Besluit bekostiging WPO 2022

Toekomstige wijziging(en) op 31-12-2025. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 18-07-2024.
Geldend van 01-04-2022 t/m heden

Besluit van 9 december 2021, houdende voorschriften inzake de bekostiging van basisscholen en speciale scholen voor basisonderwijs (Besluit bekostiging WPO 2022)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 30 september 2021, nr. WJZ/29123337 (12545), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op de artikelen 18a, zestiende lid, 69, derde lid, 116, vierde en achtste lid, 117, derde lid, 135, 143, vijfde lid, 149, tweede lid, 152, derde lid, 163, eerste lid, 165, eerste en derde lid, 166, tweede lid, 167, tweede lid, 178, 192, tweede lid, en 193 van de Wet op het primair onderwijs, de artikelen 141, eerste en derde lid, 142, tweede lid, 143, tweede lid, en 158 van de Wet op de expertisecentra, artikel 2.2.1, eerste lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, artikel 8, vierde lid, van de Wet register onderwijsdeelnemers en de artikelen 2.47, negentiende lid, 2.86, tweede lid, en 8.9a, tweede lid, van de Wet voortgezet onderwijs 2020;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 3 november 2021, nr. W05.21.0296/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 7 december 2021, nr. WJZ/30169573 (12545), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Algemeen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • achterstandsscore: overeenkomstig artikel 18 berekende score van een basisschool, niet zijnde een school als bedoeld in artikel 193 van de wet, voor de toekenning van aanvullende bekostiging voor de bestrijding van onderwijsachterstanden.

 • accountant: accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;

 • basisschool: basisschool als bedoeld in artikel 1 van de wet;

 • bevoegd gezag: voor wat betreft:

  • a. een openbare school:

   • 1°. het college van burgemeester en wethouders, voor zover de raad niet anders bepaalt, en, indien de raad dit besluit, met inachtneming van door hem te stellen regels;

   • 2°. het krachtens de desbetreffende gemeenschappelijke regeling bevoegde orgaan;

   • de openbare rechtspersoon, bedoeld in artikel 47 van de wet; dan wel

   • 4°. de stichting, bedoeld in artikel 17 of 48 van de wet;

  • b. een bijzondere school: de rechtspersoon, bedoeld in artikel 55 van de wet;

  • c. een samenwerkingsschool: de stichting, bedoeld in artikel 17d;

 • bijzondere school: bijzondere school als bedoeld in artikel 1 van de wet;

 • centrale dienst: centrale dienst als bedoeld in artikel 68 van de wet;

 • extra bekostiging: bekostiging als bedoeld in artikel 116, vierde lid, van de wet;

 • leerling: leerling die op grond van artikel 39 van de wet tot een school is toegelaten;

 • leerling met een niet-Nederlandse culturele achtergrond: leerling:

  • a. die behoort tot de Molukse bevolkingsgroep,

  • b. van wie ten minste een van de ouders of voogden afkomstig is uit Griekenland, Italië, het voormalige Joegoslavië, Kaapverdië, Marokko, Portugal, Spanje, Tunesië of Turkije,

  • c. van wie ten minste een van de ouders of voogden afkomstig is uit Suriname of een van de Caribische delen van het Koninkrijk,

  • d. van wie ten minste een van de ouders of voogden als vreemdeling rechtmatig verblijf heeft als bedoeld in artikel 8, onderdeel c of d, van de Vreemdelingenwet 2000,

  • e. van wie ten minste een van de ouders of voogden afkomstig is uit een ander niet-Engelstalig land buiten Europa, echter met uitzondering van Indonesië;

 • nevenvestiging: nevenvestiging als bedoeld in artikel 85 van de wet;

 • Onze Minister: Onze Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media;

 • onderwijsscore: verwachte score van een leerling van een basisschool, niet zijnde een school als bedoeld in artikel 193 van de wet, die op basis van statistische gegevens door het Centraal bureau voor de statistiek wordt bepaald;

 • openbare school: openbare school als bedoeld in artikel 1 van de wet;

 • ouders: ouders, voogden en verzorgers;

 • samenwerkingsverband: samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 1 van de wet;

 • school: basisschool of een speciale school voor basisonderwijs, tenzij anders is bepaald;

 • schooljaar: tijdvak van 1 augustus tot en met 31 juli daaropvolgend;

 • speciale school voor basisonderwijs: speciale school voor basisonderwijs als bedoeld in artikel 1 van de wet;

 • teldatum: de datum, bedoeld in artikel 118 van de wet;

 • wet: Wet op het primair onderwijs.

Hoofdstuk 2. Gegevensverstrekking, erkenning borgstelling en aanvang bekostiging nieuwe school

Paragraaf 1. Gegevensverstrekking

Artikel 2. Gegevensverstrekking aanvang bekostiging

 • 1 Het bevoegd gezag van een school die door Onze Minister voor bekostiging in aanmerking is gebracht, zendt Onze Minister uiterlijk 12 weken voor de datum van ingang van de bekostiging de benodigde gegevens voor de vaststelling van de bekostiging.

 • 2 Bij ministeriële regeling worden de gegevens, bedoeld in het eerste lid vastgesteld en kunnen hierover voorschriften worden gesteld.

