Besluit inwilliging AVV-verzoek POV Nederlandse varkenssector

Geraadpleegd op 14-07-2024.
Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Besluit inwilliging AVV-verzoek POV Nederlandse varkenssector

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op de artikelen 164 en 165 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (PbEU 2013, L 347) en paragraaf 5 van de Regeling producenten- en brancheorganisaties;

Gelet op de inhoud van de aanvraag van de vereniging Producentenorganisatie Varkenshouderij wordt het verzoek ingewilligd onder het stellen van de hierna genoemde voorschriften en beperkingen;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. Verordening 1308/2013: Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (PbEU 2013, L 347);

 • b. POV: de vereniging Producentenorganisatie Nederlandse varkenssector;

 • c. Onderzoeks- en Innovatieagenda: de Onderzoeks- en Innovatieagenda 2021–2027 zoals opgenomen in bijlage A van dit besluit;

 • d. Registratieregeling POV: Regeling verplichte registratie bijdrage Onderzoeks- en Innovatieagenda Nederlandse varkenssector 2021–2027, zoals opgenomen in bijlage B van dit besluit;

 • e. Bijdrageregeling POV: Regeling verplichte financiële bijdragen Onderzoeks- en Innovatieagenda Nederlandse varkenssector 2021–2027, zoals opgenomen in bijlage C van dit besluit;

 • f. niet bij de POV aangesloten marktdeelnemers: Ondernemers als bedoeld in paragraaf 1, onderdeel d, van de Registratieregeling POV en paragraaf 1, onderdeel c, van de Bijdrageregeling POV, voor zover dit ondernemers betreft die geen lid zijn van de POV.

Artikel 2

De Onderzoeks- en Innovatieagenda is overeenkomstig artikel 164, eerste lid, van Verordening 1308/2013 verbindend voor niet bij de POV aangesloten marktdeelnemers met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit tot en met 31 december 2027.

Artikel 3

Overeenkomstig artikel 165 van Verordening 1308/2013 zijn de Registratieregeling POV en de Bijdrageregeling POV van toepassing op niet bij de POV aangesloten marktdeelnemers met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit tot en met 31 december 2027.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van bijlage A, die wordt geplaatst op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, www.rvo.nl.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.J. Schouten

Bijlage B. Regeling verplichte registratie bijdrage onderzoeks- en innovatieagenda nederlandse varkenssector 2021–2027 d.d. 23 november 2020

Inleiding

Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), de erkende producentenorganisatie voor de sector varkenshouderij heeft op 23 november 2020 de volgende regeling vastgesteld om te kunnen beschikken over een register van ondernemers in de varkenshouderij waarvoor POV is erkend. Het register wordt samengesteld voor de juiste uitvoering van de onderzoeks- en innovatieagenda voor de Nederlandse varkenssector 2021–2027 (Agenda) en de bijbehorende Regeling verplichte financiële bijdragen.

De Agenda alsmede deze registratieregeling en de Regeling verplichte financiële bijdragen die onderdeel uitmaken van de Agenda, zijn op [….] door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verbindend verklaard, zoals bedoeld in § 5 van de Regeling producenten- en brancheorganisaties.

§ 1. Begripsbepalingen

Deze regeling verstaat onder:

 • a. POV: Producenten Organisatie Varkenshouderij ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61024341, door de Minister van Economische Zaken overeenkomstig artikel 157, eerste lid, van Verordening (EU) nr. 1308/2013, erkend als producentenorganisatie voor de varkenshouderij (deel XIX van Verordening (EU) nr. 1308/2013).

 • b. Ondernemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een onderneming drijft en bedrijfsmatig actief is in de varkenshouderij met een bedrijfsactiviteit, of één van de bedrijfsactiviteiten, als genoemd in bijlage 1 van deze regeling.

