Ondermandaat, -volmacht en -machtigingsbesluit SG Defensie 2022

Geraadpleegd op 14-04-2024.
Geldend van 14-04-2022 t/m heden

Ondermandaat, -volmacht en -machtigingsbesluit SG Defensie 2022

De Secretaris-Generaal van het Ministerie van Defensie,

Gelet op artikel 3, eerste lid, van het Algemeen mandaat, volmacht en machtigingsbesluit Defensie 2022;

Besluit:

Artikel 1. Definities

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. bewindspersoon: Minister van Defensie of Staatssecretaris van Defensie, afhankelijk van wie het aangaat;

 • b. mandaat: de bevoegdheid om in naam van de bewindspersoon besluiten te nemen;

 • c. volmacht: de bevoegdheid om in naam van de bewindspersoon privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

 • d. machtiging: de bevoegdheid om in naam van de bewindspersoon handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Artikel 2. Ondermandaat, -volmacht en -machtiging; uitgezonderde bevoegdheden

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing op:

  • a. de bevoegdheid tot het beslissen op een bezwaarschrift indien het besluit waartegen het bezwaar zich richt door de verantwoordelijke of een door hem gemandateerde functionaris is genomen;

  • b. stukken, bestemd voor de Nationale ombudsman;

  • c. voordrachten voor onderscheidingen.

Artikel 3. Doorverlenen bevoegdheden

 • 1 De verantwoordelijke, bedoeld in artikel 2, eerste lid, kan zijn mandaat, volmacht of machtiging in een daarbij door hem te bepalen omvang doorverlenen aan:

  • a. een plaatsvervanger;

  • b. een hoofd van een onder hem ressorterende organisatie-eenheid;

  • c. een andere onder hem ressorterende functionaris.

 • 2 De verantwoordelijke, bedoeld in artikel 2, eerste lid, draagt er zorg voor dat een register wordt aangehouden van de functionarissen aan wie krachtens het eerste lid mandaat, volmacht of machtiging is verleend. In dit register wordt tevens de inhoud van de verleende bevoegdheden vastgelegd.

Artikel 4. Overgangsbepaling

Na de inwerkingtreding van dit besluit berusten de ondermandaat-, volmacht- en machtigingsbesluiten die zijn gebaseerd op het Ondermandaat, volmacht en machtigingsbesluit SG Defensie 2013, op artikel 3 van dit besluit.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2022.

Artikel 7. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Ondermandaat, -volmacht en -machtigingsbesluit SG Defensie 2022.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 1 maart 2022

De Secretaris-Generaal van het Ministerie van Defensie,

G.E.A. van Craaikamp

Naar boven