Aanwijzingsregeling luchtvaartterrein Bonaire

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2022. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 18-07-2024.
Geldend van 01-04-2022 t/m heden

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 27 januari 2022, nr. IENW/BSK-2021/330670, houdende de aanwijzing van Bonaire International Airport

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 30, eerste lid, 31, eerste en tweede lid, 33, eerste en tweede lid, van de Luchtvaartwet BES;

BESLUIT:

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2022. Zie het overzicht van wijzigingen]

Artikel 1

[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2022. Zie het overzicht van wijzigingen]

  • 1 Aangewezen wordt het luchtvaartterrein Flamingo Airport, gelegen te Kralendijk in het openbare lichaam Bonaire, ten behoeve van Bonaire International Airport N.V., hierna te noemen: de exploitant.

  • 2 Het luchtvaartterrein is aangegeven op de kaart in bijlage 1 bij deze regeling.

  • 3 Het gebruiksjaar van het luchtvaartterrein omvat de periode van 1 november van enig jaar tot en met 31 oktober van het daaropvolgende jaar.

Artikel 2

[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2022. Zie het overzicht van wijzigingen]

  • 1 Het luchtvaartterrein is bestemd voor burgerluchtverkeer.

  • 2 In afwijking van het eerste lid, is incidenteel militair gebruik van het luchtvaartterrein toegestaan.

Paragraaf 2. Situatie op en rond het luchtvaartterrein en voorschriften omtrent het gebruik van het luchtvaartterrein

[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2022. Zie het overzicht van wijzigingen]

Artikel 3

[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2022. Zie het overzicht van wijzigingen]

Op het luchtvaartterrein is gelegen een verharde baan, gelegen in de geografische richting 10-28, met een lengte van 3.057 meter en een breedte van 45 meter.

Artikel 4

[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2022. Zie het overzicht van wijzigingen]

  • 2 De geluidszone is aangegeven op de kaart in bijlage 2 bij deze regeling.

Artikel 5

[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2022. Zie het overzicht van wijzigingen]

  • 1 De exploitant laat op het luchtvaartterrein slechts luchtverkeer toe voor zover de daardoor veroorzaakte geluidsbelasting buiten de in artikel 4 bedoelde geluidszone gedurende het gebruiksjaar de vastgestelde grenswaarde niet overschrijdt.

  • 2 Indien een zodanig feitelijk gebruik van het luchtvaartterrein plaatsvindt dat een overschrijding van de in het eerste lid bedoelde grenswaarde dreigt, is de exploitant gehouden die maatregelen te treffen die binnen zijn vermogen liggen om overschrijding van de grenswaarde buiten de geluidszone te voorkomen of, indien dit niet mogelijk is, zo veel mogelijk te beperken.

Paragraaf 3. Slotbepalingen

[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2022. Zie het overzicht van wijzigingen]

Artikel 7

[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2022. Zie het overzicht van wijzigingen]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 2022.

Artikel 8

[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2022. Zie het overzicht van wijzigingen]

Deze regeling wordt aangehaald als: Aanwijzingsregeling luchtvaartterrein Bonaire.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

M.G.J. Harbers

Bijlage 1. behorende bij artikel 1

[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2022. Zie het overzicht van wijzigingen]

Kaart met luchtvaartterrein en indeling

Bijlage 267718.png

Bijlage 2. behorende bij artikel 4

[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2022. Zie het overzicht van wijzigingen]

Kaart met aanduiding geluidszone

Bijlage 267719.png
Naar boven