Subsidieregeling Experiment echtscheiding

[Regeling vervallen per 26-03-2023.]
Geraadpleegd op 16-07-2024.
Geldend van 14-02-2022 t/m 25-03-2023

Subsidieregeling Experiment echtscheiding

Het bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand,

gelet op artikel 37b van de Wet op de rechtsbijstand, waarin is bepaald dat het bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand subsidie kan verstrekken ten behoeve van de verlening van rechtsbijstand voor bijzondere doeleinden en projecten,

besluit:

de volgende subsidieregeling vast te stellen.

Hoofdstuk I. Algemeen

[Regeling vervallen per 26-03-2023]

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 26-03-2023]

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a. add-on: werkzaamheden die een meer dan gemiddelde tijdbesteding dan wel inspanning kosten als gevolg van gevergde specialistische kennis en/of een juridisch (zeer) gecompliceerde of bewerkelijke dan wel omvangrijke situatie;

 • b. advocaat: een persoon die is ingeschreven op het tableau van de Nederlandse orde van advocaten en is ingeschreven door het bestuur als bedoeld in artikel 13 lid 1 onder a van de Wrb;

 • c. basisrechtshulppakket: één van de basisrechtshulppakketten voor bijstand als bedoeld in bijlage 1 van deze regeling, daaronder tevens begrepen de in voorkomende gevallen toe te voegen add-on(s);

 • d. Bvr: Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000;

 • e. bestuur: het bestuur van de Raad, als bedoeld in artikel 3 van de Wrb;

 • f. bijstand: rechtsbijstand door een advocaat of mediation door een mediator aan een rechtzoekende bij een echtscheiding in het kader van een basisrechtshulppakket;

 • g. collegiale toetsing: kwaliteitstoets door een door de Nederlandse orde van advocaten dan wel de Mediatorsfederatie Nederland daartoe aangewezen beroepsgenoot van behandelde echtscheidingen waarvoor vergoeding als bedoeld in deze regeling is aangevraagd en toegekend, ter bevordering van de kwaliteit van bijstandsverlening;

 • h. diagnosedocument: een door het Juridisch Loket op verzoek van de rechtzoekende opgesteld document met daarin ten minste het advies over het aan te bieden basisrechtshulppakket en type dienstverlener, al dan niet uitgebreid met indicatoren voor add-ons, met betrekking tot de echtscheiding waarop het verzoek tot matching ziet;

 • i. dienstverlener: een advocaat of mediator;

 • j. echtscheiding: de ontbinding van een huwelijk dan wel een geregistreerd partnerschap;

 • k. gezamenlijk verzoek: het verzoek tot echtscheiding dat door beide echtelieden dan wel partners gezamenlijk wordt ingediend;

 • l. match: de koppeling op basis van de matchingcriteria van een dienstverlener aan een rechtzoekende met het oog op de verlening van bijstand in het kader van een basisrechtshulppakket;

 • m. matchingpoule: bestand van dienstverleners die zijn toegelaten tot deelname aan het proces van matching;

 • n. mediator: een mediator als bedoeld in artikel 33a van de Wrb;

 • o. Raad: de Raad voor Rechtsbijstand, als bedoeld in artikel 2 van de Wrb;

 • p. rechtzoekende: een rechtzoekende als bedoeld in artikel 1 lid 1 van de Wrb die aanspraak maakt op de bijstand van een dienstverlener bij echtscheiding;

 • q. toevoeging: de toevoeging ten behoeve van bijstand als bedoeld in artikel 24, lid 1 van de Wrb of mediation als bedoeld in artikel 33a van de Wrb;

 • r. vergoeding: de op grond van deze regeling te verlenen subsidie;

 • s. Wrb: Wet op de rechtsbijstand;

 • t. zaakcodelijst: de op de website van de Raad opgenomen lijst met codes per soort zaak.

Artikel 2. Doel

[Regeling vervallen per 26-03-2023]

Deze regeling heeft tot doel om vergoedingen te verstrekken voor het verlenen van bijstand door een dienstverlener in het kader van de in deze regeling en bijlage 1 opgenomen basisrechtshulppakketten.

Artikel 3. Beslissingsbevoegdheid

[Regeling vervallen per 26-03-2023]

Het bestuur is bevoegd tot het nemen van alle besluiten ter uitvoering van deze regeling.

Hoofdstuk II. De vergoedingen

[Regeling vervallen per 26-03-2023]

Artikel 4. De vergoedingen

[Regeling vervallen per 26-03-2023]

 • 1 De dienstverlener die is toegelaten tot de matchingpoule op de wijze omschreven in bijlage 2 ontvangt overeenkomstig de bepalingen van deze regeling een vergoeding voor de verlening van bijstand in het kader van een basisrechtshulppakket.

