Aanschafsubsidieregeling zero-emissie trucks AanZET

[Regeling vervalt per 08-05-2027.]
Geraadpleegd op 21-05-2024.
Geldend van 02-07-2022 t/m 31-12-2022

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 19 april 2022, nr. IENW/BSK-2021/329303, houdende vaststelling van regels voor subsidie ter stimulering van de aanschaf van nieuwe emissieloze vrachtauto’s (Aanschafsubsidieregeling zero-emissie trucks AanZET)

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 3, eerste lid, aanhef en onder b en f, 4, eerste en tweede lid, en 5 van de Kaderwet subsidies I en M;

BESLUIT:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1.1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • aanschaf: verkrijging van de eigendom, bedoeld in artikel 3:84, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek krachtens koop of financial leasing, als bedoeld in paragraaf 3.2 van het Besluit Omzetbelasting. Leasing van 25 januari 2007, nr. CPP2006/2847M, Stcrt 2007, nr. 24;

 • aanvrager: onderneming of non-profitinstelling, niet zijnde een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan met rechtspersoonlijkheid, een provincie, gemeente, waterschap of openbaar lichaam als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen, die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, met een vestiging in Nederland en die een subsidie aanvraagt op grond van deze regeling;

 • algemene groepsvrijstellingsverordening: Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU 2014, L 187), voor het laatst gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 2021/1237 (PbEU 20121 L 270);

 • bakwagenchassis: motorvoertuig als bedoeld in voertuigcategorie N2 met een gewicht gelijk aan of groter dan 4.250 kg of N3 volgens verordening (EU) 2018/858 waarop een laadmogelijkheid gecreëerd kan worden; in ieder geval wordt als bakwagenchassis aangemerkt een voertuig met carrosserietype BX of BA volgens verordening (EU) 2018/858;

 • eerste inschrijving en tenaamstelling: eerste inschrijving en tenaamstelling als bedoeld in artikel 25 van het Kentekenreglement;

 • emissieloos: zonder uitlaatemissie van broeikasgassen, verontreinigende gassen en deeltjes (emissieklasse Z);

 • emissieloze vrachtauto: motorvoertuig dat volledig emissieloos is, uitsluitend wordt voortgedreven door een elektromotor en valt onder de voertuigcategorie N2 met een gewicht gelijk aan of groter dan 4.250 kg of N3 volgens verordening (EU) 2018/858;

 • gewicht: technisch toegestane maximummassa als bedoeld in artikel 1.1 van de Regeling voertuigen;

 • groep: groep als bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek;

 • grote onderneming: onderneming die niet aan de in bijlage I van de algemene groepsvrijstellingsverordening vastgestelde criteria voldoet;

 • kentekenregister: kentekenregister als bedoeld in artikel 42 van de Wegenverkeerswet 1994;

 • kleine onderneming: onderneming als bedoeld in artikel 2, onder 2, van de algemene groepsvrijstellingsverordening en die aan de in bijlage I van de algemene groepsvrijstellingsverordening vastgestelde criteria voldoet;

 • middelgrote onderneming: onderneming als bedoeld in artikel 2, onder 2, van de algemene groepsvrijstellingsverordening en die aan de in bijlage I van de algemene groepsvrijstellingsverordening vastgestelde criteria voldoet;

 • Minister: Minister van Infrastructuur en Waterstaat;

 • nieuwe emissieloze vrachtauto: emissieloze vrachtauto waarvan, blijkens vermelding in het kentekenregister, de datum eerste toelating, de datum eerste inschrijving in Nederland en de datum tenaamstelling, gelijk zijn;

 • non-profitinstelling: rechtspersoonlijkheid bezittende entiteit zonder winstoogmerk, die tot doel heeft de ondersteuning van private of publieke aangelegenheden van niet-commerciële aard;

 • onderneming: iedere entiteit, ongeacht haar rechtsvorm die een economische activiteit uitoefent;

 • overeenkomst: schriftelijke overeenkomst tot koop als bedoeld in artikel 7:1 van het Burgerlijk Wetboek of een schriftelijke overeenkomst tot financial leasing, bedoeld in paragraaf 3.2 van het Besluit Omzetbelasting. Leasing van 25 januari 2007, nr. CPP2006/2847M, Stcrt. 2007, nr. 24;

 • RVO: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland;

