreid lood in speeltuinen stad X]

 

a.

Naam activiteit: [bv. bodemonderzoek 10 speeltuinen in stad X]

 

b.

Naam activiteit: [bv. sanering 1 speeltuin in stad X]

 

2.

Naam project: [bv. sanering terrein voormalige loodwitfabriek stad Y]

 

a.

Naam activiteit: [bv. sanering terrein voormalige loodwitfabriek stad Y]

 

(etc.)

   
 

Totaal aangevraagd bedrag

[Totaal]

 

Ondertekening

De aanvrager verklaart hierbij:

Bekend te zijn met en zich te houden aan de voorwaarden en verplichtingen zoals genoemd in de geldende wet- en regelgeving.

Dat het instrumentarium voor het kostenverhaal als bedoeld in de Wet bodembescherming is of wordt toegepast en indien dat niet het geval is, waarom niet:

Dat er geen sprake is van ongerechtvaardigde verrijking;

Alle gegevens in dit aanvraagformulier en alle bijlagen naar waarheid te hebben verstrekt

Dat de contactpersoon bevoegd is om deze aanvraag namens de aanvrager in te dienen

Plaats

 

Datum

 

Naam

 

Functie

 

Handtekening contactpersoon

 

1 Een bevoegd gezag moet per element een aparte aanvraag indienen.

2 Vul per project het formulier in bijlage 2 in en voeg een projectplan en een kostenraming bij.

3 Bedrag inclusief de niet-compensabele BTW, exclusief de compensabele BTW.

Bijlage 1. Gegevens SiSa-medeoverheden (waaronder omgevingsdiensten)

Naam organisatie 1

 

Contactpersoon

 

rechtstreeks telefoonnummer

 

e-mail

 

rol

 

Naam organisatie 2

 

Contactpersoon

 

rechtstreeks telefoonnummer

 

e-mail

 

rol

 

Naam organisatie 3

 

Contactpersoon

 

rechtstreeks telefoonnummer

 

e-mail

 

rol

 

Naam organisatie 4

 

Contactpersoon

 

Rechtstreeks telefoonnummer

 

e-mail

 

rol

 

Bijlage 2. Gegevens per project

(bij meerdere projecten: één tabel per project)

Naam project

 

Omschrijving project

 

Op welke wijze draagt het project bij aan het doel van de regeling?

 

Element van onderdeel buitenproportionele opgaven

 

Begindatum

 

Einddatum

 
 

Activiteit

Totale kosten activiteit (inclusief btw) in euro’s

Totale btw

In euro’s

Compensabele btw

In euro’s

Bedrag dat wordt aangevraagd

         
         
         
         
         
 
     
     
     
     
     

N.B. Naast dit formulier dient een projectplan en een kostenraming te worden ingediend. Onderbouw in het projectplan waarom sprake is van een buitenproportionele opgaven als bedoeld in artikel 1 van de regeling en maak inzichtelijk dat de besteding van de specifieke uitkering voldoet aan artikel 17 van de regeling.

Bijlage 4. bedoeld in artikel 20, vierde lid

Aanvraagformulier specifieke uitkering oude afspraken

Aanvraag als bedoeld in artikel 19 van de Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem 2022

Indienen via

spukbodem@minienw.nl

Uiterlijk

31 december 2022

Sla uw aanvraag op als een PDF-bestand met titel <jjjjmmdd – Aanvraag [naam specifieke uitkering] [onderdeel] [naam organisatie]>.

Mail dit bestand inclusief bijlagen uiterlijk op de aangegeven datum naar bovenstaand e-mailadres. Vermeld bij de e-mail als onderwerp: Aanvraag [naam specifieke uitkering] [naam organisatie].

Vergeet niet bij de e-mail een formele (digitale) en een door het daartoe bevoegde persoon ondertekende aanbiedingsbrief en per project bijlage 2 in te vullen en een projectplan en kostenraming toe te voegen als aparte bijlage.

 

Gegevens Aanvrager

Bevoegd gezag

 

Postadres

 

Postcode en plaats

 

IBAN rekeningnummer en bewijs dat dit rekeningnummer op naam van de aanvrager staat.

 

Contactpersoon

 

Rechtstreeks telefoonnummer

 

E-mail

 
 

Totaaloverzicht Aanvraag

 

Naam Project en Wbb-locatiecode1/Activiteiten

Bedrag dat wordt aangevraagd2

1.

Naam project:

 

a.

Naam activiteit:

 

b.

Naam activiteit:

 

2.

Naam project:

 

a.

Naam activiteit:

 

(etc.)

   
 

Totaal aangevraagd bedrag

[Totaal]

 

Ondertekening

De aanvrager verklaart hierbij:

Bekend te zijn met en zich te houden aan de voorwaarden en verplichtingen zoals genoemd in de geldende wet- en regelgeving.

Dat het instrumentarium voor het kostenverhaal als bedoeld in de Wet bodembescherming is of wordt toegepast en indien dat niet het geval is, waarom niet:

Dat er geen sprake is van ongerechtvaardigde verrijking;

Alle gegevens in dit aanvraagformulier en alle bijlagen naar waarheid te hebben verstrekt

Dat de contactpersoon bevoegd is om deze aanvraag namens de aanvrager in te dienen

Plaats

 

Datum

 

Naam

 

Functie

 

Handtekening contactpersoon

 

1 Vul per project het formulier in bijlage 2 in en voeg een projectplan en een kostenraming bij.

2 Bedrag inclusief de niet-compensabele BTW, exclusief de compensabele BTW.

Bijlage 1. Gegevens SiSa-medeoverheden (waaronder omgevingsdiensten)

Naam organisatie 1

 

Contactpersoon

 

rechtstreeks telefoonnummer

 

e-mail

 

rol

 

Naam organisatie 2

 

Contactpersoon

 

rechtstreeks telefoonnummer

 

e-mail

 

rol

 

Naam organisatie 3

 

Contactpersoon

 

rechtstreeks telefoonnummer

 

e-mail

 

rol

 

Naam organisatie 4

 

Contactpersoon

 

Rechtstreeks telefoonnummer

 

e-mail

 

rol

 

Bijlage 2. Aanvraaggegevens per project

(bij meerdere projecten: één tabel per project)

Naam project

 

Omschrijving project

 

Op welke wijze draagt het project bij aan het doel van de regeling?

 

Begindatum

 

Einddatum

 
 

Activiteit

Totale kosten activiteit (inclusief btw) in euro’s

Totale btw

In euro’s

Compensabele btw

In euro’s

Bedrag dat wordt aangevraagd

         
         
         
         
         
 
     
     
     
     
     

N.B. Naast dit formulier dient een projectplan en een kostenraming te worden ingediend. Onderbouw in het projectplan waarom sprake is van een oude afspraak als bedoeld in artikel 1 van de regeling en maak inzichtelijk dat de besteding van de specifieke uitkering voldoet aan artikel 22 van de regeling.

Naar boven