Verzamelbesluit SZW 2022

[Regeling materieel uitgewerkt per 21-12-2023.]
Geraadpleegd op 21-07-2024.
Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Besluit van 13 december 2021 tot wijziging van diverse algemene maatregelen van bestuur van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in verband met kleine beleidsmatige, technische en redactionele wijzigingen (Verzamelbesluit SZW 2022)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 oktober 2021, nr. 2021-0000162344;

Gelet op artikel 47, eerste lid, van de Politiewet 2012, artikel 107, negende lid, onderdeel a, van de Vreemdelingenwet 2000, artikelen 1b, tiende lid, en 47, tweede lid, van de Werkloosheidswet, artikelen 3.9, eerste lid, onderdeel b, en 3.15, eerste lid, onderdeel b, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikelen 14a, vijfde lid, en 14b, zesde lid, van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, artikelen 3, eerste lid, onderdeel c, en 4, tweede lid, onderdeel c, van de Wet arbeid vreemdelingen, de artikelen 1a:4, vierde lid, 2:6, 2:23, derde lid, 2:32, vijfde lid, 2:33, eerste lid, 3:2a en 8:8 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, artikelen 10, vijfde lid, en 27, derde lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, artikelen 5, eerste lid, onderdeel c, vierde lid, onderdeel a, 6, derde lid, en 16, vijfde lid, onderdeel c, van de Wet inburgering, artikelen 5, vierde lid, 33, aanhef en onderdeel a, 36 en 38 van de Wet inburgering 2021, artikel 48, vierde lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, artikel 64, eerste lid, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, artikelen 1.47a, tweede lid, en 1.47b, tweede lid, van de Wet kinderopvang, artikel 46, eerste lid, van de Wet politiegegevens, artikel 46l, derde lid, van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, artikelen 33, elfde lid, 72a, eerste lid, en 73, vijfde lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, artikelen 475d, eerste lid, 475da, zevende lid, 475db, tweede lid, 475dc, tweede lid, 475e, derde lid, en 475j, tweede lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, artikel 126nc, zevende lid, van het Wetboek van Strafvordering en artikel 31, derde lid, van de Ziektewet;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 24 november 2021, No.W12.21.0313/III);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 december 2021, 2021-0000204627, uitgebracht in overeenstemming met Onze Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Defensie, Justitie en Veiligheid, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Staatssecretarissen van Financiën en Justitie en Veiligheid;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel XVII. Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2022

[Red: Wijzigt het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2022.]

Artikel XXIV. Inwerkingtreding

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2022, met uitzondering van de in de volgende leden genoemde onderdelen.

  • 2 Artikel V treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2021.

  • 3 Artikel VI treedt in werking met ingang van 1 januari 2022, met dien verstande dat artikel VI in werking treedt voorafgaand aan de inwerkingtreding van het Besluit inburgering 2021.

Artikel XXV. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Verzamelbesluit SZW 2022.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 13 december 2021

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A.D. Wiersma

Uitgegeven de twintigste december 2021

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

Naar boven