Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2022

Geraadpleegd op 02-12-2023.
Geldend van 01-01-2022 t/m 02-01-2022

Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 6 december 2021, nr. WJZ/ 21267113, tot vaststelling van de subsidieplafonds en termijnen van openstelling van EZK-subsidie-instrumenten en LNV-subsidie-instrumenten (Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2022)

Artikel 1. Openstelling Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies

 • 1 Als perioden waarin subsidieaanvragen kunnen worden ingediend krachtens de in kolom 1 genoemde titels van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies en de in kolom 2 genoemde artikelen van die regeling, in voorkomende gevallen verbijzonderd naar de in kolom 3 omschreven of aangeduide groepen van aanvragers, programma’s, projecten of aanvragen, en de in kolom 4 omschreven thema’s of programmalijnen, worden vastgesteld de daarbij behorende perioden, genoemd in kolom 5. Aanvragen zijn tijdig ingediend indien zij op de genoemde einddatum vóór 17.00 uur zijn ontvangen.

 • 2 Als subsidieplafond wordt per in kolom 5 genoemde periode het daarbij behorende in kolom 6 genoemde bedrag vastgesteld.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Instrument

  Artikel

  Groep

  Thema/programma

  Openstelling

  Plafond

  Titel 2.2: Brongerichte verduurzaming van stallen

  2.2.2, eerste lid, onderdeel a

  § 2.2.2. Investering in niet-bewezen innovaties

  Varkenshouderijondernemingen, indien het innovatieproject betrekking heeft op investeringen, eventueel in combinatie met managementmaatregelen, als bedoeld in artikel 2.2.10, onderdeel a en c

  22-11-2021 t/m 14-02-2022

  € 10.000.000

   

  2.2.2, eerste lid, onderdeel b

   

  Melkgeitenhouderijondernemingen, indien het innovatieproject betrekking heeft op investeringen, managementmaatregelen of een combinatie hiervan als bedoeld in artikel 2.2.10, onderdeel a, b of c

  22-11-2021 t/m 14-02-2022

  € 3.000.000

   

  2.2.2, eerste lid, onderdeel c

   

  Melkveehouderijondernemingen, indien het innovatieproject betrekking heeft op investeringen, eventueel in combinatie met managementmaatregelen, als bedoeld in artikel 2.2.10, onderdeel a en c

  22-11-2021 t/m 14-02-2022

  € 10.000.000

   

  2.2.2, eerste lid, onderdeel d

   

  Vleeskalverhouderijondernemingen, indien het innovatieproject betrekking heeft op investeringen, managementmaatregelen of combinatie hiervan als bedoeld in artikel 2.2.10, onderdeel a, b of c

  22-11-2021 t/m 14-02-2022

  € 3.000.000

   

  2.2.2, eerste lid, onderdeel e

   

  Leghenhouderijonderneming, indien het innovatieproject betrekking heeft op investeringen, managementmaatregelen of een combinatie hiervan als bedoeld in artikel 2.2.10, onderdeel a, b of c

  22-11-2021 t/m 14-02-2022

  € 1.000.000

   

  2.2.2, eerste lid, onderdeel f

   

  Vleeskuikenhouderijonderneming, indien het innovatieproject betrekking heeft op investeringen, managementmaatregelen of een combinatie hiervan als bedoeld in artikel 2.2.10, onderdeel a, b of c

  22-11-2021 t/m 14-02-2022

  € 1.000.000

   

  2.2.2, eerste lid, onderdeel g

   

  Vleeskuikenouderdierhouderijonderneming, indien het innovatieproject betrekking heeft op investeringen, managementmaatregelen of een combinatie hiervan als bedoeld in artikel 2.2.10, onderdeel a, b of c

  22-11-2021 t/m 14-02-2022

  € 1.000.000

   

  2.2.2, eerste lid, onderdelen a en c

   

  Varkenshouderijondernemingen en Melkveehouderijondernemingen indien het innovatieproject betrekking heeft op managementmaatregelen als bedoeld in artikel 2.2.10, onderdeel b

  22-11-2021 t/m 14-02-2022

  € 1.000.000

  Titel 2.5: Borgstelling MKB-landbouw-kredieten en tijdelijke borgstelling MKB-visserij- en aquacultuur-kredieten

  2.5.2

  Landbouwborgstellingskredieten die geen betrekking hebben op landbouwinnovaties als bedoeld in artikel 2.5.6, tweede lid, onderdeel b, onder 3°

   

  01-01-2022 t/m 31-12-2022

  € 60.000.000

     

  Landbouwborgstellingskredieten die betrekking hebben op landbouwinnovaties als bedoeld in artikel 2.5.6, tweede lid, onderdeel b, onder 3°

   