 • c. Agenda: de door POV opgestelde onderzoeks- en innovatieagenda voor de Nederlandse varkenssector 2021–2027 en de daarbij behorende documenten, regelingen en reglementen waaronder deze regeling en de Registratieregeling.

 • d. Financiële Regeling POV: de door POV vastgestelde regeling van 23 november 2020 die deel uitmaakt van de Agenda en is gericht op de verplichte financiële bijdrage door ondernemers.

 • e. Financiële bijdrage: de financiële bijdrage die POV ingevolge het bepaalde in de Agenda per ondernemer vaststelt en oplegt als financiële bijdrage aan de Agenda.

§ 2. Het register

 • a. POV houdt een register aan van alle ondernemers.

 • b. De ingeschreven ondernemers krijgen elk een registratienummer toegekend.

 • c. Het register is uitsluitend bestemd voor de juiste uitvoering van de Agenda en de Financiële Regeling POV.

 • d. De ondernemer is verplicht zich binnen 1 maand na verbindendverklaring van deze regeling te laten registreren bij POV.

 • e. De natuurlijke persoon of rechtspersoon laat zich eveneens registreren binnen 1 maand nadat zijn onderneming is gaan voldoen aan de voor de Agenda gehanteerde norm voor ondernemers.

§ 3. De opgave van gegevens

 • a. De natuurlijke persoon of rechtspersoon die volgens het bepaalde krachtens de Agenda kwalificeert als ondernemer, is verplicht POV jaarlijks gegevens te verstrekken met betrekking tot:

  • I. naam, voornamen, adres, dan wel wanneer de onderneming door een rechtspersoon wordt gedreven: de naam en het adres van de onderneming;

  • II. het inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel;

  • III. zijn bedrijfsactiviteit en de voor zijn bedrijfsactiviteit te verstrekken gegevens als bedoeld in bijlage I.

 • b. De onder het eerste lid van dit artikel bedoelde gegevens moeten worden verstrekt op een door POV beschikbaar te stellen fysiek of elektronisch registratieformulier.

 • c. De ondernemer kan aan de in het eerste lid van dit artikel bedoelde verplichting voldoen door toestemming te verlenen om deze gegevens op te vragen bij de instantie die deze beheert, het verstrekken van een machtiging aan deze instantie en toestemming te verlenen om de gegevens te gebruiken ten behoeve van de Agenda.

 • d. De ondernemer is verplicht wijziging van de gegevens die op grond van deze paragraaf zijn verstrekt, schriftelijk aan POV mede te delen. Deze gegevens moeten worden verstrekt binnen 1 maand nadat de wijziging heeft plaatsgevonden.

 • e. Indien POV op een andere wijze dan door de opgave van de ondernemer kennis draagt van een wijziging van de gegevens, die op grond van deze paragraaf zijn verstrekt, is hij bevoegd een wijziging in het register aan te brengen. De ondernemer wordt hiervan vooraf schriftelijk op de hoogte gesteld en kan hier bezwaar tegen aantekenen. In dat geval zal door een onafhankelijke organisatie worden vastgesteld wat de juiste gegevens zijn.

§ 4. Overige bepalingen

 • a. POV kan bij besluit vrijstelling verlenen van een of meer bepalingen uit deze regeling.

 • b. Indien de natuurlijke persoon of rechtspersoon die volgens het bepaalde krachtens de Agenda kwalificeert als ondernemer, één of meer van de in deze regeling genoemde verplichtingen niet nakomt, kan, na daartoe te zijn aangemaand, een boetebeding worden ingeroepen uit hoofde van wanprestatie in de zin van artikel 91, boek 6, van het Burgerlijk Wetboek of kunnen de te registreren gegevens ambtshalve worden vastgesteld. De ondernemer wordt hiervan vooraf schriftelijk op de hoogte gesteld.

