Instellingsbesluit Commissie toelating diergeneesmiddelen

Geraadpleegd op 24-07-2024.
Geldend van 12-04-2022 t/m heden

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 6 april 2022, nr. WJZ/ 22032292, tot instelling van de Commissie toelating diergeneesmiddelen

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 7.7, eerste lid, van de Wet dieren en artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • commissie: de Commissie toelating diergeneesmiddelen;

 • de minister: de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Artikel 2

 • 1 Er is een Commissie toelating diergeneesmiddelen.

Artikel 3

 • 1 De commissie bestaat uit een voorzitter en zes andere leden.

 • 2 De commissie vergadert met minimaal vijf leden.

 • 3 De minister benoemt, schorst en ontslaat de voorzitter en de andere leden.

Artikel 4

 • 1 De commissie stelt haar eigen werkwijze schriftelijk vast.

 • 2 Het Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen voorziet in het secretariaat van de commissie.

Artikel 5

 • 1 Aan de voorzitter van de commissie wordt een vaste vergoeding per maand toegekend, waarbij de salarisschaal wordt vastgesteld op het maximum van schaal 18 van paragraaf 6.3 van de laatst afgesloten CAO Rijk en de arbeidsduurfactor op 0,105.

 • 2 Aan de andere leden van de commissie wordt een vaste vergoeding per maand toegekend, waarbij de salarisschaal wordt vastgesteld op het maximum van schaal 18 van paragraaf 6.3 van de laatst afgesloten CAO Rijk en de arbeidsduurfactor op 0,052.

Artikel 6

Te rekenen vanaf 28 januari 2022 worden als lid van de commissie benoemd:

 • a. mevrouw C.D. van Beusekom, te Houten, tot en met 31 oktober 2023;

 • b. mevrouw dr. E.M. Broens, te Utrecht, tot en met 31 oktober 2023;

 • c. de heer A. Dekker, te Eemnes, tot en met 31 oktober 2022;

 • d. mevrouw D.C.K. van Doorn, te Deventer, tot en met 31 oktober 2022;

 • e. mevrouw S. Mesu, te Utrecht, tot en met 31 oktober 2022;

 • f. de heer H.P.M. Vijverberg, te Driebergen, tot en met 31 oktober 2023, tevens voorzitter;

 • g. mevrouw drs. N. Wijne-Raemakers, te Loenen (GLD), tot en met 31 oktober 2023.

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 28 januari 2022.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen en de Commissie toelating diergeneesmiddelen.

's-Gravenhage, 6 april 2022

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

H. Staghouwer

Naar boven