  01-01-2022 t/m 31-12-2022

  € 20.000.000

     

  Vermogensversterkende kredieten die betrekking hebben op aanvullende investeringen als bedoeld in artikel 2.5.6, tweede lid, onderdeel b, onder 4°

   

  01-01-2022 t/m 31-12-2022

  € 18.000.000

     

  Landbouwborgstellingskredieten die betrekking hebben op omschakeling naar biologische landbouw of omschakeling naar duurzame landbouwbedrijfsvoering als bedoeld in artikel 2.5.6, tweede lid, onderdeel b, subonderdeel 4°

   

  01-01-2022 t/m 31-12-2022

  € 5.000.000

     

  Landbouwborgstellingskredieten voor financiering als bedoeld in artikel 6 van het model borgstellingsovereenkomst, zoals opgenomen in bijlage 2.5.1

   

  01-01-2022 tot en met 30-06-2022

  € 0

  Titel 2.13: Subsidie pluimveevaccinatie ter voorkoming van salmonella

  2.13.2

     

  01-07-2021 t/m 31-01-2022

  € 5.000.000

  Titel 2.14: Zeldzame melkkoeien

  2.14.2

     

  01-03-2022 t/m 31-03-2022

  € 500.000

  Titel 2.15: Versneld natuurherstel

  2.15.2, eerste lid, en 2.15.2, tweede lid

     

  14-02-2022 t/m 11-04-2022

  € 39.700.000

  Titel 3.2: PPS-toeslag

  3.2.2

     

  01-01-2022 t/m 25-05-2022

   
   

  3.2.9

     

  01-01-2022 t/m 02-08-2022

   

  Titel 3.7: Eurostarsprojecten

  3.7.2

     

  16-2-2022 t/m 16-3-2022

  € 9.521.000

  Titel 3.8: Internationaal innoveren

  3.8.2, onderdeel a

  ITEA4-Innovatie projecten

   

  28-03-2022 t/m 26-04-2022

  € 10.000.000

   

  3.8.2, onderdeel a

  XECS-Innovatieprojecten

   

  03-05-2022 t/m 31-05-2022

  € 10.000.000

   

  3.8.2, onderdeel a

  Waterstof-innovatieprojecten

   

  15-11-2021 t/m 18-01-2022

  € 2.000.000

  Titel 3.9: Innovatiekredieten

  3.9.2

   

  Klinische ontwikkelingsprojecten

  01-01-2022 t/m -31-12-2022

  € 20.000.000

       

  Technische ontwikkelingsprojecten

  01-01-2022 t/m -31-12-2022

  € 40.000.000

  Titel 3.10: Seed capital technostarters

  3.10.2

  Startersfondsen

   

  01-01-2022 t/m 31-03-2022

  € 32.000.000

   

  3.10.12b

  Seed Business Angel Fondsen

   

  01-01-2022 t/m 31-12-2022

  € 8.000.000

  Titel 3.11: Borgstelling MKB-kredieten

  3.11.2

  Bedrijfsborgstellingskredieten (banken en kredietinstellingen in de zin van de Wet financiële markten BES)

   

  01-01-2022 t/m 30-06-2022

  € 625.000.000

     

  Bedrijfsborgstellingskredieten (door de minister aangewezen kredietverstrekkers)

   

  01-01-2022 t/m 30-06-2022

  € 40.000.000

  Titel 3.12: Groeifaciliteit

  3.12.2

     

  01-01-2022 t/m 31-12-2022

  € 85.000.000

  Titels 3.13 en 3.14: Garantie ondernemingsfinanciering en Garantstelling gericht op bankgaranties

  3.13.2 en 3.14.2

     

  01-01-2022 t/m 31-12-2022

  € 300.000.000

  Titel 3.16: Vroegefasefinanciering

  3.16.1c

  Regionale Financier

   

  01-01-2022 t/m 31-12-2022

  € 10.000.000

   

  3.16.2 en 3.16.7

  MKB-ondernemer en innovatieve starter

   

  01-01-2022 t/m 31-12-2022

  € 6.000.000

   

  3.16.11

  Haalbaarheidsstudie TO2-innovatieve starter

   

  05-01-2022 t/m 08-03-2022

  € 360.000

   

  3.16.12

  Academische innovatieve starter, hbo-innovatieve starter en TO2-innovatieve starter

   

  05-01-2022 t/m 08-03-2022

  € 2.500.000

  Titel 3.17: Opschaling supportprogramma’s startups en scale-ups

  3.17.2, eerste lid

     

  02-11-2021 t/m 11-01-2022

  € 7.500.000

  Titel 3.19: Duurzame innovatieve scheepsbouw

  3.19.2

     

  10-01-2022 t/m 08-04-2022

  € 2.300.000

   