Artikel 3. Gegevens bij mededeling uitzonderingssituatie

 • 1 Bij de mededeling van het bevoegd gezag dat sprake is van een uitzonderingssituatie als bedoeld in artikel 139, vierde lid, van de wet worden de volgende gegevens overgelegd:

  • a. naam, adres en het door Onze Minister toegekende administratienummer van de desbetreffende school;

  • b. het telefoonnummer van het bevoegd gezag;

  • c. het feitelijk aantal leerlingen op de hoofdvestiging van de desbetreffende school, op 1 oktober van het schooljaar waarin de mededeling wordt gedaan, verhoogd met 3%;

  • d. het door Onze Minister toegekende administratienummer van de school van dezelfde richting, dan wel indien het openbaar onderwijs betreft van de school met openbaar onderwijs, waarvan de hoofdvestiging het dichtst bij de hoofdvestiging van de desbetreffende school is gelegen;

  • e. een plattegrond met een schaalverdeling waarop de hoofdvestiging van de desbetreffende school en de hoofdvestiging van de dichtstbijzijnde andere school, bedoeld in onderdeel d, zijn aangegeven; en

  • f. de afstand, hemelsbreed gemeten, tussen de hoofdvestiging van de desbetreffende school en de hoofdvestiging van de dichtstbij gelegen andere school, bedoeld in onderdeel d.

 • 2 Bij de mededeling van het bevoegd gezag dat sprake is van een uitzonderingssituatie als bedoeld in artikel 139, vijfde lid, van de wet worden de volgende gegevens overgelegd:

  • a. de in het eerste lid, onderdelen a en b, genoemde gegevens;

  • b. het door Onze Minister toegekende administratienummer van de school met openbaar onderwijs, waarvan de hoofdvestiging het dichtst bij de hoofdvestiging van de desbetreffende school is gelegen;

  • c. een plattegrond met een schaalverdeling waarop zijn aangegeven:

   • 1°. de hoofdvestiging van de desbetreffende school en de hoofdvestiging van de dichtstbij gelegen andere school, bedoeld in onderdeel b; en

   • 2°. de kortste route over de weg tussen de hoofdvestiging van de desbetreffende school en de hoofdvestiging van de in onderdeel b bedoelde andere school,

  • d. de afstand in tienden van kilometers van de in onderdeel c, onder 2°, bedoelde route; en

  • e. informatie waaruit blijkt dat aan het volgen van openbaar onderwijs behoefte bestaat.

 • 3 Bij de mededeling van het bevoegd gezag dat sprake is van een uitzonderingssituatie als bedoeld in artikel 143, eerste lid, van de wet worden de volgende gegevens overgelegd:

  • a. de in het eerste lid, onderdelen a en b, genoemde gegevens,

  • b. het feitelijk aantal leerlingen van de desbetreffende school, daaronder begrepen leerlingen van een nevenvestiging, op 1 oktober van het schooljaar waarin de mededeling wordt gedaan, verhoogd met 3%,

  • c. naam, adres en het door Onze Minister toegekende administratienummer van de overige scholen van het bevoegd gezag,

  • d. het feitelijk aantal leerlingen, daaronder begrepen leerlingen van een nevenvestiging, van de overige scholen van het bevoegd gezag op 1 oktober van het schooljaar waarin de mededeling wordt gedaan, verhoogd met 3%,

  • e. de voor de scholen van het bevoegd gezag geldende opheffingsnorm.

 • 4 Bij de mededeling van het bevoegd gezag dat sprake is van een uitzonderingssituatie als bedoeld in artikel 143, tweede lid, van de wet worden de volgende gegevens overgelegd:

  • a. de in het eerste lid, onderdelen a en b, en derde lid, onderdelen b tot en met d, genoemde gegevens, en

  • b. de per school van het bevoegd gezag geldende opheffingsnorm.

 • 6 Bij de mededeling van het bevoegd gezag dat sprake is van een uitzonderingssituatie als bedoeld in artikel 143, derde juncto tweede lid, van de wet, worden de volgende gegevens overgelegd:

  • a. de in het eerste lid, onderdelen a en b, derde lid, onderdelen b tot en met d, vierde lid, onderdeel b, en vijfde lid, onderdelen b tot en met d, genoemde gegevens,

  • b. het door Onze Minister toegekende administratienummer van de school van dezelfde richting, dan wel indien het openbaar onderwijs betreft, de school met openbaar onderwijs, waarvan de hoofdvestiging het dichtst bij de hoofdvestiging van de desbetreffende school is gelegen;

  • c. een plattegrond met een schaalverdeling waarop de hoofdvestiging van de desbetreffende school en de hoofdvestiging van de dichtstbij gelegen andere school, bedoeld in onderdeel b, zijn aangegeven; en

  • d. de afstand, hemelsbreed gemeten, tussen de hoofdvestiging van de desbetreffende school en de hoofdvestiging van de dichtstbij gelegen andere school, bedoeld in onderdeel b.

