Regeling aangewezen vakken derde tijdvak centrale examens vo 2022

[Regeling vervalt per 01-01-2023.]
Geraadpleegd op 03-12-2022.
Geldend van 23-03-2022 t/m heden

Regeling van het College voor toetsen en examens van 10 maart 2022, nummer CvTE-22.00443, houdende regels voor het aanwijzen van vakken waarin het centraal examen vo in het derde tijdvak wordt afgenomen door het College voor toetsen en examens (Regeling aangewezen vakken derde tijdvak centrale examens vo 2022)

Het College voor toetsen en examens,

Gelet op artikel 2, zevende lid, onderdeel b, van de Wet College voor toetsen en examens en artikel 60d, tweede lid, van het Eindexamenbesluit VO;

Besluit:

Artikel 1

Het College voor toetsen en examens neemt in het derde tijdvak het centraal examen, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van het Eindexamenbesluit VO, af in de vakken vermeld in de bijlage bij deze regeling.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2023.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aangewezen vakken derde tijdvak centrale examens vo 2022.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Het College voor toetsen en examens,

de voorzitter,

P.J.J. Hendrikse

Bijlage. Aangewezen vakken derde tijdvak die onder geheimhouding worden afgenomen

(bijlage bedoeld als in artikel 1)

Vak/niveau

vmbo-bb1

vmbo-kb1

vmbo-gl

vmbo-tl

havo

vwo

aardrijkskunde

x

x

       

Arabisch

x

x

x

x

x

x

beeldende vakken

   

x

x

   

biologie

x

x

       

dans

   

x

x

   

drama

   

x

x

   

Duits

x

x

x

x

   

economie

x

x

       

Engels

x

x

       

filosofie

       

x

 

Frans

x

x

x

x

x

 

Fries

   

x

x

x

x

geschiedenis

x

x

       

kunst (b/d/d/m/a)2

         

x

maatschappijkunde

x

x

       

maatschappijwetenschappen

         

x

muziek

   

x

x

x

x

Nederlands

x

x

       

nask 1

x

x

       

nask 2

   

x

x

   

Russisch

       

x

x

Spaans

x

x

x

x

x

x

tehatex

         

x

Turks

x

x

x

x

x

x

wiskunde

x

x

       

1De in het rooster opgenomen vakken in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg betreffen de centrale examens die op een vast moment worden afgenomen.

2kunst (beeldende vormgeving / dans / drama / muziek / algemeen)

Naar boven