 • c. Indien POV twijfelt aan de betrouwbaarheid van de door de ondernemer geregistreerde gegevens werkt de ondernemer mee aan een onafhankelijke controle. De controlerende organisatie legt middels een gewaarmerkte verklaring de juiste gegevens vast. Indien blijkt dat de oorspronkelijke gegevens niet juist waren, zijn de kosten van de controle voor rekening van de ondernemer.

§ 5. Slotbepalingen

 • a. De gegevens verkregen uit hoofde van het bepaalde in deze regeling zullen – voor zover bij of krachtens de wet niet anders is bepaald – zonder toestemming van de belanghebbende:

  • I. slechts worden gebruikt voor de uitvoering van deze regeling, het bepaalde bij of krachtens de Agenda en de Financiële Regeling POV;

  • II. niet onder vermelding of aanduiding van de persoon en/of onderneming, waarop zij betrekking hebben, worden bekend gemaakt aan anderen dan de directeur en de ingeleende medewerkers van het secretariaat van POV, andere personen die door POV worden ingeschakeld bij de uitvoering van deze regeling en de met de financiële controle belaste accountant en diens personeel, voor zover het kennisnemen van die gegevens voor die controle noodzakelijk is.

 • b. Bekendmaking van gegevens, als in het eerste lid van dit artikel bedoeld, blijft ook zonder vermelding of aanduiding van de persoon en/of onderneming, waarop zij betrekking hebben, achterwege in de gevallen waarin uit de aard der gegevens dan wel of zomede uit een of meer andere omstandigheden zou kunnen blijken op welke persoon en/of onderneming die gegevens betrekking hebben.

 • c. POV kan voor de uitvoering van deze regeling een daartoe door het bestuur van POV te erkennen organisatie aanwijzen. POV is gerechtigd om aan deze organisatie bevoegdheden toe te kennen en verplichtingen over te dragen die POV krachtens deze regeling verkrijgt dan wel heeft en betrekking hebben op de uitvoering.

 • d. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2021 en heeft een looptijd tot en met 31 december 2027.

 • e. POV is gerechtigd om de gegevens die zijn verzameld in het kader van de verbindendverklaring van de onderzoeks- en innovatieagenda over de periode 2017–2020 die is gepubliceerd in de Staatscourant onder nummer 27442, te gebruiken voor de Agenda.

 • f. Het intrekken (van de verbindend verklaring) van deze regeling doet geen afbreuk aan enige verplichtingen op grond (van de verbindend verklaring) van deze regeling, welke verplichting(en) reeds bestond(en) ten tijde van het eindigen (van de verbindendverklaring) van deze regeling.

 • g. Het einde (van de verbindendverklaring) van deze regeling laat onverlet de bevoegdheid van POV om ingeval van niet-nakoming van de vorige lid van dit artikel genoemde verplichtingen, maatregelen – al dan niet in de vorm van sancties – op te leggen, een en ander met inachtneming van het bepaalde in de (gewezen) regeling en/of verbindend verklaring daarvan.

 • h. In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het bestuur van POV. Indien discussie bestaat over de uitleg c.q. kwalificatie van een artikel, bepaling, begrip of definitie in deze regeling, beslist het bestuur van de POV hoe het betreffende artikel, de bepaling, het begrip of de definitie dient te worden uitgelegd.

 • i. Deze regeling wordt aangehaald als ‘Regeling verplichte registratie bijdrage Onderzoeks- en Innovatieagenda Nederlandse varkenssector’ (Registratieregeling POV).

Bijlage 1-1. Registratieregeling

In het kader van de Agenda dient de ondernemer per bedrijfsactiviteit de navolgende gegevens te verstrekken.

