Wet betaald ouderschapsverlof

[Regeling materieel uitgewerkt per 08-12-2023.]
Geraadpleegd op 07-06-2023.
Geldend van 02-08-2022 t/m heden

Wet van 13 oktober 2021 tot wijziging van de Wet arbeid en zorg, de Wet flexibel werken en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad (PbEU 2019, L 188) (Wet betaald ouderschapsverlof)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad (PbEU 2019, L 188) noodzakelijk is de Wet arbeid en zorg, de Wet flexibel werken en enige andere wetten te wijzigen;

Zo is het dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel XII. Samenloop met wetsvoorstel uitvoeren breed offensief

[Red: Dit artikel treedt niet meer in werking. Het artikel is ingetrokken door Stb. 2021/627.]

[Red: Wijzigt deze wet.]

Artikel XIII. Samenloop met wetsvoorstel wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen om te voorzien in differentiatie naar grootte van werkgever bij de premieheffing voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds en om de systematiek van voortschrijdend cumulatief rekenen aan te passen

[Red: Wijzigt deze wet.]

Artikel XIV. Evaluatie

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zendt binnen drie jaar na inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Artikel XV. Inwerkingtreding

Deze wet treedt, met uitzondering van artikel I, onderdeel G, in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Artikel I, onderdeel G, treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 13 oktober 2021

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A.D. Wiersma

Uitgegeven de zevende december 2021

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

Naar boven