Paragraaf 2. Erkenning en aanvang bekostiging nieuwe school

Artikel 4. Erkenning organisatie borgstelling

 • 1 Het bevoegd gezag van een bijzondere school is aangesloten bij een organisatie van bevoegde gezagen, die zich borg stelt voor terugbetaling van teveel ontvangen bedragen aan Onze Minister.

 • 2 De organisatie, bedoeld in het eerste lid, is rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid en is erkend door Onze Minister.

 • 3 De erkenning, bedoeld in het eerste lid, geschiedt op verzoek van het bestuur van de organisatie. Het verzoek bevat in ieder geval de volgende gegevens:

  • a. een opgave van elk bevoegd gezag waarvoor borg wordt gesteld;

  • b. voor elke school de gemeente waar de school is of, indien de school bestaat uit een hoofdvestiging en een of meer nevenvestigingen, de gemeente of gemeenten waar de hoofdvestiging en de nevenvestiging of nevenvestigingen zijn gelegen;

  • c. de plaats of plaatsen binnen die gemeente of gemeenten;

  • d. de naam van de rechtspersoon onder wiens bestuur de school staat.

 • 4 Het bestuur van de organisatie, bedoeld in het eerste lid, stelt Onze Minister binnen twee weken op de hoogte van wijzigingen in de gegevens, bedoeld in het derde lid. Deze wijzigingen ontheffen de organisatie niet van de voor het lopende jaar aangegane borgstelling voor een aangesloten bevoegd gezag.

 • 5 Onze Minister beslist binnen acht weken na ontvangst van het verzoek tot erkenning.

Artikel 5. Aanvang eenmalige startbekostiging nieuwe school

 • 1 Onze Minister kan op verzoek van het bevoegd gezag van een nieuwe school eenmalig een deel van de bekostiging, bedoeld in artikel 116 van de wet, toekennen vanaf 1 juni voorafgaand aan het schooljaar waarin de bekostiging een aanvang neemt.

 • 2 Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gesteld over de wijze waarop de bekostiging wordt vastgesteld en verstrekt.

Artikel 6. Vaststelling voorschotten en verrekening van voorschotten

 • 2 Bij het verzoek, bedoeld in het eerste lid, meldt het bevoegd gezag uiterlijk op 1 juli voorafgaande aan het schooljaar waarin de bekostiging van een nieuwe school begint, het vermoedelijk aantal leerlingen op 1 oktober volgend op de datum van ingang van de bekostiging.

 • 3 Onze Minister kan op verzoek van het bevoegd gezag van een nieuwe school een voorschot verstrekken in afwachting van de vaststelling van de bekostiging voor de periode, bedoeld in artikel 118, tweede lid, onderdeel b, van de wet, op grond van het aantal leerlingen op 1 oktober volgende op de opening van de nieuwe school.

 • 4 Het voorschot, bedoeld in het eerste lid, bestaat uit:

 • 5 Het voorschot, bedoeld in het derde lid, bestaat uit:

 • 7 Onze Minister is bevoegd tot verrekening van verstrekte voorschotten met de betalingen die voortvloeien uit de vaststelling van de onderscheiden onderdelen van de bekostiging.

 • 8 Indien Onze Minister een voorschot verleent in gevallen waarin de bekostiging niet tijdig kan worden vastgesteld door omstandigheden die niet aan het bevoegd gezag van een school zijn toe te rekenen, zijn het zesde en het zevende lid van overeenkomstige toepassing.

Hoofdstuk 3. Leerlingentelling en leerlingenadministratie

Artikel 7. Leerlingentelling

 • 1 Voor de toepassing van de wet en dit besluit worden de leerlingen meegeteld die:

  • a. op de teldatum als werkelijk schoolgaand op de school staan ingeschreven; of

  • b. op de teldatum op grond van artikel 4.1 van het Inrichtingsbesluit WPO tijdelijk buiten de school waar zij staan ingeschreven zijn geplaatst.

 • 3 De termijn, bedoeld in het tweede lid, kan worden verlengd. Bij ministeriële regeling worden regels gesteld over de verlenging.

 • 4 Een leerling kan op de teldatum, respectievelijk op elke eerste dag van de maand, bedoeld in het tweede lid, slechts op één school voor de bekostiging meetellen.

Artikel 8. Overzicht aantal leerlingen

 • 1 Onze Minister stelt jaarlijks een overzicht vast van de hem ter beschikking staande gegevens over het aantal leerlingen op de teldatum dat bij de vaststelling van de bekostiging, bedoeld in artikel 13, eerste lid, in aanmerking wordt genomen.

 • 2 Het overzicht wordt uiterlijk acht weken na de teldatum toegezonden aan het bevoegd gezag. Indien toepassing is gegeven aan artikel 7, derde lid, wordt het overzicht uiterlijk vier weken na afloop van de daar bedoelde verlengde termijn toegezonden aan het bevoegd gezag.

 • 3 Het overzicht is voor basisscholen in ieder geval onderverdeeld in leerlingen als bedoeld in de artikelen 15 en 19 en overige leerlingen.

 • 4 Het overzicht is voor speciale scholen voor basisonderwijs onderverdeeld in leerlingen met een niet-Nederlandse culturele achtergrond en overige leerlingen.