 • 2 Voor de toekenning van de vergoeding, bedoeld in het eerste lid, komt uitsluitend in aanmerking de dienstverlener die bijstand verleent aan de rechtzoekende aan wie hij is gematcht op de wijze omschreven in bijlage 2.

 • 3 De vergoeding, bedoeld in het eerste lid, omvat:

  • a. de overeenkomstig deze regeling toegekende vergoeding voor het verlenen van bijstand aan de rechtzoekende op basis van een basisrechtshulppakket;

  • b. de overeenkomstig de artikelen 24, 25 en 27 van het Bvr vastgestelde vergoeding voor de reiskosten en het tijdverlet in verband met reizen voor de echtscheiding en de administratieve kosten;

  • c. de omzetbelasting die is verschuldigd over de vergoedingen, bedoeld onder a. en b.

 • 4 Ten behoeve van de berekening van de vergoeding worden de krachtens deze regeling toegekende punten vermenigvuldigd met het basisbedrag, zoals genoemd in artikel 3, lid 1 van het Bvr.

 • 5 De bepalingen over de financiële draagkracht van de rechtzoekende alsmede de bepalingen over de verschuldigde eigen bijdrage bij of krachtens Hoofdstuk V, afdeling 1 van de Wrb zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5. Vergoedingen voor bijstandsverlening

[Regeling vervallen per 26-03-2023]

Voor de bijstand aan de rechtzoekende bedoeld in artikel 4, lid 3 onder a, wordt een vergoeding toegekend voor een basisrechtshulppakket zoals omschreven in bijlage 1. De vergoeding voor de bijstand wordt in voorkomende gevallen verhoogd met de eveneens in bijlage 1 genoemde add-on(s).

Artikel 6. Vergoedingen voor onderzoek, evaluatie en collegiale toetsing

[Regeling vervallen per 26-03-2023]

 • 1 Voor de uren die zijn besteed aan onderzoek, evaluatie en collegiale toetsing ontvangt de dienstverlener een vergoeding van een punt voor ieder daaraan besteed uur, met een maximum van acht punten per dienstverlener.

 • 2 Ten behoeve van de berekening van de vergoeding worden de krachtens lid 1 toegekende punten vermenigvuldigd met het basisbedrag, zoals genoemd in artikel 3, lid 1 van het Bvr.

 • 3 Ten aanzien van de in lid 1 bedoelde vergoeding dient de dienstverlener zo spoedig mogelijk eenmalig een aanvraag tot toekenning van deze vergoeding in bij het bestuur, door middel van het invullen van het door het bestuur ter beschikking gestelde declaratieformulier.

Hoofdstuk III. Aanvraag van de vergoeding

[Regeling vervallen per 26-03-2023]

Artikel 7. Aanvraag van de vergoeding

[Regeling vervallen per 26-03-2023]

 • 1 De aanvraag tot toekenning van de vergoeding bedoeld in artikel 4 wordt door de dienstverlener, mede namens de rechtzoekende, ingediend bij het bestuur. Een aanvraag kan worden ingediend van 1 april 2022 tot en met 25 maart 2023.

 • 2 De aanvraag bedoeld in lid 1 bevat in ieder geval de volgende informatie:

  • a. voor welk basisrechtshulppakket en voor welke add-ons vergoeding wordt aangevraagd;

  • b. het Burgerservicenummer van de rechtzoekende aan wie bijstand wordt verleend;

  • c. het diagnosedocument ten aanzien van de rechtzoekende;

  • d. de door de Raad bevestigde match tussen de dienstverlener en de rechtzoekende;

  • e. of sprake is van een gezamenlijk verzoek.

 • 3 Indien de aanvraag niet volledig is, stelt het bestuur de dienstverlener in de gelegenheid om de aanvraag binnen vier weken aan te vullen.

 • 4 Indien naar het oordeel van de dienstverlener tussentijdse wijziging van de vergoeding dan wel de aanvraag tot vergoeding bedoeld in lid 1 noodzakelijk is, dient hij hiertoe bij het bestuur een gemotiveerde aanvullende aanvraag in. Deze aanvullende aanvraag dient te worden ingediend alvorens het bestuur de vergoeding vaststelt overeenkomstig artikel 12 van deze regeling. Ten aanzien van een aanvullende aanvraag is lid 2, onder a van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8. Beslistermijn

[Regeling vervallen per 26-03-2023]

 • 1 Een aanvraag, ingediend buiten het tijdvak bedoeld in artikel 7, lid 1, wordt buiten behandeling gesteld.

 • 2 Het bestuur beslist binnen zes weken na ontvangst van de aanvraag op de aanvraag.

 • 3 Het bestuur kan de termijn bedoeld in lid 2 eenmalig met zes weken verlengen.