 • opleggertrekker: motorvoertuig als bedoeld in voertuigcategorie N2 met een gewicht gelijk aan of groter dan 4.250 kg en N3 volgens verordening (EU) 2018/858 dat hoofdzakelijk is ontworpen en gebouwd voor het trekken van opleggers; in ieder geval wordt als opleggertrekker aangemerkt een voertuig met carrosserietype BC volgens verordening (EU) 2018/858;

 • verkoopprijs: prijs van de emissieloze vrachtauto inclusief af-fabriekopties zoals vermeld op de overeenkomst verminderd met de daarin begrepen omzetbelasting;

 • verordening (EU) 2018/858: Verordening (EU) 2018/858 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 betreffende de goedkeuring van en het markttoezicht op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 715/2007 en (EG) nr. 595/2009 en tot intrekking van Richtlijn 2007/46/EG (PbEU 2018, L151);

 • verstrekkingsvoorbehoud: registratie als bedoeld in artikel 25 van het Kentekenreglement van de rechtspersoon of natuurlijk persoon die over de tenaamstellingscode van een voertuig in het kentekenregister kan beschikken;

 • voertuigclassificatie N2 en N3: voertuigclassificaties N2 en N3 als bedoeld in verordening (EU) 2018/858.

Artikel 1.2. Doel van de regeling

Deze regeling heeft tot doel het stimuleren van de aanschaf van nieuwe emissieloze vrachtauto’s door ondernemingen en non-profitinstellingen, teneinde de emissie van CO2 en luchtverontreinigende stoffen te verminderen.

Artikel 1.3. Subsidiabele activiteiten

De Minister kan, overeenkomstig het bepaalde bij deze regeling, aan een aanvrager subsidie verstrekken voor de aanschaf van één of meerdere nieuwe emissieloze vrachtauto’s.

Artikel 1.4. Hoogte subsidie

 • 1 De subsidie bedraagt:

  • a. voor een nieuwe emissieloze vrachtauto die valt onder de voertuigclassificatie N2:

   • 1°. bij grote ondernemingen: 12,5% van de verkoopprijs tot een maximum van € 17.800;

   • 2°. bij middelgrote ondernemingen: 19% van de verkoopprijs tot een maximum van € 26.800;

   • 3°. bij kleine ondernemingen en non-profitinstellingen: 25% van de verkoopprijs tot een maximum van € 35.700;

  • b. voor een nieuwe emissieloze vrachtauto die valt onder de voertuigclassificatie N3 bakwagenchassis tot en met een gewicht van 18.000 kg:

   • 1°. bij grote ondernemingen: 15% van de verkoopprijs tot een maximum van € 43.600;

   • 2°. bij middelgrote ondernemingen: 21,5% van de verkoopprijs tot een maximum van € 63.700;

   • 3°. bij kleine ondernemingen en non-profitinstellingen: 28,5% van de verkoopprijs tot een maximum van € 84.000;

  • c. voor een nieuwe emissieloze vrachtauto die valt onder de voertuigclassificatie N3 bakwagenchassis vanaf een gewicht van 18.000 kg:

   • 1°. bij grote ondernemingen: 16,9% van de verkoopprijs tot een maximum van € 56.700;

   • 2°. bij middelgrote ondernemingen: 24,3% van de verkoopprijs tot een maximum van € 81.500;

   • 3°. bij kleine ondernemingen en non-profitinstellingen: 31,7% van de verkoopprijs tot een maximum van € 106.300;

  • d. voor een nieuwe emissieloze vrachtauto die valt onder de voertuigclassificatie N3 opleggertrekker:

   • 1°. bij grote ondernemingen: 20% van de verkoopprijs tot een maximum van € 72.700;

   • 2°. bij middelgrote ondernemingen: 28,5% van de verkoopprijs tot een maximum van € 102.300;

   • 3°. bij kleine ondernemingen en non-profitinstellingen: 37% van de verkoopprijs tot een maximum van € 131.900.

 • 2 Wanneer het subsidiebedrag, bedoeld in het eerste lid, de maximale steunruimte van de algemene groepsvrijstellingsverordening overschrijdt, wordt de overschrijding in mindering gebracht op het subsidiebedrag.