 • 5 Indien de school bestaat uit een hoofdvestiging en een of meer nevenvestigingen, wordt het overzicht tevens onderverdeeld in de leerlingen van de hoofdvestiging en de leerlingen van elk van de nevenvestigingen.

Artikel 9. Inschrijving

 • 1 De directeur van een school schrijft een leerling slechts in na een beslissing van het bevoegd gezag tot toelating van de leerling, of indien de leerling tijdelijk op de school wordt geplaatst op grond van artikel 40, zevende lid, van de wet.

 • 2 De directeur schrijft de leerling in met ingang van de dag waarop de leerling de school voor het eerst bezoekt.

 • 3 In afwijking van het tweede lid, schrijft de directeur de leerling die de school voor het eerst bezoekt op de eerste schooldag van het schooljaar, in met ingang van 1 augustus van dat schooljaar, tenzij de leerling op 1 augustus de leeftijd van vier jaar nog niet heeft bereikt.

Artikel 10. Uitschrijving

 • 1 De directeur van de school waar een leerling staat ingeschreven, schrijft de leerling, indien deze de school verlaat, uit met ingang van de dag waarop de leerling de school voor het laatst heeft bezocht. De directeur schrijft de leerling die wordt uitgeschreven na de school op de laatste schooldag van het schooljaar te hebben bezocht, uit met ingang van 31 juli van dat schooljaar.

 • 2 Indien de directeur van een school op wiens school de leerling stond ingeschreven binnen vier weken na de dag waarop de leerling de school voor het laatst heeft bezocht uit het register onderwijsdeelnemers, bedoeld in de Wet register onderwijsdeelnemers, een melding ontvangt van de inschrijving van de leerling op een andere school of een school of instelling voor ander onderwijs, wijzigt de directeur de datum van uitschrijving, bedoeld in het eerste lid, alsnog in de datum van de dag voorafgaande aan de inschrijving op die andere school of die school of instelling voor ander onderwijs.

Artikel 11. Inhoud leerlingenadministratie

 • 1 De directeur van een school draagt er zorg voor dat een overzichtelijke leerlingenadministratie beschikbaar is van:

  • a. de inschrijving, de uitschrijving en het verzuim van de leerlingen op de school;

  • b. de gegevens van de leerlingen en hun ouders die noodzakelijk zijn voor de berekening van de bekostiging; en

  • c. indien het een speciale school voor basisonderwijs betreft, de verklaring bedoeld in artikel 40, achtste lid, van de wet.

 • 2 Indien de school bestaat uit een hoofdvestiging en een of meer nevenvestigingen wordt in de leerlingenadministratie een onderverdeling gemaakt naar leerlingen van de hoofdvestiging en leerlingen van elk van de nevenvestigingen.

 • 3 De directeur zorgt dat de leerlingenadministratie op de hoofdvestiging beschikbaar is.

 • 4 Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld over de wijze waarop de leerlingenadministratie wordt ingericht.

Artikel 12. Bewaren gegevens

 • 1 De gegevens, bedoeld in artikel 11, worden in ieder geval gedurende vijf jaar nadat de desbetreffende leerling van de school is uitgeschreven in de leerlingenadministratie bewaard.

 • 2 De gegevens, bedoeld in artikel 11, onderdelen b en c, worden binnen acht weken na het verstrijken van de termijn, bedoeld in het eerste lid, vernietigd.

Hoofdstuk 4. Vaststelling bekostiging en extra bekostiging

Paragraaf 1. Vaststelling bekostiging

Artikel 13. Vaststelling bekostiging en gewijzigde vaststelling

 • 2 Onze Minister stelt de extra bekostiging voor groei, bedoeld in artikel 16 vast binnen 14 weken na de voor de desbetreffende bekostiging relevante teldatum.

 • 3 Onze Minister kan de bekostiging, bedoeld in het eerste en tweede lid, wijzigen vanwege loonontwikkelingen of andere al dan niet uit de rijksbegroting voortvloeiende maatregelen.

 • 4 Het bedrag per school, bedoeld in artikel 116, tweede lid, van de wet, bedraagt voor basisscholen met op de teldatum minder dan 100 leerlingen respectievelijk 100 leerlingen of meer een bij ministeriële regeling vast te stellen bedrag.

 • 5 Het bedrag per school, bedoeld in artikel 116, tweede lid, van de wet bedraagt voor speciale scholen voor basisonderwijs met op de teldatum minder dan 100 leerlingen of 100 leerlingen of meer een bij ministeriële regeling vast te stellen bedrag.

Paragraaf 2. Extra bekostiging

Artikel 14. Extra bekostiging (zeer) kleine basisscholen

 • 1 Een basisschool die op de teldatum minder dan 150 leerlingen heeft, ontvangt extra bekostiging.

 • 2 De extra bekostiging, bedoeld in het eerste lid, bestaat uit het verschil tussen een startbedrag en een verminderingsbedrag vermenigvuldigd met het aantal leerlingen van de basisschool op de teldatum. Het startbedrag en het verminderingsbedrag worden bij ministeriële regeling vastgesteld.