Deelsector

Omschrijving

Te verstrekken gegevens

Fokzeugenbedrijf

ondernemer die zich toelegt op het (laten) houden van zuivere foklijnen van varkensrassen die bestemd zijn voor de productie van vermeerderingszeugen

Het aantal in het referentieperiode1 (gehouden dieren, incl. eventuele aanwezige (zoek)beren en speenbiggen

Vermeerderingsbedrijf

ondernemer die zich toelegt op het (laten) houden van fokzeugen die biggen produceren voor de vleesvarkenshouderij

Het aantal in het referentieperiode1 gehouden dieren, incl. eventuele aanwezige (zoek)beren en speenbiggen

Opfokbedrijf

ondernemer die zich toelegt op het (laten) houden en opfokken van biggen tot 25 kg, danwel het (laten) houden opfokken van opfokzeugen en -beren van ca 25 kg tot geslachtsrijpheid

Het aantal in het referentieperiode1 gehouden dieren

Vleesvarkensbedrijf

ondernemer die zich toelegt op het (laten) houden van vleesvarkens voor de productie van varkensvlees

Het aantal in het referentieperiode1 gehouden dieren

1 Referentieperiode is de door het bestuur van de POV bepaalde periode waar de heffing in een bepaald jaar op wordt gebaseerd, welke ook een periode voor de verbindendverklaring kan zijn.

Bijlage C. Regeling verplichte financiële bijdragen onderzoeks- en innovatieagenda nederlandse varkenssector 2021–2027 d.d. 23 november 2020

Inleiding

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), de erkende producentenorganisatie voor de varkenshouderij, heeft op 23 november 2020 de volgende regeling vastgesteld om de uitvoering van de onderzoeks- en innovatieagenda voor de Nederlandse varkenssector 2021–2027 (Agenda) en de financiering daarvan mogelijk te maken.

De Agenda alsmede deze regeling en de Regeling verplichte registratie en gegevensverstrekking die onderdeel uitmaken van de Agenda, zijn op [….] door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verbindend verklaard, zoals bedoeld in § 5 van de Regeling producenten- en brancheorganisaties.

§ 1. Begripsbepalingen

Deze regeling verstaat onder:

 • a. POV: Producenten Organisatie Varkenshouderij ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61024341, door de Minister van Economische Zaken overeenkomstig artikel 157, eerste lid, van Verordening (EU) nr. 1308/2013, erkend als producentenorganisatie voor de varkenshouderij (deel XIX van Verordening (EU) nr. 1308/2013).

 • b. Ondernemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een onderneming drijft en bedrijfsmatig actief is in de varkenshouderij met een bedrijfsactiviteit, of één van de bedrijfsactiviteiten, als genoemd in bijlage 1 van deze regeling.

 • c. Agenda: de door POV opgestelde onderzoeks- en innovatieagenda voor de Nederlandse varkenssector 2021–2027 en de daarbij behorende documenten, regelingen en reglementen waaronder deze regeling en de Registratieregeling.

 • d. Registratieregeling POV: de door POV vastgestelde regeling van 23 november 2020 die deel uitmaakt van de Agenda en is gericht op de verplichte registratie van- en jaarlijkse gegevensverstrekking door ondernemers.

 • e. Financiële bijdrage: de financiële bijdrage die POV ingevolge het bepaalde in de onderzoeksagenda per ondernemer vaststelt en oplegt als financiële bijdrage aan de onderzoeksgenda.

§ 2. Bepalingen inzake de verplichte financiële bijdrage

 • a. De ondernemer is verplicht voor dat/om per kalenderjaar de financiële bijdrage te betalen.

 • b. De berekening van de financiële bijdrage vindt plaats op basis van de door de ondernemer aan POV ingevolge de bij of krachtens de Registratieregeling POV te verstrekken gegevens.

 • c. De financiële bijdrage wordt door POV met inachtneming van bijlage 1 van deze regeling per ondernemer vastgesteld op basis van zijn bedrijfsactiviteiten, de daarvoor gehanteerde heffingsgrondslag (NGE) en het daaraan verbonden tarief.

 • d. Het bij besluit van het bestuur van POV voor de ondernemers in de varkenshouderij vast te stellen tarief, wordt vastgesteld door de ALV van POV op basis van een begroting voor het volgende kalenderjaar.

