Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging van Belastingdienst/Toeslagen aan [...] Ketenregie in het kader van private schulden

[Regeling vervallen per 01-12-2022 met terugwerkende kracht tot en met 05-11-2022.]
Geraadpleegd op 23-09-2023.
Geldend van 05-03-2022 t/m 04-11-2022

Besluit van Belastingdienst/Toeslagen, vertegenwoordigd door de directeur-generaal Toeslagen, van 21 februari 2022, nr. 2022-18004, houdende vaststelling van het Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging van Belastingdienst/Toeslagen aan directeur-generaal ketenregie in het kader van private schulden (Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging van Belastingdienst/Toeslagen aan de directeur-generaal ketenregie in het kader van private schulden)

Belastingdienst/Toeslagen,

Gelet op het Besluit betalen private schulden (Stcrt. 2021, 44723) en de artikelen 10:3, 10:4, 10:9 en 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op de vooraf verkregen instemmingen van de directeur-generaal ketenregie en de directeur-generaal herstelbeleid;

Besluit:

Artikel 1. Mandaatverlening

[Regeling vervallen per 01-12-2022 met terugwerkende kracht tot en met 05-11-2022]

  • 1 Aan de directeur-generaal ketenregie wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor de uitvoering van het Besluit betalen private schulden (Stcrt. 2021, 44723).

  • 2 De gemandateerde kan de aan hem gemandateerde bevoegdheden ondermandateren.

  • 3 Bij afwezigheid van de directeur-generaal Ketenregie wordt hij vervangen door de directeur-generaal Herstelbeleid.

Artikel 2. Ondertekening

[Regeling vervallen per 01-12-2022 met terugwerkende kracht tot en met 05-11-2022]

De ondertekening in mandaat onderscheidenlijk ondermandaat luidt:

De Belastingdienst/Toeslagen,

namens deze,

<handtekening van de gemandateerde functionaris of ondergemandateerde medewerker>

[naam van de gemandateerde functionaris of ondergemandateerde medewerker],

[functie van de gemandateerde functionaris of ondergemandateerde medewerker].

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 01-12-2022 met terugwerkende kracht tot en met 05-11-2022]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 2022.

Artikel 5. Citeertitel

[Regeling vervallen per 01-12-2022 met terugwerkende kracht tot en met 05-11-2022]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging van Belastingdienst/Toeslagen aan de directeur-generaal Ketenregie in het kader van private schulden.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 21 februari 2022

Belastingdienst/Toeslagen,

D. Hak

Directeur-generaal Toeslagen

Naar boven