 • 3 Indien de totale bekostiging berekend op grond van artikel 116, tweede lid, van de wet vermeerderd met de bekostiging, bedoeld in het eerste lid en artikel 18, voor een basisschool minder bedraagt dan het basisbedrag, ontvangt de basisschool het verschil als extra bekostiging.

 • 4 Het basisbedrag, bedoeld in het derde lid, wordt bij ministeriële regeling vastgesteld en is gebaseerd op een minimale schoolgrootte van 23 leerlingen.

Artikel 15. Extra bekostiging internationaal georiënteerd basisonderwijs

 • 1 Aan een basisschool met een afdeling voor internationaal georiënteerd basisonderwijs als bedoeld in artikel 85a van de wet wordt extra bekostiging toegekend indien op de teldatum ten minste elf leerlingen onderwijs volgen bij deze afdeling.

 • 2 De extra bekostiging, bedoeld in het eerste lid, bestaat uit een bedrag per afdeling en een bedrag per leerling die onderwijs volgt bij deze afdeling. Deze bedragen worden bij ministeriële regeling vastgesteld.

Artikel 16. Extra bekostiging groei

 • 1 Aan het bevoegd gezag van een of meer basisscholen wordt maandelijks extra bekostiging voor de groei van het aantal leerlingen toegekend indien de uitkomst van de formule X – Y groter dan of gelijk is aan Z.

 • 2 De factoren X, Y en Z, bedoeld in het eerste lid, worden als volgt berekend:

  X = de som van de aantallen leerlingen op de eerste dag van de maand van alle onder dat bevoegd gezag ressorterende basisscholen;

  Y= de som van de aantallen leerlingen op de teldatum van alle onder dat bevoegd gezag ressorterende basisscholen;

  Z = 4% van het aantal leerlingen, bedoeld bij factor Y.

 • 3 De onder het bevoegd gezag ressorterende bassischolen, bedoeld in het tweede lid, zijn gedurende de eerste zeven maanden van het kalenderjaar de basisscholen die op 1 augustus van het voorafgaande kalenderjaar onder het bevoegd gezag ressorteerden en gedurende de laatste vijf maanden van het kalenderjaar de basisscholen die op 1 augustus van dat kalenderjaar onder het bevoegd gezag ressorteerden.

 • 4 Indien sprake is van een school die met ingang van 1 augustus van het jaar voorafgaand aan het kalenderjaar of met ingang van 1 augustus van het kalenderjaar is ontstaan uit een samenvoeging als bedoeld in artikel 117 van de wet, wordt bij de berekening van de factoren Y en Z, bedoeld in het tweede lid, uitgegaan van het aantal leerlingen van alle bij die samenvoeging betrokken scholen op 1 februari van het voorafgaande kalenderjaar.

 • 5 Onverminderd artikel 118, tweede lid, van de wet, worden bij de berekening van de factoren X, Y en Z, bedoeld in het tweede lid, voor de maanden augustus en september van het kalenderjaar waarin een school wordt geopend de aantallen leerlingen op dergelijke scholen die niet op basis van artikel 84a van de wet voor bekostiging in aanmerking zijn gebracht buiten beschouwing gelaten.

 • 6 Bij de berekening van de factoren Y en Z, bedoeld in het tweede lid, worden de aantallen leerlingen van scholen die op basis van artikel 84a van de wet voor bekostiging in aanmerking zijn gebracht op de teldata, bedoeld in artikel 118, tweede lid, van de wet, buiten beschouwing gelaten.

 • 7 De aanspraak op de extra bekostiging, bedoeld in het eerste lid, ontstaat met ingang van de maand waarin de telling van factor X, bedoeld in het tweede lid, heeft plaatsgevonden en vervalt na afloop van diezelfde maand.

 • 8 De extra bekostiging, bedoeld in het eerste lid, wordt berekend door het verschil tussen factor X en factor Y te vermenigvuldigen met een bedrag per leerling dat bij ministeriële regeling wordt vastgesteld.

Artikel 17. Extra bekostiging een of meer nevenvestigingen

 • 1 Indien een basisschool bestaat uit een hoofdvestiging en een of meer nevenvestigingen, wordt de bekostiging vermeerderd met:

  • a. een vast bedrag per nevenvestiging; en

  • b. 60% van het verschil tussen:

   • 1°. de som van de extra bekostiging voor kleine scholen, bedoeld in artikel 14, tweede lid, die de hoofdvestiging en de nevenvestigingen als zelfstandige scholen tezamen zouden ontvangen; en

   • 2°. de extra bekostiging voor kleine scholen, bedoeld in artikel 14, tweede lid, die de basisschool ontvangt.

 • 2 Indien een speciale school voor basisonderwijs bestaat uit een hoofdvestiging en een of meer nevenvestigingen, wordt de bekostiging vermeerderd met een vast bedrag per nevenvestiging.

 • 3 De bedragen per nevenvestiging, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, en het tweede lid, worden bij ministeriële regeling vastgesteld.

Artikel 18. Extra bekostiging onderwijsachterstandenbestrijding

 • 1 Aan een basisschool wordt extra bekostiging toegekend voor de bestrijding van onderwijsachterstanden die bestaat uit een bedrag per eenheid achterstandsscore.