 • e. Bij het vaststellen van de tarieven als bedoeld in het vorige lid van dit artikel, geldt dat geen tarieven kunnen worden vastgesteld die tot gevolg hebben dat het volgens de onderzoeks- en innovatieagenda maximaal te innen bedrag over de periode tot en met 2027 wordt overschreden.

 • f. Indien op het moment van inning nog niet alle gegevens beschikbaar zijn, kan ambtshalve een voorlopige financiële bijdrage worden opgelegd tot het bedrag waarop de financiële bijdrage vermoedelijk zal worden vastgesteld. De voorlopige heffing wordt verrekend met de over een volledig kalenderjaar verschuldigde heffing.

§ 3. Betaling van de financiële bijdrage

§ 3.1. Nota en betaling

 • a. POV is bevoegd nota’s rechtsgeldig per schriftelijke post of door middel van een elektronisch bericht te zenden aan de ondernemer op het (elektronische) adres dat de ondernemer heeft verstrekt op grond van de Registratieregeling POV.

 • b. Het toezicht op de naleving dan wel de afdracht van de bij of krachtens deze regeling vastgestelde en opgelegde financiële bijdragen wordt door POV uitgeoefend of een door POV aangewezen organisatie.

 • c. De ingevolge deze regeling verschuldigde financiële bijdragen worden betaald uiterlijk op de eenentwintigste dag volgend op die waarop zij door of vanwege POV aan de hand van nota's in rekening zijn gebracht.

 • d. In afwijking van het vermelde in het vorige lid van dit artikel, is de nota terstond invorderbaar:

  • zodra het faillissement van de ondernemer is aangevraagd;

  • zodra de ondernemer het drijven van de onderneming beëindigt of van het voornemen daartoe blijkt; of

  • zodra de ondernemer zijn onderneming in het buitenland heeft gevestigd of van het voornemen daartoe blijkt.

 • e. POV kan met het oog op een efficiënte uitvoering van deze regeling besluiten om nota's met een bedrag minder dan € 50,– samen te voegen tot verzamelnota's, welke op meerdere perioden betrekking hebben dan wel niet uit te brengen.

§ 3.2. Sancties bij niet betaling

 • a. Aan de ondernemer die niet of niet geheel binnen de in § 3.1 gestelde termijn heeft betaald, kan door POV de wettelijke rente over het niet-betaalde bedrag in rekening worden gebracht, te berekenen vanaf de dag waarop de betaling volgens deze regeling dient te zijn verricht.

 • b. Kosten van invorderingsmaatregelen komen voor rekening van de ondernemer die in gebreke is gebleken de betaling geheel en tijdig te voldoen. Het opleggen van de wettelijke rente en de kosten van invorderingsmaatregelen laten de verplichting tot betaling van de verplichte financiële bijdrage onverlet.

§ 4. Slotbepalingen

 • a. De gegevens verkregen uit hoofde van het bepaalde in deze regeling zullen – voor zover bij of krachtens de wet niet anders is bepaald – zonder toestemming van de belanghebbende:

  • I. slechts worden gebruikt voor de uitvoering van deze regeling, het bepaalde bij of krachtens de Agenda en de Registratieregeling POV;

  • II. niet onder vermelding of aanduiding van de persoon en/of onderneming, waarop zij betrekking hebben, bekend worden gemaakt aan anderen dan de directeur en de (ingeleende) medewerkers van het secretariaat van POV en andere personen die door POV worden ingeschakeld bij de uitvoering van deze regeling en de met de financiële controle belaste accountant en diens personeel, voor zover het kennis nemen van die gegevens voor die controle noodzakelijk is.