Hoofdstuk IV. Verplichtingen dienstverlener en weigeringsgronden

[Regeling vervallen per 26-03-2023]

Artikel 9. Verplichting onthouden dubbele vergoeding

[Regeling vervallen per 26-03-2023]

De dienstverlener en de rechtzoekende verplichten zich er met het indienen van de aanvraag toe om zich met betrekking tot de bijstand voor de echtscheiding waarop het basisrechtshulppakket ziet, te onthouden van het indienen van een aanvraag van een toevoeging voor diezelfde werkzaamheden.

Artikel 10. Tussentijdse wijzigingen en informatieplicht

[Regeling vervallen per 26-03-2023]

 • 1 Wanneer een dienstverlener wordt uitgeschreven bij de Raad, eindigt daarmee zijn toelating tot de matchingpoule.

 • 2 De dienstverlener is verplicht het bestuur onverwijld schriftelijk in kennis te stellen indien hij zijn deelname aan de matching en toelating tot de matchingpoule (tijdelijk) wenst te beëindigen.

 • 3 De dienstverlener is verplicht het bestuur onverwijld schriftelijk in kennis te stellen indien hij zijn werkzaamheden ten behoeve van bijstand als bedoeld in deze regeling, overdraagt aan een opvolgend dienstverlener.

 • 4 In geval van overname van bijstand als bedoeld in lid 3 door een dienstverlener die niet is toegelaten tot de matchingpoule, eindigt het recht op vergoeding voor de te verlenen bijstand op grond van deze regeling.

Artikel 11. Weigeringsgronden

[Regeling vervallen per 26-03-2023]

 • 1 Het bestuur kan de vergoeding geheel of gedeeltelijk weigeren indien de door de dienstverlener ingediende aanvraag van de vergoeding ziet op een ander basisrechtshulppakket of add-on(s) dan waarvoor de dienstverlener is toegelaten tot de matchingpoule.

 • 2 In afwijking van lid 1, wordt de vergoeding niet geweigerd indien ten gevolge van een besluit op een aanvullende aanvraag bedoeld in artikel 7, lid 4, een vergoeding wordt toegekend voor een basisrechtshulppakket of add-on(s) waarvoor de dienstverlener niet is toegelaten tot de matchingpoule.

 • 3 Het bestuur kan de vergoeding geheel of gedeeltelijk weigeren indien de dienstverlener niet voldoet aan de verplichtingen bedoeld in de artikelen 9 en/of 10.

Hoofdstuk V. Vaststelling van de vergoeding

[Regeling vervallen per 26-03-2023]

Artikel 12. Vaststelling van de vergoeding

[Regeling vervallen per 26-03-2023]

 • 1 De dienstverlener dient uiterlijk tien weken na beëindiging van de verlening van bijstand schriftelijk dan wel digitaal een aanvraag tot vaststelling van de vergoeding voor de verrichte werkzaamheden en de vergoeding voor reiskosten en reistijdverlet in bij het bestuur, door middel van het invullen van het door het bestuur ter beschikking gestelde aanvraagformulier.

 • 2 De aanvraag tot vaststelling bevat in ieder geval de volgende informatie:

  • a. het aanvraagformulier;

  • b. de urenregistratie van de dienstverlener conform het door het bestuur beschikbaar gestelde registratieformulier;

  • c. de uitkomst van de door het bestuur ter beschikking gestelde en door de dienstverlener ingevulde beslisboom ten behoeve van berekening van de hoogte van de vergoeding.

 • 3 Wanneer na indiening van de aanvraag tot vaststelling blijkt dat de vergoeding voor de verleende bijstand op grond van een toevoeging onder de Wrb af zou wijken van de hoogte van de vergoeding op grond van deze regeling, verstrekt het bestuur de hoogste vergoeding aan de dienstverlener.

 • 4 Het bestuur zal na het besluit op de aanvraag tot vaststelling zo spoedig mogelijk de vergoeding voldoen.

Hoofdstuk VI. Schakelbepaling

[Regeling vervallen per 26-03-2023]

Artikel 13. Schakelbepaling

[Regeling vervallen per 26-03-2023]

Hoofdstuk VII. Citeertitel en inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 26-03-2023]

Artikel 14. Citeertitel

[Regeling vervallen per 26-03-2023]

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Experiment echtscheiding.

Artikel 15. Inwerkingtreding en vervaldatum

[Regeling vervallen per 26-03-2023]

 • 1 Deze regeling treedt in werking op 14 februari 2022.

 • 2 Deze regeling vervalt op 26 maart 2023.