 • 2 Het Centraal bureau voor de statistiek berekent jaarlijks de achterstandsscore van elke basisschool op basis van de onderwijsscores van de leerlingen die op de teldatum zijn ingeschreven op een basisschool.

 • 3 De achterstandsscore van een basisschool is de uitkomst van de formule A − B en wordt als volgt berekend:

  A = som van de uitkomsten van de formule C – D voor alle leerlingen van de basisschool die behoren tot de 15% van alle leerlingen van alle basisscholen met de laagste onderwijsscore, waarbij:

  C = landelijk gemiddelde onderwijsscore van alle leerlingen van alle basisscholen;

  D = onderwijsscore van de leerling;

  B = E x F x (C – G) waarbij:

  E = aantal leerlingen van de basisschool;

  F = 12%;

  G = landelijk gemiddelde onderwijsscore van alle leerlingen van alle basisscholen die behoren tot de 15% van alle leerlingen van alle basisscholen met de laagste onderwijsscore.

 • 4 De achterstandsscore, bedoeld in het tweede lid, wordt rekenkundig afgerond op twee decimalen. Indien de achterstandsscore negatief is, wordt deze gelijkgesteld aan nul.

 • 5 Het Centraal bureau voor de statistiek verstrekt jaarlijks aan Onze Minister de achterstandsscores van de basisscholen, berekend op grond van het tweede lid, in voorkomend geval uitgesplitst naar hoofdvestiging en nevenvestiging, en maakt deze zo spoedig mogelijk openbaar.

 • 6 Indien een basisschool bestaat uit een hoofdvestiging en een of meer nevenvestigingen, bestaat de achterstandsscore van de basisschool uit de som van de rekenkundig afgeronde achterstandsscores die de afzonderlijke vestigingen zouden hebben, indien zij zelfstandige basisscholen zouden zijn.

 • 7 In geval van samenvoeging van scholen is artikel 118, derde lid, van de wet van overeenkomstige toepassing bij de bepaling van de leerlingen die op de teldatum zijn ingeschreven op de basisschool.

 • 8 In geval van verzelfstandiging van een vestiging wordt de achterstandsscore van het overblijvende deel van de basisschool, bedoeld in artikel 84a van de wet verminderd met de achterstandsscore van de nieuwe basisschool die op grond van artikel 84a van de wet voor bekostiging in aanmerking is gebracht. Indien de uitkomst negatief is, wordt deze gelijkgesteld aan nul.

 • 9 Bij de toepassing van dit artikel blijven scholen als bedoeld in artikel 193 van de wet en de leerlingen van die scholen buiten beschouwing.

 • 10 Voor een speciale school voor basisonderwijs waar op de teldatum leerlingen met een niet-Nederlandse culturele achtergrond staan ingeschreven, wordt voor de bestrijding van onderwijsachterstanden per leerling met een niet-Nederlandse culturele achtergrond extra bekostiging toegekend die bestaat uit een bedrag per leerling.

 • 11 De bedragen, bedoeld in het eerste en het tiende lid, worden bij ministeriële regeling vastgesteld.

Artikel 19. Extra bekostiging Nederlands onderwijs anderstaligen

 • 1 Voor een basisschool waar op de teldatum leerlingen met een niet-Nederlandse culturele achtergrond, met uitzondering van leerlingen van wie ten minste een van de ouders of voogden afkomstig is uit Suriname of een van de Caribische delen van het Koninkrijk, staan ingeschreven, wordt extra bekostiging toegekend voor het Nederlands onderwijs aan anderstaligen.

 • 2 De extra bekostiging bestaat uit een bedrag per school en een bedrag per leerling. De bedragen worden bij ministeriële regeling vastgesteld.

Artikel 20. Periode bepalen meer dan gemiddelde toename door samenwerkingsverband

 • 1 Het samenwerkingsverband neemt in het ondersteuningsplan een datum op wanneer wordt vastgesteld of sprake is van een meer dan gemiddelde toename van het aantal ingeschreven leerlingen, bedoeld in artikel 18a, achtste lid, onderdeel g, van de wet. Deze vaststelling vindt in ieder geval plaats in de periode tussen 1 februari en 1 juni.

 • 2 Indien een meer dan gemiddelde toename, bedoeld in het eerste lid, wordt vastgesteld, draagt het samenwerkingsverband voor het aantal leerlingen dat na 1 februari toelaatbaar is verklaard tot speciale scholen voor basisonderwijs of tot het speciaal onderwijs per leerling een bedrag over aan de school waar de leerling is ingeschreven.

 • 3 Het bedrag, bedoeld in het tweede lid, is afhankelijk van de in de toelaatbaarheidsverklaring opgenomen ondersteuningsbehoefte van de leerling en wordt bij ministeriële regeling vastgesteld.

 • 4 De overdracht, bedoeld in het tweede lid, heeft betrekking op het kalenderjaar dat volgt op de teldatum.