  3.19.2

     

  13-06-2022 t/m 04-10-2022

  € 2.300.000

  Titel 3.23: Venture Challenge

  3.23.2

  Life Sciences & Health (LSH)

   

  08-12-2021 t/m 11-01-2022

  € 100.000

   

  3.23.2

  Life Sciences & Health (LSH)

   

  17-05-2022 t/m 28-06-2022

  € 100.000

  Titel 3.26: Ambachts-ondernemerschapsprojecten

  3.26.2, eerste lid

     

  03-01-2022 t/m 28-02-2022

  € 1.077.681

  Titel 3.27: Important Projects of Common European Interest (IPCEI)

  artikel 3.27.2, eerste en tweede lid, onderdeel a

   

  Cloud Infrastructuur en Services

  23-12-2021 t/m 17-01-2022

  € 66.500.000, voor zover dit subsidieplafond niet verlaagd of op nihil vastgesteld wordt na behandeling en, voor zover van toepassing, goedkeuring door de Eerste Kamer van beleidsartikel 2 (Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei) van het voorstel van wet betreffende de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022 (Kamerstukken II 2021/22, 35 925 XIII)

   

  artikel 3.27.2, eerste en tweede lid, onderdeel b

   

  micro-elektronica en halfgeleiders

  23-12-2021 t/m 20-01-2022

  € 218.500.000, voor zover dit subsidieplafond niet verlaagd of op nihil vastgesteld wordt na behandeling en, voor zover van toepassing, goedkeuring door de Eerste Kamer van beleidsartikel 2 (Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei) van het voorstel van wet betreffende de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022 (Kamerstukken II 2021/22, 35 925 XIII)

  Titel 4.2: Topsector energieprojecten

  4.2.16

  Hernieuwbare energietransitie (HER+)

   

  01-04-2021 t/m 31-03-2022

  € 50.000.000

   

  4.2.65

  Demonstratie energie- en klimaatinnovatie (DEI+)

  4.1 Energie-efficiëntie

  4.2 Hernieuwbare energieproductie

  4.3. Flexibilisering van het energiesysteem

  4.4 Lokale infrastructuur

  4.5 Circulaire economie, in het geval de te verlenen subsidie ten minste € 3.000.000 zou bedragen voor het desbetreffende DEI+-project

  4.6 CC(U)S – Carbon Capture, Utilisation and Storage

  4.8 Overige CO2-reducerende maatregelen

  18-01-2021 t/m 07-01-2022

  € 126.600.000

       

  4.5 Circulaire economie, in het geval de te verlenen subsidie minder dan € 3.000.000 zou bedragen voor het desbetreffende DEI+-project

  15-06-2021 t/m 07-01-2022

  € 19.000.000

       

  4.7 Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen

  18-01-2021 t/m 07-01-2022

  € 9.000.000

   

  4.2.72

  Systeemintegratie

  Programmalijn 2: Smart-multi commodity energy system (SMCES)

  01-02-2022 t/m 29-03-2022

  € 1.400.000

  Titel 4.3: Risico’s dekken voor aardwarmte

  4.3.2, eerste lid, onderdeel a

     

  01-12-2021 t/m 11-03-2022

  € 25.500.000

   

  4.3.2, eerste lid, onderdeel b

     

  01-12-2021 t/m 11-03-2022

  € 18.700.000

  Titel 4.7: Advies en ondersteuning verduurzamingsmaatregelen MKB

  4.7.2

     

  01-10-2021 t/m 30-09-2022

  € 28.200.000

Artikel 2. Rentepercentages Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies

De percentages, bedoeld in artikel 3.9.9 van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies, bedragen voor de in 2022 aangevraagde subsidies voor innovatiekredieten:

 • a. het basispercentage: 3 procent per jaar;

 • b. de opslag voor technische ontwikkelingsprojecten: 15 procent;

 • c. de opslag voor klinische ontwikkelingsprojecten: 25 procent.

Artikel 3. Openstelling Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies

 • 1 Als perioden waarin subsidieaanvragen kunnen worden ingediend krachtens de in kolom 1 genoemde titels van de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies en de in kolom 2 genoemde artikelen van die regeling, in voorkomende gevallen verbijzonderd naar de in kolom 3 omschreven of aangeduide groepen van aanvragers, programma’s, projecten of aanvragen, en de in kolom 4 omschreven thema’s of programmalijnen, worden vastgesteld de daarbij behorende perioden, genoemd in kolom 5. Aanvragen zijn tijdig ingediend indien zij op de genoemde einddatum vóór 17.00 uur zijn ontvangen.

Artikel 6. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2022.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 6 december 2021

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

S.A. Blok

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.J. Schouten

Naar boven