Besluit vergunning SnapChance 2020–2025

Geraadpleegd op 04-10-2023.
Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Besluit vergunning SnapChance 2020–2025

Besluit van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit van 9 april 2020, kenmerk 12813, inzake de verlening van een vergunning tot het organiseren van een gelegenheid als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen

Op grond van de artikelen 3 en 5 van de Wet op de kansspelen (hierna: de wet) en het Kansspelenbesluit verleent de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit (hierna: de Ksa) aan SnapChance.nl B.V., een besloten vennootschap naar Nederlands recht gevestigd te Amsterdam met KvK-nummer 69364087 (hierna: de vergunninghouder), een vergunning voor de periode vanaf 9 april 2020 tot en met 9 april 2025.

Aan deze vergunning zijn de navolgende voorschriften verbonden. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor de naleving ervan, zowel door hemzelf als door degenen die hij bij het organiseren van de loterijen inschakelt, hetzij direct, hetzij indirect.

Algemeen

 • 1. De vergunninghouder oefent in Nederland geen andere activiteiten uit dan welke gericht zijn op het uitsluitend aan enig algemeen belang ten goede laten komen van de opbrengsten van de loterij(en).

 • 2. De vergunninghouder moet de loterij(en) zonder winstoogmerk en op doelmatige en doeltreffende wijze exploiteren.

 • 3. De vergunninghouder heeft per georganiseerde loterij een afzonderlijke, overzichtelijke en doelmatige administratie.

 • 4. De vergunninghouder maakt uitsluitend noodzakelijke kosten. Dit betekent dat de vergunninghouder alleen kosten mag maken die rechtstreeks verband houden met het organiseren van loterij(en) en die tot de normale bedrijfskosten gerekend kunnen worden. De provisie voor de verkoop van deelnamebewijzen door derden mag niet meer bedragen dan 10% van de verkoopprijs van de door die derden verkochte deelnamebewijzen.

 • 5. De vergunninghouder wendt geen inleg van andere deelnemingsbewijzen dan de inleg van de deelnemingsbewijzen aan het aan hem vergunde kansspel voor de uitkering van gewonnen prijzen en premies (pooling).

 • 6. De vergunninghouder waarborgt dat het uitbesteden van zijn werkzaamheden (of een deel daarvan) geen belemmering vormt voor:

  • a. het naleven van de toepasselijke wet- en regelgeving en de vergunningvoorschriften; en

  • b. het doelmatig en doeltreffend uitoefenen van toezicht hierop.

 • 7. De vergunninghouder beschikt over procedures en maatregelen om belangenverstrengeling tegen te gaan.

 • 8. De vergunninghouder beschikt over procedures en maatregelen voor het behandelen en vastleggen van incidenten.

Afdracht ten behoeve van het algemeen belang

 • 11. De vergunninghouder draagt, gerekend over een kalenderjaar, de opbrengst (aantal verkochte deelnamebewijzen x verkoopprijs deelnamebewijzen) van de loterij(en) – na aftrek van prijzen en noodzakelijke kosten – af aan begunstigden met een doel van algemeen belang (afdracht).

 • 12. De afdracht bedraagt per kalenderjaar, minimaal 40% van de opbrengst (aantal verkochte deelnamebewijzen x verkoopprijs deelnamebewijzen) van de georganiseerde loterij(en), waarbij de vergunninghouder minimaal 80% van de afdracht uitkeert aan begunstigden die door de Belastingdienst zijn aanwezen als algemeen nut beogende instellingen (ANBI).

 • 13. De vergunninghouder keert de afdracht zo spoedig mogelijk, en in ieder geval uiterlijk drie maanden na afloop van elk kalenderjaar uit aan de begunstigden.

 • 14. De vergunninghouder keert de afdracht vrij van last uit aan de begunstigden. Dit houdt in ieder geval in dat de vergunninghouder geen tegenprestatie mag verbinden aan de afdracht en niet van begunstigden mag eisen dat zij zich exclusief aan de vergunninghouder verbinden.