Hoofdstuk 5. Samenvoeging, opheffing scholen en beëindiging bekostiging

Artikel 21. Samenvoeging

Er is sprake van een samenvoeging als bedoeld in artikel 117, eerste of tweede lid, van de wet indien:

 • a. de institutionele fusie, bedoeld in artikel 64a van de wet, die heeft geleid tot de samenvoeging binnen vier weken na de fusiedatum van 1 augustus door het bevoegd gezag bij onze Minister is gemeld;

 • b. alle scholen die onderdeel uitmaken van de fusie op het moment van deze fusie meer dan acht schooljaren bekostigd worden; en

 • c. minimaal 25% van de leerlingen die op 1 februari direct voorafgaande aan de fusie als bekostigde leerling stonden ingeschreven op een bij de fusie opgeheven school en op 1 augustus direct volgend op de opheffing als bekostigde leerling ingeschreven staan op respectievelijk een basisschool ingeval het een opheffing van één of meer basisscholen betreft of een speciale school voor basisonderwijs ingeval het een opheffing van één of meer speciale scholen voor basisonderwijs betreft, zijn doorgestroomd naar de fusieschool en daar op de fusiedatum als bekostigde leerling staan ingeschreven.

Artikel 22. Vermindering bekostiging bij verzelfstandiging van een vestiging

 • 1 Voor de toepassing van artikel 116, achtste lid, van de wet wordt een bedrag per leerling in mindering gebracht op de bekostiging van het overblijvende deel van de basisschool, als bedoeld in artikel 84a van de wet, met dien verstande dat wordt gerekend met het aantal leerlingen dat op de teldata voorafgaand aan de verzelfstandiging als daadwerkelijk schoolgaand stond ingeschreven op het deel van de school dat verzelfstandigd is.

 • 2 De vermindering, bedoeld in het eerste lid wordt zowel berekend voor het kalenderjaar waarin de verzelfstandiging heeft plaatsgevonden als voor het kalenderjaar na de verzelfstandiging.

 • 3 Bij ministeriële regeling wordt jaarlijks het bedrag, bedoeld in het eerste lid, vastgesteld.

Artikel 23. Opheffen school

Het bevoegd gezag geeft binnen twee weken na een besluit tot opheffing van de school of een nevenvestiging kennis daarvan aan Onze Minister, gedeputeerde staten, de Inspectie van het onderwijs en, indien het een bijzondere school of een nevenvestiging daarvan betreft, eveneens aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waarin de school onderscheidenlijk de nevenvestiging is gelegen.

Artikel 24. Berekening exploitatieoverschot bij opheffing of beëindiging van de bekostiging van de laatste school van een bevoegd gezag

 • 1 Voor de toepassing van artikel 152 van de wet, wordt onder exploitatieoverschot verstaan:

  • a. het bedrag van de bekostiging, bedoeld in de artikelen 116, 119, 120 en 121 van de wet, verminderd met de lasten over dat jaar voor zover deze als rechtmatig kunnen worden aangemerkt;

  • b. de reserveringen voor zover afkomstig uit ’s Rijks kas, met inbegrip van de ontvangen rentebaten; en

  • c. voor zover het een niet door een gemeente in stand gehouden school betreft, de niet bestede gedeelten van de uitkeringen op grond van de voorschriften inzake de gemeentelijke overschrijding.

 • 2 Het bevoegd gezag meldt het overeenkomstig het eerste lid berekende saldo, verdeeld naar de onderdelen a en b, respectievelijk c, van het eerste lid, tezamen met het jaarverslag over het laatste jaar waarin de school nog geheel of gedeeltelijk voor bekostiging in aanmerking kwam. De opgave gaat vergezeld van een verklaring omtrent de juistheid van de opgave van een accountant.

 • 3 Indien het exploitatieoverschot van een niet door een gemeente in stand gehouden school mede is opgebouwd uit uitkeringen als bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, en geen onderscheid kan worden gemaakt met de baten respectievelijk de lasten, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en b, geldt als maatstaf voor de verdeling van eerstbedoeld deel van het exploitatieoverschot tussen Rijk en de desbetreffende gemeente de verhouding tussen het ontvangen bedrag aan bekostiging van het Rijk en het ontvangen bedrag aan uitkeringen, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, van de gemeente in een periode van vijf jaren voorafgaand aan het jaar van de beëindiging van de bekostiging. De verdeling behoeft de goedkeuring van Onze Minister.

Artikel 25. Inhoudingsbedrag voortijdige beëindiging samenwerkingsovereenkomst

 • 1 In geval van voortijdige beëindiging van een samenwerkingsovereenkomst wordt voor elk kalenderjaar, of gedeelte daarvan, dat een bijzondere school dan wel een openbare school op grond van de samenwerkingsovereenkomst, bedoeld in artikel 143, derde lid, van de wet, in stand werd gehouden, door het Rijk een bedrag ingehouden op de bekostiging van de school.

 • 2 Het bedrag, bedoeld in het eerste lid, is de som van de bekostiging, bedoeld in artikel 14, in elk van die kalenderjaren of gedeelten daarvan. Indien de school niet het gehele kalenderjaar werd bekostigd, wordt daarbij de bekostiging, bedoeld in artikel 14 berekend naar rato van het aantal maanden dat de school in dat kalenderjaar op grond van de samenwerkingsovereenkomst in stand werd gehouden.

