Regeling verticale scholengemeenschap

Geraadpleegd op 29-11-2022.
Geldend van 01-08-2022 t/m heden

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs van 20 januari 2022, MBO/30119886, houdende regels ten behoeve van de aanvraag voor de vorming, wijziging en beëindiging van een verticale scholengemeenschap (Regeling verticale scholengemeenschap)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister voor Primair en Voorgezet Onderwijs,

Gelet op de artikelen 4.1.1, 4.1.2 en 4.1.3 van het Uitvoeringsbesluit WEB, artikel 53h, vierde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 2.1.4, derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Besluiten:

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Samenstelling verticale scholengemeenschap

 • 1 Een verticale scholengemeenschap bestaat uit een instelling en een of meer scholen of een scholengemeenschap die in stand worden gehouden door hetzelfde bevoegd gezag.

 • 2 Een school of scholengemeenschap binnen een verticale scholengemeenschap kan uitsluitend de volgende schoolsoorten verzorgen:

  • a. praktijkonderwijs;

  • b. vbo;

  • c. mavo of mavo met een afdeling havo als bedoeld in artikel 2.5, vierde lid, WVO 2020; of

  • d. havo of vwo, indien het een verticale scholengemeenschap betreft die reeds deze schoolsoorten omvatte op 1 januari 2020.

 • 3 De schoolsoorten bedoeld in het tweede lid kunnen slechts door één school dan wel scholengemeenschap binnen de verticale scholengemeenschap worden verzorgd.

Artikel 3. Aanvraag tot vorming, wijziging of beëindiging van een verticale scholengemeenschap

 • 1 Het bevoegd gezag kan een verticale scholengemeenschap met inachtneming van artikel 2 vormen, wijzigen of beëindigen en doet hiertoe een aanvraag tot goedkeuring bij de Minister.

 • 2 Een aanvraag wordt gedaan in het digitale portaal via de website www.duo.nl.

Artikel 4. Termijnen

 • 1 De Minister besluit binnen 13 weken op een aanvraag.

 • 2 De termijn bedoeld in het eerste lid kan met ten hoogste 13 weken worden verlengd. Van deze verlenging wordt, binnen de 13 weken bedoeld in het eerste lid, mededeling gedaan aan de aanvrager.

Artikel 5. Datum vorming, wijziging of beëindiging

 • 1 Vorming of uitbreiding vindt plaats met ingang van de eerstvolgende 1 augustus na de goedkeuring.

 • 2 Beëindiging of inkrimping vindt plaats met ingang van 1 augustus van het kalenderjaar volgend op de goedkeuring.

 • 3 In afwijking van het eerste en tweede lid vindt vorming, wijziging of beëindiging waarbij sprake is van samenloop met een fusie of afsplitsing als bedoeld in paragraaf 3, gelijktijdig met die fusie of afsplitsing plaats op 1 augustus van enig kalenderjaar.

Artikel 6. Postcode-eis

Van elke school of scholengemeenschap die deel uit gaat maken van een verticale scholengemeenschap, dient ten tijde van de aanvraag ten minste één procent van de leerlingen van een vestiging van de betreffende school of scholengemeenschap afkomstig te zijn uit dezelfde postcodegebieden als de studenten van de instelling die deel uitmaakt of deel gaat uitmaken van de verticale scholengemeenschap en van, in voorkomend geval, de leerlingen van de school of scholengemeenschap die al deel uitmaakt van de verticale scholengemeenschap.

Paragraaf 2. Gegevensverstrekking

Artikel 8. Bij de aanvraag mee te zenden gegevens

 • 1 De aanvraag gaat vergezeld van de volgende contactgegevens:

  • a. naam van de contactpersoon;

  • b. correspondentieadres;

  • c. telefoonnummer van de contactpersoon;

  • d. e-mailadres van de contactpersoon; en

  • e. naam en bestuursnummer van de rechtspersoon die het bevoegd gezag is.

 • 2 De aanvraag gaat vergezeld van de volgende gegevens over de vorming, wijziging of beëindiging, afhankelijk van de aanvraag:

  • a. naam en instellingscode van de verticale scholengemeenschap;

  • b. naam en instellingscode van de betrokken school of scholengemeenschap; en

  • c. naam en instellingscode van de betrokken instelling.

Paragraaf 3. Samenloop fusie en afsplitsing

Artikel 9. Samenloop institutionele fusie

 • 1 Indien het bevoegd gezag voornemens is een verticale scholengemeenschap te vormen, te wijzigen of te beëindigen tegelijkertijd met een institutionele fusie, geldt de aanvraag tot goedkeuring van de institutionele fusie tevens als aanvraag tot goedkeuring van de vorming, wijziging of beëindiging.

 • 3 Onverminderd artikel 6 geldt een besluit tot goedkeuring van de institutionele fusie tevens als goedkeuring van de aanvraag tot vorming, wijziging of beëindiging van de verticale scholengemeenschap.

Artikel 10. Samenloop bestuursoverdracht

 • 1 Indien het bevoegd gezag voornemens is een verticale scholengemeenschap te vormen, te wijzigen of te beëindigen tegelijkertijd met een bestuursoverdracht, geldt de aanvraag tot goedkeuring van de bestuursoverdracht tevens als aanvraag tot goedkeuring van de vorming, wijziging of beëindiging.

 • 3 Onverminderd artikel 6 geldt een besluit tot goedkeuring van de bestuursoverdracht tevens als goedkeuring van de aanvraag tot vorming, wijziging of beëindiging van de verticale scholengemeenschap.

Artikel 11. Samenloop afsplitsing

 • 1 Indien sprake is van een inkrimping door via een afsplitsing tegelijkertijd een schoolsoort buiten de verticale scholengemeenschap te brengen, geldt de aanvraag om de af te splitsen school voor bekostiging in aanmerking te brengen tevens als aanvraag tot goedkeuring van de inkrimping.

 • 3 Een besluit om de af te splitsen school voor bekostiging in aanmerking te brengen, geldt tevens als goedkeuring van de aanvraag tot inkrimping.

Paragraaf 4. Overige bepalingen

Artikel 15. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 februari 2022. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 januari 2022, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R.H. Dijkgraaf

De Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

A.D. Wiersma

Naar boven