Utrecht, 17 januari 2022

Bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand,

I.D. Nijboer

Algemeen directeur/Bestuurder

Bijlage 1. Bijlagen bij deze regeling

[Regeling vervallen per 26-03-2023]

 • 1. 4 basisrechtshulppakketten met add-ons

 • 2. Beschrijving van de matchingpoule en het matchingproces

 • 3. Toelatings- en matchingcriteria experiment echtscheiding voor advocaten

 • 4. Toelatings- en matchingcriteria experiment echtscheiding voor mediators

Basisrechtshulppakket 1 15 punten

[Regeling vervallen per 26-03-2023]

Echtscheiding, partners on speaking terms, met minderjarige kinderen

Bouwstenen pakket 1

Add-ons pakket 1 met punten

Indicatoren

     

Ouderschapsplan

Jeugdrecht (2 punten)

Ondertoezichtstelling (OTS)

Uithuisplaatsing

Betrokkenheid Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Kinderalimentatie

Complexe kinderalimentatie (2 punten)

Samengesteld gezin

Inkomen uit (voormalig) onderneming

Stiefkinderen

Partneralimentatie

Complexe partneralimentatie (2 punten)

Inkomen uit (voormalig) onderneming

Nieuwe partner, al dan niet samenwonend

Pensioen

Complex pensioen (2 punten)

Pensioen opgebouwd in BV

   

Pensioen opgebouwd in eigen beheer

Boedelscheiding

Complexe boedel (2 punten)

Eigen onderneming

Huwelijkse voorwaarden

Complexe schulden

Verdeling binnenlandse erfenis

Eigen woning, onder water

Complex internationaal (2 punten)

Andere nationaliteit dan de Nederlandse

Gehuwd en gewoond in het buitenland

Buitenlands bezit

Eerste huwelijks domicilie in het buitenland

Verdeling buitenlandse erfenis

Kinderontvoering naar het buitenland

4-gesprek (4 punten)

Navraag bij rechtzoekende

Procedure incl. 1 zitting

   

Echtscheidingsconvenant

Wie voeren basisrechtshulppakket 1 uit?

Mediator

Samen een advocaat

Ieder een eigen advocaat

Digitale route

Basisrechtshulppakket 2 13 punten

[Regeling vervallen per 26-03-2023]

Echtscheiding, partners on speaking terms, geen minderjarige kinderen

Bouwstenen pakket

2 Add-ons pakket 2 met punten

Indicatoren

     

Partneralimentatie

Complexe partneralimentatie (2 punten)

Inkomen uit (voormalig) onderneming

Nieuwe partner, al dan niet samenwonend

Pensioen

Complex pensioen (2 punten)

Pensioen opgebouwd in BV

Pensioen opgebouwd in eigen beheer

Boedelscheiding

Complexe boedel (2 punten)

Eigen onderneming

Huwelijkse voorwaarden

Complexe schulden

Verdeling binnenlandse erfenis

Eigen woning, onder water

Complex internationaal (2 punten)

Andere nationaliteit dan de Nederlandse

Gehuwd en gewoond in het buitenland

Buitenlands bezit

Eerste huwelijks domicilie in het buitenland

Verdeling buitenlandse erfenis

4-gesprek (4 punten)

Navraag bij rechtzoekende

Procedure inclusief 1 zitting

 

Echtscheidingsconvenant

Wie voeren basisrechtshulppakket 2 uit?

Mediator

Samen een advocaat

Ieder een eigen advocaat

Digitale route

Basisrechtshulppakket 3 15 punten

[Regeling vervallen per 26-03-2023]

Echtscheiding, partners niet on speaking terms, met minderjarige kinderen

Bouwstenen pakket 3

Add-ons pakket 3 met punten

Indicatoren

     

Ouderschapsplan

Jeugdrecht (2 punten)

Ondertoezichtstelling (OTS)

Uithuisplaatsing

Betrokkenheid Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Kinderalimentatie

Complexe kinderalimentatie (2 punten)

Samengesteld gezin

Inkomen uit (voormalig) onderneming

Stiefkinderen

Partneralimentatie

Complexe partneralimentatie (2 punten)

Inkomen uit (voormalig) onderneming

Nieuwe partner, al dan niet samenwonend

Pensioen

Complex pensioen (2 punten)

Pensioen opgebouwd in BV

Pensioen opgebouwd in eigen beheer

Boedelscheiding

Complexe boedel (2 punten)

Eigen onderneming

Huwelijkse voorwaarden

Complexe schulden

Verdeling binnenlandse erfenis

Eigen woning, onder water

Complex internationaal (2 punten)

Andere nationaliteit dan de Nederlandse

Gehuwd en gewoond in het buitenland

Buitenlands bezit

Eerste huwelijks domicilie in het buitenland

Verdeling buitenlandse erfenis

Kinderontvoering naar het buitenland

Voorlopige voorziening (4 punten)

Zitting bodemprocedure

4-gesprek (4 punten)

Navraag bij rechtzoekende

Procedure inclusief 1 zitting

   

Echtscheidingsconvenant

   

Wie voeren basisrechtshulppakket 3 uit?