 • 3 Voor elk kalenderjaar, of gedeelte daarvan, dat een bijzondere dan wel een openbare nevenvestiging op grond van de samenwerkingsovereenkomst, bedoeld in artikel 143, derde lid, van de wet, in stand werd gehouden, wordt door het Rijk een bedrag ingehouden op de bekostiging van de nevenvestiging.

 • 4 Het bedrag, bedoeld in het derde lid, is de bekostiging, bedoeld in artikel 17, in elk van die kalenderjaren, of gedeelten daarvan. Indien de nevenvestiging niet het gehele kalenderjaar werd bekostigd, wordt daarbij de bekostiging, bedoeld in artikel 17 berekend naar rato van het aantal maanden dat de nevenvestiging in dat kalenderjaar op grond van de samenwerkingsovereenkomst in stand werd gehouden.

Hoofdstuk 6. Bekostigingscorrecties

Artikel 26. Onderzoek en correcties

 • 1 Onverminderd de bevoegdheid van de Inspectie van het onderwijs op grond van de Wet op het onderwijstoezicht kan Onze Minister een onderzoek instellen of doen instellen naar de jaarverslaggeving, naar de gegevens die noodzakelijk zijn voor de vaststelling van de bekostiging, naar de rechtmatigheid van de bestedingen en naar de doelmatigheid van het beheer van de school.

 • 2 Onze Minister kan correcties aanbrengen op de bekostiging, indien uit het onderzoek, bedoeld in het eerste lid, blijkt dat de bekostiging voor een school onjuist is vastgesteld.

 • 3 Onze Minister doet het bevoegd gezag schriftelijk mededeling van een besluit tot het aanbrengen van een correctie op de bekostiging.

 • 4 Indien uit de jaarverslaggeving, bedoeld in artikel 165, eerste lid, van de wet, uit de verklaring van de accountant, bedoeld in artikel 165, vierde lid, van de wet, of uit een onderzoek als bedoeld in het eerste lid blijkt dat de bekostiging voor een school onrechtmatig is besteed of ondoelmatig is aangewend, kan Onze Minister bepalen dat de daarmee gemoeide bedragen in mindering worden gebracht op de bekostiging, onverminderd artikel 4:49 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 5 Indien de correctie, bedoeld in het tweede lid, strekt tot verhoging van de bekostiging, wordt het bedrag binnen acht weken na de mededeling, bedoeld in het tweede lid, door Onze Minister betaald.

Hoofdstuk 7. Subsidiëring godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs op openbare scholen

Artikel 27. Subsidieverstrekking

 • 1 Onze Minister verstrekt per boekjaar subsidie aan de rechtspersoon, bedoeld in artikel 192, eerste lid, van de wet, voor het geven van godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs.

 • 2 Bij ministeriële regeling worden regels gesteld over de verstrekking.

Artikel 28. Subsidiebedrag

[Toekomstige wijziging(en) op 31-12-2025. Zie het overzicht van wijzigingen]

 • 1 Het subsidiebedrag dat wordt verstrekt aan de rechtspersoon, bedoeld in artikel 192, eerste lid, van de wet, bestaat uit een bedrag dat is bestemd voor personeelskosten voor de leraren die het godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs verzorgen, en een bedrag dat is bestemd voor overige kosten.

 • 2 Het bedrag dat is bestemd voor personeelskosten kan met maximaal 2% per jaar stijgen ten opzichte van het meest recent vastgestelde subsidiebedrag dat is bestemd voor personeelskosten.

 • 3 Het tweede lid vervalt met ingang van 31 december 2025.

 • 4 Voor het berekenen van de hoogte van het subsidiebedrag wordt uitgegaan van ten hoogste veertig uren per schooljaar door leerlingen te ontvangen godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs.

 • 5 Bij het besluit tot verlening van de subsidie verleent Onze Minister voorschotten.

 • 6 Onze Minister stelt bij beschikking het betaalritme vast.

 • 7 Het bedrag dat ten hoogste wordt verstrekt aan de rechtspersoon, bedoeld in artikel 192, eerste lid, van de wet, is het bedrag dat op de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap beschikbaar is voor het geven van godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs.

Artikel 29. Hoogte subsidiebedrag

Voor het bepalen van de hoogte van het subsidiebedrag kunnen bij ministeriële regeling regels worden gesteld over:

 • a. de minimale omvang van de groepsgrootte per stroming binnen het godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs; en

 • b. het maximale aantal schooljaren per school waarin godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs wordt gegeven.

Artikel 30. Weigeringsgronden subsidie

Onverminderd artikel 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht, kan de subsidie in ieder geval worden geweigerd indien:

 • a. het godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs niet wordt gegeven door leraren als bedoeld in artikel 51 van de wet, of

 • b. het godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs wordt gegeven in strijd met artikel 8, derde lid, van de wet.

Hoofdstuk 8. Slotbepalingen

Artikel 41. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit bekostiging WPO 2022.

Artikel 42. Inwerkingtreding

 • 1 Dit besluit treedt, met uitzondering van artikel 35, in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

 • 2 Artikel 35 van dit besluit treedt in werking met ingang van 1 februari 2022.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 9 december 2021

Willem-Alexander

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

A. Slob

Uitgegeven de vierde januari 2022

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

Naar boven