Instructie ontheffing asbest in zeeschepen

[Regeling vervalt per 01-01-2026.]
Geraadpleegd op 08-12-2022.
Geldend van 06-04-2022 t/m heden

Instructie van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 4 april 2022, nr. IENW/BSK-2022/62678, aan de inspecteur-generaal Leefomgeving en Transport (Instructie ontheffing asbest in zeeschepen)

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

Gelet op artikel 10:22 van de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT:

Vaststelling van de Instructie aan de inspecteur-generaal Leefomgeving en Transport.

Artikel 1. Algemeen

De bevoegdheden, verleend op grond van artikel 5, tweede lid, van de Schepenwet worden uitgeoefend op de wijze zoals beschreven in deze Instructie.

Artikel 2. Toepassingsbereik

De instructies, bedoeld in de artikelen 3 en 4, zijn enkel van toepassing:

  • a. op die categorieën zeeschepen waarop asbesthoudende pakkingen zijn geplaatst in de periode van 1 juli 2002 tot 1 januari 2011, welke asbesthoudende pakkingen geen direct risico opleveren voor mens en milieu; en

  • b. waarvoor reeds eerder ontheffing is verleend voor het plaatsen van asbesthoudende pakkingen als vermeld onder a.

Artikel 3. Instructie I

Voor de categorie zeeschepen waarop asbesthoudende pakkingen geplaatst zijn in de periode tussen 1 juli 2002 en 1 januari 2011 en welke asbesthoudende pakkingen op de betreffende zeeschepen geen direct risico opleveren voor mens en milieu, wordt nogmaals een ontheffing verleend voor een maximale periode van drie jaar.

Artikel 4. Instructie II

Vóór 1 februari van ieder kalenderjaar wordt door de inspecteur-generaal aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat een overzicht verstrekt van verleende ontheffingen.

Artikel 5. Slotbepaling

  • 1 Deze Instructie wordt aangehaald als “Instructie ontheffing asbest in zeeschepen”.

  • 2 Deze Instructie treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

  • 3 Deze Instructie is geldig tot 1 januari 2026.

  • 4 Deze Instructie wordt bekendgemaakt in de Staatscourant.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

M.G.J. Harbers

Naar boven