Ieder een eigen advocaat

Advocaat collaborative divorce

Basisrechtshulppakket 4 13 punten

[Regeling vervallen per 26-03-2023]

Echtscheiding, partners niet on speaking terms, geen minderjarige kinderen

Bouwstenen pakket 4

Add-ons pakket 4 met punten

Indicatoren

     

Partneralimentatie

Complexe partneralimentatie (2 punten)

Inkomen uit (voormalig) onderneming

Nieuwe partner, al dan niet samenwonend

Pensioen

Complex pensioen (2 punten)

Pensioen opgebouwd in BV

Pensioen opgebouwd in eigen beheer

Boedelscheiding

Complexe boedel (2 punten)

Eigen onderneming

Huwelijkse voorwaarden

Complexe schulden

Verdeling binnenlandse erfenis

Eigen woning, onder water

Complex internationaal (2 punten)

Andere nationaliteit dan de Nederlandse

Gehuwd en gewoond in het buitenland

Buitenlands bezit

Eerste huwelijks domicilie in het buitenland

Verdeling buitenlandse erfenis

Voorlopige voorziening (4 punten)

Zitting bodemprocedure

4-gesprek (4 punten)

Navraag bij rechtzoekende

Procedure inclusief 1 zitting

   

Echtscheidingsconvenant

   

Wie voeren basisrechtshulppakket 4 uit?

Ieder een eigen advocaat

Advocaat collaborative divorce

Bijlage 2. Beschrijving van de matchingpoule en het matchingproces

[Regeling vervallen per 26-03-2023]

Een rechtzoekende die bijstand wenst bij zijn of haar echtscheiding of beëindiging van het geregistreerd partnerschap kan in het kader van de Subsidieregeling experiment echtscheiding worden gematcht aan een dienstverlener die bijstand verleent in de vorm van één van de basisrechtshulppakketten, optioneel met add-on(s), zoals omschreven in bijlage 1. De dienstverlener moet voor de te verlenen basisrechtshulppakketten en de optionele add-ons zijn toegelaten tot de matchingpoule. De toelating tot de matchingpoule en het matchingproces worden in deze bijlage omschreven.

Toelating dienstverlener matchingpoule

[Regeling vervallen per 26-03-2023]

Een dienstverlener kan ten aanzien van een en/of meer basisrechtshulppakket(ten) of add-ons(s) zoals omschreven in bijlage 1 een verzoek tot toelating tot de matchingpoule indienen bij het bestuur. Met het indienen van het toelatingsverzoek verklaart de dienstverlener dat hij instemt met het proces van matching door het bestuur als beschreven in deze bijlage en de selectie op basis daarvan. Met het indienen van een toelatingsverzoek verklaart de dienstverlener tevens dat hij instemt met het verlenen van medewerking aan onderzoek en evaluatie van de uitvoering van deze regeling, tussentijds dan wel achteraf, en dat hij instemt met deelname aan collegiale toetsing, uitgevoerd door een door de Nederlandse orde van Advocaten dan wel de Mediatorsfederatie Nederland aangewezen toetser. Ten behoeve van de matching vermeldt de dienstverlener bij zijn toelatingsverzoek voor welk(e) basisrechtshulppakket(ten) of basisrechtshulppakket(ten) met add-ons het toelatingsverzoek geldt.

Het bestuur beslist binnen zes weken voor welke basisrechtshulppakketten al dan niet met add-ons, de dienstverlener wordt toegelaten tot de matchingpoule. Het bestuur kan deze termijn eenmalig met zes weken verlengen. In geval de dienstverlener zijn toelating tot de matchingpoule wil wijzigen, dan dient de dienstverlener bij het bestuur hiertoe een aanvullend toelatingsverzoek in. Een (aanvullend) toelatingsverzoek kan door een dienstverlener worden ingediend van 14 februari 2022 tot en met 31 december 2022.

Om toegelaten te kunnen worden tot de matchingpoule voor de basisrechtshulppakket(en) al dan niet met add-on(s), dient de advocaat op het moment van het indienen van het toelatingsverzoek aantoonbaar te voldoen aan de toelatingscriteria voor advocaten als beschreven in bijlage 3 bij deze regeling, in aanvulling op artikel 14 tot en met 17 van de Wrb. Een advocaat kan een verzoek tot toelating tot de matchingpoule indienen ten aanzien van alle basisrechtshulppakketten en alle add-ons.

Om toegelaten te kunnen worden tot de matchingpoule voor de basisrechtshulppakket(en) al dan niet met add-on(s) dient de mediator op het moment van het indienen van het toelatingsverzoek aantoonbaar te voldoen aan de toelatingscriteria voor mediators als beschreven in bijlage 4 bij deze regeling. Een mediator kan een verzoek tot toelating tot de matchingpoule indienen ten aanzien van de basisrechtshulppakketten 1 en 2, al dan niet met add-ons.