 • 3 Indien reeds door een bestuursorgaan of de Commissie van de Europese Unie subsidie is verstrekt voor de aanschaf van één of meerdere nieuwe emissieloze vrachtauto’s wordt het bedrag dat door een bestuursorgaan of de Commissie van de Europese Unie is verstrekt in mindering gebracht op de subsidie waarvoor de aanvrager krachtens deze regeling in aanmerking komt.

Artikel 1.5. Subsidieplafond

 • 1 Het subsidieplafond voor 2022 is € 25.000.000.

 • 2 De Minister stelt het subsidieplafond vast voor de jaren na 2022 en geeft hiervan kennis in de Staatscourant voor aanvang van het kalenderjaar waarvoor het betreffende subsidieplafond wordt vastgesteld.

 • 3 Indien het subsidieplafond wordt bereikt voor afloop van de betreffende kalenderperiode maakt de Minister dit bekend in de Staatscourant.

Artikel 1.6. Wijze van verdelen

 • 1 De Minister verdeelt de in de betreffende subsidieperiode beschikbare gelden op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

 • 2 Indien een aanvrager niet heeft voldaan aan enig wettelijk voorschrift voor het in behandeling nemen van de aanvraag en met toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt de dag waarop de aanvraag voldoet aan deze wettelijke voorschriften als datum van ontvangst.

 • 3 Indien de Minister op de dag waarop het subsidieplafond is bereikt meer dan één volledige aanvraag om subsidieverlening heeft ontvangen, stelt hij de onderlinge rangschikking van die aanvragen vast door middel van loting.

Hoofdstuk 2. Subsidieverlening en -vaststelling

Artikel 2.1. Voorwaarden

Voor de subsidieverlening moet zijn voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • a. de aanschaf van de nieuwe emissieloze vrachtauto door de aanvrager vindt plaats op basis van een overeenkomst die ten tijde van de aanvraag om subsidieverlening geen onherroepelijke verplichtingen mag bevatten;

 • b. ten tijde van de aanvraag om subsidieverlening is de nieuwe emissieloze vrachtauto nog niet tenaamgesteld;

 • c. de overeenkomst voor de aanschaf, die ten tijde van de aanvraag om subsidieverlening geen onherroepelijke verplichtingen mag bevatten en niet gedateerd mag zijn voor 1 januari 2022; en

 • d. indien de energie voor de aandrijving van de nieuwe emissieloze vrachtauto wordt geleverd door een accupakket mag dit geen lood bevatten.

Artikel 2.2. Aanvraag subsidieverlening

 • 1 Een aanvrager kan bij de Minister een aanvraag om subsidie indienen door middel van een daartoe vastgesteld formulier dat beschikbaar is via de website van RVO.

 • 2 Een aanvraag tot subsidieverlening op grond van deze regeling kan worden ingediend:

  • a. in 2022 van 9 mei 2022, 9.00 uur tot en met 31 december 2022, 12.00 uur;

  • b. in 2023 van 2 januari 2023, 9.00 uur tot en met 31 december 2023, 12.00 uur;

  • c. in 2024 van 2 januari 2024, 9.00 uur tot en met 31 december 2024, 12.00 uur;

  • d. in 2025 van 2 januari 2025, 9.00 uur tot en met 31 december 2025, 12.00 uur;

  • e. in 2026 van 2 januari 2026, 9.00 uur tot en met 31 december 2026, 12.00 uur; en

  • f. in 2027 van 4 januari 2027, 9.00 uur tot en met 8 mei 2027, 12.00 uur.

 • 3 Als tijdstip van indiening van een aanvraag geldt de datum van ontvangst van de volledige aanvraag.

Artikel 2.3. Gegevensverstrekking aanvraag subsidieverlening

 • 1 Een aanvrager kan bij de Minister een aanvraag tot verlening van de subsidie indienen door middel van een daartoe vastgesteld formulier dat beschikbaar is via de website van RVO.

 • 2 Bij de aanvraag tot verlening van de subsidie worden in elk geval de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:

  • a. naam en adres van de aanvrager;

  • b. contactpersoon met contactgegevens van de aanvrager;

  • c. inschrijfnummer van de aanvrager bij de Kamer van Koophandel;

  • d. BSN-nummer van de aanvrager wanneer een onderneming door een natuurlijk persoon wordt gedreven;

  • e. merk, type en handelsbenaming van de nieuwe emissieloze vrachtauto of vrachtauto’s waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

  • f. de hoogte van de verkoopprijs;

  • g. hoogte van het bedrag van eventuele reeds aangevraagde of ontvangen subsidies van een bestuursorgaan of de Commissie van de Europese Unie voor de aanschaf van een of meerdere nieuwe emissieloze vrachtauto’s; en

  • h. kopie van de overeenkomst met betrekking tot de voorgenomen aanschaf van de nieuwe emissieloze vrachtauto of vrachtauto’s.

