Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2021 (belastingen en toeslagen)

[Regeling materieel uitgewerkt per 31-03-2024.]
Geraadpleegd op 30-05-2024.
Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Financiën van 28 december 2021 tot wijziging van onder meer enige uitvoeringsregelingen op het gebied van belastingen en toeslagen

De Staatssecretaris van Financiën,

Handelende wat artikel 3.22 van de Wet inkomstenbelasting 2001 betreft, in overeenstemming met de Minister van Infrastructuur en Waterstaat;

Handelende wat artikel 47 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen betreft, in overeenstemming met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op de artikelen 1.5 en 3.22 van de Wet inkomstenbelasting 2001, de artikelen 6, 13, 25, 47 en 47a van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, de artikelen 13, 25, 26, 27, 28, 31a, 32, 32a en 38p van de Wet op de loonbelasting 1964, de artikelen 2e en 12 van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965, de artikelen 13ab en 17 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, artikel 4 van de Wet op de dividendbelasting 1965, de artikelen 1.2 en 2.1 van de Wet bronbelasting 2021, artikel 18 van de Wet op belastingen van rechtsverkeer, de artikelen 3 en 7b van de Registratiewet 1970, de artikelen 6k en 21 van de Wet op de omzetbelasting 1968, de artikelen 6:1 en 6:3 van de Algemene douanewet, de artikelen 63, 64 en 64a van de Wet op de accijns, de artikelen 8, 10, 10a, 10c, 14a, 17 en 20 van de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992, de artikelen b18a en 21d van het Uitvoeringsbesluit belastingen op milieugrondslag, de artikelen 2, 3, 3a, 19, 39 en 47b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de artikelen 2, 5, 7c en 26 van de Invorderingswet 1990;

Besluit:

Artikel II

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsregeling Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen.]

Artikel VII

[Red: Wijzigt de Regeling laagbelastende staten en niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden.]

Artikel XIV

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsregeling belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992.]

Artikel XV

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsregeling belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992.]

Artikel XVII

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994.]

Artikel XIX

[Red: Wijzigt de Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst.]

Artikel XXI

Artikel 4, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Registratiewet 1970, zoals dat luidde op 31 december 2021, blijft tot en met 31 maart 2022 van toepassing op notarissen die niet kunnen voldoen aan artikel 4, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Registratiewet 1970, zoals dat luidt met ingang van 1 januari 2022.

Artikel XXII

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Financiën,

A.C. Van Huffelen

De Staatssecretaris van Financiën,

J.A. Vijlbrief

Naar boven