 • b. Bekendmaking van gegevens, als in het eerste lid van dit artikel bedoeld, blijft ook zonder vermelding of aanduiding van de persoon en/of onderneming, waarop zij betrekking hebben, achterwege in de gevallen waarin uit de aard der gegevens dan wel of zomede uit een of meer andere omstandigheden zou kunnen blijken op welke persoon en/of onderneming die gegevens betrekking hebben.

 • c. POV kan voor de uitvoering van deze regeling een daartoe door het bestuur van POV te erkennen organisatie aanwijzen. POV is gerechtigd om aan deze organisatie bevoegdheden toe te kennen en verplichtingen over te dragen die POV krachtens deze regeling verkrijgt dan wel heeft en betrekking hebben op de uitvoering.

 • d. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2021 en heeft een looptijd tot en met 31 december 2027.

 • e. POV is gerechtigd om de gegevens die zijn verzameld in het kader van de verbindendverklaring van de onderzoeks- en innovatieagenda over de periode 2017–2020 die is gepubliceerd in de Staatscourant onder nummer 27442, te gebruiken voor de Agenda.

 • f. Het intrekken (van de verbindend verklaring) van deze regeling doet geen afbreuk aan enige verplichtingen op grond (van de verbindend verklaring) van deze regeling, welke verplichting(en) reeds bestond(en) ten tijde van het eindigen (van de verbindendverklaring) van deze regeling.

 • g. Het einde (van de verbindendverklaring) van deze regeling laat onverlet de bevoegdheid van POV om ingeval van niet-nakoming van de vorige lid van dit artikel genoemde verplichtingen, maatregelen – al dan niet in de vorm van sancties – op te leggen, een en ander met inachtneming van het bepaalde in de (gewezen) regeling en/of verbindend verklaring daarvan.

 • h. In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het bestuur van POV. Indien discussie bestaat over de uitleg c.q. kwalificatie van een artikel, bepaling, begrip of definitie in deze regeling, beslist het bestuur van de POV hoe het betreffende artikel, de bepaling, het begrip of de definitie dient te worden uitgelegd.

 • i. Deze regeling wordt aangehaald als ‘Regeling verplichte financiële bijdragen onderzoeks- en innovatieagenda Nederlandse varkenssector 2021–2027’ (Financiële regeling POV).

Bijlage Financiële regeling

In het kader van de Agenda zijn per deelsector de in deze bijlage opgenomen bedrijfsactiviteiten aangemerkt als de bedrijfsactiviteiten waar een financiële bijdrage voor wordt opgelegd.

NAAM

Omschrijving

NGE-WAARDE1

BIG (< 20 KG) NOG BIJ DE ZEUG (zogende big)

Zogende biggen worden meegerekend bij de zeug

OVERIGE BIGGEN (< 20 KG) GESPEEND (speenbiggen)

Gespeende biggen tot ca 25 kg zonder moederdier

0,037

VLEESVARKENS (vanaf 20 KG tot 110 KG)

Vleesvarkens (omschrijving sluit aan bij wat de markt daarvoor definieert)

0,037

OPFOKBEER EN OPFOKZEUGEN ≥ 50 KG NIET DEKRIJP

Opfokzeugen en -beren van ca 50 kg tot geslachtsrijpheid

0,050

FOKBEER DEKRIJP

Dekberen en zoekberen geslachtsrijp

0,218

FOKZEUG BIJ DE BIG ≥ 50 KG (zogende biggen zitten in de NGE van de zeug)

Fokzeugen inclusief biggen tot een gewicht van max 50 kg

0,218

OVERIGE FOKZEUG (GUST, DRAGEND)

Tenminste éénmaal gedekte of geïnsemineerde zeugen, guste zeugen, gedekte maar nog niet drachtige zeugen, drachtige zeugen

0,218

1 Voor de NGE-waarde is aansluiting gezocht bij de op het moment van vaststelling van de agenda in de markt geldende NGE-waardes. Wijzigingen in de in de markt geldende NGE-waardes werken door in deze bijlage.

Naar boven