 • 3 De Minister kan de aanvrager naar aanleiding van de aanvraag verzoeken documenten te overleggen met betrekking tot de aanschaf van de emissieloze vrachtauto.

Artikel 2.4. Afwijzingsgronden

De Minister beslist afwijzend op een aanvraag om subsidie:

 • a. indien de aanvraag niet voldoet aan het bepaalde in deze regeling;

 • b. indien in het kalenderjaar waarin de aanvraag wordt gedaan aan een aanvrager dan wel aan aanvragers die tot eenzelfde groep behoren reeds voor 20, of meer, voertuigen subsidie is verstrekt;

 • c. indien voor het voertuig reeds subsidie is verleend op basis van de Subsidieregeling schoon en emissieloos bouwmaterieel (SSEB);

 • d. als het een aanvrager betreft tegen wie een bevel tot terugvordering uitstaat als bedoeld in artikel 1, zesde lid, onderdeel a, van de algemene groepsvrijstellingsverordening;

 • e. voor zover er sprake is van ongeoorloofde cumulatie van steun als bedoeld in artikel 8 van de algemene groepsvrijstellingsverordening;

 • f. indien er sprake is van een onderneming in moeilijkheden als bedoeld in artikel 2, achttiende lid, van de algemene groepsvrijstellingsverordening; of

 • g. indien de subsidieverstrekking niet in overeenstemming is met enige andere bepaling van de algemene groepsvrijstellingsverordening.

Artikel 2.5. Aanvraag subsidievaststelling

 • 1 Een aanvrager kan bij de Minister een aanvraag tot vaststelling van de subsidie indienen door middel van een daartoe vastgesteld formulier dat beschikbaar is via de website van RVO.

 • 2 De aanvraag tot subsidievaststelling kan worden ingediend tot uiterlijk 12 maanden na de datum van verlening van de subsidie.

 • 3 De aanvrager kan bij RVO een verzoek doen tot uitstel van maximaal 12 maanden van de indiening van de aanvraag, bedoeld in het tweede lid, indien hij kan aantonen dat de levertijd van de nieuwe emissieloze vrachtauto langer is dan de periode, genoemd in het tweede lid.

Artikel 2.6. Gegevensverstrekking aanvraag subsidievaststelling

Bij de aanvraag tot vaststelling van de subsidie worden in elk geval de volgende gegevens verstrekt:

 • a. het kenteken van de nieuwe emissieloze vrachtauto dat is vermeld in de overeenkomst; en

 • b. de gespecificeerde factuur tot betaling.

Artikel 2.7. Beslistermijn

 • 1 De beschikking op een aanvraag wordt gegeven binnen 13 weken na de datum van ontvangst van de aanvraag.

 • 2 Indien de beschikking niet binnen 13 weken kan worden gegeven, kan deze termijn eenmaal met diezelfde termijn worden verlengd.

Artikel 2.8. Voorschot

Gelijktijdig met de beschikking tot subsidieverlening wordt 90% van het subsidiebedrag als voorschot verstrekt. De betaling daarvan vindt plaats op een bankrekening die op naam staat van de aanvrager.

Artikel 2.9. Betaling

Na vaststelling van de subsidie vindt de betaling van het resterende subsidiebedrag plaats op een bankrekening die op naam staat van de aanvrager.

Artikel 2.10. Gewijzigde vaststelling en terugvordering

 • 2 Het terug te vorderen bedrag wordt bepaald door de subsidie te verminderen met 1/48e van het verstrekte subsidiebedrag vermenigvuldigd met het aantal volledige maanden waarin niet is voldaan aan de verplichting, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid, onder b.