 • 15. De vergunninghouder mag, gerekend over een kalenderjaar, ten hoogste 20% van de afdracht uitkeren aan begunstigden die op eigen initiatief goederen of diensten ter beschikking stellen die door de vergunninghouder als prijzen kunnen worden gebruikt.

Consumentenbescherming

 • 16. De vergunninghouder waarborgt dat minderjarigen niet deelnemen aan de loterij(en).

 • 17. De vergunninghouder moet te allen tijde alle prijzen en premies, die hij de deelnemers voorafgaand aan elke trekking aan de desbetreffende loterij in het vooruitzicht stelt, in de trekking toekennen aan verkochte dan wel aan alle te koop aangeboden deelnamebewijzen. De vergunninghouder mag hieraan geen voorwaarden of drempelwaarden verbinden.

 • 18. De vergunninghouder mag prijzen en premies trekken uit verkochte en niet-verkochte deelnamebewijzen (universumtrekking).

 • 19. De vergunninghouder maakt de uitslag van de trekking(en) zo spoedig mogelijk en op een duidelijke, begrijpelijke en ondubbelzinnige wijze bekend.

 • 20. De vergunninghouder keert de prijzen zo spoedig mogelijk uit. Het uitkeren van prijzen aan minderjarigen is niet toegestaan.

 • 21. De vergunninghouder vermeldt, voor zover praktisch mogelijk, op alle publicaties en deelnamebewijzen van de loterij(en) de naam, (e-mail)adres en telefoonnummer van de loterij, de domeinnaam van de website(s) van de loterij(en) en dat de Kansspelautoriteit de vergunning heeft verleend. De vergunninghouder vermeldt op de fysieke deelnamebewijzen ook de prijs van het deelnamebewijs.

Transparantie

 • 22. De vergunninghouder publiceert per georganiseerde loterij in ieder geval de volgende informatie op duidelijke, begrijpelijke en ondubbelzinnige wijze op de website(s) van de desbetreffende loterij:

  • a. Dat de Kansspelautoriteit de vergunning heeft verleend.

  • b. De meest recente versie van het deelnemersreglement en de meest recente versie van de trekkingsprocedure.

  • c. Het prijzenschema per trekking, plaats en tijdstip van de trekking, en het tijdstip en de wijze waarop de uitslag van de trekking bekend gemaakt wordt. De vergunninghouder maakt dit per trekking bekend voorafgaand aan de verkoop van de deelnamebewijzen.

  • d. Per trekking en voorafgaand aan de verkoop van deelnamebewijzen maakt de vergunninghouder bekend of hij gebruik maakt van universumtrekking, welke prijzen mogelijk niet vallen en wat er gebeurt met de prijzen die worden toegekend aan een niet-verkocht deelnamebewijs.

  • e. De verkoopprijs of -prijzen van de deelnamebewijzen of abonnementen. De vergunninghouder maakt dit per trekking bekend voorafgaand aan de verkoop van de deelnamebewijzen.

  • f. De wijze waarop een consument een prijs kan opeisen.

  • g. Informatie over de afdracht met tenminste de volgende elementen:

   • i. een lijst met begunstigden waaraan de vergunninghouder de afdracht van het voorafgaande kalenderjaar heeft uitgekeerd;

   • ii. of deze begunstigden door de Belastingdienst zijn aangewezen als ANBI;

   • iii. de wijze waarop de vergunninghouder bepaalt welke organisaties worden aangemerkt als begunstigden; en

   • iv. de wijze waarop de vergunninghouder de afdracht verdeelt over de begunstigden.

  • h. De jaarrekening en het jaarverslag. De vergunninghouder publiceert deze documenten vóór 1 juli van elk jaar.

Meldplicht

 • 23. De vergunninghouder meldt bij de Kansspelautoriteit, voorafgaand aan de eerste verkoop van deelnamebewijzen van een te organiseren loterij, alle merk-, domein- en applicatienamen (voor de consument) die hij gebruikt bij het aanbieden van de desbetreffende loterij.