Verzoek tot matching door rechtzoekende

[Regeling vervallen per 26-03-2023]

Wanneer een rechtzoekende voornemens is te gaan scheiden of zijn geregistreerd partnerschap te beëindigen, dient hij zich – in het kader van deze subsidieregeling – te melden bij het Juridisch Loket (verder te noemen: het Loket). Het Loket stelt aan de hand van het gesprek met de rechtzoekende een diagnosedocument op met daarin informatie over zijn situatie.

Het Loket stuurt twee varianten van het diagnosedocument per e-mail of desgewenst per post naar de rechtzoekende. De uitgebreide variant, met daarin alle relevante en persoonlijke informatie, is bestemd voor de rechtzoekende zelf. De beperkte variant, die meer zakelijk van aard is en zo veel mogelijk is ontdaan van persoonsgegevens, is ook bestemd voor de rechtzoekende, maar opgesteld met als doel om naar de Raad doorgezonden te worden met de aanvraag tot matching door de rechtzoekende. De informatie over de situatie van de rechtzoekende is zodanig weergegeven dat deze in de vorm van indicatoren en matchingcriteria herkenbaar is (zie bijlage 1, basisrechtshulppakketten en add-ons). In het diagnosedocument adviseert het Loket over het basisrechtshulppakket en de categorie dienstverlener (advocaat of mediator).

De rechtzoekende kan schriftelijk of digitaal (per post of beveiligde mail) een verzoek tot matching bij het bestuur indienen. Het verzoek tot matching bevat het door het bestuur beschikbaar gestelde, volledig ingevulde, aanvraagformulier voor matching en een diagnosedocument dat op het moment van de aanvraag niet ouder is dan zes weken. Waar dat nodig is tracht het Loket de rechtzoekende te ondersteunen bij het indienen van het verzoek. Het aanvraagformulier voor matching wordt door het Loket meegegeven aan de rechtzoekende; de rechtzoekende kan het van de website van de Raad downloaden of de Raad stuurt het aanvraagformulier naar de rechtzoekende. Het door het Juridisch Loket opgestelde diagnosedocument dient met het aanvraagformulier te worden meegestuurd. Het aanvraagformulier ingevuld door de rechtzoekende kan daarom beperkt van omvang blijven en is daardoor inzichtelijk voor de rechtzoekende.

Matchingcriteria

[Regeling vervallen per 26-03-2023]

De matching vindt plaats op basis van afstand (postcode rechtzoekende-postcode dienstverlener). De dichtstbijzijnde dienstverlener wordt geselecteerd, daarna de tweede dichtstbijzijnde en daarna de derde. Wanneer meerdere indicaties zijn afgegeven, wordt de match in een vaststaande volgorde tot stand gebracht. De volgorde van de matchingcriteria is:

 • 1. in het kader van het experiment tot de matchingpoule toegelaten dienstverleners die het benodigde basisrechtshulppakket aanbieden (en indien van toepassing de optioneel benodigde add-ons);

 • 1a. indien van toepassing, het geslacht van de dienstverlener;

 • 1b. indien van toepassing, communicatie door de dienstverlener met de rechtzoekende in de Engelse taal;

 • 1c. indien van toepassing, rechtsgebieden die op het kantoor van de dienstverlener worden behandeld;

 • 2. de kortste afstand tussen de postcode van de rechtzoekende en de postcode van het kantoor van de dienstverlener.

De submatchingcriteria 1a., 1b. en 1c. zijn niet in alle gevallen aan de orde en gelden alleen indien deze van toepassing zijn. In het diagnosedocument zal, als onderdeel van het verzoek tot matching, worden aangegeven of één of meer van de submatchingcriteria van toepassing zijn. Het document wordt door de Raad voor zover mogelijk geautomatiseerd ingelezen, de medewerker van de Raad controleert de verwerking en vult deze aan waar automatische verwerking niet mogelijk is. De (sub)matchingcriteria worden daarmee, als onderdeel van het verzoek, in de matching verwerkt.

Submatchingcriterium sub 1a. wordt alleen betrokken in het matchingproces indien de rechtzoekende zelf een voorkeur voor het geslacht van de dienstverlener heeft uitgesproken op het verzoek tot matching. De achtergrond hiervan is gelegen in de mogelijkheid dat de rechtzoekende bijvoorbeeld vanwege een achtergrond met (huiselijk) geweld een voorkeur kan hebben.

Submatchingcriterium 1b. wordt alleen betrokken in het matchingproces indien de rechtzoekende zelf een voorkeur voor contact met een dienstverlener in de Engelse taal heeft, bijvoorbeeld in geval van een aanvraag tot matching door rechtzoekenden met een migratieachtergrond.