Hoofdstuk 3. Verplichtingen

Artikel 3.1. Informatieverplichtingen

 • 1 De subsidieontvanger is verplicht:

  • a. onverwijld schriftelijk mededeling aan de Minister te doen van de indiening bij de rechtbank van een verzoek tot het op hem van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, tot verlening van surseance van betaling aan hem of tot faillietverklaring van hem;

  • b. onverwijld schriftelijk mededeling aan de Minister te doen van gewijzigde omstandigheden of wijziging van zijn gegevens die van belang zijn in verband met de subsidieverstrekking op grond van deze regeling;

  • c. om op verzoek van de Minister alle gevraagde medewerking te verlenen aan de controle op de uitvoering van de verplichtingen die zijn gesteld in deze regeling en de beschikkingen;

  • d. om op verzoek van de Minister alle gevraagde medewerking te verlenen aan een door de Minister ter zake van de toepassing en de effecten van deze regeling ingesteld evaluatieonderzoek, die de Minister redelijkerwijs nodig heeft voor de uitvoering van dat evaluatieonderzoek.

 • 2 Zodra het redelijkerwijs aannemelijk is dat niet, niet tijdig of niet geheel aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen wordt of zal worden voldaan, doet de subsidieontvanger hiervan onverwijld mededeling aan de Minister.

 • 3 De Minister kan in de beschikking tot subsidieverlening nadere verplichtingen opleggen.

Artikel 3.2. Subsidieverplichtingen

 • 1 De subsidieontvanger is verplicht:

  • a. de nieuwe emissieloze vrachtauto of vrachtauto’s waarvoor subsidie is verleend op zijn naam te stellen of een verstrekkingsvoorbehoud op zijn naam te registreren in het kentekenregister; en

  • b. er zorg voor te dragen dat de nieuwe emissieloze vrachtauto gedurende vier jaar vanaf de datum van de eerste inschrijving en tenaamstelling of registratie van het verstrekkingsvoorbehoud, ononderbroken op zijn naam is gesteld of een verstrekkingsvoorbehoud op zijn naam is geregistreerd in het kentekenregister.

 • 2 De verplichting, bedoeld in het eerste lid, onder b, geldt niet indien de subsidieontvanger de nieuwe emissieloze vrachtauto vervangt door een andere nieuwe emissieloze vrachtauto die ook in aanmerking zou zijn gekomen voor subsidie op grond van deze regeling en deze andere vrachtauto gedurende de nog resterende termijn van de periode, genoemd in het eerste lid, onder b, op zijn naam is gesteld of middels een verstrekkingsvoorbehoud op zijn naam is geregistreerd. In dit geval wordt de vaststellingsbeschikking op verzoek van de subsidieontvanger, na verstrekking van het kenteken, overeenkomst en factuur van deze andere vrachtauto, dienovereenkomstig gewijzigd.

 • 3 De uitzondering van het tweede lid geldt niet wanneer de subsidieontvanger voor de vervangende nieuwe emissieloze vrachtauto subsidie aanvraagt.

 • 4 Indien de nieuwe emissieloze vrachtauto wordt vervangen door een andere nieuwe emissieloze vrachtauto als bedoeld in het tweede lid, is de subsidieontvanger verplicht om gedurende de in dat lid bedoelde resterende termijn te beschikken over de overeenkomst tot aanschaf van de vervangende nieuwe emissieloze vrachtauto.

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen

Artikel 4.1. Misbruik en oneigenlijk gebruik

 • 1 De Minister houdt ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik van subsidie een registratie bij waarin wordt vastgelegd:

 • 2 De registratie kan worden geraadpleegd door daartoe door de Minister aangewezen ambtenaren die zich bezighouden met het verstrekken van subsidies door de Minister.

 • 3 De registratie van gegevens vindt plaats voor de duur van drie jaar na de datum van registratie, waarna de betreffende gegevens uit de registratie worden verwijderd.

 • 4 Indien blijkt dat een aanvrager in de in het eerste lid bedoelde registratie is opgenomen kan de Minister aan de geregistreerde gegevens gevolgtrekkingen verbinden bij de beoordeling van de aanvraag, de in het kader van de subsidieverstrekking op te leggen verplichtingen en de controle op de naleving van die verplichtingen.

Artikel 4.2. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 9 mei 2022 en vervalt met ingang van 8 mei 2027, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op subsidies die voor de laatstgenoemde datum zijn aangevraagd.

Artikel 4.3. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Aanschafsubsidieregeling zero-emissie trucks AanZET.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat,

V.L.W.A. Heijnen

Naar boven