 • 24. De vergunninghouder meldt bij de Kansspelautoriteit de volgende wijzigingen, zo spoedig mogelijk, en in ieder geval voordat de wijziging van kracht is:

  • a. Uitbreiding of wijziging van bestaande loterij(en) ten opzichte van het bij de aanvraag van de vergunning omschreven en door de Kansspelautoriteit getoetste spelaanbod.

  • b. Elke wijziging ten opzichte van bij de aanvraag van de vergunning opgegeven en daarna doorgegeven:

   • i. leidinggevenden; en

   • ii. zeggenschaphebbenden.

  • c. Elke wijziging van eerder bij de Kansspelautoriteit gemelde merk-, domein- en applicatienamen, en alle nieuw in gebruik te nemen merk-, domein- en applicatienamen.

 • 25. De vergunninghouder legt een voorstel voor een nieuwe loterij(en) zo spoedig mogelijk en in ieder geval uiterlijk vier weken voorafgaand aan de voorgenomen datum van de eerste lotenverkoop ter goedkeuring voor aan de Kansspelautoriteit.

 • 26. De vergunninghouder meldt bij de Kansspelautoriteit alle onvoorziene en niet-structurele gedragingen en gebeurtenissen (incidenten) die een ernstig gevaar kunnen vormen voor de verantwoorde, betrouwbare en controleerbare organisatie van de vergunde kansspelen of het vertrouwen in de verantwoorde, betrouwbare en controleerbare organisatie van de vergunde kansspelen kunnen schaden, zo spoedig mogelijk, en in ieder geval binnen 72 uur nadat de vergunninghouder kennis heeft genomen van het incident. De vergunninghouder legt het incident vast en neemt direct maatregelen om het incident te beëindigen, de schade te beperken of te herstellen en om herhaling te voorkomen.

 • 27. Als de vergunninghouder niet meer kan voldoen of niet heeft voldaan aan de verplichting om meer dan 80% van de afdracht uit te keren aan begunstigden met een ANBI-status, meldt de vergunninghouder dit zo spoedig mogelijk bij de Kansspelautoriteit, en ieder geval zodra hij hier kennis van heeft genomen.

Rapportage

 • 28. De vergunninghouder voert periodiek een audit uit van de betrouwbaarheid van de organisatie van de loterij(en). De vergunninghouder voert de audit uit aan de hand van het op de website van de Kansspelautoriteit gepubliceerde ‘IT-audit programma loterijen’. De vergunninghouder verstrekt aan de Kansspelautoriteit uiterlijk vóór 1 mei 2023, en vervolgens van elk jaar, de rapportage van de audit over het voorafgaande kalenderjaar.

 • 29. De vergunninghouder verstrekt aan de Kansspelautoriteit uiterlijk vóór 1 juli van elk jaar per georganiseerde loterij een rekening en verantwoording over het voorafgaande kalenderjaar. De vergunninghouder gebruikt het daarvoor bestemde formulier. De vergunninghouder is verplicht elke rekening en verantwoording vergezeld te laten gaan van een onderzoeksverslag en een verklaring van de getrouwheid, opgesteld door een accountant, zijnde een auditor als bedoeld in de Richtlijn 2006/43/EG, die staat ingeschreven in een openbaar register zoals bedoeld in artikel 15 van die richtlijn. De vergunninghouder publiceert uiterlijk vóór 1 juli van elk jaar de rekening en verantwoording over het voorafgaande kalenderjaar van elke georganiseerde loterij op de website van de desbetreffende loterij.

 • 30. De vergunninghouder verstrekt uiterlijk vóór 1 april van elk jaar een overzicht van de maatregelen en voorzieningen die hij in het voorgaande kalenderjaar heeft getroffen om verslaving aan de door hem georganiseerde loterij(en) zoveel mogelijk te voorkomen. De vergunninghouder voegt daarbij een rapportage over eventuele wijzigingen in het overzicht ten opzichte van het verstrekte overzicht van het jaar daarvoor, en, indien van toepassing, over het aantal interventies en maatregelen dat hij in het voorgaande kalenderjaar heeft ondernomen.

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,

namens deze,

R.E. Heijungs

Hoofd afdeling Toezicht & Consument

Naar boven