Submatchingcriterium sub 1c. wordt alleen betrokken in het matchingproces indien er een indicatie op het diagnosedocument is gegeven dat er mogelijk ook sprake is van multiproblematiek en er ook voor andere problematiek, eventueel samenhangend met de echtscheiding, rechtsbijstand of bijstand anderszins nodig kan zijn.

Indien geen van de submatchingcriteria a, b, of c van toepassing zijn, dan geldt dat eerst wordt gekeken naar de dienstverleners die het benodigde basisrechtshulppakket en de eventueel benodigde add-ons aanbieden, en daarna naar de kortste afstand gebaseerd op de afstand postcode rechtzoekende tot postcode deelnemend dienstverlener.

Voorstel tot matching

[Regeling vervallen per 26-03-2023]

Op basis van het verzoek tot matching (het aanvraagformulier en het diagnosedocument van het Loket) bepaalt de Raad welk basisrechtshulppakket (en optionele add-ons) aan de rechtzoekende kan worden aangeboden en door welke categorie dienstverlener. Vervolgens matcht de Raad op basis hiervan ten minste twee dienstverleners die het geselecteerde basisrechtshulppakket en de optionele add-ons op basis van hun toelating tot de matchingpoule mogen aanbieden. De Raad stuurt dit voorstel binnen ten hoogste twee weken na het verzoek tot matching naar de rechtzoekende.

De rechtzoekende reageert bij voorkeur uiterlijk twee weken na verzending van de e-mail dan wel de brief van de Raad schriftelijk dan wel digitaal op het voorstel tot matching. Daarbij geeft de rechtzoekende aan of hij gebruik wil maken van het aanbod van één van de voorgestelde dienstverleners. Wanneer de rechtzoekende een keuze heeft gemaakt uit één van de voorgestelde dienstverleners, stelt de Raad deze dienstverlener hiervan op de hoogte en bevestigt de matching met de rechtzoekende met een e-mail aan de dienstverlener en per email of per post aan de rechtzoekende. Daarmee is een match tot stand gekomen. Het is daarna aan de rechtzoekende om zelf contact te leggen met de dienstverlener.

In het geval de rechtzoekende aangeeft dat hij geen van de door de Raad voorgestelde dienstverleners wenst te benaderen, kan de rechtzoekende de Raad verzoeken om hem opnieuw te matchen. De reeds gematchte dienstverleners worden in die situatie niet meer in de matching betrokken. Als blijkt dat een verzoek tot matching niet leidt tot een match, kan de Raad de rechtzoekende matchen met een dienstverlener die niet deelneemt aan deze regeling. In dat laatste geval kan geen aanvraag tot toekenning van de vergoeding bedoeld in de subsidieregeling worden ingediend, maar zal een eventuele toevoeging op grond van de Wrb moeten worden ingediend.

Het kan ook voorkomen dat een rechtzoekende een voorkeur heeft voor een bepaalde deelnemer. Hij dient zich dan toch te melden bij het Loket voor de diagnose. In dat geval kan het Juridisch Loket op het diagnosedocument op verzoek van de rechtzoekende aangeven dat er een voorkeursdienstverlener is, onder vermelding van het A of R nummer van de dienstverlener. Het bestuur onderzoekt na het verzoek tot matching of de voorkeursdienstverlener voldoet aan de matchingcriteria. Wanneer dat het geval is wordt deze dienstverlener bovenaan de lijst van te matchendienstverleners geplaatst. Wanneer de betreffende dienstverlener niet voldoet aan de criteria, wordt deze niet gematcht en dus niet opgenomen in het voorstel tot matching. Wanneer de rechtzoekende bij zijn voorkeur blijft, wordt hij door een medewerker van de Raad naar het reguliere toevoeg- en vaststelproces geleid.

Een match komt ook tot stand wanneer een rechtzoekende zelf een dienstverlener vindt die is toegelaten tot de matchingpoule voor het betreffende basisrechtshulppakket met optionele add-ons(s) en die voldoet aan de matchingcriteria voor zijn echtscheiding. Het doen van een voorstel door de Raad aan de rechtzoekende is geen verplichting in het matchingproces. De Raad dient wel in alle gevallen aan de dienstverlener en de rechtzoekende schriftelijk per e-mail te bevestigen dat er een match tot stand is gekomen tussen de rechtzoekende en een dienstverlener. Deze schriftelijke bevestiging is een verplichte bijlage bij een aanvraag tot toekenning van een vergoeding door de dienstverlener op grond van deze regeling.

