Verzamelbesluit Justitie en Veiligheid 2021

Geraadpleegd op 16-07-2024.
Geldend van 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Besluit van 24 november 2021 tot wijziging van enkele besluiten op het terrein van Justitie en Veiligheid in verband met het doorvoeren van technische verbeteringen en noodzakelijke beperkte aanpassingen (Verzamelbesluit Justitie en Veiligheid 2021)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie en Veiligheid van 30 september 2021, Directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 3552511, gedaan mede namens Onze Minister voor Rechtsbescherming;

Gelet op de artikelen 8:75, eerste lid, vierde zin, van de Algemene wet bestuursrecht, 44, tweede lid, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen, 38, tweede lid, van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, 7, vijfde lid, 19j, eerste lid, 21, derde lid, en 244 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, 5.31, eerste lid, onder c, van de Omgevingswet, 39, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet, 7, negende lid, 9, eerste en vierde lid, 22 en 47, eerste lid, van de Politiewet 2012, 96, eerste lid, van de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid, 6, vijfde lid, van de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten en 28ab en 142, vierde lid, van het Wetboek van Strafvordering;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 27 oktober 2021, Nummer W16.21.0293/II);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 19 november 2021, Directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 3639580, uitgebracht mede namens Onze Minister voor Rechtsbescherming;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel VI. Besluit proceskosten bestuursrecht

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel VII. Besluit van 26 januari 2021, houdende wijziging van de ambtsinstructie voor de politie, de koninklijke marechaussee en andere opsporingsambtenaren, het besluit bewapening en uitrusting politie en het besluit reis-, verblijf- en verhuiskosten politie in verband met de wijziging en invoering van voorschriften omtrent het gebruik van geweldmiddelen en vrijheidsbeperkende middelen

[Red: Wijzigt het Wijzigingsbesluit ambtsinstructie voor de politie, enz (wijziging en invoering van voorschriften omtrent het gebruik van geweldmiddelen en vrijheidsbeperkende middelen).]

Artikel XIII. Besluit kwaliteit leefomgeving

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel XIV. Overgangsrecht

De artikelen 23a, eerste lid, van de Penitentiaire maatregel, 50a, eerste lid, van het Reglement justitiële jeugdinrichtingen en 35a, eerste lid, van het Reglement verpleging ter beschikking gestelden, zoals zij luidden voor inwerkingtreding van de artikelen VIII, X en XI van dit besluit, blijven van toepassing op telefoongesprekken die zijn opgenomen voor het moment van inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel XV. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel XVI. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Verzamelbesluit Justitie en Veiligheid 2021.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 24 november 2021

Willem-Alexander

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

De Minister voor Rechtsbescherming,

S. Dekker

Uitgegeven de eerste december 2021

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

Naar boven