Bijlage 3. Toelatings- en matchingcriteria experiment echtscheiding voor advocaten

[Regeling vervallen per 26-03-2023]

 • 1. Ten behoeve van uitvoering van een basisrechtshulppakket gelden voor advocaten de volgende criteria:

  • a. een inschrijving in het register van de Raad voor Rechtsbijstand voor de specialisatie Personen- en familierecht;

  • b. een inschrijving in het rechtsgebiedenregister met het rechtsgebied Personen-en familierecht bij de Nederlandse Orde van Advocaten als bedoeld in artikel 6g en bijlage 3 van de Inschrijvingsvoorwaarden Advocatuur 2021;

  • c. minimaal 20 echtscheidingen en/of beëindigingen geregistreerd partnerschap (binnen of buiten het stelsel voor gesubsidieerde rechtsbijstand en al dan niet op toevoegingsbasis) hebben behandeld in 2019, 2020 of in 2021, waarbij het in geval van echtscheidingen die door de Raad gesubsidieerd zijn op toevoegingsbasis als bedoeld in de Wrb moet gaan om zaken met de code P010, P011, P012, P013, P020, P021, P030, P040 en P041 als bedoeld in de zaakcodelijst. De afhechting van een mediation door de advocaat telt in dit kader niet als een echtscheiding.

 • 2. Ten behoeve van de uitvoering van een basisrechtshulppakket met add-ons gelden de volgende criteria in aanvulling op de criteria voor de uitvoering van de basisrechtshulppakketten zoals opgenomen onder 1:

  • d. het lidmaatschap van een specifieke specialisatievereniging op het gebied van personen- en familierecht of het aantoonbaar hebben gevolgd en met positief resultaat hebben afgerond van een specialisatieopleiding voor personen- en familierecht.

  • e. aantoonbaar beschikken over bovengemiddelde kennis van deelgebieden van een echtscheiding, waarvoor een ‘add-on’ kan worden toegekend door het bestuur. De advocaat kan dit aantonen door het overleggen van opleidingscertificaten, diploma’s of vergelijkbare documenten met betrekking tot deze kennisgebieden, waarmee ten minste 4 punten per kennisgebied in het kader van de verplichte bijscholing voor zijn registratie als bedoeld onder 1, zijn behaald. Ook mogen punten, behaald in het kader van de training van vaardigheden, worden opgevoerd.

 • 3. Advocaten mogen in de vijf kalenderjaren voorafgaand aan het indienen van het deelnameverzoek:

  • a. niet onherroepelijk tuchtrechtelijk veroordeeld zijn in die zin dat een maatregel is opgelegd als bedoeld in artikel 46 juncto artikel 48 van de Advocatenwet;

  • b. geen maatregel opgelegd hebben gekregen in het kader van het Maatregelbeleid van de Raad.

Bijlage 4. Toelatings- en matchingcriteria experiment echtscheiding voor mediators

[Regeling vervallen per 26-03-2023]

 • 1. Ten behoeve van uitvoering van een basisrechtshulppakket gelden voor mediators de volgende criteria:

  • a. een inschrijving voor de affiniteit personen- en familierecht als mediator bij de Raad voor Rechtsbijstand op grond van artikel 10 van de inschrijvingsvoorwaarden mediator;

  • b. minimaal 20 echtscheidingen en/of beëindigingen geregistreerd partnerschap (binnen of buiten het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand en al dan niet op toevoegingsbasis) hebben behandeld in 2019, 2020 of in 2021, waarbij het in geval van echtscheidingen die door de Raad gesubsidieerd zijn op toevoegingsbasis als bedoeld in de Wrb moet gaan om echtscheidingen met de code M600, M610, M620, M630 en M650 als bedoeld in de zaakcodelijst.

 • 2. Voor deelname aan een basisrechtshulppakket met add-ons gelden de volgende criteria in aanvulling op de criteria voor de basisrechtshulppakketten zoals opgenomen onder 1:

  • c. een inschrijving in het register van de Raad met de affiniteitscodes M600, M610, M620, M630, M640, M650, M660 of M670 of anderszins het aantoonbaar beschikken over kennis en ervaring van mediation op het gebied van personen- en familierecht;

  • d. aantoonbaar beschikken over bovengemiddelde kennis van deelgebieden van een echtscheiding, waarvoor een ‘add-on’ kan worden toegekend door het bestuur. De mediator kan dit aantonen door het overleggen van opleidingscertificaten, diploma’s of vergelijkbare documenten met betrekking tot deze kennisgebieden, waarmee in de twee kalenderjaren voorafgaand aan de datum van indienen van het deelnameverzoek ten minste 4 punten per kennisgebied in het kader van de verplichte bijscholing voor zijn registratie als bedoeld onder de deelnamecriteria, zijn behaald. Ook mogen punten, behaald in het kader van de training van vaardigheden, worden opgevoerd.

 • 3. Mediators mogen in de vijf kalenderjaren voorafgaand aan de datum van het indienen van het deelnameverzoek:

Naar boven